SzczegóŁowe warunki konkursu ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnychPobieranie 255,64 Kb.
Data14.02.2018
Rozmiar255,64 Kb.

ZOZ/ZP/21/10/2013

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

 1. dot. udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur z zakresu okulistyki w Oddziale Okulistycznym Jednego Dnia Udzielającego Zamówienia dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia
      1. NAZWA UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

ul. Armii Krajowej 22

28-400 Pińczów

tel.: 413573031

fax.:413572491

zoz5@o2.pl

www.szpitalpinczow.pl


      1. UWAGI WSTĘPNE

1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów o udzielenie zamówienia na specjalistyczne świadczenia zdrowotne, zwane dalej „SWKO” określają:

 • założenia konkursu ofert

 • wymagania stawiane oferentom

 • tryb składania ofert

 • sposób przeprowadzenia konkursu

 • tryb zgłaszania i rozpatrywania skarg oraz protestów związanych z tymi czynnościami.

2. W celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty, oferent winien zapoznać się z wszelkimi informacjami zawartymi w SWKO.

3. Konkurs ofert prowadzony jest na zasadach przewidzianych przez przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. nr 112 poz.654 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r nr 164 poz. 1027 z późn. zmian.).

4. W sprawach nie uregulowanych w SWKO zastosowanie mają przepisy wskazane w ust.3.

     1. DEFINICJE

Ilekroć w SWKO oraz jego załącznikach jest mowa o :

 1. oferencie – to rozumie się przez to podmiot określony w art. 4 i 5 ustawy o działalności leczniczej z pominięciem grupowej praktyki lekarskiej (art. 50 a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty Dz. U. Z 2008 r. nr 136 poz. 857 ze zm.),

 2. Udzielającym zamówienia – rozumie się Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie,

 3. przedmiocie konkursu ofert – rozumie się przez to udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie,

 4. świadczeniach zdrowotnych - rozumie się przez to udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie okulistyki,

 5. ofercie - rozumie się przez to wypełniony formularz oferty, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWKO, wraz z koniecznymi dokumentami,

 6. umowie – rozumie się przez to wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SWKO.      1. PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT

1. W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział Przyjmujący Zamówienie, którzy spełniają następujące

warunki (niewypełnienie tych warunków spowoduje odrzucenie oferty):

a. Są podmiotami wymienionymi w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654 z późn. zm.),

b. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, w szczególności są zarejestrowani we właściwym rejestrze podmiotów leczniczych, posiadają nadany numer REGON i NIP,

c. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Ofertę składa oferent dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym postępowaniem konkursowym.

3. Korespondencja dotycząca konkursu powinna być kierowana przez oferenta na adres ZOZ w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów z dopiskiem Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki.

4. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Udzielający Zamówienia stosuje zasady określone w SWKO i „Regulaminie Komisji Konkursowej”.

5. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyny.

6. Udzielający Zamówienia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści warunków zamówienia. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej udzielającego zamówienie (www.szpitalpinczow.pl).

7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo nie podpisania umowy z Przyjmującym Zamówienie w przypadku nie zawarcia umowy z NFZ na udzielnie świadczeń zdrowotnych (w Oddziale Okulistycznym Jednego Dnia) lub z innych przyczyn nie znanych Udzielającemu Zamówienia w dniu ogłaszania niniejszego konkursu.

8. O odwołaniu konkursu Udzielający zamówienia zawiadamia oferentów poprzez zamieszczenie informacji na swojej stronie internetowej lub na piśmie.

9. Udzielający Zamówienia zobowiązuje się do udostępnienia Przyjmującemu Zamówienie pomieszczeń oraz infrastruktury wymaganej przepisami NFZ, Ministerstwa Zdrowia i Sanepidu wraz z niezbędnymi mediami, a także będzie zapewniał sterylizację narzędzi.

10. Udzielający Zamówienia wymaga od Przyjmującego Zamówienie, aby:

a. realizował świadczenia w pomieszczeniach Udzielającego Zamówienia,
b. zapewnił kadrę lekarską okulistyczną oraz anestezjologiczną o odpowiednich kwalifikacjach,
c. zapewnił kadrę pielęgniarską o odpowiednich kwalifikacjach (w tym pielęgniarkę specjalistę pielęgniarstwa operacyjnego),
d. zapewnił sprzęt okulistyczny w odpowiednim stanie technicznym niezbędny do realizacji kontraktu oraz zapewnił jego prawidłowe funkcjonowanie (wzór wykazu sprzętu stanowi załącznik nr 3 do SWKO),

e. zaopatrywał się na własny koszt we wszystkie potrzebne leki, wyroby medyczne oraz soczewki i inne potrzebne produkty wykorzystywane w ramach swojej działalności,

f. zapewnił poprawną kwalifikację do zabiegów (w tym sprawdzał kwalifikację poprawności trybu skierowania -pilny/stabilny) i ordynował leki i wyroby medyczne,
g. posiadał ubezpieczenie OC i ubezpieczenie, o którym mowa w art. 25 ust 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej polisę od odpowiedzialności za zdarzenia medyczne, poparte dowodem zapłaty, z zastrzeżeniem ust 14,

h. prawidłowo prowadził dokumentację medyczną oraz ją przekazywał w oryginale do ZOZ w Pińczowie w celu rozliczenia wykonanych świadczeń zdrowotnych z NFZ,

i. poddawał się kontroli NFZ w zakresie realizacji umowy,
j. brał odpowiedzialność za ewentualne kary nałożone przez NFZ i zobowiązał się do zwrotu za zakwestionowane świadczenia związane z prowadzoną działalnością,
k. wyraził zgodę na potrącenia należnej kwoty z tytułu w/w kar lub zwrotów za zakwestionowane świadczenia z bieżących płatności,
l. zobowiązał się do realizacji świadczeń w oparciu o aktualny stan prawny oraz aktualne zarządzenia Prezesa NFZ,

ł. zobowiązał się do pokrycia strat Udzielającego zamówienia w przypadku nie zawarcia umowy w okresie związania umową.

m. świadczył usługi na poziomie zgodnym z aktualną wiedzą medyczną, przy zachowaniu należytej staranności,

n. zapewnił ciągłość realizowanych świadczeń przez ich udzielanie w systemie całodobowym,

o. spełniał na bieżąco wymagania NFZ lub innej instytucji finansującej usługi z zakresu ochrony zdrowia realizowane

(zakontraktowane) przez Udzielającego Zamówienia,

p. posiadał dokumenty świadczące o prowadzeniu systematycznych kontroli parametrów pracy użytkowanej aparatury i procedur bieżącej konserwacji,

r. stosował aparaturę, urządzenia, sprzęt, oprogramowanie itp., nie zakłócający pracy aparatury i sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Udzielającego Zamówienia.

s. zapewniał badania kwalifikacyjne i pokontrolne do operacji będących przedmiotem umowy w ramach kontraktu z NFZ.

t. posiadał certyfikat ISO w zakresie świadczeń medycznych dot. przedmiotowego konkursu (Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania umowy do rozszerzenia posiadanego certyfikatu ISO na miejsce udzielania świadczeń u Udzielającego zamówienie).

11. Zabezpieczył odpowiednią ilość sprzętu i personelu do wykonywania przedmiotu zamówienia.

12. Prowadził rejestr przyjmowanych zleceń i wyników badań wykonywanych na ich podstawie oraz udostępniał dane zawarte w tym rejestrze na zasadach określonych dla prowadzenia dokumentacji medycznej.

13. Prowadził sprawozdawczość statystyczną według zasad obowiązujących w publicznej służbie zdrowia,

14. Polisę od odpowiedzialności za zdarzenie medyczne Przyjmujący Zamówienie winien dostarczyć Udzielającemu Zamówienie w terminie do dnia 31 grudnia 2013r pod rygorem odstąpienia od umowy – dotyczy w przypadku prawnego obowiązku posiadania przedmiotowego ubezpieczenia,

15. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przedłożenia Udzielającemu Zamówienia wykazu zatrudnionego personelu lekarzy anestezjologów i pielęgniarek w terminie 7 dni licząc od dnia podpisania umowy.

      1. PRZYGOTOWANIE OFERTY

1. Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWKO, wymienionymi na formularzu ofertowym, udostępnionym przez Udzielającego zamówienia.

2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3. Oferta powinna zawierać wszelkie dokumenty i załączniki wymagane w SWKO.

4. Oferta powinna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny.

5. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim pod rygorem odrzucenia oferty, z wyłączeniem pojęć medycznych.

6. Ofertę oraz każdą z jej stron podpisuje oferent lub osoba upoważniona na podstawie oryginalnego pełnomocnictwa.

7. Oferent może wycofać złożoną ofertę powiadamiając pisemnie Udzielającego Zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

8. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Konkurs oferta na świadczenia zdrowotne w zakresie okulistyki- OFERTA”.
INFORMACJA O DOKUMENTACH ZAŁĄCZANYCH PRZEZ OFERENTA

1. W celu uznania, że oferta spełnia wymagane warunki, oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty wskazane w SWKO.

2. Dokumenty, oferent przedkłada w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez siebie lub pełnomocnika za zgodność z oryginałem.

3. W celu sprawdzenia autentyczności przedłożonych dokumentów Udzielający zamówienia może zażądać od oferenta przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Niżej wymienione dokumenty należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania wymaganych i ocenianych warunków:

a. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWKO.

b. Dokument potwierdzający nadanie NIP.

c. Dokument potwierdzający nadanie REGON.

d. Kserokopia polisy (zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) poparta dowodem zapłaty.

e. Wypełniony załącznik nr 3 do SWKO.

f. Wypełniony załącznik nr 4 do SWKO.

g. wpis do rejestru podmiotów leczniczych

h. wypis z KRS

i. wpis do rejestru prywatnych praktyk lekarskich

j. wpis do ewidencji działalności gospodarczej

k. dyplom/y lekarza/y (nie dotyczy lekarzy anestezjologów)

l. prawo wykonywania zawodu lekarza/y (nie dotyczy lekarzy anestezjologów)

ł. certyfikat ISO w zakresie świadczeń medycznych dot. przedmiotowego konkursu      1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur z zakresu okulistyki (zabiegi zaćmy i witrektomii) w Oddziale Okulistycznym Jednego Dnia Udzielającego zamówienia dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia.
OKRES ZWIĄZANIA UMOWĄ

Oferent składa ofertę na realizację zadań w zakresie objętym zamówieniem na okres od dnia 1 stycznia 2014 r do dnia 31 grudnia 2014 r.      1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę składa się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w sekretariacie (decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do sekretariatu) w terminie do 28 października 2013 r., do godziny 10.00.

2. Do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami ze strony Udzielającego zamówienia uprawniony jest Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Stanisław Włudyga, tel. 413573039


TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.      1. KOMISJA KONKURSOWA

1. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielający zamówienia powołuje komisję konkursową.

2. Szczegółowe zasady pracy komisji konkursowej określa „Regulamin komisji konkursowej”.      1. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ PRZEBIEG KONKURSU

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29 października 2013 r. o godz. 10.15 w siedzibie Udzielającego Zamówienia - w świetlicy.

2. Szczegółowe zasady postępowania komisji konkursowej określa „Regulamin komisji konkursowej”.      1. KRYTERIA OCENY OFERT

Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:
1. Cena - wyrażona jako udział procentowy Przyjmującego Zamówienie w realizowanych świadczeniach będących przedmiotem umowy według punktacji i cen wynikających z zawartej umowy Udzielającego Zamówienie z NFZ – 100 % (aktualna wartość umowy z NFZ wraz z ceną za punkt, dostępne na stronie internetowej Świętokrzyskiego OW NFZ – www.nfz-kielce.pl w zakładce „informator o umowach”).
Oferowany udział procentowy nie może być wyższy niż 82% wartości świadczeń będących przedmiotem umowy - pod rygorem odrzucenia oferty.

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą ilość punktów.

Sposób obliczenia punktów:

Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona w/g poniższego wzoru:
C=Cn/Co x 100
C - ilość punktów oferty badanej

C n – procentowa cena najniższa z pośród wszystkich ważnych ofert

C o – procentowa cena oferty badanej

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

2. Dodatkowe punkty można uzyskać za:

a) posiadanie poradni na terenie Powiatu Pińczowskiego – 15 pkt.

b) posiadanie poradni na terenie Województwa Świętokrzyskiego – 10 pkt.

Pozycje z punktu 2 lit a i b podlegają sumowaniu. W przypadku posiadania dwóch i więcej poradni na terenie Powiatu Pińczowskiego i dwóch i więcej poradni na terenie Województwa Świętokrzyskiego, należy wykazać tylko jedną poradnię z Powiatu Pińczowskiego i jedną z Województwa Świętokrzyskiego.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 5 listopada 2013 r. na stronie internetowej i tablicy informacyjnej Udzielającego Zamówienie.

2. Udzielający Zamówienie zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny.

3. Udzielający Zamówienie zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania bez podania przyczyn.

4. Oferentowi wybranemu w wyniku postępowania konkursowego Udzielający zamówienia wskazuje termin podpisania umowy.
ŚRODKI ODWOŁAWCZE

Wykonawcą, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r nr 164 poz. 1027 z późn. zmian.).POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dokumenty dotyczące postępowania konkursowego przechowywane są w siedzibie Udzielającego zamówienia.
Pińczów, dnia 18 października 2013 r.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski

Załącznik nr 1 do SWKO ZOZ/ZP/21/10/2013


    1. OFERTA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH


w zakresie wykonywania procedur z zakresu okulistyki (zabiegi zaćmy i witrektomii) w Oddziale Okulistycznym Jednego Dnia Udzielającego zamówienia dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia.

1. Dane oferenta

Nazwa i siedziba podmiotu leczniczego.......................................................................................

......................................................................................................................................................

Nr wpisu do rejestru podmiotów leczniczych................................. KRS....................................

Pełnomocnik .......................................................... kontakt ........................................................

NIP ...........................................................................REGON.....................................................

Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej .....................................................................
2. Oferta cenowa
.....................................................................................(nie więcej jak 82 %)
3. Dodatkowe kryteria oceny ofert.
Posiadam poradnię na terenie Powiatu Pińczowskiego (adres)….............................................................................................................– 15 pkt.
Posiadam poradnię na terenie Województwa Świętokrzyskiego (adres)…...............................................................................................– 10 pkt.

4. Oświadczamy, że:

1. uważamy się za związanych złożoną ofertą do upływu terminu wskazanego w Szczegółowych Warunkach Konkursu.

2. zapoznaliśmy się z warunkami postępowania konkursowego oraz warunkami realizacji zamówienia określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu i projekcie umowy, przyjmujemy je bez zastrzeżeń, a w razie wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i na warunkach określonych przez Udzielającego zamówienia.

3. wszystkie składające się na ofertę dokumenty, w tym oświadczenia, przedstawiają stan prawny i faktyczny aktualny na dzień sporządzenia oferty.

4. posiadamy niezbędną wiedzę i umiejętności oraz zatrudniamy odpowiednią kadrę do realizacji świadczeń medycznych objętych niniejszym konkursem (załącznik nr 4 do SWKO).

5. posiadamy ubezpieczenie OC, poparte dowodem zapłaty.

6. Sprzęt wykazany przez nas w załączniku nr 3 do SWKO jest sprawny technicznie oraz posiada wszelkie wymagane prawem dokumenty, paszporty techniczne zezwalające na używanie go w publicznej służbie zdrowia.

7. Sprzęt wykazany przez nas w załączniku nr 3 do SWKO będzie pozostawał w siedzibie Udzielającego zamówienia przez cały okres trwania umowy.

8. zobowiązujemy się stosować do obowiązujących u Udzielającego Zamówienie procedur wewnętrznych.

9. zobowiązuje się do udzielania świadczeń zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartej umowy Udzielającego Zamówienie z NFZ.

…................. dnia ........................................... ............................................podpis oferenta


ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY*:

1/ wpis do rejestru podmiotów leczniczych

2/ wypis z KRS

3/ wpis do rejestru prywatnych praktyk lekarskich

4/ wpis do ewidencji działalności gospodarczej

5/ nadanie numeru REGON

6/ nadanie numeru NIP

7/ dyplom/y lekarza/y (nie dotyczy lekarzy anestezjologów)

8/ prawo wykonywania zawodu lekarza/y (nie dotyczy lekarzy anestezjologów)

9/ załącznik nr 3 do SWKO - Wykaz sprzętu i aparatury medycznej potrzebnej do wykonywania przedmiotu zamówienia

10/ załącznik nr 4 do SWKO - Wykaz personelu potrzebnego do realizacji przedmiotu zamówienia

11/ certyfikat ISO w zakresie świadczeń medycznych dot. przedmiotowego konkursu

  1. Załącznik nr 2 do SWKO ZOZ/ZP/21/10/2013

  2. UMOWA – projekt

Zawarta w dniu .......................................... w Pińczowie pomiędzy :


Zespołem Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów,

NIP: 662-15-18-570, REGON: 000304289,

reprezentowanym przez:


 1. Dyrektora – mgr Bartosza Stemplewskiego

zwanym dalej „Udzielającym zamówienia”,

a

..........................................................................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

.......................................................................................................

zwanym dalej „Przyjmującym zamówienie”,

zwane dalej łącznie Stronami:


na podstawie art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112 poz. 654 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2008 r. Nr 164, poz 1027, z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1


Udzielający Zamówienia zleca, a Przyjmujący Zamówienie przyjmuje zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur z zakresu okulistyki (zabiegi zaćmy i witrektomii) w Oddziale Okulistycznym Jednego Dnia Udzielającego zamówienia dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, wykonywanych w siedzibie Udzielającego Zamówienia.
§ 2

Udzielający Zamówienia przyjmuje na siebie obowiązki:

1. Nieodpłatnego udostępnienia Przyjmującemu Zamówienie pomieszczeń, sprzętu i aparatury należących do Udzielającego Zamówienia.

2. Zapewnienia bieżących napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń służących do wykonywania świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy.

3. Nieodpłatnego udostępnienia pomieszczeń socjalnych na terenie Udzielającego Zamówienia.

4. Zapewnienia bieżących dostaw energii elektrycznej i cieplnej, dostaw wody, gazów med., zabezpieczenia w środki czystości, bieżącego sprzątania pomieszczeń na zasadach obowiązujących u Udzielającego Zamówienia.

5. Sterylizacji narzędzi.
§ 3

1.Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do rzetelnego wykonywania świadczeń z wykorzystaniem aktualnej wiedzy medycznej i umiejętności zawodowych oraz z uwzględnieniem postępu w zakresie medycyny.

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania :


 1. przepisów określających prawa pacjenta,

 2. przepisów prawnych obowiązujących w ochronie zdrowia,

 3. standardów udzielania świadczeń zdrowotnych ustalonych przez Udzielającego Zamówienia,

 4. aktualnych zarządzeń Prezesa NFZ,

 5. przepisów przeciwpożarowych, BHP, ochrony danych osobowych, regulaminu organizacyjnego obowiązujących u Udzielającego Zamówienia.

3. Przyjmujący Zamówienie jest obowiązany do:

a) korzystania w razie potrzeby z konsultacji specjalistów oraz z badań diagnostycznych wykonywanych w działach i pracowniach Udzielającego Zamówienia,

b) w razie konieczności korzystania z diagnostyki niemożliwej do zrealizowania w pracowniach Udzielającego Zamówienia, Przyjmujący Zamówienie może wystawiać skierowania tylko do placówek, które mają podpisaną umowę z Udzielającym Zamówienia. Skierowania muszą być zatwierdzone przez Z-cę Dyr. ds Lecznictwa Udzielającego Zamówienie,

c) współpracy z lekarzami oraz pielęgniarkami udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia,

d) dokonywania stosownych wpisów i adnotacji w dokumentacji medycznej pacjentów oraz prowadzenia dokumentacji rozliczeniowowo-sprawozdawczej w systemie informatycznym Udzielającego Zamówienia. Druki: rozliczeń (dzienne zestawienia przyjętych pacjentów), skierowań, recept i inne są dostarczane bezpłatnie przez Udzielającego Zamówienia.

e) prowadzenia dokumentacji medycznej wynikającej z obowiązujących przepisów i wg standardów obowiązujących u Udzielającego Zamówienia,

f) pisemnego ustosunkowania się do skargi pacjenta na wykonywaną przez siebie usługę i przekazania wyjaśnień do Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa,

g) zgłaszania Udzielającemu zamówienia każdej zmiany personelu określonego w załączniku nr 4 do SWKO, w harmonogramie świadczeń medycznych oraz w sprzęcie wykazanym w załączniku nr 3 do SWKO - najpóźniej na dwa dni przed planowaną zmianą,

h) trzymania sprzętu wykazanego w załączniku nr 3 do SWKO na terenie Udzielającego zamówienia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy,

i) stosowania procedur ISO obowiązujących u Udzielającego zamówienia.

4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do:

a) ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w § 2 umowy, zgodnie z rozp. MF z dnia 22.12.2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. nr 293 poz. 1729 z późn. zm.)

b) okazania umowy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. a) wraz z potwierdzeniem zapłaty przy podpisywaniu umowy oraz dostarczenia kopii polisy jako załącznika do niniejszej umowy,

c) utrzymywania przez cały okres obowiązywania umowy stałej sumy gwarancyjnej oraz wartości ubezpieczenia,

d) wznawiania umowy ubezpieczeniowej w dniu jej wygaśnięcia.

5. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się przestrzegać zasad uczciwej konkurencji, za naruszenie której strony uważają:

a) wskazywanie pacjentom Udzielającego Zamówienia innych niż Udzielający Zamówienia wykonawców usług medycznych w zakresie prowadzonym przez Udzielającego Zamówienia,

b) przyjmowanie pacjentów Udzielającego Zamówienia w innym zakładzie opieki zdrowotnej lub gabinecie, jeżeli świadczenia mogą być wykonane u Udzielającego Zamówienia,

c) udzielanie osobom trzecim informacji, których ujawnienie mogłoby być szkodliwe dla interesów Udzielającego Zamówienia.

6. Przyjmujący Zamówienie przyjmuje na siebie obowiązek poddawania się kontroli uprawnionych organów szczególnie w zakresie dostępności i sposobu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej ponosząc ryzyko ewentualnych kar.


§ 4

1. Przyjmujący Zamówienie ponosi ryzyko finansowe prowadzonej działalności. Może zostać obciążony kosztami świadczeń, za które płatnicy zewnętrzni nie zapłacili w związku z nieprzestrzeganiem przez Przyjmującego Zamówienie zasad, procedur wymaganych przez tychże płatników.

2. Przyjmujący Zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za udzielanie bądź zaniechanie udzielania świadczeń i odpowiada za szkody wyrządzone pacjentom w ich wyniku.

3. Przyjmujący Zamówienie ponosi pełne koszty utraconych przychodów w przypadku zaniedbania, nierzetelnego prowadzenia rozliczeń i raportów z wykonanych świadczeń na rzecz NFZ i innych płatników zewnętrznych.

4. Przyjmujący Zamówienie ponosi koszty napraw sprzętu należącego do Udzielającego Zamówienia, uszkodzonego w wyniku działań zawinionych przez Przyjmującego Zamówienie.
§ 5

1. Przyjmujący Zamówienie będzie przedstawiał Udzielającemu Zamówienie harmonogram pracy na okresy nie krótsze niż jeden miesiąc kalendarzowy do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy usługa. Jeśli harmonogram nie zostanie przedstawiony w określonym czasie przyjmuje się jako analogiczny harmonogram z poprzedniego okresu.

2. W przypadku niezdolności do świadczenia usług Przyjmujący Zamówienie obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Udzielającego Zamówienie o przewidywanym okresie trwania nieobecności .
§6

Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że będzie działał zgodnie z zasadą ograniczającą nieuzasadniony wzrost kosztów świadczeń.

§ 7

1. Rozliczenia pomiędzy stronami dokonywane będą narastająco, w okresach miesięcznych, po zweryfikowaniu liczby wykonanych świadczeń, na podstawie raportów z systemu informatycznego za miesiąc rozliczeniowy, do wysokości nie przekraczającej limitów miesięcznych. Podstawą rozliczenia będzie sprawozdanie z wykonanych usług.2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się dostarczać do Statystyki Medycznej zestawienie przyjęć pacjentów po zakończeniu każdego dnia pracy, najpóźniej następnego dnia. Zestawienie musi być sporządzone według obowiązujących zasad przedstawionych przez NFZ, celem potwierdzenia wykonanych świadczeń.

3.Udzielający Zamówienia może dokonać płatności na rzecz Przyjmującego Zamówienie w całości lub części za świadczenia wykonane ponad limit punktów ujętych umowy z NFZ, pod warunkiem zawarcia przez Udzielającego Zamówienia ugody z NFZ dotyczącej uregulowania należności za świadczenia zdrowotne wykonane ponad limit.

4.Zasady regulowania płatności, o której mowa w ust. 3 zostaną określone w formie aneksu do umowy i będą uzależnione od warunków ugody zawartej z NFZ.

5.W przypadku rozwiązania umowy w trybie określonym w § 11 całkowite rozliczenie umowy nastąpi w terminie do 3 miesięcy od zakończenia umowy.

6. Osobami uprawnionymi do świadczeń są osoby ubezpieczone w NFZ i wszystkie osoby w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.
§ 8

1. Należność za wykonanie świadczeń, będzie dokonywana po dostarczeniu przez Przyjmującego Zamówienie faktury/rachunku, wystawionego na podstawie kopii faktury jaką Udzielający Zamówienie wystawił NFZ z zastrzeżeniem ust 4.

2. Udzielający Zamówieniowe przedłoży fakturę o której mowa w ust 1. w terminie do 3 dni od złożenia jej do NFZ (Udzielający Zamówienia będzie składał faktury do NFZ do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem obiektywnych okoliczności uniemożliwiających rozliczenie świadczeń),

3. Zapłata należności nastąpi nie później niż 30 dni od daty otrzymania faktury/rachunku przez Udzielającego Zamówienia, na konto wskazane na fakturze/rachunku,

4. Wartość faktury wystawianej przez Przyjmującego Zamówienie będzie stanowiła …....% wartości faktury wystawianej NFZ przez Udzielającego Zamówienie,

5. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do potrącania kar i zakwestionowanych świadczeń przez NFZ z faktur/rachunków wystawionych przez Przyjmującego Zamówienie,

a) nałożonych na Udzielającego Zamówieniowe kar w pełnej wysokości szkody powstałej na skutek:


   • nieprawidłowego wystawiania recept refundowanych przez NFZ

   • przedstawianie do rozliczeń danych niezgodnych ze stanem faktycznym, w tym realizowanie niecelowych świadczeń,

   • prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób niekompletny lub jej braku

   • stwierdzenia braku realizacji zaleceń pokontrolnych,

   • stwierdzenia szkody na zdrowiu i życiu pacjenta z winy Przyjmującego Zamówienie

   • innych szkód powstałych z winy Przyjmującego Zamówienie

b) wartości świadczeń wynikających z negatywnej weryfikacji lub konieczności zwrotu przez Udzielającego Zamówienie środków finansowych do NFZ,

6. W przypadku braku możliwości potrącenia kwot, o których mowa w ust.5, z bieżących faktur/rachunków Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do uregulowania należności na pisemne wezwanie Udzielającego Zamówienie.


§ 9

Przyjmujący Zamówienie we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy: • odzież roboczą i ochronną

 • posiadanie aktualnego szkolenia bhp w przypadku zatrudniania pracowników,

 • posiadanie aktualnego badania profilaktycznego

§10


1. Przyjmującego Zamówienie obowiązuje zakaz pobierania jakichkolwiek opłat na własną rzecz od pacjentów lub ich opiekunów z tytułu wykonywania świadczeń będących przedmiotem umowy w obiektach Udzielającego Zamówienie, pod rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

2. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Przyjmującego Zamówienie w stanie wskazującym na spożycie alkoholu na terenie obiektów Udzielającego Zamówienie lub spożywanie alkoholu przez Przyjmującego Zamówienie w czasie przeznaczonym na wykonywanie świadczeń powodować będzie rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym.


§ 11

Umowa może być rozwiązana przed upływem terminu: 1. za zgodą obu stron w każdym czasie,

 2. za uprzednim 3 miesięcznym wypowiedzeniem przez każdą ze stron bez podawania przyczyn, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego,

 3. za uprzednim 1 miesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem j.w. w przypadku :

  • wypowiedzenia umowy przez NFZ

  • ograniczenia dostępności świadczeń, zawężenia ich zakresu lub ich nieodpowiedniej jakości,

  • nie przekazywania wymaganych sprawozdań, informacji, rozliczeń,

  • uzasadnionych skarg pacjentów gdy wynikają one z rażącego naruszania przepisów

4. ze skutkiem natychmiastowym przez Udzielającego Zamówienia w razie:  • utraty uprawnień do wykonywania zawodu personelu Przyjmującego Zamówienie

  • popełnienia przestępstwa, które uniemożliwia dalsze udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jeśli zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym lub jest oczywiste,

  • nie udokumentowania zawarcia umowy ubezpieczenia,

  • braku przechowywania sprzętu wykazanego w załączniku nr 3 do SWKO na terenie Udzielającego zamówienia,

§ 12


1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

2. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia trwania umowy na kolejne okresy.


§ 13

1. Zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Strony zobowiązują się rozwiązywać spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu powstałe spory poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Udzielającego Zamówienie.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie:  • aktualne postanowienia umowy zawartej pomiędzy ZOZ w Pińczowie a NFZ,

  • odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego,

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jednolity Dz. U z 2008 r. nr 164 poz. 1027ze zm.).

  • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112 poz. 654 z późn. zm.).

§ 14


1. Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. Strony będą dążyły do zastąpienia nieważnego lub nieskutecznego postanowienia przez ważne i skuteczne postanowienie, które osiągnie w sposób jak najbardziej zbliżony taki sam lub podobny cel finansowy i gospodarczy.

2. Załącznikiem do niniejszej Umowy są Szczegółowe Warunki Konkursu wraz z załącznikami.

3. Załączniki do Szczegółowych Warunków Konkursu są również załączniki do niniejszej umowy.

4. Ilość zakontraktowanych punktów wraz z ceną jaką Udzielający Zamówienia zakontraktował z NFZ będzie stanowił załącznik do niniejszej umowy.

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Udzielający Zamówienia Przyjmujący Zamówienie

Załącznik nr 3 do SWKO ZOZ/ZP/21/10/2013Wykaz sprzętu i aparatury medycznej potrzebnej do wykonywania przedmiotu zamówienia

Wykazany sprzęt winien odpowiadać wymogom Narodowego Funduszu Zdrowia – zgodnie z Zarządzeniami Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitale(zarządzenie 72/2011/DSOZ z poź. zm) .


W przypadku zmian w/w aktów prawnych Oferent winien dostosować do nich sprzęt i aparaturę medyczną na własny koszt

i niezwłocznie.

L.p.

NAZWA

NR FABRYCZNY

ROK PRODUKCJIWykazany sprzęt bezwzględnie musi znajdować się na terenie ZOZ w Pińczowie, wszelkie zmiany w tym zakresie muszą być zgłaszane Udzielającemu zamówienia najpóźniej na dwa dni przed zmianą oraz wymagają jego zgody.
Sprzęt, który Przyjmujący Zamówienie bezwzględnie musi posiadać to: mikroskop operacyjny ze światłem osiowym, pachymetr, fakoemulsyfikator z nożem do witrektomii przedniej i diatermi , laser okulistyczny argonowy lub diodowy lub laser okulistyczny NdYAG, mikroskop lustrzany z pachymetrem, aparat USG okulistyczny, aparat HRT, autokeratorefraktometr, autorefraktometr, keratometr, aparat do komputerowego badania wzroku, sztuczna soczewka wewnątrzgałkowa (zwijana; z polimetylmetakrylatu PMMA), mikrodiatermia, witrektom, wiskoelastyk, perymetr statyczny – brak w/w sprzętu będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

............................................................podpis

Załącznik nr 4 do SWKO ZOZ/ZP/21/10/2013

Wykaz personelu potrzebnego do realizacji przedmiotu zamówienia
Wykazany personelu winien odpowiadać wymogom Narodowego Funduszu Zdrowia – zgodnie z Zarządzeniami Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitale (zarządzenie 72/2011/DSOZ z poź. zm)
W przypadku zmian w/w aktów prawnych Oferent winien dostosować się do nich niezwłocznie.

L.p.

Imię i nazwisko

Tytuł naukowy

Specjalizacja

Nr prawa wyk. zawodu
Wszelkie zmiany w wykazie personelu muszą być zgłaszane Udzielającemu zamówienia najpóźniej na dwa dni przed zmianą oraz wymagają jego zgody.
..........................................................

podpis
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna