SzczegóŁowa specyfikacja technicznaPobieranie 2.02 Mb.
Strona1/43
Data24.02.2019
Rozmiar2.02 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

BARTOM”Projektowanie, Nadzory, Kontrole techniczne w zakresie dróg i mostów


STR.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST D-M-00.00.00.
Wymagania ogólne

1.0.WSTĘP

1.1. Przedmiot SST


Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych związanych z remontem drogi powiatowej nr 1357R Stobierna – Medynia Głogowska w km 4+280 – 4+880

1.2. Zakres stosowania SST


Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST


Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować z niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:
1. D-00.00.00. Wymagania ogólne ...........................................................................................................1

2. D-01.00.00. Roboty przygotowawcze……………………………………………………………...……..……20

D-01.01.01.Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych

D-01.01.01.11.Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym


3. D-01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny……………………………..…………..….25
D-01.02.02.12 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. warstwy do 15 cm

4.D-01.02.03 Wyburzenie obiektów budowlanych…………………………………………………………..…27

D-01.02.03.11. Wyburzenie obiektów budowlanych
5. D-01.02.04. Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów……………….........................……30
D-01.02.04. 26 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego
D-01.02.04. 55 Rozebranie poręczy ochronnych sztywnych
D-01.02.04. 71 Rozebranie przepustu z rur betonowych
D-01.02.04. 91 Rozebranie ścianek czołowych przepustów


6.D- 02.01.01. Wykonanie wykopów……………………………………………………………………………33
D-02.01.01.11 Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonane mechanicznie w gr. kat I-V
D- 02.01.01.15 Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat I-V z transportem urobku na odkład /nasyp

na odl. ponad 15 km7.D-02.03.01. Wykonanie nasypów…………………………………………………………………….………39

D-02.03.01.11 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat I-VI uzyskanego z wykopu


D-02.03.01.15 Wykonanie wykopów mechanicznie w gr kat I-V z transportem urobku na odkład / nasyp

na odległość 15 km


8.D-03.01.01. Przepusty pod koroną drogi………………………………………………………..…………51
D-03.01.01.11. Ułożenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 60 cm
9.D-03.01.02.00 Przepusty stalowe z blach falistych…………………………………………..………….56

D-03.01.02.11. Wykonanie przepustów stalowych z blach falistych o przekroju kołowym


10.D-03.01.03. Czyszczenie urządzeń odwadniających…………………………………………..………..75
D-03.01.03.12 Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami rury o średnicy 60 cm
11.D-03.02.01. Kanalizacja deszczowa………………………………………………………………….…….78
D-03.02.01.12.Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur betonowych o średnicy 50 cm
D-03.02.01.22 Wykonanie przykanalików z rur betonowych o średnicy 20 cm
D-03.02.01.41 Wykonanie studzienek ściekowych
12.D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża…………………………….….90
D-04.01.01.14. Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr kat głębokość koryta 31-40 cm
13.D-04.02.02. Warstwa mrozoochronna …………………………………………………………….……..95
D-04.02.02.13 Wykonanie warstwy mrozoochronnej gr warstwy 31-40
14.D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstwy konstrukcji ………………………………….……..101
D-04.03.01.12.Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie

D-04.03.01.22.Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową


15.D-04.04.04 Podbudowa z tłucznia kamiennego……………………………………………….……….105

D-04.04.04.22. Wykonanie podbudowy z tłucznia, grubości warstwy 9-10cm


16.D-04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem………………………….………113
D-04.05.01.13 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem gr. warstwy ponad 20 cm

17.D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego………………………………….………………123
D-05.03.05.18 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 warstwa wiążąca, wzmacniająca gr w-wy 8 cm
D-05.03.05.29 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwa ścieralna

gr, w-wy 5 cm


18.05.03.11. Recykling……………………………………………………………………………..……….134
D-05.03.11.33.Frezowanie bitumicznych warstw istniejącej nawierzchni
19.D -06.01.01. Umocnienie skarp, rowów i ścieków………………………………………..….……..137
D-06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 6-15 cm
D-06.01.01.66 Umocnienie dna rowów i ścieków płytami prefabrykowanymi
20.D-06.03.01 Ścinanie i uzupełnienie poboczy………………………………………………………..141
D-06.03.01.32Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym
21.D-07.05.01.Bariery ochronne stalowe……………………………………..……………..…….…….146

D-07.05.01.12.Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - przekładkowych22.D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych………………………………….……….……154  

23.D-08.02.02. Chodnik z kostki brukowej betonowej………………………………………………..163


24.D-08.03.01.12 Betonowe obrzeża chodnikowe……………………………………………………..170
25.M-22.00.00. Korpusy podpór…………………………………………………………………….…….176
M-22.51.01.00.Wzmocnienie podpory poprzez zwiększenie jej wymiarów
M-22.51.01.12.Wykonanie wzmocnienia podpory betonem klasy C25/30 na lądzie

26.M 29.15.01.00 Umocnienie skarp stożków przyczółkowych……………………………..………191

M-29.15.01.16.Wykonanie umocnienia stożków przyczółkowych drobnowymiarowymi elementami betonowymi – dyblami DC

1.4. Użyte w szczegółowych specyfikacjach technicznych poniższe określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).


1.4.2. Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

1.4.5. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem.

1.4.6. Inżynier/Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Korona drogi – jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

1.4.11. Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13. Książka obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.14. Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

1.4.15. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu -warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.

1.4.17. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.


1.4.18. Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
1.4.19. Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.
1.4.20. Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
1.4.21. Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji

nawierzchni. Może ona się składać się z jednej lub dwóch warstw.


1.4.22. Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
1.4.23. Warstwa mrozoochronna - warstwa , której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu.

1.4.24. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.25. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.26. Ofertowy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.

1.4.27. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.28. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inżyniera Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy.

1.4.32. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.35. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

1.4.36. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.


Pobieranie 2.02 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna