Szczególne warunki ubezpieczenia podsiadaczy kart euro 26 w wersji polska I polska sportPobieranie 489,49 Kb.
Strona1/3
Data02.03.2018
Rozmiar489,49 Kb.
  1   2   3

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSIADACZY KART EURO 26 W WERSJI POLSKA i

POLSKA SPORT

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1


Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia (dalej „SWU”) stosuje się do umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. oraz Polskim Stowarzyszeniem Projektów Młodzieżowych, na podstawie której posiadacze Kart EURO 26 w wersji Polska i Polska Sport są objęci ochroną ubezpieczeniową AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

§ 2


Ilekroć w niniejszych SWU używa się wymienionych poniżej terminów, należy przez to rozumieć:

 1. amatorskie sporty letnie i zimowe – następujące sporty uprawiane rekreacyjnie w warunkach letnich lub zimowych: narciarstwo, snowboard, surfing, windsurfing, kitesurfing, a także wszelkiego rodzaju zajęcia teambuldingowe (np. paintball);

 2. Karta Euro 26 - legitymacja potwierdzająca udział osoby fizycznej w wieku od lat 5 do ukończenia lat 30 w Polskim Stowarzyszeniu Projektów
  Młodzieżowych jako członek stowarzyszony; w przypadku złożenia przez członka stowarzyszonego wniosku o objęcie go ubezpieczeniem legitymacja wydawana jest w wersji wskazującej na wariant ubezpieczenia i wobec Towarzystwa stanowi dokument ubezpieczenia;

 3. inwalidztwo – trwałe upośledzenie funkcji organizmu Ubezpieczonego określone w Tabeli inwalidztwa, zawartej w niniejszych warunkach ubezpieczenia w §6;

 4. nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł;

 5. obrażenia ciała – uszkodzenie narządów lub układów narządów Ubezpieczonego powstałe bezpośrednio w następstwie nieszczęśliwego wypadku;

 6. osoba bliska – współmałżonek, konkubent, konkubina, dzieci (również przysposobione), rodzeństwo, rodzice Ubezpieczonego;

 7. osoby za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność – dzieci własne lub przysposobione Ubezpieczonego, dzieci własne lub przysposobione małżonka Ubezpieczonego, wnuki Ubezpieczonego;

 8. pobyt w szpitalu – trwający nieprzerwanie co najmniej 24 godziny pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w celu leczenia doznanych obrażeń ciała. W rozumieniu niniejszych warunków ubezpieczenia okres pobytu w szpitalu rozpoczyna się w dniu przyjęcia Ubezpieczonego do szpitala, a kończy w dniu wypisania Ubezpieczonego ze szpitala;

 9. Posiadacz KARTY EURO 26 – osoba która w dniu przystąpienia do Stowarzyszenia ukończyła 5 a nie przekroczyła 30 roku życia;

 10. sporty ekstremalne – dyscypliny sportowe, których uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka, a w szczególności sporty powietrzne (takie jak skoki ze spadochronem, skoki z wysokich budynków lub skał, paralotniarstwo, szybownictwo, pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych) oraz kolarstwo górskie, speleologia, skoki narciarskie, jazda po muldach, skoki akrobatyczne na nartach, heliskiing;

 11. sporty wysokiego ryzyka – uprawianie następujących sportów: jazda konna, polo, myślistwo, nurkowanie z aparatem powietrznym, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, wspinaczka wysokogórska, skalna, skałkowa, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne;

 12. suma ubezpieczenia – górny limit odpowiedzialności Towarzystwa ustalony na poszczególne ryzyka;

 13. szpital – działający zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zakład opieki lecznictwa zamkniętego, którego zadaniem jest świadczenie przez wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską i lekarską całodobowej opieki medycznej, leczenie i wykonywanie zabiegów chirurgicznych; w rozumieniu niniejszych SWU za szpital nie uważa się ośrodka opieki społecznej, ośrodka dla psychicznie chorych, hospicjum, ośrodka leczenia uzależnień od alkoholu, narkotyków, leków i innych, ośrodka sanatoryjnego, ośrodka wypoczynkowego, ośrodka SPA, a także ośrodka rehabilitacji;

 14. Towarzystwo – AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie;

 15. Ubezpieczający – Polskie Stowarzyszenie Projektów Młodzieżowych ( zwanej dalej „Stowarzyszeniem”);

 16. Ubezpieczony – Posiadacz Karty EURO 26;

 17. udar mózgu – nagłe, w efekcie trwałe uszkodzenie tkanki mózgowej w następstwie wynaczynienia krwi, niedokrwienia lub zatoru tętnicy śródczaszkowej materiałem pochodzącym z układu krwionośnego, skutkujące wystąpieniem deficytów neurologicznych trwających nie krócej niż 24 godziny i potwierdzonych badaniem lekarskim. Za udar mózgu w rozumieniu niniejszych SWU nie uznaje się epizodów przejściowego niedokrwienia ośrodkowego układu nerwowego (OUN), udar niepozostawiający trwałego ubytku funkcji OUN. Rozpoznanie trwałego uszkodzenia OUN musi być potwierdzone badaniem specjalisty neurologa i wynikiem badania metodą tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego nie wcześniej niż po upływie 8 tygodni od czasu wystąpienia pierwszych objawów;

 18. uszczerbek na zdrowiu – trwałe naruszenie sprawności organizmu Ubezpieczonego, powodujące upośledzenie czynności organizmu, określany procentowo na podstawie Tabeli uszczerbków, zawartej w § 7;

 19. utrata – amputacja lub całkowita i trwała utrata funkcji danego organu;

 20. umowa ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia zawarta pomiędzy Ubezpieczającym a Towarzystwem;

 21. Uprawniony – osoba upoważniona do otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego, wyznaczona imiennie przez Ubezpieczonego; w razie niewyznaczenia osoby uprawnionej świadczenie przysługuje członkom rodziny Ubezpieczonego, według następującej kolejności: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, innym ustawowym spadkobiercom Ubezpieczonego niezależnie od tego, czy faktycznie dziedziczą oni po Ubezpieczonym; jeżeli jest kilku uprawnionych członków rodziny Ubezpieczonego, świadczenie przypada im w częściach równych;

 22. Wykonywanie pracy – podjęcie przez Ubezpieczonego czynności w celu zarobkowym, za wykonywanie pracy w rozumieniu niniejszych SWU rozumie się również działalność niezarobkową, np.: wolontariat, praktyki zawodowe.

 23. zawał serca – pierwszorazowe wystąpienie martwicy ograniczonego obszaru mięśnia sercowego jako skutek ostrego niedokrwienia, rozpoznane na podstawie wystąpienia typowego dla zawału serca bólu w klatce piersiowej świeżych zmian w zapisie EKG potwierdzających wystąpienie świeżego zawału serca i znaczącego podwyższenia stężenia enzymów sercowych we krwi. Za zawał serca w rozumieniu niniejszych warunków ubezpieczenia nie uznaje się epizodów dławicowego bólu w klatce piersiowej (angina pectoris);

 24. zawodowe i wyczynowe uprawianie sportu – sporty uprawiane regularnie i intensywnie, tzn. udział w treningach, zawodach i obozach kondycyjnych w ramach przynależności do klubów sportowych, a także czerpanie dochodu z uprawianej dyscypliny sportu..

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§ 3


1. Przedmiotem ubezpieczenia dla posiadaczy Kart w wersji POLSKA są:

 1. następstwa nieszczęśliwych wypadków ;

 2. odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym;

2. Przedmiotem ubezpieczenia dla posiadaczy Kart w wersji POLSKA SPORT są:

 1. następstwa nieszczęśliwych wypadków ;

 2. odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym;

 3. odpowiedzialność cywilna związana z uprawianiem sportów;

3. Wersje ubezpieczenia POLSKA i POLSKA SPORT różnią się od siebie zakresem ubezpieczenia (szersza tabela uszczerbków oraz dodatkowe ubezpieczenie OC związane z uprawianiem sportów w wersji POLSKA SPORT) oraz możliwość ubezpieczenia aktywności sportowej w wersji POLSKA SPORT. W wersji POLSKA aktywności sportowe są wyłączone ( za wyjątkiem amatorskiego uprawiania sportu nie wymienionego w definicji amatorskich sportów letnich i zimowych zawartej w § 2 pkt 1) ). W wersji POLSKA SPORT wszyscy Ubezpieczeni są objęci ochroną w zakresie uprawiania wszelkich amatorskich sportów letnich i zimowych, również nie wymienionych w definicji zawartej w § 2 pkt 1, uprawiania sportów wysokiego ryzyka, zawodowego i wyczynowe uprawianie sportu oraz uprawiania sportów ekstremalnych.

4. Ochrona ubezpieczeniowa dla Posiadaczy KART EURO 26 obejmuje Posiadaczy, którzy otrzymali Kartę EURO 26 w czasie trwania umowy ubezpieczenia.

5. Wersja ubezpieczenia wskazana jest w KARCIE EURO 26.

ROZDZIAŁ II

A. NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§ 4


  1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku polegające na obrażeniach ciała Ubezpieczonego, skutkujące jego inwalidztwem, uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią podczas pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „RP”).

  2. Towarzystwo zobowiązuje się do wypłaty świadczeń w razie:

 1. śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

 2. inwalidztwa Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

 3. uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

 4. pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

 5. zwrotu kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych dla Ubezpieczonego,

Rodzaje świadczeń§ 5

Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

 1. Jeżeli Ubezpieczony zmarł w wyniku nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, a śmierć nastąpiła w ciągu 180 dni od daty wypadku, Towarzystwo wypłaci osobie uprawnionej świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

 2. Świadczenie na wypadek śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku wypłaca się osobie uprawnionej po przedłożeniu w Towarzystwie aktu zgonu, zaświadczenia lekarskiego o przyczynie zgonu lub karty zgonu, dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej oraz innych dokumentów wskazanych przez Towarzystwo, niezbędnych dla prawidłowego rozpatrzenia roszczenia, a zwłaszcza do ustalenia związku przyczynowego między śmiercią Ubezpieczonego, a nieszczęśliwym wypadkiem i jego okolicznościami.

 3. Jeżeli Ubezpieczony otrzymał świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, bądź z tytułu inwalidztwa, a następnie zmarł na skutek tego samego nieszczęśliwego wypadku, świadczenie z tytułu śmierci wypłacane jest wówczas, gdy jest ono wyższe od świadczenia wypłaconego Ubezpieczonemu z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, bądź inwalidztwa, przy czym pomniejsza się jego wysokość o kwotę świadczenia wypłaconego z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, bądź inwalidztwa.

§ 6

Świadczenie z tytułu inwalidztwa Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

 1. Jeżeli Ubezpieczony w wyniku nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową dozna inwalidztwa, Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w kwocie wynikającej z przemnożenia sumy ubezpieczenia z tytułu inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku przez wartość procentową doznanego inwalidztwa, orzeczonego przez lekarza powołanego przez Towarzystwo, ustalonego zgodnie z Tabelą inwalidztwa zamieszczoną poniżej. Orzeczony procent inwalidztwa z tytułu poszczególnych rodzajów inwalidztwa wynikłych z jednego nieszczęśliwego wypadku jest sumowany, przy czym suma orzeczonego procentu inwalidztwa z tytułu jednego nieszczęśliwego wypadku nie może przekroczyć 100%.Tabela inwalidztwa
Rodzaj inwalidztwa

Procent inwalidztwa

Całkowita ślepota obu oczu

100%

Całkowita ślepota jednego oka lub wyłuszczenie gałki ocznej

40%

Głuchota całkowita

50%

Głuchota jednego ucha

20%

Utrata mowy (obejmuje całkowitą utratę języka oraz afazję motoryczną i sensoryczną)

40%

Porażenie połowiczne utrwalone lub porażenie kończyn dolnych

100%

Niedowład jednej kończyny

40%

Porażenie czterech kończyn - utrwalone

100%

Porażenie dwóch kończyn górnych lub dolnych - utrwalone

90%

Utrwalony niedowład czterokończynowy lub dwóch kończyn górnych lub dwóch kończyn dolnych

80%

Utrata obu kończyn dolnych

100%

Utrata kończyny dolnej w obrębie biodra

75%

Utrata kończyny dolnej w obrębie uda

70%

Utrata kończyny dolnej w obrębie stawu kolanowego

65%

Utrata kończyny dolnej w obrębie podudzia

60%

Utrata całej stopy

50%

Utrata w obrębie śródstopia

25%

Utrata palucha

10%

Utrata palców II-IV, za każdy palec

4%

Utrata obu kończyn górnych

100%

Utrata kończyny górnej w obrębie barku

75%

Utrata kończyny górnej w obrębie ramienia

70%

Utrata kończyny górnej w stawie łokciowym

65%

Utrata kończyny górnej w obrębie przedramienia

60%

Utrata kończyny górnej w obrębie nadgarstka

50%

Utrata kciuka

15%

Utrata palców II-IV, za każdy palec

5%


  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna