Szczecin, maj 2001rPobieranie 135,41 Kb.
Strona2/3
Data01.05.2018
Rozmiar135,41 Kb.
1   2   3

11.ZNAKI TOWAROWE

1. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innych przedsiębiorstw.

2. Znakiem towarowym, w rozumieniu może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia, lub inny sygnał dźwiękowy.

Na znaki towarowe Urząd Patentowym RP udziela prawa ochronnego.

Po uzyskaniu rejestracji można używać oznaczenia ® umieszczonego obok znaku.

Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia i może być przedłużone na wniosek uprawnionego o dalsze kolejne okresy 10 letnie.

Prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Przeniesienie prawa ochronnego bez przeniesienia przedsiębiorstwa może nastąpić tylko wtedy, gdy nie zachodzi możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, ich jakości lub innych istotnych cech.

Umowa o przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Przeniesienie staje się skuteczne wobec osób

trzecich z chwilą wpisu do rejestru znaków towarowych w UP RP.

Uprawniony z prawa ochronnego może udzielić innej osobie upoważnienia do używania

znaku (udzielić licencji na korzystanie ze znaku towarowego). Umowa licencyjna-wymaga

formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

Urząd Patentowy dokonuje, niezwłocznie po upływie 6 miesięcy od daty zgłoszenia, ogłoszenia o zgłoszonych do ochrony znakach towarowych. Od dnia ogłoszenia osoby trzecie mogą zapoznać się ze wskazanym w zgłoszeniu znakiem towarowym oraz wykazem towarów, dla których znak jest zgłoszony. Naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego zagrożone jest odpowiedzialnością cywilną i karną (można żądać zaniechania używania znaku, wydania uzyskanych korzyści, odszkodowania, ogłoszenia oświadczenia

Wytoczyć proces o naruszenie znaku można dopiero po uzyskaniu rejestracji, a wcześniej można listem ostrzegawczym powiadomić o zgłoszeniu i wezwać do zaniechania używania.12.Międzynarodowa rejestracja znaków towarowych

Polska należy od marca 1991 r. do Porozumienia Madryckiego o Międzynarodowej Rejestracji Znaków Towarowych i Usługowych, do którego należy już 68 państw. Rejestracji międzynarodowej udziela Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej z siedzibą w Genewie.

Zgłoszenie wnosi się za pośrednictwem krajowego urzędu patentowego, wskazując kraje, dla których wnosi się o udzielenie ochrony.

Ochrona trwa 20 lat od daty zgłoszenia i może być przedłużona o dalsze okresy 20-letnie.Znak towarowy Wspólnoty - ważny w krajach Wspólnoty Europejskiej (Rejestracji dokonuje Urząd ds. Ujednolicania Rynku Wewnętrznego w Alicante w Hiszpanii)

13. OZNACZENIA GEOGRAFICZNE

Oznaczeniami geograficznymi, w rozumieniu ustawy, są oznaczenia słowne odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju (teren), które identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu jeżeli określona jakość, dobra opinia lub inne cechy towaru są przypisywane przede wszystkim pochodzeniu geograficznemu tego towaru,

Oznaczeniami geograficznymi są nazwy regionalne, oznaczenia pochodzenia. Zgłoszenia oznaczenia geograficznego może dokonać:

-Organizacja upoważniona do reprezentowania interesów producentów, działająca na


danym terenie,

-Organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, właściwy ze względu na


teren, do którego odnosi się oznaczenie geograficzne.

Na oznaczenie geograficzne może być udzielone prawo z rejestracji. Ochrona oznaczenia geograficznego jest bezterminowa i trwa od dnia dokonania wpisu do rejestru oznaczeń geograficznych w Urzędzie Patentowym.

Uprawnieni do oznaczania towarów zarejestrowanym oznaczeniem geograficznym mogą wskazać, że oznaczenie to zostało zarejestrowane poprzez umieszczenie na towarze określenia "Zarejestrowane oznaczenie geograficzne" albo litery "G" wpisanej w okrąg w sąsiedztwie tego oznaczenia
14. BADANIA PATENTOWE

Przedsiębiorstwa, jednostki naukowo-badawcze prowadzące działalność badawczo-rozwojową, produkcyjną, usługową, a również i handlową spotykają się z następującymi sytuacjami, nakładającymi na nie obowiązek wykonania badań patentowych:

1. Przed podjęciem prac badawczych, projektowych, modernizacyjnych lub importu wyrobów niezbędne jest ustalenie stanu techniki i jej kierunków rozwojowych w interesującej nas dziedzinie, (przede wszystkim po to, aby nie powtarzać już wykonanych badań i zaprojektować wyrób na poziomie światowym, konkurencyjnym). W pierwszej kolejności bada się patenty przodujących krajów, przodujących firm, patent europejski, patent międzynarodowy, a w dalszej kolejności literaturę naukowo-techniczną i firmową. Badanie tego rodzaju nazywa się badaniem stanu techniki lub rozeznaniem patentowym.

2.Po zaprojektowaniu nowego wyrobu, zmiany konstrukcyjnej wyrobu już produkowanego,


nowej technologii lub modernizacji dotychczas stosowanej lub sprecyzowaniu techniczno-
handlowym jakiego rodzaju wyrób zamierzamy importować, wykonuje się badanie
czystości patentowej wyrobu, technologii. Badanie czystości patentowej wyrobu,
technologii ma na celu sprawdzenie czy określone rozwiązania konstrukcyjne,
technologiczne nie narusza w kraju ważnych patentów lub praw ochronnych, praw z
rejestracji, a nawet czy nie stanowi zakazanego prawem naśladownictwa (ustawa o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Jeżeli zamierzamy towar lub technologię
eksportować należy badania wykonać dla każdego kraju. Badanie czystości patentowej
prowadzi się dla całego wyrobu, jego układu, każdej jego części składowej, nawet
najdrobniejszej, chyba że te części, zespoły, podzespoły będą nabywane na oficjalnym
rynku krajowym i stanowią rozwiązania innych firm.

Nawet jeżeli jedna część wyrobu narusza prawa wyłączne innej firmy mówimy, że wyrób nie ma czystości patentowej. Oznacza to, że wyrób ten ma wadę prawną (jest obciążony obcym prawem wyłącznym) i nie nadaje się do obrotu handlowego. Bez sprawdzenia czystości patentowej nie powinna być podjęta decyzja o uruchomieniu produkcji. Badanie to jest zlecane do wykonania rzecznikom patentowym. W toku badania sprawdza się sto procent patentów, praw ochronnych, zgłoszeń patentowych w klasach dotyczących przedmiotu badań, za okres ok. 15 lat wstecz, a w przyszłości za okres 20 lat .

3.Badanie zdolności patentowej, ochronnej ma na celu sprawdzenie czy na tle znanego
stanu techniki badane rozwiązanie ma szansę uzyskania patentu, prawa ochronnego,
to jest czy ma cechy wynalazku lub wzoru użytkowego, a w szczególności czy jest
nowe i nieoczywiste (w przypadku wynalazku).

Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa oznaczona symbolem : MKP (I edycja), Int Cl (następne edycje) klasyfikacja ta co 5 lat jest weryfikowana i wydawana , każda jej nowa

Edycja nosi kolejny nr. Symbol klasyfikacyjny MKP jest pięciostopniowy: np. A 01 B 1/00

przy czym :

A - oznacza dział ( w MKP wyodrębniono 8 działów oznaczonych dużymi literami alfabetu

łacińskiego od A do H)

01 - klasę, D - podklasę 1- grupę 00 - podgrupę

Uwaga: Chcąc zidentyfikować rozwiązanie należy odnotować wszelkie oznaczenia, nazwy, nazwiska, numery i daty zawarte na etykietach, ulotkach i innych publikacjach. Ułatwi to dotarcie do patentu, prawa ochronnego, znaku towarowego, a za tym do właściciela patentu


Podstawowe metody badań patentowych:

-metoda przedmiotowa - ma zastosowanie przede wszystkim przy prowadzeniu badań stanu techniki i badań zdolności patentowej rozwiązań. Wymaga ona uściślenia dziedziny techniki, w której będą prowadzone poszukiwania przez sklasyfikowanie przedmiotu badań, ustalenie działu, klasy i podklasy, do której należy zagadnienie lub do której jest tematycznie najbardziej zbliżone i wyszukać opisy, które najbardziej są zbliżone do naszego rozwiązania.

-metoda podmiotowa - stosowana często w badaniach stanu techniki lub przy ustalaniu
kierunków rozwojowych. Ustalamy nazwy firm przodujących w danej dziedzinie lub
nazwiska specjalistów zajmujących się tą dziedziną. Poszukiwania prowadzi się w oparciu o wydane drukiem przez większość urzędów patentowych imienne wykazy właścicieli patentów lub twórców.

-metoda patentów analogów - patenty analogi są to patenty udzielone w różnych krajach


na te same rozwiązania techniczne, najczęściej na rzecz tych samych zgłaszających, chociaż
to nie jest przesądzony, gdyż zdarzają się cesje praw. Treść patentów analogów jest bardzo
zbliżona, różnice wynikają z wymagań ustawodawstw krajowych, które bywają różne.
Poszukiwania patentów analogów są bardzo przydatne przy korzystaniu z literatury
patentowej w języku nieznanym lub słabo znanym. Ze znalezionego opisu np. japońskiego wypisuje się w oparciu o sporządzane w języku angielskim skróty: nazwę zgłaszającego tytuł, datę i numer zgłoszenia, klasę patentową, po czym poszukuje się tego patentu albo w układzie podmiotowym, albo przedmiotowym w literaturze innych wiodących gospodarczo krajów.
15.INFORMACJA PATENTOWA

Podstawową zaletą informacji patentowej jest szybkość przenoszenia informacji do odbiorcy, każdy ma szybki dostęp do usystematyzowanej dokumentacji patentowej, a więc do aktualnego stanu techniki i technologii w poszczególnych dziedzinach. Urzędy patentowe większości krajów, w stosunkowo krótkim czasie - 18 miesięcy od daty pierwszeństwa, podają zgłoszone do ochrony rozwiązania do wiadomości publicznej. Informacja patentowa pozwala na:

-zorientowanie się w trendach rozwojowych interesujących dziedzin techniki,

-analizowanie kierunków rozwoju firm konkurencyjnych,

-uniknięcie niepotrzebnych wydatków i czasu na dublowanie prac wykonanych już
wcześniej w innych ośrodkach.

-opracowanie własnych rozwiązań na możliwie najnowocześniejszym poziomie,

-uniknięcie kolizji prawnej z ochroną udzieloną na rzecz osób trzecich,
Źródła informacji patentowej:

-Literatura ogólnotechniczna - podręczniki techniczne, czasopisma, normy, prospekty i


katalogi różnych firm.

-Literatura patentowa -oficjalne biuletyny Urzędów krajowych i organizacji


międzynarodowych - w Polsce: Biuletyn Urzędu Patentowego zawierający informacje o
zgłoszonych do ochrony wynalazkach i wzorach użytkowych i Wiadomości Urzędu Patentowego zawierające informacje o udzielonych prawach wyłącznych

- materiały opracowywane i publikowane przez Urzędy Patentowe i organizacje międzynarodowe o charakterze informacyjnym, opisy patentowe wynalazków, opisy ochronne wzorów użytkowych, skróty opisów patentowych i ochronnych, oficjalne wykazy prawnie chronionych i zgłoszonych do ochrony wynalazków i wzorów użytkowych, oficjalne biuletyny Urzędów krajowych i organizacji międzynarodowych Roczne wykazy opatentowanych wynalazków, Roczne wykazy wzorów użytkowych, na które udzielono ochrony).Inne źródła informacji to przede wszystkim komputerowe bazy danych

Bazy danych Urzędu Patentowego RP
16.ZWALCZANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

1."Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.
(klauzula generalna)

2.Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd
oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia
geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub
usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcje publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama oraz organizowanie systemu sprzedaży lawinowej".
Ochrona nazwy przedsiębiorstwa, godła i oznaczeń (ochrona oznaczeń używanych , nawet gdy nie są zarejestrowane w Urzędzie Patentowym).

"Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej


informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności" (nazywane w praktyce know-how i udostępniane odpłatnie, na podstawie umów licencyjnych).

Ustawa zabrania przekazania, ujawnienia lub wykorzystania cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa pracownikowi przedsiębiorstwa - przez okres trzech lat od ustania stosunku pracy, chyba że umowa stanowi inaczej.

*Czynem nieuczciwej konkurencji jest kopiowanie zewnętrznej postaci produktu jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu (w literaturze fachowej nazywane "niewolniczym naśladownictwem").

*Czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub


wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody ( w tym posługiwanie się nieprawdziwymi atestami, nierzetelnymi wynikami badań, nie przysługującymi lub nieścisłymi tytułami).

Czynu nieuczciwej konkurencji dopuszcza się również agencja reklamowa, która opracowała reklamę naruszającą zasady uczciwej konkurencji.

Sankcje cywilne i karne / pozbawienie wolności do 2-ch lat za naruszenie tajemnicy, za bezprawne kopiowanie wyrobów/
17.PRAWO AUTORSKIE

UTWÓR

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (Przykładowe wyliczenie utworów: utwory literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne, programy komputerowe, plastyczne, fotograficzne, wzornictwa przemys., architektoniczne, , muzyczne, dokumentacja techniczna na każdym etapie opracowania, szkice, plany, opisy projektów wynalazczych, instrukcje, wykłady, referaty....)

Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nie

ukończoną. (ustalenie utworu oznacza stworzenie możliwości zapoznania się z utworem chociażby jednemu odbiorcy poza jego autorem).

Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności (nie

potrzeba nigdzie rejestrować).Twórca (współtwórca) Domniemywa się, że twórcą (współtwórcą) jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu, lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnieniem utworu.

Prawo autorskie przysługuje twórcy (współtwórcom wspólnie), o ile ustawa nie stanowi inaczej.Prawa autorskie

Autorskie prawa osobiste - Istotą autorskich praw osobistych jest nieograniczona w czasie i nie podlegająca zrzeczeniu lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:

1.autorstwa utworu,

2.oznaczania utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go
anonimowo,

3.nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania,

4.decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności.

5.nadzoru nad sposobem korzystania z utworuAutorskie prawa majątkowe-twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu .

Jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. (uwaga; autorskie prawo majątkowe do utworu wykonanego na umowę np. zlecenia, o dzieło, przysługuje twórcy, o ile w umówię :nie

zawarto klauzuli o przeniesieniu-prawa na zamawiającego. Autorskie prawa majątkowe gasną z upływem 70 lat : 1) od śmierci twórcy, a do utworów współautorskich - od śmierci współtwórcy, który przeżył pozostałych

2)jeżeli twórca nie jest znany - od pierwszego rozpowszechnienia utworu

3)gdy autorskie prawa majątkowe przysługują z mocy ustawy osobie innej niż twórca- od
daty rozpowszechnienia, a jeżeli nie był rozpowszechniony od daty jego ustalenia,

4)w odniesieniu do utworu audiowizualnego- od śmierci najpóźniej zmarłej z wymienionych osób: głównego reżysera, autora scenariusza, operatora obrazu, autora dialogów, kompozytora muzyki skomlono. do utworu.


Dozwolony użytek chronionych utworów

Bez zezwolenia twórcy wolno korzystać nieodpłatnie z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego (z wyjątkiem utworu arch. -urbanistycznego).

Wolno rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie , radiu i telewizji :

1)już rozpowszechnione ; a) sprawozdania o aktualnych wydarzeniach, b) aktualne artykuły


na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne, chyba że zostało wyraźnie zastrzeżone, że
ich dalsze rozpowszechnianie jest zabronione, c)aktualne wypowiedzi i fotografie
reporterskie (ale twórcom wymienionych utworów pkt. b) i c) należy zapłacić
wynagrodzenie)

2)krótkie wyciągi ze sprawozdań i artykułów 3)przeglądy publikacji i utworów rozpowszech.,

4)mowy wygłoszone na publicznych zebraniach (nie dotyczy to zbioru mów jednej osoby).

5)krótkie streszczenia rozpowszechnionych utworów.

Wolno nieodpłatnie przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki

rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości w zakresie uzasadnionym

wyjaśnieniem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości (cytaty)

(zdjęcia tabelki, ilustracje za zgodą twórcy i odpłatnie)

Wolno nieodpłatnie wykonywać publicznie opublikowane utwory literackie, muzyczne i jeżeli nie łączy się z tym osiąganie korzyści majątkowych .

Dotyczy to w szczególności okazjonalnego wykonania na żywo związanego ze

sprawowaniem kultu religijnego , uroczystościami państwowymi, szkolnymi, obchodami i imprezami powszechnie dostępnymi ( z wyłączeniem imprez reklamowych , promocyjnych i wyborczych)

Zasady: - można korzystać z dozwolonego użytku bezpłatnie tylko w wymienionych w

ustawie wypadkach, -zawsze podawać twórcę i źródło z którego korzystamy,

- korzystanie nie może godzić w słuszne interesy twórcy, ani naruszać normalnego

korzystania z utworu.
Przejście autorskich praw majątkowych następuje :

- w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy (cesja prawa).

- z mocy ustawy

"Licencja" jest to umowa, w której Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z utworu (ale prawo autorskie majątkowe pozostaje przy Licencjodawcy). Jeżeli umowa nie stanowi inaczej , przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do utworu .

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, przejście autorskich praw majątkowych nie powoduje przeniesienia własności egzemplarza utworu. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa licencyjna obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wskazane. (Na jeden utwór może być wiele umów na różnych polach eksploatacji)

Odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności:

1)w zakresie utrwalenia i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką


egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową,

2)w zakresie obrotu oryginałem albo egzempl., na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

3)w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadanie i reemitowanie , a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Wynagrodzenie twórcy

Jeżeli z umowy nie wynika, że przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie

licencji nastąpiło nieodpłatnie, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia.

Jeżeli w umowie nie określono wysokości wynagrodzenia autorskiego, wysokość wynagrodzenia określa się z uwzględnieniem zakresu udzielonego prawa oraz korzyści wynikających z korzystania z utworu. W razie rażącej dysproporcji między wynagrodzeniem twórcy, a korzyściami nabywcy autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcy, twórca może żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji.

Programy komputerowe

1 Programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie

2.Ochrona przyznana programowi komputer. obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia, idee i zasady, będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym łączy, nie podlegają ochronie .

3.Prawa majątkowe do programu komputer. stworzonego przez pracownika w wyniku


wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy o ile umowa nie
stanowi inaczej.

(Prawa autorskie majątkowe do programów wykonanych na umowę zlecenia lub umowę o dzieło przysługują autorowi, chyba że w umowie ustalono inaczej).

4.Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego obejmują prawo do:

1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w

części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzenia, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego.

2)tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie


komputerowym z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała,

3)rozpowszechniania, w tym najmu, programu komputerowego lub jego kopii. (Wyczerpanie


prawa do rozpowszechniania następuje wraz z pierwszą sprzedażą przez uprawnionego lub za
jego zgodą egzemplarza na którym program został utrwalony, ale nie wyklucza to prawa do
kontroli dalszego najmu lub dzierżawy programu komputerowego lub jego egzemplarza

2.Nie wymaga zezwolenia uprawnionego:

-sporządzenie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z programu. Jeżeli


umowa nie stanowi inaczej, kopia ta nie może być używana równocześnie z programem
komputerowym.

2)obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania programu komputerowego w celu poznania jego idei i zasad przez osobę uprawnioną na podstawie umowy do korzystania z egzemplarza programu komputer, jeżeli będąc do tych czynności upoważniona


dokonuje ona tego w trakcie wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub
przechowywania programu komputerowego

zwielokrotnianie kodu lub tłumaczenie jego formy jeżeli jest to niezbędne do uzyskania informacji koniecznych do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego z innymi programami komputerowymi,


o ile zostaną spełnione następujące warunki:

a)czynności te dokonywane są przez licencjobiorcę lub inną osobę uprawnioną do


korzystania z egzemplarza programu komputerowego bądź przez inną osobę działającą na ich rzecz.

b)informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania nie były uprzednio łatwo dostępne dla osób wymienionych w pkt. a),

c)czynności te odnoszą się do tych części oryginalnego programu komputerowego, które są niezbędne do osiągnięcia współdziałania 3.Informacje, o których mowa w ust.2 pkt.3, nie mogą być:

-wykorzystane do innych celów niż osiągnięcie współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego,

-przekazane innym osobom, chyba że jest to niezbędne do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego,

-wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu


komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażenia lub do innych czynności naruszających prawa autorskie.

Uprawniony może domagać się od użytkownika programu komputerowego zniszczenia posiadanych przez niego środków technicznych których jedynym przeznaczeniem jest ułatwianie niedozwolonego usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczeń programu.
1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna