Szczecin, maj 2001rPobieranie 135,41 Kb.
Strona1/3
Data01.05.2018
Rozmiar135,41 Kb.
  1   2   3

Zdefiniowane w Konwencji Sztokholmskiej pojęcie "własność intelektualna'' obejmuje prawa do:

*dziel literackich, artystycznych i naukowych /programów komputerowych/, działalności wykonawczej artystów, zapisów dźwięku oraz audycji radiowych i telewizyjnych,

*odkryć naukowych.

*wynalazków, wzorów użytkowych,

*wzorów zdobniczych, wzorów przemysłowych,

*znaków towarowych /znaków usługowych, handlowych, firmowych, nazw handlowych/

*oznaczeń pochodzenia i nazw pochodzenia

/ herby, flagi, nazwy geograficzne itp. /

*nazw firm i oznaczeń handlowych,

*ochrony przed nieuczciwą konkurencją,

*oraz wszelkie inne prawa dotyczące działalności intelektualnej w dziedzinach:
przemysłowej, naukowej, literackiej, artystycznej - należy zaliczyć do nich ochronę topografii układów scalonych

1.PRAWA WYŁĄCZNE UDZIELANE PRZEZ URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:

*Patent na wynalazek

*Prawo ochronne na wzór użytkowy

*Prawo ochronne na znak towarowy

*Prawo z rejestracji na wzór przemysłowy

*Prawo z rejestracji na topografie układów scalonych

*Prawo z rejestracji na oznaczenia geograficzne


2.PROJEKTY WYNALAZCZE

(wynalazki, wzory użytkowe, wzory

przemysłowe, topografie układów
scalonych, projekty racjonalizatorskie)


2A)WYNALAZEK:

Patenty są udzielane na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania, bez względu na dziedzinę techniki,Nowość - przed datą według której oznacza się pierwszeństwo (data pierwszego prawidłowego zgłoszenia w urzędzie patentowym lub wystawienia na uznanej wystawie)
nie może być istota wynalazku udostępniona do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.

Poziom wynalazczy - jeżeli wynalazek nie wynika dla znawcy w sposób oczywisty z istniejącego stanu techniki.

Stosowalność przemysłowa - wynalazek nadaje się do przemysłowego stosowania jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w
rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wyłączając
rolnictwa.

Jeżeli rozwiązanie posiada wszystkie w/w cechy i nie jest wyłączone spod ochrony, to ma zdolność patentową i nadaje się do opatentowania.

Niektóre rozwiązania nie są uznawane za wynalazki :

*odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne,

*wytwory o charakterze jedynie estetycznym,

*plany, zasady i metody dotyczące działalności umysłowej człowieka,

*wytwory, których niemożność wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie
przyjętych i uznanych zasad nauki,

*programy do maszyn cyfrowych,

*przedstawienia informacji
Niektóre wynalazki są wyłączone spod ochrony

*wynalazki, których wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub


dobrymi obyczajami; nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo,

*odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby roślin i zwierząt ;

*sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz
sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach;

2B) WZÓR UŻYTKOWY:

Cechy wzoru użytkowego:

*rozwiązanie o charakterze technicznym dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia
przedmiotu o trwałej postaci,

*nowość - (nowość światowa - tak jak dla wynalazku),

*użyteczność rozwiązania (rozwiązanie uważa się za użyteczne jeżeli pozwala na osiągnięcie
celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów)

Jeżeli rozwiązanie posiada w/w cechy i nie mają zastosowania (wyłączenia) ustawy to ma zdolność ochronną.2C) PROJEKT RACJONALIZATORSKI: Przedsiębiorcy mogą przewidzieć przyjmowanie projektów racjonalizatorskich na warunkach określonych w ustalonym przez siebie regulaminie. Projektem racjonalizatorskim może być każde rozwiązanie nadające się do wykorzystania, nie będące wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wynalazek i wzór użytkowy są chronione z mocy prawa (na wynalazki udzielane są patenty, na wzory użytkowe - prawa ochronne), natomiast projekty racjonalizatorskie nie są chronione, lecz mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa i dopóki się jej dochowa, dopóty projekt ma wartość handlową (stanowi know-how, które udostępnia się na podstawie umów licencyjnych).

3. WZORY PRZEMYSŁOWE

1. Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać

wytworu lub jego czyści, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów,

kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentacje.

2. Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności, opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.

3. Za wytwór uważa się także:

* przedmiot składający się z wielu wymienialnych części składowych

umożliwiających jego rozłożenie i ponowne złożenie (wytwór złożony)

* część składową, jeżeli po jej włączeniu do wytworu złożonego pozostaje widoczna


w trakcie jego zwykłego używania, przez które rozumie się każde używanie z wyłączeniem konserwacji, obsługi lub naprawy,

* cześć składową, jeżeli może być przedmiotem samodzielnego obrotu.

Na wzory przemysłowe Urząd Patentowy RP udziela prawa z rejestracji.

Czas trwania prawa z rejestracji wzoru wynosi 25 lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru

przemysłowego w Urzędzie Patentowym.

Wzorami przemysłowymi mogą być te wyroby, w których strona estetyczna ma duże znaczenie, w których chcemy chronić przede wszystkim wygląd zewnętrzny (np. karoserie samochodów, obudowy odbiorników rtv, elementy architektoniczne, biżuteria, meble, szkło stołowe, zabawki, opakowania, lampy itp.)

Jednym zgłoszeniem wzoru przemysłowego mogą być objęte odrębne postacie wytworu mające wspólne cechy istotne (odmiany wzoru przemysłowego). Liczba odmian, jakie mogą być ujęte w jednym zgłoszeniu nie może przekraczać dziesięciu, chyba że odmiany te tworzą w całości komplet wytworów.
4.TOPOGRAFIE UKŁADÓW SCALONYCH

Topografia układu scalonego - rozwiązanie polegające na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym, oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego.

Uklad scalony -jedno lub wielowarstwowy wytwór przestrzenny, utworzony z elementów materiału półprzewodnikowego tworzącego ciągłą warstwę, ich wzajemnych połączeń przewodzących i obszarów izolujących, nierozdzielnie ze sobą sprzężonych, w celu spełnienia funkcji elektronicznych,
Na topografię udzielane jest prawo z rejestracji.

Zgłoszenie topografii układu scalonego dokonuje się w Urzędzie Patentowym RP zgodnie z wymogami ustawy zgłoszenie powinno zawierać:

*podanie o zarejestrowanie topografii układu scalonego,

*materiał identyfikujący topografię, zawierający niezbędne dane do jednoznacznego


określenia topografii,

*oświadczenie dotyczące daty wprowadzenia topografii układu scalonego do obrotu, jeżeli


miało ono miejsce przed dokonaniem zgłoszenia topografii układu scalonego w UP RP
Uprawnionym do uzyskania prawa z rejestracji topografii jest twórca, jego następca prawny albo osoba z którą twórca jest związany stosunkiem pracy bądź inną umową, lub która udzieliła twórcy pomocy przy powstaniu topografii.Ochrona trwa 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia topografii w Urzędzie Patentowym, albo od końca roku kalendarzowego, w którym topografia lub układ scalony zawierający taką topografie był wprowadzony do obrotu, w zależności od tego, który z tych terminów upływa wcześniej.
5.PRAWA WYŁĄCZNE - patent, prawo ochronne, prawo z rejestracji

Patent - przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zawodowy lub zarobkowy na całym obszarze państwa.

Patent trwa 20 lat od daty zgłoszenia w Urzędzie Patentowym.

Zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe zawarte w opisie patentowym.

Patent na sposób wytwarzania rozciąga się także na wytwory uzyskane bezpośrednio tym

Sposobem.

Patent dodatkowy może uzyskać uprawniony z patentu dla ulepszeń lub uzupełnień swojego wynalazku chronionego patentem zgłoszonym wcześniej.

Prawo ochronne na wzór użytkowy - przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się

prawo wyłącznego korzystania z wzoru

użytkowego w sposób zawodowy lub zarobkowy na całym obszarze państwa.

Prawo ochronne trwa 10 lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie

Patentowym.

Zakres przedmiotowy prawa ochronnego określają zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie ochronnym wzoru użytkowegoPrawo z rejestracji na wzór przemysłowy przez uzyskanie prawa z rejestracji nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zawodowy lub

zarobkowy na całym obszarze państwa.

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego obejmuje każdy wzór, który na zorientowanym

użytkowniku nie wywołuje odmiennego ogólnego wrażenia .

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego ogranicza się do wytworów tego rodzaju, dla

których nastąpiło zgłoszenie. Prawo z rejestracji trwa 25 lat od daty dokonania zgłoszenia w UP RPPrawo z rejestracji topografii ukladu scalonego przez uzyskanie prawa z rejestracji nabywa się prawo wyłącznego korzystania z topografii układu scalonego w sposób zawodowy lub zarobkowy na całym obszarze państwa.

---------------------------------------------------------6.OGRANICZENIA PRAW WYŁĄCZNYCH

Patent oraz prawa ochronne są ograniczone:

- czasowo - maksymalny czas ochrony: patent 20 lat; prawo ochronne na wzór użytkowy 10 lat; prawo z rejestracji na wzór przemysłowy - 25 lat ; prawo z rejestracji na topografię układu scalonego - 10 lat - faktycznie jednak ochrona trwa tyle lat za ile zostanie opłacona, ponieważ za utrzymanie ochrony uiszcza się opłaty okresowe.

- terytorialnie - prawo wyłączne obowiązuje na terenie kraju, w którym zostało udzielone


aby uzyskać ochronę tego rozwiązania za granicą należy zgłosić w wybranym kraju do
ochrony i uzyskać tam prawo wyłączne.

-zakaz nadużywania

-prawo używacza

-prawo używacza późniejszego

-licencja przymusowa
Licencję przymusową uzyskuje się w trybie postępowania spornego przed Urzędem

Patentowym.

Prawa używacza uprzedniego i późniejszego uzyskuje się w trybie postępowania cywilnego,

Prawo do prawa wyłącznego i prawa wyłączne (patent, prawo ochronne, prawo z rejestracji) są zbywalne i podlegają dziedziczeniu. Umowa o przeniesienie prawa wymaga formy pisemnej i staje się skuteczna wobec osób trzecich z chwilą wpisu do rejestru patentowego.7.Prawo do patentu, prawa ochronnego , prawa z rejestracji na wzór przemysłowy

1. Prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór
użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje twórcy (wspólnie ze współtwórcami).

2.Jeżeli wynalazek został dokonany w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, prawo do patentu przysługuje pracodawcy, chyba, że umowa stanowi inaczej,

3.Jeżeli wynalazek został dokonany w wyniku realizacji umowy, prawo do patentu przysługuje zamawiającemu, chyba że umowa stanowi inaczej

*Twórca wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego uprawniony do uzyskania


patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji może przekazać to prawo nieodpłatnie lub za uzgodnioną zapłatą na rzecz przedsiębiorstwa albo przekazać mu wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy do korzystania,(prawo do patentu przechodzi samoistnie pod warunkiem, że przedsiębiorstwo to przyjmie projekt do korzystania w terminie l miesiąca od daty zgłoszenia).

*Twórca może przenieść prawo do patentu, prawa ochronnego, prawa z rejestracji na podstawie umowy o przeniesienie prawa -"cesja prawa". Jest to rodzaj umowy sprzedaży (jeżeli odpłatnie) lub darowizny (jeżeli nieodpłatnie). W przypadku przeniesienia prawa należy wystąpić do Urzędu Patentowego o zmianę zgłaszającego lub o zmianę uprawnionego w rejestrze UP RP. Przedsiębiorstwa mogą umawiać się pomiędzy sobą co do wspólności praw do patentów i z patentów, praw ochronnych, praw z rejestracji, a także mogą mieć wspólność praw z twórcami, (swoboda umów).


Naruszenie patentu, naruszenie prawa do patentu (z patentu)

(odpowiedzialność cywilna za naruszenie patentu, prawa ochronnego)

(odpowiedzialność karna za naruszenie prawa do patentu lub przywłaszczenia autorstwa projektu)

Umowy licencyjne - wymagana forma pisemna.

Licencja wyłączna - udzielona jest tylko jednemu podmiotowi, a uprawniony z patentu ma prawo korzystać z wynalazku bez prawa udzielania dalszych licencji.

Licencja nie wyłączna - licencjodawca udzielił licencji innemu podmiotowi i ma prawo udzielania dalszych licencji.

Sublicencja - gdy za zgodą uprawnionego z patentu licencjobiorca udziela licencji.

Licencja przymusowa - udziela Urząd Patentowy w warunkach określonych w tym artykule, w trybie postępowania spornego, na warunkach określonych przez Urząd Patentowy.

Licencja otwarta - każdy może korzystać z wynalazku, ale uprawnionemu uiszcza opłatę max. 10% efektów ekonomicznych w każdym roku korzystania. Uprawniony składa w Urzędzie Patentowym oświadczenie, że jest gotowy udzielić licencji, którego nie może później odwołać, w zamian uzyskuje ulgę 50% w opłatach ochronnych.

Licencja dorozumiana - gdy wykonawca pracy badawczej lub rozwojowej przekazał zamawiającemu wyniki prac zawierające wynalazek domniemywa się że udzielił on zamawiającemu licencji na korzystanie z wynalazku.
Wysokość opłat licencyjnych ustala się w drodze negocjacji i zależą one od rodzaju licencji (wyłączna, nie wyłączna, pełna, ograniczona), od wartości technicznej wynalazku, poziomu świadczonej pomocy przy wdrożeniu itp. Opłaty mogą być stałe, płatne jednorazowo lub w ratach lub opłaty okresowe --ustalane od efektów, od wartości sprzedaży

Wspólność prawa do patentu (wspólność patentu )

współuprawniony z patentu może bez zgody pozostałych współuprawnionych korzystać z wynalazku we własnym zakresie oraz dochodzić roszczeń z powodu naruszenia

patentu.

W razie uzyskania korzyści z wynalazku przez jednego ze współuprawnionych każdy z

pozostałych współuprawnionych ma prawo do odpowiedniej części z jednej czwartej tych korzyści po potrąceniu nakładów, stosownie do

swego udziału w patencie.Wspólność prawa do prawa ochronnego ( wspólność prawa ochronnego) stosuje się odpowiednio do wzorów użytkowych i praw ochronnych na wzory użytkowe.

Wspólność prawa do prawa z rejestracji ( wspólność prawa z rejestracji)

stosuje się odpowiednio do wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych


8.ZGŁASZANIE WYNALAZKÓW, WZORÓW UŻYTKOWYCH W UP RP

Wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, topografie układów scalonych i oznaczenia geograficzne zgłasza się do ochrony w Urzędzie Patentowym

Zgłoszenie wynalazku powinno zawierać:

-podanie,

-opis wynalazku, (wzoru)

-zastrzeżenia patentowe, (ochronne)

-rysunki (jeżeli są niezbędne, w przypadku wzoru użytkowego - konieczne),

-skrót opisu.

Wszystkie części zgłoszenia podpisane przez zgłaszającego.

Jeżeli zgłaszający nie jest twórcą (współtwórcą), to w podaniu należy podać podstawę prawa do patentu (odpowiedni przepis ustawy lub powołać się na umowę z twórcą), spółki cywilne nie mają osobowości prawnej, więc zgłaszającymi mogą być w tym przypadku wspólnicy jako osoby fizyczne.

Uwaga: Jeżeli zgłaszającymi są współtwórcy pamiętać należy o sporządzeniu umowy o wspólności prawa, w której określone będą udziały poszczególnych osób w patencie, bo inaczej rozumie się że udziały są równe.

Przedmiotem zgłoszenia mogą być wynalazki w kategorii:

*Sposób - nowe, nieoczywiste rozwiązania o charakterze technicznym określane zespołem


czynności, operacji, procesów, uporządkowanych według z góry ustalonej kolejności prowadzące do osiągnięcia zamierzonego celu. Wynalazkiem w kategorii sposobu może być:

-sposób wytwarzania produktów (wyrobów)

-sposób postępowania w procesach

-sposób prowadzenia reakcji

-procedura pomiaru własności chemicznych lub fizycznych.

*Produkt (wytwór) - nowe, nieoczywiste rozwiązanie techniczne określone zestawem


składników , bezpostaciowych (scharakteryzowanych wzorem strukturalnym) lub przestrzennie ukształtowanych, o odpowiednio dobranej ich liczbie oraz o odpowiednio dobranych własnościach chemicznych i/lub fizycznych i zawartości ilościowej chemicznych ustalonych granicach, które pod względem technologicznym łącznie wzięte zapewniają osiągnięcie ustalonego z góry przeznaczenia wynalazku.

*Urządzenie - nowe rozwiązanie techniczne, którego struktura wewnętrzna jest określona


przez wzajemne usytuowanie i połączenie poszczególnych części tworzących łącznie zwartą całość przestrzennie ukształtowaną, zdolną do osiągnięcia ustalonego z góry przeznaczenia wynalazku.

*Układ - (np. elektryczny, hydrauliczny, pneumatyczny) rozwiązanie techniczne, którego istotą jest wzajemne połączenie współpracujących ze sobą części lub podzespołów wchodzących w skład układu, może być również określony obiegami sygnałów.
Najczęściej ta kategoria stosowana jest w elektrotechnice.

*Zastosowanie - zgodnie z polskim prawem patentowym kategoria wynalazków w postaci


nowego zastosowania znanego już środka możemy opatentować przez sposób albo przez
środek:

-jako sposób odnoszący się do procesu, w którym środek ten znajduje nowe zastosowanie - przedmiotem wynalazku jest wówczas ten proces, np. "Sposób odkażania wody polegający na dodaniu środka A do wody"

-jako sposób wytwarzania wytworu z użyciem znanego środka, przez wskazanie cech technicznych tego sposobu, jeżeli nowe są czynności składające się na ten sposób, np.: "Sposób wytwarzania środka do odkażania wody zawierającego związek A"

-jako wytwór (zawierający znany środek) przez wskazanie cech technicznych wytworu-jeżeli nowy jest skład ilościowy, jego postać itp.

np.: "Środek do odkażania wody zawierający związek A"

Zgodnie z Prawem Własności Przemyślanej jest możliwość uzyskania patentu na wynalazek dotyczący nowego zastosowania substancji stanowiącej część stanu techniki lub użycia takiej substancji do uzyskania wytworu mającego nowe zastosowanie.


Opis wynalazku ma na celu objaśnienie zastrzeżeń patentowych oraz powinien uzasadnić, że rozwiązanie ma zdolność patentową (ochronną), to jest:

wzór użytkowy: cechy:

-nowość

-użyteczność-rozwiązanie o charakterze
technicznym dotyczące kształtu,
budowy lub zestawienia przedmiotu o
trwałej postaci
wynalazek: cechy:

- nowość


- poziom wynalazczy (nie oczywistość)

- przemysłowe stosowanie


W tym celu opis wynalazku składa się z następujących części:

-tytuł wynalazku,

-określenie dziedziny techniki

-stan techniki dotychczasowy,

-istota wynalazku (treść ta sama co w zastrzeżeniach patentowych lecz inna forma,
w krótkich, zwięzłych zdaniach, bez odnośników, tu dopiero następuje ujawnienie)

-korzystne skutki wynalazku,

-objaśnienie figur rysunku,

-przykład wykonania

-dane dotyczące możliwości stosowania wynalazku.
9. Zastrzeżenia patentowe (ochronne)

Jest to część zgłoszenia o szczególnie dużym

znaczeniu, gdyż określają one zakres przedmiotowy żądanego prawa wyłącznego, mają więc znaczenie prawne. Od treści zastrzeżeń patentowych zależy skuteczność ochrony prawnej wynalazku. Od umiejętnego

sformułowania zastrzeżeń patentowych zależy w dużej mierze uzyskanie patentu oraz jego

skuteczność i niepowtarzalność / patent można obejść lub unieważnić/.

Każde zastrzeżenie składa się z dwóch części oddzielonych zwrotem " znamienny tym, że".

Część zastrzeżenia niezależnego poprzedzająca ten zwrot zwana częścią niezamienną zawiera powtórzenie tytułu wynalazku oraz cechy znane, natomiast część po tym zwrocie zwana częścią znamienną zawiera cechy nowe, istotę rozwiązania.

Zastrzeżenie patentowe ma formę jednego zdania, odnośniki do rysunku w nawiasach.Zastrzeżenia patentowe dzielą się na zastrzeżenia niezależne i zależne.

Zastrzeżenie niezależne, to takie zastrzeżenie, które określa wynalazek w sposób ogólny oraz nie powołuje się na żadne inne zastrzeżenia

/ zawiera tylko te cechy bez których wynalazek nie może istnieć /.Zastrzeżenie zależne obok własnych cech obejmuje wszystkie cechy zastrzeżonego przedmiotu, podane w innym zastrzeżeniu lub zastrzeżeniach tego samego zgłoszenia. Należy pamiętać, że w pierwszym zgłoszeniu trzeba podać maksimum informacji, wydobyć maksimum cech do zastrzegania, gdyż w trakcie postępowania nic już nie można dodać ani żądać ochrony cech, których nie podnosiło się w dacie zgłoszenia, ani zmienić kategorii wynalazku, nie można dokonać zmian prowadzących do zmiany istoty. Możliwe są tylko objaśnienia oraz zmiany redakcji opisu i zastrzeżeń w takim samym zakresie ochrony lub zawężające ten zakres.
Urząd Patentowy bada zgłoszenie od strony formalnej i merytorycznie każdą cechę z osobna (poziom wynalazczy, nowość, stosowalność).Jeżeli znajdzie przeszkodę nadsyła zawiadomienie lub postanowienie i wyznacza termin na ustosunkowanie się (można prosić o przedłużenie terminu o 2-miesiące tylko jeden raz).

Obrona zgłoszenia polega na przeredagowaniu zastrzeżeń patentowych, istoty i stanu techniki (najczęściej) aby ta ostateczna redakcja spełniała wszystkie cechy wymagane od wynalazku. Uzyskanie patentu, to "wytargowanie", nieraz na drodze odwoławczej, ale należy pamiętać, że argumentuje się za pomocą treści zastrzeżeń i opisu, a nie za pomocą autorytatywnych oświadczeń. Wskazane jest korzystanie z pomocy rzecznika patentowego.


10.PRAWA TWÓRCÓW PROJEKTÓW WYNALAZCZYCH

-Prawo do patentu, prawa ochronnego, prawa z rejestracji

-Prawo do wymieniania twórcy w opisach patentowych , opisach ochronnych, rejestrach
oraz we wszelkich publikacjach związanych z jego projektem wynalazczym,

-Prawo do wynagrodzenia w przypadku projektu dokonanego w wyniku realizacji


obowiązków ze stosunku pracy albo realizacji umowy, albo przekazanego podmiotowi
gospodarczemu (zapłata - w przypadku przeniesienia prawa)

-Wysokość wynagrodzenia (zapłaty) ustalają strony (twórcy i podmiot) w drodze umowy cywilnej, w niektórych podmiotach wysokość wynagrodzenia określona jest w zakładowym regulaminie w sprawach wynalazczości. Jeżeli wynagrodzenie okaże się rażąco niskie w stosunku do korzyści osiąganych przez podmiot gospodarczy, twórca może żądać odpowiedniego podwyższenia wynagrodzenia

*Spory o wynagrodzenie oraz autorstwo projektu rozpatrywane są w trybie postępowania cywilnego, na zasadach ogólnych (żadna osoba fizyczna ani inna osoba prawna nie jest uprawniona do rozstrzygania tej kwestii)

-Preferencje podatkowe :

a ) odlicza się 50 % zapłaty jako koszty uzyskania przychodu w przypadku umowy o przeniesienie prawa do projektu wynalazczego , prawa z patentu, prawa ochronnego, przez pierwszego właściciela .

b) w przypadku umowy licencyjnej odlicza się 50% opłaty jako koszty uzyskania przychodu w pierwszym roku i od pierwszego licencjobiorcy.  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna