Szanowny Panie DyrektorzePobieranie 118.1 Kb.
Data01.03.2018
Rozmiar118.1 Kb.


...................................................

data

pieczęć


Program edukacyjny z dn. 2.09.2014.

w zakresie profilaktyki próchnicy i wad zgryzu u dzieci w wieku 6 i 7 lat na 2014 rok
KARTA LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO

nr

KARTY
nazwisko i imię

adres


data urodzenia
PESEL


tel. kontaktowy:

kom:

dom:

przedstawiciel ustawowy :

imię i nazwisko, adres, telefon, e-mailK/ M

orzeczenie o niepełnosprawności

TAK / NIE

WYWIAD CHOROBOWY: (proszę zaznaczyć tak / nie)

Podane przez Państwa informacje są objęte tajemnicą lekarską.1.

Przebyte choroby:


TAK

NIE2.

Choroby przewlekłe: Cukrzyca typ I (insulinozależna/ typ II (tabletkowa), Skaza krwotoczna, Choroba reumatyczna, Padaczka, Gruźlica, jaskra, choroby tarczycy, choroby serca, arytmia, nadciśnienie, Żółtaczka (WZW A/B/C), inne3.

Pobyt w szpitalu, przyczyna, data
4.

Zabiegi lub operacje
5.

Szczepienia i stosowane surowice
6.

Alergia ( np. na antybiotyki jakie?)

leki przeciwbólowe lub inne)

7.

Obciążenia dziedziczne
8.

Inne (np. nadciśnienie, choroby serca, tarczycy, AIDS)
9.

Przyjmowane leki
10.

Ważne informacje
11.

JAK CZĘSTO DZIECKO JE SŁODYCZE w ciągu DNIA 1/2/3/4/5/6/7 razy ?
Niniejszym wyrażam zgodę na realizację Programu i przetwarzanie danych osobowych *) oraz oświadczam, że zamieszkuję na terenie Miasta Otwock pod w/w adresem. Świadomy odpowiedzialności karnej przewidzianej w art.233 ustawy z dn. 6.06.1997 r. Kodeks Karny (DZ.U.Nr 88 poz. 553 z póz. zm.) potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

......................…............................................................ *) warunkiem uczestnictwa w Programie jest pisemna zgoda rodziców / opiekuna prawnego

czytelny podpis/ data

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO*) - będąc przedstawicielem ustawowym pacjenta,

Ja, ..…………………….......................................................................................................... Nr PESEL: ……………………………………………….

Imię, nazwisko

1.Oświadczam, że upoważniam *) / nie upoważniam


L.p.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Dane do kontaktu : adres

telefon

do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielanych świadczeniach

2. Upoważniam *) / nie upoważnim następujące osoby do uzyskiwania wglądu do dokumentacji medycznej oraz odpisów, wypisów i kopii tej dokumentacji gromadzonej i przechowywanej HADENT w Otwocku.

L.p.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Dane do kontaktu : adres

telefon

Znam przysługujące mi prawa pacjenta wynikające z Karty Praw Pacjenta (Dz.U.nr 52 poz.417 z 6.11.2008.)

* niepotrzebne skreślić ……….…………………………….………………………….. …………………………………………….…....………………….data podpis Rodzica/ Opiekuna prawnego* )

……………………………………

Nazwisko i imię

Diagram powierzchniowySzczęka

góra PRAWAdystalnie

Linia pośrodkowa

Medialnie


Szczęka

góra LEWAdystalnie


1817


16


15


14


13


12


11


21


22


23


24


25


26


27


28

Powierzchnia

wargowa/ policzkowa

55

54

53

52

51

61

62

63

64

65

Powierzchnia wargowa/policzkowaPowierzchnia podniebienna w szczęce

Jama ustna właściwa

Powierzchnia językowa w żuchwie

Powierzchnia wargowa/policzkowa


85

84

83

82

81

71

72

73

74

75

Powierzchnia wargowa/policzkowa
4847


46


45


44


43


42


41


31


32


33


34


35


36


37


38

Żuchwa

Dół PRAWYLinia pośrodkowa

Żuchwa

dół LEWY

PUW (Z) Liczba zębów stałych z próchnicą P=

Liczba zębów stałych usuniętych U =

Liczba zębów stałych wypełnionych W = PUW (Z) =
PUW (P) Liczba POWIERZCHNI zębów stałych z próchnicą P=

Liczba POWIERZCHNI zębów stałych usuniętych U =

Liczba POWIERZCHNI zębów stałych wypełnionych W = PUW (P) =

Otwock dn. ………………….Program edukacyjny z dn. 2.09.2014.

w zakresie profilaktyki próchnicy i wad zgryzu u dzieci w wieku 6 i 7 lat na 2014 rok

Karta informacyjna badania stomatologicznego

.............................................................................................................................................................

Nazwisko i imię data urodzenia / Pesel
Plan leczenia:
1. Zęby do lakowania: ................................ Wykonano lakowanie zębów : .....................................................
2. zęby do leczenia :...............................................................................................................................................
3. zęby do usunięcia ..............................................................................................................................................
4. profilaktyka fluorowa : ........................................................................................................................................
5. higiena : dobra / osad/kamień ............................................................................................. ...........................
6.stan przyzębia: prawidłowe / zapalenie dziąseł ................................................................... ..........................
7. zgryz : norma /wada ................................................................................................................. ........................
Poinformowano Rodziców/Opiekunów o:


  1. próchnicy zębów jako chorobie społecznej – dla rozwoju której potrzebne są: ząb, substrat(cukier), cukier i czas.

  2. powikłaniach próchnicy – wada zgryzu, zaburzenia mowy, konsekwencje psychospołeczne i powikłania ogólnoustrojowe jako zakażenia ogniskowe.

  3. konieczności wdrożenia prawidłowych nawyków żywieniowych tj.: ograniczenia spożywania słodyczy, wysoko słodzonych napojów ze szczególnym zwróceniem uwagi na tzw. soft drinki i napoje energetyzujące, pokarmy wysoce przetworzone, o lepkiej konsystencji.

  4. zasadach utrzymania prawidłowej higieny jamy ustnej - szczotkowaniu zębów min 2 razy dziennie po posiłkach, nitkowaniu i możliwości stosowania dodatkowych środków higieny jamy ustnej - szczotkach specjalnych i międzyzębowych, ultra floss i super floss

  5. możliwości fluoryzacji zębów jako profilaktyki próchnicy

  6. konieczności regularnych wizyt kontrolnych w Gabinecie Stomatologicznym

  7. informacji na temat profilaktycznych świadczeń stomatologicznych przysługujących dzieciom w ramach świadczeń NFZ znajda Państwo na stronie: http://www.hadent.pl/nfz.html

Plan leczenia przekazano na piśmie.


.............................

pieczęć i podpis lekarza

Przychodnia Stomatologiczno-Lekarska HADENT 05-400 Otwock ul. Andriollego 59 lok.35 tel.22 779 27 69, kom: 604 21 41 74 www.hadent.pl

Dz.U. 2010 nr 252 poz.1697 Uchwała nr LV/563/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 sierpnia 2014 r.


Pobieranie 118.1 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna