Szczecin, dnPobieranie 67,78 Kb.
Data15.04.2018
Rozmiar67,78 Kb.

Załącznik nr 9 do siwz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

dla robót renowacyjnych przewodów kominowych
polegających na uszczelnianiu przewodów kominowych metodą szlamowania masą uszczelniającą

w budynkach komunalnych zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą

przy ul. Mariackiej 25, 70-546 Szczecin
Nazwa i adres Zamawiającego:
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25

tel.: 91 48-86-333, 91 48-86-301

fax: 91 48-93-831
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania związane z wykonaniem i odbiorem prac renowacyjnych, polegających na uszczelnianiu przewodów kominowych metodą szlamowania masą uszczelniającą w budynkach komunalnych zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali z siedzibą przy ul. Mariackiej 25, 70-546 Szczecin w Rejonach nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15.


II. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz normami i oznaczają: 1. prace renowacyjne – wszystkie prace związane z uszczelnieniem przewodów kominowych– winny być zgodne z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zawartej umowy,

 2. ustalenia techniczne – ustalenia podane w warunkach technicznych zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania niezbędne do jego wykonania.


III. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz ich zgodność ze Specyfikacją techniczną, umową oraz obowiązującymi normami i przepisami. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji osoby nadzorującej realizację umowy.


IV. ZAKRES CZYNNOŚCI I ROBÓT

Zakres czynności i robót obejmuje: 1. powiadomienia mieszkańców nieruchomości o zamiarze prowadzenia prac poprzez rozwieszenie ogłoszeń co najmniej dwa dni przed planowanym rozpoczęciem prac,

 2. pisemne powiadomienie Koordynatora Rejonu o terminach wykonywania poszczególnych zleceń jednostkowych,

 3. przegląd przewodu i nagranie filmu kamerą inspekcyjną przed przystąpieniem do robót,

 4. niezbędne zabezpieczenie dachu, strychu, piwnic, mieszkań oraz innych pomieszczeń przed zabrudzeniami lub uszkodzeniami podczas prowadzonych robót,

 5. odłączenia lub zabezpieczenia podłączonych do uszczelnianego przewodu urządzeń przed rozpoczęciem robót,

 6. wykonanie otworów roboczych - w przypadku takiej konieczności,

 7. oczyszczenie przewodu z sadzy, nagaru oraz pozostałości murarskich mające na celu przywrócenie przekroju komina oraz jego udrożnienie,

 8. uszczelnienie przewodu kominowego masą uszczelniającą, zgodnie z instrukcją producenta, od korony komina do drzwiczek wyciorowych w piwnicy,

 9. podłączenie urządzeń lub usunięcie zabezpieczenia urządzeń po uszczelnieniu przewodu,

 10. zamurowanie otworów roboczych,

 11. przegląd przewodu i nagranie filmu kamerą inspekcyjną po wykonaniu robót,

 12. wywóz i utylizacja materiałów po wykonaniu prac,

 13. dostarczenie Zamawiającemu na płytach CD filmów z nagrań przed i po wykonaniu robót,

 14. dostarczenie Zamawiającemu potwierdzenia prawidłowości wykonania uszczelnienia w formie protokołu sporządzonego przez uprawnionego mistrza kominiarskiego,

 15. przeprowadzenie czynności odbioru metodą „zadymienia” w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.


V. MATERIAŁY

1.Masa uszczelniająca.

Masa uszczelniająca jest silikatową masą odporną na działanie wysokich temperatur i wytrzymałą na ścieranie np. przy czyszczeniu okresowym przewodów kominowych. Służy do renowacji nieszczelnych, przewodów kominowych odprowadzających spaliny z urządzeń grzewczych na paliwo stałe w zakresie temperatur pomiędzy 200 - 500oC oraz kanałów wentylacyjnych wykonanych z cegły lub betonu, zgodnie z poniższą tabelą:
Wyszczególnienie

Masa uszczelniająca

Kominy z podłączonymi piecami i kotłami na węgiel i koks

-TAK

Kanały wentylacyjne

-TAK

Kominy z podłączonymi kotłami gazowymi

-NIE

Kominy z podłączonymi kotłami olejowymi

-NIE

Właściwości masy uszczelniającej:

 • silikatowa powłoka,

 • odporna na wysokie temperatury

 • wytrzymała na ścieranie przy dokonywaniu okresowych czyszczeń

 • do przewodów dymowych współpracujących z urządzeniami grzewczymi na paliwa stałe

 • do przewodów wentylacyjnych

Cechy techniczne, jakie powinna spełniać masa uszczelniająca:

 • Reakcja na ogień A1

 • Przyczepność do podłoża ≥ 0,5N/mm2 ; FP:B

 • Absorpcja wody ≥ 0,3 po 24h

 • Współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ 3,4/14,7

 • Współczynnik przewodzenia ciepła λ 1,17/1,28 W/m2K

 • Wytrzymałość na ściskanie kategoria CS IV

 • Trwałość (odporność na zamrażanie-rozmrażanie) max 5,0%

 • Spadek wytrzymałości na zginanie max 10%

 • Spadek wytrzymałości na ściskanie max 10%


2. Woda

Do przygotowania masy uszczelniającej oraz zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.


3. Piasek

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a w szczególności:

a) nie zawierać domieszek organicznych,

b) mieć frakcje różnych wymiarów a mianowicie: • piasek drobnoziarnisty 0,25÷0,5 mm,

 • piasek średnioziarnisty 0,5÷1,0 mm,

 • piasek gruboziarnisty 1,0÷2,0 mm.


4. Zaprawy gliniane

Zaprawa zduńska zwykle winna być przygotowana przez zarobienie gliny wodą i urabianie masy do uzyskania jednolitej plastyczności. Zaprawa w czasie próby zgniatania w ręce powinna pozostawić na dłoni lepki osad a na próbce powinny odcisnąć się linie dłoni.


5. Zaprawy szamotowe

Zaprawa szamotowa powinna być przygotowana z gliny ogniotrwałej i mączki szamotowej. Zaprawę należy starannie zarobić ręką do stanu jednolitej plastyczności.


VI. SPRZĘT

Nie stawia się specjalnych wymogów w tym zakresie. Stosowany sprzęt i narzędzia muszą być odpowiednie do tego typu robót, gwarantując ich bezpieczne wykonanie.


VII. TRANSPORT

Nie stawia się specjalnych wymogów w tym zakresie. Stosowane środki transportu powinny gwarantować bezpieczny transport materiałów, chroniąc go przed uszkodzeniem. Wywożony gruz powinien być zabezpieczony przed przypadkowym wysypaniem i kurzeniem podczas transportu.


VIII. WYKONANIE ROBÓT

Masa uszczelniająca składa się z dostarczonej w worku zaprawy z wypełniaczem, oraz dodanej w odpowiedniej ilości wody.

Przygotowanie polega na uzyskaniu z suchej mieszanki i wody masy o urabialnej konsystencji oraz wymieszaniu przy pomocy mieszadła ręcznego lub elektrycznego. Masę dokładnie wymieszać z wodą w ilości podanej przez producenta. Sposób wyrabiania masy należy przeprowadzać ściśle według wytycznych producenta.

W pierwszej kolejności z przewodu kominowego należy usunąć grube zanieczyszczenia takie jak zaprawa, kawałki cegieł i gruzu a następnie sadzą. Prace te należy wykonywać przez odspajanie przy pomocy odpowiednich urządzeń, ręczne czyszczenie przy pomocy szczotek a nie usuniętą przez szczotkowanie sadzą wypalić w sposób kontrolowany. Następnie należy dokonać kontroli przekroju poprzez opuszczenie próbnika, który zlokalizuje ewentualne zwężenia, podlegające dalszej korekcie
TECHNOLOGIA NAKŁADANIA MASY USZCZELNIAJĄCEJ przebiega w trzech etapach wg schematu przedstawionego poniżej: 

I. Etap polega na uzyskaniu z dostarczonej w worku masy uszczelniającej i wody, zaprawy o urabialnej konsystencji. Mieszanie można wykonać przy pomocy mieszadła ręcznego lub elektrycznego, w proporcji podanej przez producenta. 

II. Etap polega na zamknięciu przy pomocy gąbek uszczelniających istniejących otworów w ściankach komina, oraz zwilżeniu wodą wewnętrznej ścianki przewodu kominowego. 

III. Etap nakładania masy uszczelniajacej należy przeprowadzać przy pomocy urządzeń powlekających z tworzywa piankowego z umieszczonymi powyżej i poniżej płytkami gumowymi. Urządzenie to podnoszone jest od wyczystki przewodu kominowego w górę przy pomocy ręcznej wciągarki linowej. 

Przekrój końcówki powlekającej powinien być większy o 2-5cm od przekroju przewodu komina. Powoduje to powstanie odpowiedniej siły docisku do wewnętrznej ścianki przewodu komina. Szybkość podnoszenia zależy od przekroju i szorstkości konkretnego przewodu kominowego. Jako wartość orientacyjną można podać ok.0,1 do 0,5 m/min. Podczas procesu podnoszenia, od strony wejścia stale uzupełniany jest materiał uszczelniający. Zależnie od warunków proces ten musi być powtarzany 2-3 razy. W przypadku uszczelniania kanałów przekoszonych należy na przekoszeniu wykuć dodatkowy otwór, przez który, podaje się w pierwszym etapie masę uszczelniającą a następnie ten otwór uszczelnia się również gąbką i kontynuuje operację z czapy komina. Podczas procesu podnoszenia, od strony wylotu komina stale uzupełniany jest materiał uszczelniający. Zależnie od warunków, proces ten musi być powtarzany 2-3 razy. W otworze na przekoszeniu, po zakończeniu pracy zamontować drzwiczki rewizyjne. Odstęp czasowy pomiędzy pierwszym i drugim uszczelnieniem nie powinien przekroczyć 15-30 min. w zależności od temperatury zewnętrznej.  Po wykonaniu opisanych powyżej czynności, istniejący przekrój przewodu kominowego zostaje nieznacznie zmniejszony (o około 5-8mm) , nierówności zostają wyrównane a nieszczelne spoiny zostają zamknięte. Uszczelniony komin należy pozostawić do zahartowania z otwartymi drzwiczkami wyczystnymi przez co najmniej 24 godziny lub dłużej, zależnie od temperatury otoczenia. Przed zastygnięciem masy należy zdjąć uszczelnienia z drzwiczek i otworów przyłączeniowych, a nierówności na ich krawędziach wyrównać tą samą zaprawą. Nakładanie wykonywać w temperaturze nie niższej niż 3oC. Narzędzia i przyrządy robocze obmyć wodą niezwłocznie po zakończeniu prac. Zaletą tej metody jest również to, iż po pewnym okresie jej użytkowania bez problemów można dokonać ponownej renowacji. Zużycie materiału będzie wtedy znacznie mniejsze. Nałożona powłoka pozwala także na wielokrotne czyszczenie komina przy pomocy szczotek kominiarskich. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

Masa uszczelniająca powinna posiadać pozytywną ocenę Państwowego Zakładu Higieny. Posługiwanie się nią nie wymaga stosowania specjalnych ochron przez pracowników poza normalnie stosowanymi w budownictwie. Ponieważ w jej składzie znajduje się cement który, wraz z wodą wytwarza reakcje alkaliczne, należy ją zmywać wyłącznie przy pomocy wody. Okres składowania w zamkniętym opakowaniu i suchym miejscu wynosi 12 miesięcy. 


IX. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór zostanie przeprowadzony w obecności Zamawiającego metodą zadymienia i na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę nagrań filmów z kamery inspekcyjnej przed i po wykonaniu uszczelnienia przewodu oraz po dostarczeniu przez Wykonawcę potwierdzenia prawidłowości wykonania prac w formie protokołu sporządzonego przez uprawnionego mistrza kominiarskiego.


X. ROZLICZENIE ROBÓT

 1. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie zawartej umowy i ceny jednostkowej za uszczelnienie jednego metra przewodu oraz ceny jednostkowej za odłączenie, zabezpieczenie i ponowne włączenie urządzenia.

 2. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych zleceń jednostkowych, będzie stanowiło sumę iloczynów: długości uszczelnianych przewodów kominowych i ceny za uszczelnienie 1 mb przewodu oraz ilości podłączonych do niego urządzeń i ceny jednostkowej za odłączenie, zabezpieczenie i podłączenie jednego urządzenia kominowego.

 3. Wykonawca na fakturze każdorazowo wskaże Rejon oraz adres którego dotyczyło zlecenie jednostkowe.

 4. Wykonawca rozlicza przedmiot zamówienia po spisaniu protokołu odbioru robót bez uwag z wymaganymi dokumentami oraz na podstawie zlecenia jednostkowego.

 5. Nadzór nad realizacją zamówienia sprawuje Dział Techniczny przy ul. Żubrów 1 w Szczecinie.


XI. DANE TECHNICZNE

Zamawiający szacuje wykonanie przedmiotu zamówienia w następujących ilościach:

- łączna długość przewodów kominowych - 467m,

- średnia długość jednego przewodu - 15.06 m

- orientacyjna ilość przewodów kominowych 31 szt.

- orientacyjna ilość odłączeń i podłączeń urządzeń - 140 szt.


XII. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Normy: 1. PN-B-12050 Wymagania dla cegieł budowlanych,

 2. Kafle

 3. PN-76/H – 12030 Materiały ogniotrwałe i szamotowe. Wyroby szamotowe,

 4. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw,

 5. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych,

 6. BN-84/4817-01 Osprzęt piecowy i kuchenny. Wymagania i badania,

 7. BN-85/4817-03 Osprzęt piecowy i kuchenny. Żeliwne ruszty piecowe i kuchenne,

 8. BN-84/4817-09 Osprzęt piecowy i kuchenny. Żeliwne drzwiczki piecowe na wspólnej ramie.

2. Inne:


 1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót zduńskich. Zbiór przepisów i wymagań

 2. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118, ze zmianami - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Opracował:

Marek Belcarskistr.


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna