Szablon DokumentówPobieranie 117,45 Kb.
Data21.01.2018
Rozmiar117,45 Kb.


PRZEDSIĘBIORSTWO

ENERGETYKI


CIEPLNEJ Spółka z o.o.


95-100 Zgierz

ul. Ks. Szczepana Rembowskiego 22

Tel (042) 716 11 66

Tel/fax (042) 716 36 72e-mail: pec@pec-zgierz.pl

WWW: www.pec-zgierz.pl


PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY ODCINKA WODNEJ SIECI CIEPLNEJ

z tradycyjnego układu na niskich podporach żelbetowych

na technologię rur preizolowanych
Adres: ul. Miroszewska w Zgierzu
Inwestor: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. ks. Szczepana Rembowskiego 22

95-100 Zgierz


Projektował: techn. Andrzej Janiszewski
Współpraca: Remigiusz Turała

Zgierz, luty 2006ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
I. Część opisowa

 1. Wstęp, podstawa i zakres opracowania

 2. Opis techniczny

 3. Wydłużenia cieplne i kompensacja

 4. Wstęp i podstawa opracowania

 5. Występujące kolizje

 6. Zestawienie materiałów


II. Część rysunkowa

 1. Plan sieci cieplnej na mapie sytuacyjno-wysokościowej rys. Nr 1

 2. Profil sieci cieplnej rys. Nr 2

 3. Schemat montażowy preizolowanej sieci cieplnej rys. Nr 3

 4. Schemat montażowy instalacji alarmowej rys. Nr 4

 5. Studzienka wyjściowa rur preizolowanych z ziemi rys. Nr 5

1. Wstęp, podstawa i zakres opracowaniaProjekt obejmuje przebudowę fragmentu wodnej napowietrznej sieci cieplnej wzdłuż

ulicy Miroszewskiej w Zgierzu przy końcu ogrodzenia od strony północnej dawnych

Zakładów ”BORUTA” w Zgierzu.

Podstawę opracowania stanowią:

- Decyzja nr 234/2005 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, którym jest

przebudowa ciepłociągu w rejonie ul. Miroszewskiej ( dz. 87/10, 87/6, 90/27-obręb 121)

z dnia 19. 09. 2005 r.

- Pismo FORTUM DZT S.A. L.dz. TI-4/7426/2004 z 03/12/2004 w sprawie warunków jakie będą wymagane dla wykonania operacji przełożenia fragmentu sieci cieplej napowietrznej, na sieć cieplną preizolowaną.

- mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych z uzbrojeniem podziemnym i

nadziemnym.

- inwentaryzacja szkicowa dla potrzeb projektu istniejącej sieci cieplnej

- katalog rur i kształtek preizolowanych ZPU MIĘDZYRZEC.

Zakres wymiany sieci cieplnej określony został koniecznością wykonania drogi wjazdowej

na działki znajdujące się za istniejącą napowietrzną siecią cieplną w kierunku wschodnim

wzdłuż istniejącego ogrodzenia Zakładów ”BORUTA”. Wjazd będzie się znajdował na

działce 121- 87/10.

Zakres robót wynika także z warunków wytrzymałościowych projektowanego fragmentu

preizolowanej sieci cieplnej.

3. Opis technicznyZaprojektowano wymianę fragmentu istniejącej sieci cieplnej napowietrznej ułożonej na niskich podporach żelbetowych na preizolowaną sieć cieplną ułożoną w ziemi. Jest to miejska wodna sieć cieplna 2 x ø 508 o maksymalnym ciśnieniu roboczym 1,6 MP

i temperaturze wody grzejnej 130oC z możliwością chwilowego jej podniesienia do 150oC. Projekt przewiduje wykorzystanie do budowy tego odcinka sieci cieplnej rury

i kształtki preizolowane systemu ZPU MIĘDZYRZECZ.

Zaprojektowano ją z rur o wymiarach (508 x 6,3/630) stalowych zgrzewanych ze standardową izolacją z wbudowaną instalacją alarmową do wykrywania zawilgocenia izolacji cieplnej.

Przyjęto rury o średnicy nominalnej równej średnicy rurociągów istniejących.

Zagłębienie rurociągów w gruncie wynika z przyjętych typowych kolan preizolowanych, kolan segmentowych sieci napowietrznej o promieniu 3D i z wysokości istniejącej sieci cieplnej nad terenem w miejscach połączenia z siecią projektowaną. Kolana segmentowe łączące sieć preizolowaną z siecią napowietrzną należy na budowie dopasować do istniejącej sieci napowietrznej. W punkcie ”D” pionowe części kolan będą przedłużone, aby mogły przejąć wydłużenia cieplne odcinka sieci między punktami UPS 2 i ”E”. Zagłębienie rur wynosi średnio 1,8 m do rury osłonowej. W przyjętym systemie kolana preizolowane są prefabrykowane w zakładzie je produkującym. Rury i kształtki łączone będą przez spawanie, a izolacja cieplna na połączeniach spawanych będzie wykonana przy pomocy nasuwek z rury polietylenowej termokurczliwej PEHD plus opaski termokurczliwe. Całość złącza wypełniona będzie pianką izolacyjną. Przewody instalacji wykrywające zawilgocenie, zamknięte zostaną w rękawach termokurczliwych (END-CAP) kończących izolację cieplną na połączeniach z rurami sieci napowietrznej w studzienkach wyjściowych. Na czas montażu, należy istniejące podparcia rurociągów w punkcie ”A” przyspawać do konstrukcji wsporczej. Zapobiegnie to przed ich przemieszczeniem się po wycięciu przeznaczonego do usunięcia fragmentu sieci cieplnej napowietrznej.

Po zmontowaniu sieci preizolowanej z siecią napowietrzną, spawy te należy usunąć, aby przywrócić rurą w tym miejscu podarcie przesuwne. Zamontować zaślepki na kołnierzach zaworów w komorze przy ul. Aleksandrowskiej i na zaworach na terenie Zakładów ”BORUTA” dla zabezpieczenia przed napływem wody w trakcie wykonywania spawów w miejscach łączenia rur.4. Wydłużenia cieplne i kompensacja

Projektowany fragment sieci cieplnej posiada małe długości proste. Kształt tego fragmentu sieci cieplnej zbliżony jest do litery ”L”, którego zaprojektowany kąt wynosi 75o. Dłuższe ramię tej litery ma 20 m, a krótsze 10 m. W sposób naturalny w pobliżu środków ramion tej litery powstaną umowne punkty stałe. Oznaczone są jako UPS1 i UPS2. Do obliczeń przyjmuję, że dłuższe ramię zostanie podzielone umownym punktem stałym UPS1 na odcinki 10,5 m i 9,5 m. Natomiast ramię o długości 10 m, podzielone zostanie umownym punktem stałym UPS2 na dwa odcinki po 5 m. Obliczam wydłużenie cieplne dla odcinka o długości 9,5 m dla T =135 oC i zagłębienia rurociągu w gruncie 1,8 m (do jego osi), stosując wzór uproszczony wydłużenie wyniesie:

ΔL1 = 1,549*L–W*H*L2 = 1,549*9,5–0,0022*1,8*9,52 =14,7155–0,35739 = 14,36 mm

ΔL2 = 1,549*L – W*H*L2 = 1,549*5 – 0,0022*1,8*52 = 7,745 – 0,099 = 7,646 mm

gdzie:

 • 1,549 - wartość stała dla temperatury T = 135 oC

 • W - współczynnik zależny od przekroju rury przewodowej i izolacji standard wg tabeli 6

 • L - długość odcinka rurociągu

 • H - głębokość ułożenia rurociągu

Obliczam długość ramion kompensacyjnych tylko dla rurociągu pracującego

w temperaturze + 135 oC.

Dla kolana o kącie 90o wzór ma postać:

[ m ]

przy kącie 75o wzór na obliczenie długości ramienia kompensacyjnego jest następujący:

= 1,2 * 45,166359 * 0,0773 4,2 m

= 1,2 * 45,166359 * 0,0926564 = 5,02194 5,0 m

Zredukowana wartość wydłużeń dla kąta kolan 75o :

+ = + = 2,04874 + 14,86461 = 16,9 mm

+ = + = 7,915722 + 3,847244 = 11,763 mm

Dla odcinka 10,5 m nie wykonuję obliczeń długości ramienia kompensacyjnego, gdyż

wydłużenia cieplne przejęte zostaną dodatkowo przez istniejący kompensator typu ”U” sieci

napowietrznej.

Między umownym punktem stałym UPS 2, a istniejącym punktem stałym napowietrznej

sieci cieplnej w punkcie ”E”, sieć cieplna tworzy literę zet. Wysokość ramienia ”C”

łączącego oba odcinki sieci:

C = = 45,166359 * 0,076294941 = 3,446 m

Przyjmuję wysokość ramienia równą 3,5 m.

ΔL = ΔL1 + ΔL2 = 3,8125 + 7,646 = 11,4585

ΔL1 = α t (T-To)* L = 1,22 * 10-5 (135 -10)* 2,5 = 0,0038125 m

ΔL2 = 1,549*L – W*H*L2 = 1,549*5 – 0,0022*1.8*52 = 7,745 – 0,099 = 7,646 mm- wydłużenie odcinka preizolowanego

5. Występujące kolizjeJedyną kolizją występującą na projektowanej trasie ciepłociągu jest kabel elektryczny

zasilający lampy oświetleniowe. Istniejące ogrodzenie betonowe zakładów ”BORUTA”

znajduje się w stanie zrujnowanym.

6. Zestawienie materiałów

Elementy sieci preizolowanej

L.p.

Wyszczególnienie

Ilość

Nr kat.

Uwagi:

1

2

3

4

5

1

Rura preizolowana Dn 500 z alarmem systemu impulsowego dz 508 x 6,3 /Dz 630 l = 12,0m

4 szt.

Mat. St-37.0

2

Kolano preizolowane Dn 500 – dz 508/Dz 630

R1,5d < 900 l = 1.5x1,5m

4 szt.
Mat. St-37.0

3

Kolano preizolowane Dn 500 – dz 508/Dz 630

R1,5d < 750 l = 1,5x1,5m

2 szt.
Mat. St-37.0

6

Mufa złącza Dz 630 kompletna z pianką izolacyjną

10 kpl.7


Zakończenie izolacji rurociągu - końcówka termokurczliwa dzielona dz 508 / Dz 630

4 szt.8

Złączka zaciskowa przewodów alarmowych w mufach

10 kpl.9

Taśma ostrzegawcza

60 m.
Materiały pozostałe

1

2

3

4

5

1

Kolano stalowe segmentowe R = 3 d < 900

dz 508 x 11 L1 = 1,5 ; L2 = 1,5

2 szt.
Mat. R-35

2

Kolano stalowe segmentowe R = 3 d < 900

dz 508 x 11 L1 = 1,5 ; L2 = 2,0

2 szt.
Mat. R-35

3

Izolacja termiczna sieci napowietrznej - maty z wełny mineralnej – izolacja dwuwarstwowa. Łączna grubość min.130mm.
Gullfiber
4

Płaszcz izolacji z blachy stalowej gr 0.8mm ocynkowanej z kompletem wsporników
Materiały pomocnicze według potrzeb robót budowlanych

Studzienki wyjściowe rur preizolowanych 2 kpl.

Wymiary gabarytowe zewnętrzne (jednej) 2,5 x 1,7 wys. 1,8 mKonstrukcja studzienki murowana z cegły pełnej na zaprawie cementowej. Ścianki grubości 0,25m.
18. Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia wspólników

18. Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia wspólników
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna