Szczecin, maj 2001r


OCHRONA AUTORSKICH PRAW OSOBISTYCHPobieranie 135,41 Kb.
Strona3/3
Data01.05.2018
Rozmiar135,41 Kb.
1   2   3

18. OCHRONA AUTORSKICH PRAW OSOBISTYCH

Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem lub naruszone może żądać: - zaniechania tego działania, usunięcia jego skutków, złożenia publicznie oświadczenia o odpowiedniej treści i formie,a jeżeli naruszenie było zawinione sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia, albo - na żądanie twórcy - zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę na wskazany cel społeczny.

Po śmierci twórcy z powództwem o ochronę autorskich praw osobistych zmarłego może wystąpić małżonek (a w jego braku kolejno zstępni, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa), albo właściwe stowarzyszenie twórców lub właściwa organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
19. OCHRONA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

W razie naruszenia praw twórca lub inny uprawniony z autorskiego prawa majątkowego, może od naruszyciela żądać: zaniechania naruszenia, wydania uzyskanych korzyści (np. utraconej opłaty licencyjnej), albo zapłacenia w podwójnej, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione w potrójnej wysokości stosownego wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia, albo odszkodowania jeżeli działanie było zawinione. Ponadto uprawniony może domagać się aby sprawca naruszenia dokonanego w ramach działalności gospodarczej wpłacił na Fundusz Promocji Twórczości co najmniej dwukrotną wartość uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę.

Właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd miejsca, w którym sprawca prowadzi działalność lub znajduje się jego majątek.
19. OCHRONA WIZERUNKU, ADRESATA KORESPONDENCJI I TAJEMNICY ŹRÓDEŁ INFORMACJI

1.Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowania.

2.Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

1)osoby powszechnie znanej jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią


funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych,

2)osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna


impreza.

Jeżeli osoba, do której korespondencja jest kierowana, nie wyraziła innej woli, rozpowszechnianie korespondencji, w okresie dwudziestu lat od jej śmierci, wymaga zezwolenia małżonka, a w jego braku kolejno zstępnych, rodziców lub rodzeństwa. Roszczeń dot. ochrony wizerunku i korespondencji nie można dochodzić po upływie dwudziestu lat od śmierci tych osób,

Twórca, a wydawca lub producent na żądanie twórcy, mają obowiązek zachowania w tajemnicy źródeł informacji wykorzystanych w utworze oraz nie ujawniania związanych z tym dokumentów.

Ujawnienie tajemnicy jest dozwolone za zgodą osoby, która powierzyła tajemnicę, lub na podstawie postanowienia właściwego sądu


20. PRAWA POKREWNE

Są to: prawa do artystycznych wykonań, prawa do fonogramów i wideogramów prawa do nadań, prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych .20A)Prawa do artystycznych wykonań

1 Każde artystyczne wykonanie utworu lub dzieła sztuki ludowej pozostaje pod ochrona niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

2. Artystycznymi wykonaniami, w rozumieniu są w szczególności :działania aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz innych osób w sposób twórczy przyczyniających się do powstania wykonania.
1.Artyście wykonawcy przysługuje wyłączne prawo do : l) ochrony dóbr osobistych dotyczących artystycznego wykonania, 2) korzystania z artystycznego wykonaniami rozporządzania nim na poszczególnych polach eksploatacji 3)wynagrodzenia za korzystanie z artystycznego wykonania.

2.Wyłączne prawo korzystania i rozporządzania obejmuje prawo do:

1) utrwalenia,2) zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzenia do obrotu, 4) publicznego odtwarzania, chyba że jest ono dokonywane za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza, 5) najmu,6) dzierżawy, 7) nadawania, chyba że jest ono dokonywane za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza

3.W przypadku nadawania lub publicznego odtwarzania wykonania za pomocą


wprowadzonego do obrotu egzemplarza, artyście wykonawcy przysługuje prawo do
stosownego wynagrodzenia..

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, zawarcie przez artystę wykonawcę z producentem utworu audiowizualnego przenosi na producenta prawa do rozporządzania i korzystania z wykonania, w ramach tego utworu audiowizualnego, na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji.

Prawo wyłączne do wykonania wygasa z upływem 50 lat następujących po roku, w którym artystyczne wykonanie ustalono, albo utrwalono. Domniemywa się, że kierownik zespołu jest umocowany do reprezentowania praw do zespołowego artystycznego wykonania

Prawa do artystycznego wykonania, prawa autorskie twórcy, prawa twórcy wynalazku, wzoru, twórcy projektu racjonalizatorskiego stanowią odrębny majątek każdego z małżonków.
20B) Prawa do fonogramów i wideogramów

Producentem fonogramu lub wideogramu jest ten, pod czyim nazwiskiem lub firmą (nazwą) fonogram lub wideogram został po raz pierwszy sporządzony.

Producentowi przysługuje wyłączne prawo do rozporządzania i korzystania z fonogramu lub wideogramu w zakresie:

1)zwielokrotniania określoną techniką,

2)wprowadzenia do obrotu,

3)najmu oraz użyczenia egzemplarzy.

4)publicznego udostępniania fonogramu lub wideogramu w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

W przypadku nadawania lub publicznego odtwarzania wprowadzonego do obrotu fonogramu lub wideogramu, producentowi przysługuje prawo do stosownego wynagrodzenia.

Prawo wyłączne gaśnie z upływem 50 lat następujących po roku, w którym fonogram lub

wideogram został sporządzony.


20C) Prawa do nadań programów

Organizacji radiowej lub TV przysługuje wyłączne prawo do rozporządzania i korzystania ze swoich programów w zakresie:

-utrwalania, -zwielokrotniania określoną techniką, -nadawania przez inną organizację radiowa lub telewizyjną; -reemitowania,

-wprowadzania do obrotu ich utrwaleń,

-odtwarzania w miejscach dostępnych za opłatą wstępu, -udostępnianie ich utrwaleń w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscui czasie przez siebie wybranym.

Prawo wyłączne gaśnie z upływem pięćdziesięciu lat następujących po roku pierwszego nadania programu.20D) Prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych

Wydawcy, który jako pierwszy opublikował lub w inny sposób rozpowszechnił utwór, którego czas ochrony już wygasł, a jego egzemplarze nie były jeszcze publicznie udostępniane, przysługuje prawo wyłączne do rozporządzania tym utworem i korzystania z niego przez okres 25 lat od daty pierwszej publikacji lub rozpowszechniania.

Temu, kto po upływie czasu ochrony prawa autorskiego do utworu przygotował jego wydanie krytyczne klub naukowe przysługuje prawo wyłączne do rozporządzania takim wydaniem i korzystania z niego przez okres 30 lat od daty publikacji.

Spory dotyczące praw pokrewnych należą do właściwości sądów okręgowych.20E) Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

Są to stowarzyszenia zrzeszające twórców, artystów wykonawców, producentów lub organizacje radiowo-telewizyjne, których statutowym zadaniem jest zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych im praw autorskich lub praw pokrewnych oraz wykonywania uprawnień wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zezwolenia na podjęcie działalności takiej organizacji udziela Minister Kultury i Sztuki, który sprawuje nadzór nad działalnością tych organizacji. (Komisja Prawa Autorskiego powołana przez Ministra Kultury i Sztuki rozstrzyga sprawy pomiędzy tymi organizacjami zbiorowego zarządzania , między innymi zatwierdza tabele wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań - określające na ogól minimalne stawki)20F) Fundusz Promocji Twórczości

Funduszem tym dysponuje Minister Kultury i Sztuki. Fundusz tworzy się z:

-wpływów z od producentów i wydawców utworów, których czas ochrony praw
autorskich upłynął (5-8% ich wpływów brutto ze sprzedaży tych utworów)

-kwoty zasądzone na fundusz od sprawców naruszeń praw autorskich


-dobrowolne wpłaty , zapisy i darowizny ; inne wpływy.

Fundusz jest przeznaczony na stypendia i pomoc socjalna twórców oraz pokrycie kosztów

wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla nauki i kultury.

20G) Odpowiedzialność karna

Za przywłaszczenie autorstwa cudzego utworu - do 3 lat pozbawienia wolności,

Za rozpowszechnianie cudzego utworu bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy- do 3 lat pozbawienia wolności.

Za naruszenie w inny sposób cudzego prawa autorskiego lub prawa pokrewnego - grzywna albo kara do roku pozbawienia wolności

Za bezprawne rozpowszechnianie cudzego utworu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej -kara do 3-ch lat pozbawienia wolności, a jeżeli sprawca uczynił z tego źródło dochodu - do 3 lat pozbawienia wolności.

20H) Domeny internetowe, a znaki towarowe

Używanie w treści adresu domenowego przez jego posiadacza oznaczenia identycznego z oznaczeniem, które zostało zarejestrowane jako znak towarowy do oznaczania towarów lub usług stanowi naruszenie prawa z rejestracji o znakach towarowych, to znaczy :

-oznaczenia są identyczne lub podobne, towary lub usługi są tego samego rodzaju. - domena jest używana bezprawnie - zbyt towarów następuje na terytorium Polski (na przykład - jest zarejestrowany znak towarowy na rzecz producenta towarów i tego samego rodzaju towary i pod tą samą nazwą (domeną) oferuje inny sprzedawca w sieci internet -bez zgody uprawnionego z rejestracji znaku towarowego)

Zgodnie z międzynarodową konwencją powszechną o prawie autorskim podpisaną w Genewie w 1952 r (w Polsce weszła w życie w 1977r) jeżeli któreś z państw członkowskich uzależnia ochronę praw autorskich od spełnienia określonych wymogów formalnych (np. zarejestrowania dzieła w bibliotece centralnej kraju), to uważa się takie wymaganie za spełnione w stosunku do każdego dzieła Jeśli to dzieło zostało opublikowane poza terytorium tego państwa i jeśli autorem nie jest jego obywatel oraz jeżeli od pierwszej publikacji tego dzieła, wydanego z upoważnienia autora zostało ono opatrzone symbolem © oraz nazwa podmiotu prawa autorskiego majątkowego i wskazaniem roku pierwszej publikacji.Przykład : © Copyright Wydawnictwo PWN Warszawa 1995


1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna