SzczegóŁowa specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robóTPobieranie 4.66 Mb.
Strona1/42
Data05.02.2018
Rozmiar4.66 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42
POWIAT KROŚNIEŃSKI

Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Fryderyka Chopina 5

66-600 Krosno OdrzańskieTel./fax: 683836090, 683836098

e-mail: zdp@powiatkrosnienski.pl

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT


OBIEKT

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157F
na odcinku od km 7+000,00 do km 10+750,00

BRANŻA

Drogowa

ZAWARTOŚĆ


1. Wymagania ogólne.

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Krosno Odrzańskie, LISTOPAD 2014 r.Spis treści: Specyfikacje techniczne dla robót drogowych


D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 4

D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 21

D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 22

D-01.02.01. USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 27

D-01.02.02. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 30

D-01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 32

D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE 34

D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - IV KATEGORII 41

D-02.03.01. WYKONANIE NASYPÓW 44

D-02.01.01a. ROBOTY ZIEMNE – WYKOPY POD PRZEPUSTY NA ZJAZDACH 54

D-04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 58

D-04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 62

D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 67

D-04.05.01. PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 73

D-04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 83

D – 04.07.01a PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO wg WT-1 i WT-2 z 2014 r. 91

D-04.08.01. WYRÓWNANIE PODBUDOWY 103

D-05.00.00. nawierzchnie 105

D-05.03.05.a - WARSTWA ŚCIERALNA WG WT z 2014r. 106

D – 05.03.05.B WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA wg WT-1 i WT-2 z 2014 r. 120

D-05.03.11. RECYKLING - frezowanie 132

D-05.03.16. naprawa pęknięć w nawierzchni 135

5. WYKONANIE ROBÓT 137

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 140

D-05.03.22 – Nawierzchnia z asfaltu piaskowego 141

INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH WPROWADZONYCH NORMĄ PN-EN 12591:2004 149

D-06.01.01. UMOCNIENIE SKARP I ROWÓW PRZEZ HUMUSOWANIE, OBSIANIE I DARNIOWANIE 152

D-06.01.03. UMOCNIENIE skarp, ROWÓW i ścieków ELEMENTAMI PREFABRYKOWANYMI i brukowcem 156

D-06.02.01. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 161

D-06.03.01 Ścinanie i uzupełnianie poboczy i skarp 164

D-07.00.00. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 167

D-07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME 168

D-07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE 176

D-07.06.02. urządzenia zabezpieczające ruch pieszych 184

D-08.01.01. Krawężniki betonowe 195

D-08.02.02. CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ 199

D - 05.03.23a NAWIERZCHNIA  Z  BETONOWEJ  KOSTKI BRUKOWEJ  DLA  DRÓG  I  ULIC  LOKALNYCH ORAZ  PLACÓW  I  CHODNIKÓW 204

1.WSTĘP 204

D-08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE 218

D-10.00.00. inne roboty 221

D-10.05.01. ścieżki rowerowe 222

D-10.06.01. PARKINGI I ZATOKI AUTOBUSOWE 226

D-10.07.01. ZJAZDY publiczne i NA DROGI BOCZNE 229

GG-00.12.01. POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH DROGOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 233
D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNESPIS TREŚCI
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robót objętych SST

1.4. Określenia podstawowe

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów

2.7. Materiały pochodzące z rozbiórki

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót

6.2. Pobieranie próbek

6.3. Badania i pomiary

6.4. Raporty z badań

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

6.6. Certyfikaty i deklaracje

6.7. Dokumenty budowy

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

8.3. Odbiór ostateczny robót

8.4. Odbiór pogwarancyjny

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia Ogólne

9.2. Warunki Umowy i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

10. PRZEPISY ZWIĄZANEPobieranie 4.66 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu