SzczegóŁowe warunki konkursu ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnychPobieranie 250,44 Kb.
Data14.02.2018
Rozmiar250,44 Kb.

Nr sprawy: ZOZ/KO/5/11/2017
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
w zakresie wykonywania procedur z zakresu okulistyki (zabiegi zaćmy i witrektomii oraz zabiegi przeciwjaskrowe i inne z zakresu mikrochirurgii okulistycznej możliwe do rozliczenia z katalogu świadczeń NFZ w ramach umowy jaką posiada Udzielający zamówienia z NFZ ) w Oddziale Okulistycznym Jednego Dnia Udzielającego Zamówienia dla pacjentów ubezpieczonych

w Narodowym Funduszu Zdrowia.      1. NAZWA UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

ul. Armii Krajowej 22

28-400 Pińczów

tel.: 413573031

fax.:413572491

zoz5@o2.pl

www.szpitalpinczow.pl


      1. UWAGI WSTĘPNE

1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów o udzielenie zamówienia na specjalistyczne świadczenia zdrowotne, zwane dalej „SWKO” określają:

 • założenia konkursu ofert

 • wymagania stawiane oferentom

 • tryb składania ofert

 • sposób przeprowadzenia konkursu

 • tryb zgłaszania i rozpatrywania skarg oraz protestów związanych z tymi czynnościami.

2. W celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty, oferent winien zapoznać się z wszelkimi informacjami zawartymi w SWKO.

3. Konkurs ofert prowadzony jest na zasadach przewidzianych przez przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2017.1938 z późn. zmian.).

4. W sprawach nie uregulowanych w SWKO zastosowanie mają przepisy wskazane w ust.3.

     1. DEFINICJE

Ilekroć w SWKO oraz jego załącznikach jest mowa o :

 1. oferencie – to rozumie się przez to podmiot określony w art. 4 i 5 ustawy o działalności leczniczej z pominięciem grupowej praktyki lekarskiej (art. 50a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2017.125 ze zm.)),

 2. Udzielającym zamówienia, ZOZ w Pińczowie– rozumie się Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie,

 3. przedmiocie konkursu ofert – rozumie się przez to udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na zasadach określonych przedmiotowymi warunkami,

 4. świadczeniach zdrowotnych - świadczenie zdrowotne, świadczenie zdrowotne rzeczowe i świadczenie towarzyszące w dziadzinie okulistyki

 5. ofercie - rozumie się przez to wypełniony formularz oferty, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWKO, wraz z koniecznymi dokumentami,

 6. umowie – rozumie się przez to wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SWKO.      1. PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT

1. W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział Przyjmujący Zamówienie, którzy spełniają następujące

warunki (niewypełnienie tych warunków spowoduje odrzucenie oferty):

a. Są podmiotami wymienionymi w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

b. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, w szczególności są zarejestrowani we właściwym rejestrze podmiotów leczniczych, posiadają nadany numer REGON i NIP,

c. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Ofertę składa oferent dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym postępowaniem konkursowym.

3. Korespondencja dotycząca konkursu powinna być kierowana przez oferenta na adres ZOZ w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów z dopiskiem Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki.

4. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Udzielający Zamówienia stosuje zasady określone w SWKO i „Regulaminie Komisji Konkursowej”.

5. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyny.

6. Udzielający Zamówienia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści warunków zamówienia. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej udzielającego zamówienie (www.szpitalpinczow.pl).

7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo nie podpisania umowy z Przyjmującym Zamówienie w przypadku nie zawarcia umowy z NFZ na udzielnie świadczeń zdrowotnych (w Oddziale Okulistycznym Jednego Dnia) lub z innych przyczyn nie znanych Udzielającemu Zamówienia w dniu ogłaszania niniejszego konkursu.

8. O odwołaniu konkursu Udzielający zamówienia zawiadamia oferentów poprzez zamieszczenie informacji na swojej stronie internetowej lub na piśmie.

9. Udzielający Zamówienia zobowiązuje się do udostępnienia Przyjmującemu Zamówienie pomieszczeń wraz z niezbędnymi mediami, a także będzie zapewniał sterylizację narzędzi.

10. Udzielający Zamówienia wymaga od Przyjmującego Zamówienie, aby:

a. realizował świadczenia w pomieszczeniach Udzielającego Zamówienia lub pomieszczeniach Przyjmującego zamówienie – za zgodą Udzielającego Zamówienie,
b. zapewnił kadrę lekarską - specjalistów okulistyki (oraz lekarzy anestezjologów – z zastrzeżeniem lit. c) o odpowiednich kwalifikacjach,
c. zagwarantował w przypadku braku możliwości zapewnienia przez Udzielającego Zamówienie, personel medyczny – lekarzy anestezjologów i pielęgniarki w dni operacyjne zgodnie z ustalanym wspólnie z Udzielającym zamówienia grafikiem pracy.
d. zapewnił sprzęt okulistyczny w odpowiednim stanie technicznym niezbędny do realizacji zamówienia oraz zapewnił jego prawidłowe funkcjonowanie (wzór wykazu sprzętu stanowi załącznik nr 3 do SWKO),

e. zaopatrywał się na własny koszt we wszystkie potrzebne leki, wyroby medyczne oraz soczewki i inne potrzebne produkty wykorzystywane do realizacji przedmiotowej umowy.

f. zapewnił poprawną kwalifikację pacjentów do zabiegów (w tym sprawdzał kwalifikację poprawności trybu skierowania -pilny/stabilny) i ordynował leki i wyroby medyczne oraz wykonywał kontrole i badania pooperacyjne.
g. posiadał ubezpieczenie OC poparte dowodem zapłaty. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do posiadania innych stosownych ubezpieczeń związanych z prowadzeniem swojej działalności w przypadku powstania takiego obowiązku prawnego,

h. prawidłowo prowadził dokumentację medyczną oraz przekazywał ją w oryginale do ZOZ w Pińczowie w celu rozliczenia wykonanych świadczeń zdrowotnych z NFZ,

i. poddawał się kontroli NFZ w zakresie realizacji umowy,
j. brał odpowiedzialność za ewentualne kary nałożone przez NFZ i zobowiązał się do zwrotu należności za zakwestionowane świadczenia związane z prowadzoną działalnością,
k. wyraził zgodę na potrącenia należnej kwoty z tytułu w/w kar lub zwrotów za zakwestionowane świadczenia z bieżących płatności,
l. zobowiązał się do realizacji świadczeń w oparciu o aktualny stan prawny oraz aktualne zarządzenia Prezesa NFZ,

ł. zobowiązał się do pokrycia strat Udzielającego zamówienia w przypadku nie zawarcia umowy w okresie związania umową.

m. świadczył usługi na poziomie zgodnym z aktualną wiedzą medyczną, przy zachowaniu należytej staranności,

n. w razie konieczności zapewnił ciągłość realizowanych świadczeń przez ich udzielanie w systemie całodobowym,

o. spełniał na bieżąco wymagania NFZ lub innej instytucji finansującej usługi z zakresu ochrony zdrowia realizowane (zakontraktowane) przez Udzielającego Zamówienia,

p. posiadał dokumenty świadczące o prowadzeniu systematycznych kontroli parametrów pracy użytkowanej aparatury i procedur bieżącej konserwacji,

r. stosował aparaturę, urządzenia, sprzęt, oprogramowanie itp., nie zakłócający pracy aparatury i sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Udzielającego Zamówienia.

s. zapewnił nadzór epidemiologiczny nad pacjentami.

t. zapewnił preparaty do dezynfekcji narzędzi.

11. Zabezpieczył odpowiednią ilość sprzętu i personelu do wykonywania przedmiotu zamówienia.

12. Prowadził rejestr przyjmowanych zleceń i wyników badań wykonywanych na ich podstawie oraz udostępniał dane zawarte w tym rejestrze na zasadach określonych dla prowadzenia dokumentacji medycznej.

13. Prowadził systematycznie sprawozdawczość według obowiązujących zasad wynikających przepisów prawa i umów z NFZ ,
      1. PRZYGOTOWANIE OFERTY

1. Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWKO, wymienionymi na formularzu ofertowym, udostępnionym przez Udzielającego zamówienia.

2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3. Oferta powinna zawierać wszelkie dokumenty i załączniki wymagane w SWKO.

4. Oferta powinna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny.

5. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim pod rygorem odrzucenia oferty, z wyłączeniem pojęć medycznych.

6. Ofertę oraz każdą z jej stron podpisuje oferent lub osoba upoważniona na podstawie oryginalnego pełnomocnictwa.

7. Oferent może wycofać złożoną ofertę powiadamiając pisemnie Udzielającego Zamówienia przed upływem terminu składania ofert.

8. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Konkurs oferta na świadczenia zdrowotne w zakresie okulistyki- OFERTA”.
INFORMACJA O DOKUMENTACH ZAŁĄCZANYCH PRZEZ OFERENTA

1. W celu uznania, że oferta spełnia wymagane warunki, oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty wskazane w SWKO.

2. Dokumenty, oferent przedkłada w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez siebie lub pełnomocnika za zgodność z oryginałem.

3. W celu sprawdzenia autentyczności przedłożonych dokumentów Udzielający zamówienia może zażądać od oferenta przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Niżej wymienione dokumenty należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania wymaganych i ocenianych warunków:

a. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWKO.

b. Wypełniony załącznik nr 3 do SWKO.

c. Wypełniony załącznik nr 4 do SWKO.

d. wpis do rejestru podmiotów leczniczych.

e. wypis z KRS.

f. wpis do rejestru prywatnych praktyk lekarskich.

g. wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

h. dyplom/y lekarza/y.

i. prawo wykonywania zawodu lekarza/y.j. polisa OC z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie

k. Certyfikat ISO

      1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie procedur okulistyki (zabiegi zaćmy i witrektomii oraz zabiegi przeciwjaskrowe i inne z zakresu mikrochirurgii okulistycznej możliwe do rozliczenia z katalogu świadczeń NFZ w ramach umowy jaką posiada Udzielający Zamówienie z NFZ ) w Oddziale Okulistycznym Jednego Dnia Udzielającego zamówienia dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia (w wartościach

i ilościach ujętych umową Udzielającego Zamówienie z NFZ)


OKRES ZWIĄZANIA UMOWĄ

Oferent składa ofertę na realizację zadań w zakresie objętym zamówieniem na okres od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.


      1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę składa się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w sekretariacie (decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do sekretariatu) w terminie do 01.12.2017 r., do godziny 10:00.

2. Do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami ze strony Udzielającego zamówienia uprawniony jest Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Stanisław Włudyga, tel. 41 357 30 39.


TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.      1. KOMISJA KONKURSOWA

1. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielający zamówienia powołuje komisję konkursową.

2. Szczegółowe zasady pracy komisji konkursowej określa „Regulamin komisji konkursowej”.      1. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ PRZEBIEG KONKURSU

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 01.12.2017 r. o godz. 10:15 w siedzibie Udzielającego Zamówienia - w świetlicy.

2. Szczegółowe zasady postępowania komisji konkursowej określa „Regulamin komisji konkursowej”.      1. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa kieruje się kryteriami;

- jakości ( posiadania Certyfikatu ISO mającego zastosowanie w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych – kryterium obowiązkowe),

- dostępności (zadeklarowany w ofercie czas pracy – dni operacyjnie w ilości nie mniejszej niż 3 w miesiącu i posiadanie poradni okulistycznej na terenie Powiatu Pińczowskiego – kryterium obowiązkowe)
- posiadanie poradni na terenie Miasta Pińczów – kryterium dodatkowe,

- ciągłości – udzielnie świadczeń zdrowotnych przez Oferenta z zakresu objętego umową nie krócej niż 1 rok licząc od dnia złożenia oferty – kryterium obowiązkowe)

- ceny
2. Cena - wyrażona jako udział procentowy Przyjmującego Zamówienie w realizowanych świadczeniach będących przedmiotem umowy według punktacji i cen wynikających z zawartej umowy Udzielającego Zamówienie z NFZ – 100 % (aktualna wartość umowy z NFZ wraz z ceną za punkt, dostępne na stronie internetowej Świętokrzyskiego OW NFZ – www.nfz-kielce.pl w zakładce „informator o umowach”).
Oferowany udział procentowy nie może być wyższy niż 82% wartości świadczeń będących przedmiotem umowy - pod rygorem odrzucenia oferty.

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą ilość punktów.

Sposób obliczenia punktów:

Ilość punktów z kryterium ceny dla każdej oferty zostanie wyliczona w/g poniższego wzoru:
C=Cn/Co x 100
C - ilość punktów oferty badanej

C n – procentowa cena najniższa z pośród wszystkich ważnych ofert

C o – procentowa cena oferty badanej

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.
3. Dodatkowe punkty można uzyskać za:

a) posiadanie poradni okulistycznej na terenie Miasta Pińczowa – 15 pkt.

b) zadeklarowanie więcej niż trzech dni operacyjnych w miesiącu - 5 pkt.

W przypadku posiadania dwóch i więcej poradni na terenie Miasta Pińczów, należy wykazać tylko jedną poradnię.

Maksymalnie oferent może zdobyć 120 pkt.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 08.12.2017 r. na stronie internetowej i tablicy informacyjnej Udzielającego Zamówienie.

2. Udzielający Zamówienie zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny.

3. Udzielający Zamówienie zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania bez podania przyczyn.

4. Oferentowi wybranemu w wyniku postępowania konkursowego Udzielający zamówienia wskazuje termin podpisania umowy.
ŚRODKI ODWOŁAWCZE

Oferentom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone we właściwych przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dokumenty dotyczące postępowania konkursowego przechowywane są w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Pińczów, dnia 16.11.2017 r.
Dyrektor ZOZ w Pińczowie

Bartosz Stemplewski

Załącznik nr 1 do SWKO Nr sprawy: ZOZ/KO/5/11/2017
    1. OFERTA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH


w zakresie wykonywania procedur z zakresu okulistyki (zabiegi zaćmy i witrektomii oraz zabiegi przeciwjaskrowe i inne z zakresu mikrochirurgii okulistycznej możliwe do rozliczenia z katalogu świadczeń NFZ w ramach umowy jaką posiada Udzielający zamówienia z NFZ ) w Oddziale Okulistycznym Jednego Dnia Udzielającego Zamówienia dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia.

1. Dane oferenta

Nazwa i siedziba podmiotu leczniczego.......................................................................................

......................................................................................................................................................

Nr wpisu do rejestru podmiotów leczniczych................................. KRS....................................

Pełnomocnik .......................................................... kontakt ........................................................

NIP ...........................................................................REGON.....................................................

Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej .....................................................................
2. Oferta cenowa (%)
.................................................................…%..........(nie więcej jak 82 %)

3. Dodatkowe kryteria oceny ofert.
Posiadam poradnię na terenie Miasta Pińczów (adres)...............................................................................– 15 pkt.
Deklarowana liczba dni operacyjnych w miesiącu (nie mniej niż 3 dni) …………………………………-5 pkt.


4. Oświadczamy, że:

1. uważamy się za związanych złożoną ofertą do upływu terminu wskazanego w Szczegółowych Warunkach Konkursu.

2. zapoznaliśmy się z warunkami postępowania konkursowego oraz warunkami realizacji zamówienia określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu i projekcie umowy, przyjmujemy je bez zastrzeżeń, a w razie wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i na warunkach określonych przez Udzielającego zamówienia.

3. wszystkie składające się na ofertę dokumenty, w tym oświadczenia, przedstawiają stan prawny i faktyczny aktualny na dzień sporządzenia oferty.

4. posiadamy niezbędną wiedzę i umiejętności oraz zatrudniamy odpowiednią kadrę do realizacji świadczeń medycznych objętych niniejszym konkursem (załącznik nr 4 do SWKO).

5. posiadamy ubezpieczenie OC, poparte dowodem zapłaty.

6. Sprzęt wykazany przez nas w załączniku nr 3 do SWKO jest sprawny technicznie oraz posiada wszelkie wymagane prawem dokumenty, paszporty techniczne zezwalające na używanie go w publicznej służbie zdrowia.

7. Sprzęt wykazany przez nas w załączniku nr 3 do SWKO będzie pozostawał w siedzibie Udzielającego zamówienia przez cały okres trwania umowy.

8. zobowiązujemy się stosować do obowiązujących u Udzielającego Zamówienie procedur wewnętrznych.

9. zobowiązuje się do udzielania świadczeń zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartej umowy Udzielającego Zamówienie z NFZ.

10. Prowadzimy działalność z zakresu objętego umową nie krócej niż 1 rok licząc od dnia złożenia oferty

…................. dnia ........................................... ............................................ podpis oferenta
ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY*:

1/ wpis do rejestru podmiotów leczniczych

2/ wypis z KRS

3/ wpis do rejestru prywatnych praktyk lekarskich

4/ wpis do ewidencji działalności gospodarczej

5/ dyplom/y lekarza/y

6/ prawo wykonywania zawodu lekarza/y wykazanych w ofercie

7/ załącznik nr 3 do SWKO - Wykaz sprzętu i aparatury medycznej potrzebnej do wykonywania przedmiotu zamówienia

8/ załącznik nr 4 do SWKO - Wykaz personelu potrzebnego do realizacji przedmiotu zamówienia

9/ certyfikat ISO w zakresie świadczeń medycznych dot. przedmiotowego konkursu


  1. Załącznik nr 2 do SWKO Nr sprawy: ZOZ/KO/5/11/2017

  2. UMOWA

Zawarta w dniu …………….. r. w Pińczowie, pomiędzy :Zespołem Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów,

NIP: 662-15-18-570, REGON: 000304289,

reprezentowanym przez:


 1. Dyrektora – ………………………...

zwanym dalej „Udzielającym zamówienia”,

a

……………………………………...

reprezentowanym przez:

.......................................................................................................zwanym dalej „Przyjmującym zamówienie”,

zwane dalej łącznie ,,Stronami”,

na podstawie art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U.2017.1938 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:


§ 1

Udzielający Zamówienia zleca, a Przyjmujący Zamówienie przyjmuje zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur z zakresu okulistyki (zabiegi zaćmy i witrektomii oraz zabiegi przeciwjaskrowe i inne z zakresu mikrochirurgii okulistycznej możliwe do rozliczenia z katalogu świadczeń NFZ w ramach umowy jaką posiada Udzielający zamówienia z NFZ ) w Oddziale Okulistycznym Jednego Dnia Udzielającego Zamówienia dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia..
§ 2

Udzielający Zamówienia przyjmuje na siebie obowiązki:

1. Nieodpłatnego udostępnienia Przyjmującemu Zamówienie pomieszczeń, sprzętu i aparatury należących do Udzielającego Zamówienia.

2. Zapewnienia bieżących napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń służących do wykonywania świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy (z wyłączeniem sprzętu medycznego Przyjmującego Zamówienie).

3. Nieodpłatnego udostępnienia pomieszczeń socjalnych na terenie Udzielającego Zamówienia.

4. Zapewnienia bieżących dostaw energii elektrycznej i cieplnej, dostaw wody, gazów medycznych, bieżącego sprzątania pomieszczeń na zasadach obowiązujących u Udzielającego Zamówienia.

5. Sterylizacji narzędzi,

6. Zapewnienia posiłków dla pacjentów,

7. Personel medyczny na zasadach szczegółowo określonych w§ 9 oraz SWKO
§ 3

1.Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do rzetelnego wykonywania świadczeń z wykorzystaniem aktualnej wiedzy medycznej i umiejętności zawodowych oraz z uwzględnieniem postępu w zakresie medycyny.

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania :

a) przepisów określających prawa pacjenta,

b) przepisów prawnych obowiązujących w ochronie zdrowia,

c) standardów udzielania świadczeń zdrowotnych ustalonych przez Udzielającego Zamówienia,

d) aktualnych zarządzeń Prezesa NFZ,

e) przepisów przeciwpożarowych, BHP, ochrony danych osobowych, regulaminu organizacyjnego obowiązujących u Udzielającego Zamówienia.

3. Przyjmujący Zamówienie jest obowiązany do:

a) korzystania w razie potrzeby z konsultacji specjalistów oraz z badań diagnostycznych wykonywanych w działach i pracowniach Udzielającego Zamówienia,

b) w razie konieczności korzystania z diagnostyki niemożliwej do zrealizowania w pracowniach Udzielającego Zamówienia, Przyjmujący Zamówienie może wystawiać skierowania tylko do placówek, które mają podpisaną umowę z Udzielającym Zamówienia. Skierowania muszą być zatwierdzone przez Z-cę Dyr. ds Lecznictwa Udzielającego Zamówienie,

c) współpracy z lekarzami oraz pielęgniarkami udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia,

d) dokonywania stosownych wpisów i adnotacji w dokumentacji medycznej pacjentów oraz prowadzenia dokumentacji rozliczeniowowo-sprawozdawczej w systemie informatycznym Udzielającego Zamówienia. Druki: rozliczeń (dzienne zestawienia przyjętych pacjentów), skierowań, recept i inne są dostarczane bezpłatnie przez Udzielającego Zamówienia.

e) prowadzenia dokumentacji medycznej wynikającej z obowiązujących przepisów i wg standardów obowiązujących u Udzielającego Zamówienia,

f) pisemnego ustosunkowania się do skargi pacjenta na wykonywaną przez siebie usługę i przekazania wyjaśnień do Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa,

g) zgłaszania Udzielającemu zamówienia każdej zmiany personelu określonego w załączniku nr 4 do SWKO, w harmonogramie świadczeń medycznych oraz w sprzęcie wykazanym w załączniku nr 3 do SWKO - najpóźniej na dwa dni przed planowaną zmianą,

h) trzymania sprzętu wykazanego w załączniku nr 3 do SWKO na terenie Udzielającego zamówienia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy,

i) stosowania procedur (w tym procedur ISO) obowiązujących u Udzielającego zamówienia.

4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do:

a) ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w § 1 umowy, zgodnie z rozp. MF z dnia 22.12.2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2011.293.1729 z późn. zm.)

b) okazania umowy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. a) wraz z potwierdzeniem zapłaty przy podpisywaniu umowy oraz dostarczenia kopii polisy jako załącznika do niniejszej umowy,

c) utrzymywania przez cały okres obowiązywania umowy stałej sumy gwarancyjnej oraz wartości ubezpieczenia,

d) wznawiania umowy ubezpieczeniowej w dniu jej wygaśnięcia.

5. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się przestrzegać zasad uczciwej konkurencji, za naruszenie której strony uważają:

a) wskazywanie pacjentom Udzielającego Zamówienia innych niż Udzielający Zamówienia wykonawców usług medycznych w zakresie prowadzonym przez Udzielającego Zamówienia,

b) przyjmowanie pacjentów Udzielającego Zamówienia w innym podmiocie leczniczym lub gabinecie, jeżeli świadczenia mogą być wykonane u Udzielającego Zamówienia,

c) udzielanie osobom trzecim informacji, których ujawnienie mogłoby być szkodliwe dla interesów Udzielającego Zamówienia.

6. Przyjmujący Zamówienie przyjmuje na siebie obowiązek poddawania się kontroli uprawnionych organów szczególnie w zakresie dostępności i sposobu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej ponosząc ryzyko ewentualnych kar. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli przez NFZ.


§ 4

1. Przyjmujący Zamówienie ponosi ryzyko finansowe prowadzonej działalności. Może zostać obciążony kosztami świadczeń, za które płatnicy zewnętrzni nie zapłacili w związku z nieprzestrzeganiem przez Przyjmującego Zamówienie zasad, procedur wymaganych przez tychże płatników.

2. Przyjmujący Zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za udzielanie bądź zaniechanie udzielania świadczeń i odpowiada za szkody wyrządzone pacjentom w ich wyniku.

3. Przyjmujący Zamówienie ponosi pełne koszty utraconych przychodów w przypadku zaniedbania, nierzetelnego prowadzenia rozliczeń i raportów z wykonanych świadczeń na rzecz NFZ i innych płatników zewnętrznych.

4. Przyjmujący Zamówienie ponosi koszty napraw sprzętu należącego do Udzielającego Zamówienia, uszkodzonego w wyniku działań zawinionych przez Przyjmującego Zamówienie.
§ 5

1. Przyjmujący Zamówienie będzie przedstawiał Udzielającemu Zamówienie harmonogram pracy na okresy nie krótsze niż jeden miesiąc kalendarzowy do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy usługa. Jeśli harmonogram nie zostanie przedstawiony w określonym czasie przyjmuje się jako analogiczny harmonogram z poprzedniego okresu.

2. W przypadku niezdolności do świadczenia usług Przyjmujący Zamówienie obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Udzielającego Zamówienie o przewidywanym okresie trwania nieobecności .
§6

Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że będzie działał zgodnie z zasadą ograniczającą nieuzasadniony wzrost kosztów świadczeń.


§ 7

1. Rozliczenia pomiędzy stronami dokonywane będą narastająco, w okresach miesięcznych, po zweryfikowaniu liczby wykonanych świadczeń, na podstawie raportów z systemu informatycznego za miesiąc rozliczeniowy, do wysokości nie przekraczającej limitów miesięcznych (określonych umową jaką posiada Udzielający Zamówienie z NFZ). Podstawą rozliczenia będzie sprawozdanie z wykonanych usług.2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się dostarczać do Statystyki Medycznej Udzielającego Zamówienie zestawienie przyjęć pacjentów po zakończeniu każdego dnia pracy, najpóźniej następnego dnia. Zestawienie musi być sporządzone według obowiązujących zasad przedstawionych przez NFZ, celem potwierdzenia wykonanych świadczeń.

3.Udzielający Zamówienia może dokonać płatności na rzecz Przyjmującego Zamówienie w całości lub części za świadczenia wykonane ponad limit punktów określonych w umowie z NFZ, pod warunkiem zawarcia przez Udzielającego Zamówienia ugody z NFZ dotyczącej uregulowania należności za świadczenia zdrowotne wykonane ponad limit lub w wyniku innych okolicznościach, za które Udzielający Zamówienie otrzyma zapłatę.

4.Zasady regulowania płatności, o której mowa w pkt 3 zostaną określone w formie aneksu do umowy i będą uzależnione od warunków ugody zawartej z NFZ lub innych okoliczności będących następstwem zapłaty za świadczenia.

5. W przypadku rozwiązania umowy w trybie określonym w § 11 całkowite rozliczenie umowy nastąpi w terminie do 3 miesięcy od rozwiązania umowy.

6. Osobami uprawnionymi do świadczeń są osoby ubezpieczone w NFZ i wszystkie osoby w stanie bezpośredniego nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.
§ 8

1. Należność za wykonanie świadczeń, będzie dokonywana po dostarczeniu przez Przyjmującego Zamówienie prawidłowej faktury/rachunku, wystawionego na podstawie kopii faktury jaką Udzielający Zamówienie wystawił NFZ z zastrzeżeniem pkt 4 oraz § 9 pkt 3.

2. Udzielający Zamówieniowe przedłoży fakturę o której mowa w pkt 1, w terminie do 3 dni od złożenia jej do NFZ (Udzielający Zamówienia będzie składał faktury do NFZ do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem obiektywnych okoliczności uniemożliwiających rozliczenie świadczeń).

3. Zapłata należności nastąpi nie później niż 30 dni od daty otrzymania prawidłowej faktury/rachunku przez Udzielającego Zamówienia, na rachunek bankowy wskazany na fakturze/rachunku Przyjmującego zamówienie,

4. Wartość faktury wystawianej przez Przyjmującego Zamówienie będzie stanowiła ...% wartości faktury wystawianej NFZ przez Udzielającego Zamówienie,

5. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do potrącania kar i zakwestionowanych świadczeń przez NFZ z faktur/rachunków wystawionych przez Przyjmującego Zamówienie,

a) nałożonych na Udzielającego Zamówieniowe kar w pełnej wysokości szkody powstałej na skutek:


   1. nieprawidłowego wystawiania recept refundowanych przez NFZ,

   2. przedstawianie do rozliczeń danych niezgodnych ze stanem faktycznym, w tym realizowanie niecelowych świadczeń,

   3. prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób niekompletny lub jej braku,

   4. stwierdzenia braku realizacji zaleceń pokontrolnych,

   5. stwierdzenia szkody na zdrowiu i życiu pacjenta z winy Przyjmującego Zamówienie,

   6. innych szkód powstałych z winy Przyjmującego Zamówienie;

b) wartości świadczeń wynikających z negatywnej weryfikacji lub konieczności zwrotu przez Udzielającego Zamówienie środków finansowych do NFZ,

6. W przypadku braku możliwości potrącenia kwot, o których mowa w pkt 5, z bieżących faktur/rachunków Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do uregulowania należności na pisemne wezwanie Udzielającego Zamówienie.


§ 9

1. Udzielający Zamówienia zapewni personel medyczny – lekarzy anestezjologów i pielęgniarki w dni operacyjne zgodnie z ustalanym wspólnie z Przyjmującym Zamówienie grafikiem pracy. W przypadku braku możliwości zapewnienia przez Udzielającego Zamówienie w/w personelu obowiązek ten ciąży na Przyjmującym Zamówienie,

2. W przypadku zapewnienia personelu, o którym mowa w pkt 1 przez Udzielającego Zamówienie, Przyjmujący Zamówienie zapłaci Udzielającemu Zamówienia:

a) 102 zł za każdy zabieg zaćmy (lub inny zabieg mikrochirurgii oka z czasem operacji do 1 godziny) przeprowadzany przy udziale personelu pielęgniarskiego Udzielającego Zamówienie,

b) 65 zł za każdy zabieg zaćmy przeprowadzany przy udziale lekarza anestezjologa Udzielającego Zamówienie,

c) 180 zł za każdy zabieg witrektomii (lub inny zabieg mikrochirurgii oka z czasem operacji powyżej 1 godziny) przeprowadzany przy udziale zespołu pielęgniarskiego Udzielającego Zamówienie,

d) 120 zł za każdy zabieg witrektomii przeprowadzany przy udziale lekarza anestezjologa Udzielającego Zamówienie

e) 100 zł za każdą rozpoczęta godzinę pracy lekarza anestezjologa Udzielającego Zamówienie w przypadku zabiegu innego niż lit b) i d)

3. Faktura/rachunek o którym mowa w § 8 pkt 1 będzie pomniejszana o kwotę będącą sumą przeprowadzonych zabiegów przy udziale personelu Udzielającego Zamówienie i cen określonych w pkt 2 a,b,c,d,e.
§ 10

Przyjmujący Zamówienie we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy: • odzież roboczą i ochronną,

 • personel medyczny – na zasadach określonych w § 9 pkt 1,

§11


1. Przyjmującego Zamówienie obowiązuje zakaz pobierania jakichkolwiek opłat na własną rzecz od pacjentów lub ich opiekunów z tytułu wykonywania świadczeń będących przedmiotem umowy, pod rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

2. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Przyjmującego Zamówienie w stanie wskazującym na spożycie alkoholu na terenie obiektów Udzielającego Zamówienie lub spożywanie alkoholu przez Przyjmującego Zamówienie w czasie przeznaczonym na wykonywanie świadczeń powodować będzie rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym.


§ 12

Umowa może być rozwiązana przed upływem terminu:

1. za zgodą obu Stron w każdym czasie,

2. za uprzednim 3 miesięcznym wypowiedzeniem przez każdą ze Stron bez podawania przyczyn, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego,

3. za uprzednim 1 miesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem j.w. w przypadku :


  • wypowiedzenia umowy przez NFZ,

  • ograniczenia dostępności świadczeń, zawężenia ich zakresu lub ich nieodpowiedniej jakości,

  • nie przekazywania wymaganych sprawozdań, informacji, rozliczeń,

  • uzasadnionych skarg pacjentów gdy wynikają one z rażącego naruszania przepisów.

4. ze skutkiem natychmiastowym przez Udzielającego Zamówienia w razie:  • utraty uprawnień do wykonywania zawodu personelu Przyjmującego Zamówienie (uniemożliwiającego realizację umowy),

  • popełnienia przestępstwa, które uniemożliwia dalsze udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jeśli zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym lub jest oczywiste,

  • nie udokumentowania zawarcia umowy ubezpieczenia,

  • braku przechowywania sprzętu wykazanego w załączniku nr 3 do SWKO na terenie Udzielającego zamówienia.

§ 13


1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku.

2. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia trwania umowy na kolejne okresy.


§ 14

1. Zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Strony zobowiązują się rozwiązywać spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu powstałe spory poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Udzielającego Zamówienie.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie:  • aktualne postanowienia umowy zawartej pomiędzy ZOZ w Pińczowie a NFZ,

  • odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego,

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej.

§ 15


1. Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. Strony będą dążyły do zastąpienia nieważnego lub nieskutecznego postanowienia przez ważne i skuteczne postanowienie, które osiągnie w sposób jak najbardziej zbliżony taki sam lub podobny cel finansowy i gospodarczy.

2. Załącznikiem do niniejszej Umowy są Szczegółowe Warunki Konkursu wraz z załącznikami.

3. Załączniki do Szczegółowych Warunków Konkursu są również załączniki do niniejszej umowy.

4. Ilość zakontraktowanych punktów wraz z ceną jaką Udzielający Zamówienia zakontraktował z NFZ będzie stanowił załącznik do niniejszej umowy.

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Udzielający Zamówienia Przyjmujący Zamówienie
Załącznik nr 3 do SWKO Nr sprawy: ZOZ/KO/5/11/2017

Wykaz sprzętu i aparatury medycznej potrzebnej do wykonywania przedmiotu zamówienia

Wykazany sprzęt winien odpowiadać wymogom Narodowego Funduszu Zdrowia – zgodnie z Zarządzeniami Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitale(zarządzenie 72/2011/DSOZ z poź. zm) .


W przypadku zmian w/w aktów prawnych Oferent winien dostosować do nich sprzęt i aparaturę medyczną na własny koszt

i niezwłocznie.

L.p.

NAZWA

NR FABRYCZNY

ROK PRODUKCJIWykazany sprzęt bezwzględnie musi znajdować się na terenie ZOZ w Pińczowie, wszelkie zmiany w tym zakresie muszą być zgłaszane Udzielającemu zamówienia najpóźniej na dwa dni przed zmianą oraz wymagają jego zgody.
Sprzęt, który Przyjmujący Zamówienie bezwzględnie musi posiadać to:

 • mikroskop operacyjny ze światłem osiowym,

 • pachymetr,

 • fakoemulsyfikator z nożem do witrektomii przedniej i diatermi ,

 • laser okulistyczny argonowy lub diodowy lub laser okulistyczny NdYAG, mikroskop lustrzany z pachymetrem,

 • aparat USG okulistyczny, aparat HRT,

 • autokeratorefraktometr,

 • autorefraktometr,

 • keratometr,

 • aparat do komputerowego badania wzroku, sztuczna soczewka wewnątrzgałkowa (zwijana; z polimetylmetakrylatu PMMA),

 • mikrodiatermia,

 • witrektom,

 • wiskoelastyk,

 • perymetr statyczny – brak w/w sprzętu będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

............................................................podpis

Załącznik nr 4 do SWKO Nr sprawy: ZOZ/KO/5/11/2017

Wykaz personelu potrzebnego do realizacji przedmiotu zamówienia
Wykazany personelu winien odpowiadać wymogom Narodowego Funduszu Zdrowia – zgodnie z Zarządzeniami Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitale (zarządzenie 72/2011/DSOZ z poź. zm)
W przypadku zmian w/w aktów prawnych Oferent winien dostosować się do nich niezwłocznie.

L.p.

Imię i nazwisko

Tytuł naukowy

Specjalizacja

Nr prawa wyk. zawodu
Wszelkie zmiany w wykazie personelu muszą być zgłaszane Udzielającemu zamówienia najpóźniej na dwa dni przed zmianą oraz wymagają jego zgody.
..........................................................

podpis

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna