Systemy informacyjne administracji publicznej 2013Pobieranie 5.92 Mb.
Strona1/216
Data26.02.2018
Rozmiar5.92 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   216Systemy informacyjne administracji publicznej

źródła danych dla badań statystyki publicznej

Warszawa, maj 2013 r.

Spis treści

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 20

345 Rejestr gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości 20

371 Rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych 21

411 Rejestr podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową 23

488 Rejestr związków międzygminnych 24

489 Rejestr związków powiatów 25

569 Urzędowy rejestr gmin, w których jest używany język pomocniczy 26

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ 27

520 System informacji oświatowej (stary SIO) 27

MINISTERSTWO FINANSÓW 29

126 Baza danych zadłużenia sektora finansów publicznych 29

142 Budżety jednostek samorządu terytorialnego (BeSTi@) 31

836 Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowa Ewidencja Podatników 33

210 Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR) 35

840 Krajowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych EORI PL 37

280 Należności i dochody wykonane oraz pozostałe do zapłaty należności budżetu państwa z tytułu podatków i innych należności, w tym kwoty odroczone oraz w postępowaniu egzekucyjnym 39

837 Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy 40

297 Podatek akcyzowy 42

298 Podatek dochodowy od osób fizycznych 43

299 Podatek dochodowy od osób prawnych 44

300 Podatek od towarów i usług (VAT) 45

533 Podsystem INTRASTAT 46

304 Podsystem Zarządzania Kontyngentami Taryfowymi i Nadzoru TQS Ministerstwo Finansów 48

312 Przychody i koszty działalności podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie gier hazardowych; zezwolenia udzielone na organizowanie loterii fantowych i promocyjnych, gier bingo fantowe i loterii audiotekstowych 50

389 Rejestr odpowiedzialnych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (ROZAN) 52

830 Rejestr podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich 53

492 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa 55

500 Sprawozdania z działalności komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 56

848 Sprawozdania z działalności rzeczników dyscypliny finansów publicznych 58

565 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych i instytucji gospodarki budżetowej 60

838 System Kontroli Eksportu 61

839 System Kontroli Importu 63

540 System obsługi deklaracji CELINA 65

551 System Rozliczeń Celno - Podatkowych i Finansowo - Księgowy (ZEFIR) 67

842 System Wymiany Danych Dotyczący Akcyzy 69

564 System Zintegrowanej Taryfy Celnej (ISZTAR3) 70

580 Wydatki strukturalne jednostek sektora finansów publicznych 72

MINISTERSTWO GOSPODARKI 74

824 Baza danych dotycząca zgłoszeń na egzaminy z zakresu sprawdzania tachografów cyfrowych 74

804 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 75

820 Elektroniczny System Zarządzania Czynnościami Metrologicznymi GUM 76

808 Elektroniczny System Zarządzania Towarami Paczkowanymi 77

816 Ewidencja techników warsztatów i rejestru wydanych zezwoleń na ich prowadzenie w zakresie tachografów cyfrowych 78

823 Ewidencja zgłoszeń wyrobów i stopów metali szlachetnych do badania i oznaczania 79

321 Rejestr Akredytowanych Podmiotów 80

819 Rejestr certyfikatów prowadzony na podstawie art. 18 dyrektywy 2004/22/WE (MID) 81

817 Rejestr homologowanych w krajach członkowskich Unii Europejskiej, typach cyfrowych urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym i kart do tachografów 82

802 Rejestr kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne 83

434 Rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych 84

811 Rejestr punktów legalizacyjnych utworzonych lub zniesionych przez Prezesa GUM 85

810 Rejestr upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej 86

814 Rejestr zatwierdzonych typów tachografów samochodowych i wykresówek 87

812 Rejestr zezwoleń wydanych przez Prezesa GUM na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - tachografów samochodowych 88

815 Rejestr zezwoleń wydanych przez Prezesa GUM na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzeń tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji 89

821 Rejestr zgłoszeń przyrządów pomiarowych terenowej administracji miar 90

809 Rejestr znaków identyfikacyjnych producentów butelek miarowych 91

822 Rejestr znaków imiennych 92

805 System Informatyczny Krajowego Systemu Usług 93

803 Świadectwa kwalifikacji 94

800 TRACKER 95

807 Wykaz podmiotów niewywiązujących się ze zobowiązań 96

818 Wykaz typów kas rejestrujących, które otrzymały potwierdzenie spełniania funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać 97

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 98

878 Baza danych dóbr kultury utraconych w wyniku II wojny światowej 98

745 Ewidencja Niepublicznych Szkół Artystycznych 100

877 Krajowa Ewidencja i Rejestr Zabytków 101

233 Krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem 103

746 Mapa instytucji kultury i szkolnictwa artystycznego 104

590 Państwowy Rejestr Muzeów 105

747 Rejestr Instytucji Kultury 106

440 Rejestr rzeczoznawców Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami 107

879 Wyciąg z Centralnego Rejestru Fundacji 108

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 109

106 Ankieta Jednostki 109

107 Baza Aparatury Badawczej 111

123 Baza Danych Technologie, Przedsiębiorstwa i Produkty Innowacyjne 113

899 Baza Ekspertów NCBR 114

902 Baza Projektów NCBR 115

139 Baza Wiedzy o Nauce Polskiej 116

283 Obsługa Strumieni Finansowania 118

900 Program Obsługi Recenzji 119

499 Sprawozdania finansowe uczelni publicznych 120

762 System Informacji o Szkolnictwie Wyższym 121

507 System Obsługi Programów NCBR 124

584 Wykaz jednostek doświadczalnych, jednostek hodowlanych i dostawców 126

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 128

841 Aplikacja WUP-Viator 128

102 Aplikacja Zatrudnienie Cudzoziemców w Polsce 131

172 Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMOoN) 133

152 Krajowy System Monitoringu Świadczeń Rodzinnych - zc 138

146 Krajowy System Monitoringu Funduszu Alimentacyjnego - spr 139

231 Krajowy System Monitoringu Świadczeń Rodzinnych - spr 140

287 Oprogramowanie SyriuszStd 143

514 System Informatyczny Funduszu Alimentacyjnego 145

493 System Informatyczny Pomocy Społecznej 148

555 System Informatyczny Świadczeń Rodzinnych 152

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 154

379 Rejestr nawozów i środków wspomagających uprawę roślin dopuszczonych do obrotu pozwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 154

443 Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 155

629 Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej 157

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 158

230 Krajowy System Informatyczny SIMIK 2007-2013 158

302 Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 159

MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA 161

311 Przekształcenia i prywatyzacja mienia komunalnego 161

332 Rejestr centralny i rejestry wojewódzkie danych o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstwo Skarbu Państwa 162

628 Zintegrowany System Informatyczny db 164

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI 166

124 Baza danych turystyki 166

161 Rejestr Uprawnień Zawodowych w Sporcie 167

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH 168

147 Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPIK) 168

148 Centralna Ewidencja Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych (CEWiUDP) 169

285 Ogólnokrajowa Ewidencja Wydanych i Unieważnionych Dowodów Osobistych (OEWiUDO) 171

309 Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL) 173

343 Rejestr działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych 175

373 Rejestr lekarzy odbywających specjalizację w zakładach opieki zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 176

380 Rejestr nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców bez zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych 177

381 Rejestr nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców za zezwoleniem Ministra Spraw Wewnętrznych 178

337 Rejestr osób posiadających licencję detektywa 179

447 Rejestr upoważnień do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego 180

474 Rejestr zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność, podlegających kontroli urzędowej organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej 181

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 182

227 Krajowy Rejestr Sądowy 182

244 Lista osób posiadających licencje syndyka 184

829 Lista tłumaczy przysięgłych 185

281 Nowa Księga Wieczysta (system informatyczny zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych) 186

828 Rejestr kancelarii notarialnych 188

476 Rejestr Zastawów 189

529 System Teleinformatyczny Krajowego Rejestru Karnego 191

617 Wykorzystanie miejsc w schroniskach dla nieletnich 193

618 Wykorzystanie miejsc w zakładach poprawczych 195

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA 196

104 Bank Danych Wód Podziemnych Zaliczonych do Kopalin 196

109 Baza danych MIDAS (system gospodarki i ochrony bogactw mineralnych Polski) 197

279 Baza Danych Monitoringu Lasów 199

141 Baza danych opisowych (SDF) obszarów Natura 2000 201

144 Centralna Baza Danych Geologicznych 202

575 Centralna/Wojewódzka baza danych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami 205

153 Centralny rejestr form ochrony przyrody 207

228 Krajowy System Informacji o Pożarach Lasów 208

388 Rejestr obszarów górniczych 209

703 Rejestr wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego oraz wydanych pozwoleń zintegrowanych 210

896 Rejestry GMO 211

527 System Informatyczny Biura Nasiennictwa Leśnego SEMEN 213

624 Zintegrowany System Biblioteczny WEBLIS 215

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 216

158 Centralny rejestr pośredników w obrocie nieruchomościami (pośrednicy) 216

160 Centralny rejestr rzeczoznawców majątkowych (rzeczoznawcy) 217

162 Centralny rejestr zarządców nieruchomości (zarządcy) 218

246 Lista rzeczoznawców samochodowych 219

852 Polski Rejestr Okrętowy 220

467 Rejestr wydanych decyzji w zakresie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego (instruktor nauki jazdy-INJ) 222

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH 223

509 System Ewidencji Gruntów SEG 223

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA 225

101 Aplikacja PROW 2007 - 2013 - działania delegowane (rozbudowa systemu OFSA) 225

100 Aplikacja PROW 2007-2013 (rozbudowa systemu OFSA 228

143 BYDŁOPAD 231

207 GEPARD 232

238 KUGUAR 234

284 OFSA 235

296 Program Operacyjny Ryby 2007-2013 236

310 PROW 2007-2013 Rejestr Gospodarstw 237

662 System do monitorowania kredytów inwestycyjnych i klęskowych z dopłatami ARiMR. Si-Agencja*KI 239

668 System finansowo - księgowy Oracle EBS UE 241

669 System finansowo-księgowy SGW Oracle e-BS 244

664 System Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) 246

519 System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt 249

667 System PROW 02 253

567 TOMATO 256

663 Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli - ewidencja producentów 258

665 Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli - moduł płatności bezpośrednich i płatności ONW 260

666 Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli - moduł rent strukturalnych 263

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH 266

421 Rejestr producentów i handlowców obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw 266

AGENCJA RYNKU ROLNEGO 269

159 Centralny Rejestr Przedsiębiorców (CRP) 269

184 Ewidencja producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczone do wprowadzenia do obrotu 272

726 Rejestr pierwszych przetwórców surowca tytoniowego 274

409 Rejestr Podmiotów Skupujących Mleko 276

420 Rejestr producentów mleka 278

433 Rejestr przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego 280

438 Rejestr rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek 282

361 Rejestr jednostek organizacyjnych uznanych za organizacje charytatywne uprawnione do dystrybucji otrzymanych od organizacji producentów i ich zrzeszeń nieprzeznaczonych do sprzedaży owoców i warzyw, innych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych uprawnionych do otrzymania od organizacji producentów i ich zrzeszeń bezpłatnie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży 284

472 Rejestr wytwórców biokomponentów 286

479 Rejestr zatwierdzonych producentów cukru i izoglukozy 287

480 Rejestr zatwierdzonych przetwórców cukru i izoglukozy 288

BIBLIOTEKA NARODOWA W WARSZAWIE 289

742 Baza teleadresowa wydawców 289

740 Bibliografia Narodowa 290

216 Bibliografie specjalne 293

149 Centralny Katalog Czasopism Polskich 294

150 Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych 296

151 Centralny Katalog Książek Zagranicznych 298

741 Ewidencja bibliotek wchodzących w skład sieci bibliotecznej 300

502 Statystyka produkcji wydawniczej książek, gazet i czasopism 301

209 Wykaz bibliotek naukowych 303

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH W SŁUPI WIELKIEJ 304

226 Krajowy rejestr odmian 304

237 Księga Ochrony Wyłącznego Prawa do Odmian Roślin 306

CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ 308

145 Centralna Baza Danych Osób Pozbawionych Wolności Noe.Net 308

CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA 310

779 System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia 310

797 Moduł Statystyki Finansowej 311

DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCH 312

530 System Las (dawna nazwa System Informatyczny Lasów Państwowych) 312

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 313

163 Centralny System Ewidencji Drogowej 313

359 Rejestr Jednolitych Numerów Inwentarzowych 315

384 Rejestr numerów nadanych drogom krajowym 317

386 Rejestr numerów nadanych drogom wojewódzkim 319

503 System Bank Danych Drogowych 321

515 System Gospodarki Mostowej 322

545 System Oceny Stanu Nawierzchni 324

546 System Oceny Stanu Poboczy i Odwodnienia Dróg 326

549 System Referencyjny 328

GŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY 330

350 Rejestr hurtowni farmaceutycznych i zezwoleń na prowadzenie hurtowni farmaceutycznych 330

494 Rejestr wytwórców i importerów produktów leczniczych 332

616 Wykaz zezwoleń wydawanych na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 334

GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH 336

113 Baza danych o handlowcach 336

441 Rejestr rzeczoznawców 337

600 Wykaz producentów ekologicznych 338

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA 340

627 Zintegrowany System Informacji w Ochronie Roślin i Nasiennictwie 340

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA 342

170 Ekoawarie 342

288 Państwowy Monitoring Środowiska 343

330 Rejestr bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku 345

357 Rejestr instalacji, którym udzielono zezwolenia wstępnego 347

410 Rejestr podmiotów wprowadzających pojazdy RWPinfo 348

416 Rejestr Potencjalnych Sprawców Poważnych Awarii 349

427 Rejestr przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego 350

432 Rejestr przedsiębiorców wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów 352

485 Rejestr zgłoszeń i decyzji w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów 354

548 System POL_PRTR (aplikacja POL_PRTR i witryna internetowa POL_PRTR) 356

528 Wojewódzka baza informacji o korzystaniu ze środowiska 357

425 Wykaz prowadzących instalacje do regeneracji olejów odpadowych 359

GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY 360

424 Rejestr produktów objętych powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Główny Inspektorat Sanitarny 360

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO 362

557 System TRANS-BIT 362

GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII 364

242 Lista miejsc gromadzenia bydła, koni, świń, kóz i owiec 364

243 Lista organizatorów występów, treningów i tresury z udziałem zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych 365

247 Lista zakładów umożliwiających odbywanie stażu absolwenckiego oraz szkolenia lekarzy weterynarii i personelu pomocniczego 366

248 Lista zakładów zatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 367

251 Lista zarejestrowanych grzebowisk dla zwierząt domowych 368

252 Lista zarejestrowanych ogrodów zoologicznych i schronisk dla zwierząt wykorzystujących uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego 369

253 Lista zarejestrowanych podmiotów zajmujących się transportem UPPZ kat. 1 370

254 Lista zarejestrowanych podmiotów zajmujących się transportem UPPZ kat. 2 371

255 Lista zarejestrowanych podmiotów zajmujących się transportem UPPZ kat. 3 372

262 Lista zarejestrowanych zakładów produkujących zanęty i przynęty wędkarskie 373

263 Lista zarejestrowanych zakładów technicznych 374

249 Lista zatwierdzonych biogazowni 375

250 Lista zatwierdzonych biokompostowni 376

256 Lista zatwierdzonych punktów kontroli na terenie Polski 377

257 Lista zatwierdzonych składów (magazynów) 378

258 Lista zatwierdzonych spalarni i współspalarni 379

259 Lista zatwierdzonych zakładów pośrednich kat. 1 380

260 Lista zatwierdzonych zakładów pośrednich kat. 2 381

261 Lista zatwierdzonych zakładów pośrednich kat. 3 382

264 Lista zatwierdzonych zakładów utylizacyjnych kat. 1 383

265 Lista zatwierdzonych zakładów utylizacyjnych kat. 2 384

266 Lista zatwierdzonych zakładów utylizacyjnych kat. 3 385

267 Lista zatwierdzonych zakładów wytwarzających karmy dla zwierząt domowych (pet food) 386

268 Listy osób uprawnionych do badań laboratoryjnych pasz w kierunku obecności przetworzonego białka pochodzenia zwierzęcego w paszach 387

269 Listy podmiotów obracających paszami 388

270 Listy podmiotów obracających paszami leczniczymi (dystrybutorów pasz leczniczych) 389

271 Listy podmiotów uprawnionych do eksportu do Federacji Rosyjskiej 390

272 Listy podmiotów zajmujących się produkcją pierwotną pasz 391

273 Listy podmiotów zatwierdzonych do stosowania przetworzonych białek pochodzenia zwierzęcego 392

274 Listy przedstawicielstw zakładów paszowych z państw trzecich 393

275 Listy zakładów paszowych wytwarzających pasze wprowadzane do obrotu 394

301 Podmioty wytwarzające pasze na potrzeby własne i wprowadzające pasze do obrotu, w tym podmioty podlegające rejestracji oraz zatwierdzeniu 395

351 Rejestr hurtowni farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych 396

403 Rejestr Podmiotów Paszowych (RPP) 397

408 Rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną 398

620 Rejestr testów do diagnostyki in vitro przeznaczonych do stosowania w medycynie weterynaryjnej 399

552 System SPIWET (Skoordynowany Program Inspekcji Weterynaryjnej) 400

554 System szybkiego powiadamiania o wykryciu niedozwolonych białek pochodzenia zwierzęcego w paszach 401

556 System TRACES (Trade Control and Expert System) 402

583 Wykaz ferm jaj konsumpcyjnych zatwierdzonych zgodnie z dyrektywą 2002/4/WE 403

587 Wykaz jednostek, instytutów i ośrodków zatwierdzonych zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG 404

588 Wykaz kraj. laboratoriów referencyjnych w zakresie chorób zakaźnych zwierząt określonych w dyrektywach 64/432/EWG, 90/539/EWG, 92/35/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 2000/75/EWG, 2001/89/WE, 2002/60/WE, 2005/94/WE 405

589 Wykaz laboratoriów zatwierdzonych dla celów wykonywania testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie 406

593 Wykaz podmiotów zakwalifikowanych do sprzedaży bezpośredniej 407

594 Wykaz podmiotów zarejestrowanych spełniających wymagania rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 408

595 Wykaz polskich zakładów mięsnych uprawnionych lub prowadzących eksport do państw trzecich 409

596 Wykaz polskich zakładów mleczarskich uprawnionych lub prowadzących eksport na rynki państw trzecich 410

597 Wykaz polskich zakładów pakowania i przetwórstwa jaj konsumpcyjnych uprawnionych lub prowadzących eksport na rynki państw trzecich 411

598 Wykaz polskich zakładów produkujących produkty złożone uprawnionych lub prowadzących eksport na rynki państw trzecich 412

599 Wykaz polskich zakładów przetwórstwa ryb uprawnionych lub prowadzących eksport na rynki państw trzecich 413

602 Wykaz przewoźników transportujących zwierzęta powyżej 8 godzin oraz środków transportu drogowego zatwierdzonych do przewozu zwierząt powyżej 8 godzin 414

607 Wykaz zakładów produkcji drobiu 415

608 Wykaz zatwierdzonych centrów pozyskiwania nasienia dla celów wewnątrzwspólnotowego handlu nasieniem bydła domowego 416

609 Wykaz zatwierdzonych centrów pozyskiwania nasienia dla celów wewnątrzwspólnotowego handlu nasieniem domowych koniowatych 417

610 Wykaz zatwierdzonych centrów pozyskiwania nasienia dla celów wewnątrzwspólnotowego handlu nasieniem świń domowych 418

611 Wykaz zatwierdzonych centrów przechowywania nasienia dla celów wewnątrzwspólnotowego handlu nasieniem bydła domowego 419

612 Wykaz zatwierdzonych miejsc lub stacji kwarantanny do przywozu ptaków innych niż drób 420

613 Wykaz zatwierdzonych pośredników i zarejestrowanych pomieszczeń wykorzystywanych przez pośredników w ich działalności 421

614 Wykaz zatwierdzonych zespołów pozyskiwania lub wytwarzania zarodków dla celów wewnątrzwspólnotowego handlu zarodkami lub komórkami jajowymi bydła domowego 422

619 Wytwórnie pasz leczniczych 423

GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII 425

118 Baza Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000 – 1: 100 000 425

895 Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 427

119 Baza Danych Ogólnogeograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:250 000 i mniejszych 428

121 Baza danych ortofotomapy 430

127 Baza danych zobrazowań lotniczych i satelitarnych 432

156 Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe 434

892 Ewidencja gruntów i budynków (EGiB) 435

201 Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej 436

894 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu 437

206 Geoportal 438

289 Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju 440

290 Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG) 442

291 Państwowy Rejestr Podstawowych Osnów Geodezyjnych, Grawimetrycznych i Magnetycznych 444

893 Rejestr cen i wartości nieruchomości 446

211 Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach 447

GŁÓWNY URZĄD MIAR 448

481 Rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych 448

GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO 449

155 Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane, Rzeczoznawców Budowlanych i Ukaranych z Tytułu Odpowiedzialności Zawodowej (CRUB) 449

234 Krajowy Wykaz Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (KWZWB) 451

368 Rejestr katastrof budowlanych (RKB) 452

371 Rejestr kontroli obowiązkowych (RKO) 453

449 Rejestr wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę (RWD) 454

INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 455

562 System zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych 455

INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO 457

131 Baza instruktorów OSK (Ośrodki Ruchu Drogowego) 457

164 Certyfikacja przewoźników drogowych 458

219 Katalog marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 459

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 461

709 System do obsługi rolników kierowanych na rehabilitację leczniczą za pośrednictwem KRUS 461

214 System ewidencji osób podlegających powszechnemu ubezpieczeniu zdrowotnego i naliczania składek 462

235 System informatyczny KRUS, który służy do kompleksowej obsługi ubezpieczenia społecznego rolników 464

204 System, który służy do kompleksowej obsługi świadczeń emerytalno-rentowych 465

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 467

606 Wykaz wydanych aktów powołania rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych 467

558 System Wspomagania Decyzji ST 468

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI 469

229 Krajowy System Informatyczny (KSI) 469

305 Policyjny rejestr imprez masowych (PRIM) 472

306 Policyjny System Statystyki Przestępczości TEMIDA (PSSP TEMIDA) 474

512 System Ewidencji Wypadków i Kolizji 475

798 System Wspomagania Dowodzenia (SWD) 476

318 Zbiór danych osobowych modułu „BROŃ” 478

623 zbiór danych osobowych modułu „LICENCJA” 480

KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ 482

755 Centralna Baza Danych Straży Granicznej System Wspomagania Kierowania 482

757 Centralne Archiwum Odpraw 484

781 Ewidencja osób przekraczających granicę państwową 485

780 Ewidencja wydanych tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca 486

760 JAGAII 487

759 Rejestr Akt Cudzoziemców 488

784 Rejestr złożonych wniosków o nadanie statusu uchodźcy oraz wydanych w tych sprawach decyzji i postanowień 490

786 Rejestr złożonych wniosków wizowych i wydanych w tych sprawach 491

758 System Ewidencji Informacji 492

756 System Teleinformatyczny - Platforma Wymiany Informacji 494

783 Zbiór wniosków o pobyt tolerowany 496

625 Zintegrowany System Ewidencji (wersja 4 - ZSE4) 497

KRAJOWA STACJA CHEMICZNO – ROLNICZA 499

621 Zasobność gleb (System Informacyjny Krajowej Stacji Chemiczno - Rolniczej) 499

KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ 500

728 Kataster Wodny prowadzony przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 500

NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH 501

110 Baza danych NADZÓR (Ewidencja jednostek organizacyjnych, wytwarzających materiały archiwalne i zobowiązanych do zorganizowania i prowadzenia archiwum zakładowego) 501

186 Ewidencja przechowawców dokumentacji osobowej i płacowej 503

889 Ewidencje Ludności w Archiwaliach ELA 504

887 Inwentarze Zespołów Archiwalnych IZA 505

888 Program Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego PRADZIAD 506

513 System Ewidencji Zasobu Archiwalnego SEZAM 507

626 Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA) 508

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 509

901 Baza ekspertów finansowych NCBR 509

NARODOWY BANK POLSKI 510

880 Bankowa Informacja Sprawozdawcza (BIS) 510

342 Rejestr działalności kantorowej (REJKAN) 512

292 Statystyka powiązań gospodarczych z zagranicą (PEGAZ) 513

508 System Ewidencji Banków (EWIB) 515

521 System Informacji Sprawozdawczej (SIS) 516

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 518

750 Centralna Baza Endoprotezoplastyki 518

897 Centralny Wykaz Ubezpieczonych 519

898 Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców 520

531 System Informatyczny NFZ 521

749 System Monitorowania Programów Profilaktycznych 523

748 System Monitorowania Programów Terapeutycznych 524

751 System Obsługi Lecznictwa Uzdrowiskowego 525

752 System Rozliczeń Uzdrowisk 526

PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI 527

125 Baza danych wyników pomiarowych z placówek podstawowych pomiarów skażeń promieniotwórczych (stacje sanitarno-epidemiologiczne) 527

129 Baza informacji o udzielonych konsultacjach w Centrum do spraw Zdarzeń Radiacyjnych 528

130 Baza informacji o zdarzeniach radiacyjnych 529

136 Baza wyników pomiarów ze stacji ASS-500 530

134 Baza wyników pomiarów ze stacji IMGW 531

135 Baza wyników pomiarów ze stacji PMS 532

335 Rejestr dawek indywidualnych osób zatrudnionych przy pracach z promieniowaniem jonizującym (pracownicy kategorii A) 533

360 Rejestr jednostek organizacyjnych których działalność wymaga co najmniej zgłoszenia 534

364 Rejestr jednostek upoważnionych do szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej 535

475 Rejestr zamkniętych źródeł promieniotwórczych 536

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA MSW 537

843 Rejestr chorób zawodowych 537

844 Rejestr Podmiotów Prowadzących Szkolenia w Dziedzinie Ochrony Radiologicznej Pacjenta 538

847 Rejestr substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy 539

845 Rejestr wydanych upoważnień do wykonywania czynności kontrolnych i wydawania decyzji administracyjnych dla pracowników PIS MSW 540

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 541

511 System Ewidencji Poboru Wpłat 541

541 System Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODIR) - Moduł dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych 543

S542 ystem Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODIR) - Moduł refundacji składek KRUS dla niepełnosprawnych rolników/domowników 545

543 System Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODIR) - Moduł refundacji składek ZUS dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą 546

544 System Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODIR) - Moduł refundacji składek ZUS dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne 548

SPECJALISTYCZNY URZĄD GÓRNICZY; OKRĘGOWE URZĘDY GÓRNICZE 550

448 Rejestr wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę 550

URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW 551

547 Krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców o nazwie System Pobyt 551

670 Obywatelstwo 553

671 Repatriacja 554

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 555

851 Ewidencja eksploatowanych urządzeń technicznych zgłoszonych pod dozór techniczny Urzędu Dozoru Technicznego 555

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO 556

108 Baza danych dziennych sprawozdań finansowych otwartych funduszy emerytalnych (OFE) 556

114 Baza danych o kapitałach podstawowych powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) 557

116 Baza danych o pośrednikach ubezpieczeniowych (rejestr pośredników ubezpieczeniowych - agentów i brokerów) 558

120 Baza danych okresowych sprawozdań z działalności operacyjnej funduszy emerytalnych (OFE) 561

138 Baza danych SNU dot. sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji 562

117 Baza danych SNU o sytuacji prawnej zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji 564

122 Baza danych sprawozdań finansowych powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) 565

133 Baza podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych 566

715 Baza sprawozdań finansowych dobrowolnych funduszy emerytalnych (DFE) 567

137 Baza sprawozdań finansowych pracowniczych funduszy emerytalnych (PFE) 568

173 Elektroniczny System Przekazywania Informacji 569

239 Lista doradców inwestycyjnych 571

240 Lista maklerów giełd towarowych 572

241 Lista maklerów papierów wartościowych 573

320 Rejestr agentów firm inwestycyjnych 574

325 Rejestr aktuariuszy 575

418 Rejestr pracowniczych programów emerytalnych (PPE) 576

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 578

213 ISKRA 578

277 MARTA Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych 580

362 Rejestr Jednostek Samorządu Terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji 582

387 Rejestr Numerów Wykorzystywanych do Świadczenia Usługi o Podwyższonej Opłacie 583

391 Rejestr operatorów pocztowych 584

539 System NETPAR 2000 585

561 System Zarządzania Widmem Częstotliwości P-WID 587

566 Tablice Zagospodarowania Numeracji 589

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO 590

334 Rejestr Cywilnych Statków Powietrznych (RCSP) 590

375 Rejestr Lotniczych Urządzeń Naziemnych (RLUN) 592

376 Rejestr Lotnisk Cywilnych i Lądowisk (RLC) 593

399 Rejestr Personelu Lotniczego (RPL) 594

465 Rejestr wydanych CMC (Crew Member Certificate) 595

553 System Statystyk Przewozowych ULC (SSP-ULC) 596

563 System zgłaszania zdarzeń lotniczych (ECCAIRS) 597

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 598

356 Rejestr innych produktów 598

415 Rejestr postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone 599

422 Rejestr produktów nie spełniających szczegółowych wymagań bezpieczeństwa 600

423 Rejestr produktów niebezpiecznych 601

471 Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi lub innymi wymaganiami 602

517 System Harmonogramowania, Rejestracji i Monitorowania Pomocy Publicznej SHRIMP 603

518 System HERMES (system informatyczny wspomagający system kontroli wyrobów) 605

537 System monitorowania i kontrolowania jakości paliw e-Inspektor 606

URZĄD PATENTOWY RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 607

524 System informacyjny Urzędu Patentowego RP 607

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 610

193 Ewidencja Świadectw Pochodzenia Energii Odnawialnej 610

194 Ewidencja Świadectw Pochodzenia z Kogeneracji 611

224 Koncesjonowana Energetyka Cieplna 612

523 System informacyjny Prezesa URE w zakresie biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych 613

URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO 615

886 Krajowy Rejestr Pojazdów Kolejowych 615

883 Lista podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich 617

882 Lista podmiotów uprawnionych do szkolenia egzaminowania osób ubiegających się o licencje maszynisty i świadectwa maszynisty 618

885 Rejestr autoryzacji bezpieczeństwa 619

884 Rejestr certyfikatów bezpieczeństwa 620

881 Rejestr licencji maszynistów 621

444 Rejestr świadectw bezpieczeństwa 623

581 Wykaz aktualnie uzgodnionych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego identyfikatorów literowych dysponenta pojazdów kolejowych 624

605 Wykaz świadectw dopuszczenia do eksploatacji 625

WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY 626

167 Dokumentacja mierniczo - geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych 626

377 Rejestr materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 627

378 Rejestr mierniczych górniczych i geologów górniczych 628

395 Rejestr osób, którym Prezes Wyższego Urzędu Górniczego stwierdził kwalifikacje kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego 629

582 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 630

585 Wykaz osób, którym nadano uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego 632

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 634

223 Kompleksowy System Informatyczny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 634

URZĄD MORSKI 637

536 System Kontrolno-Informacyjny dla Portów Polskich - (Polish Harbours Information and Control System) 637

744 Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) Etap I 639

560 System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ) 640

743 System Kontroli Ruchu Statków (Vessel Traffic Services) 641

URZĄD ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W SZCZECINIE 643

175 Ewidencja dzienników pokładowych zarejestrowanych przez Urząd Żeglugi Śródlądowej 643

478 Rejestr zatwierdzonych kursów na świadectwo eksperta ADN 644

URZĄD ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ WE WROCŁAWIU 645

787 Ewidencja dzienników prac podwodnych wydanych przez dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu 645

799 Ewidencja książek kontroli oleju wydanych przez dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu 646

768 Ewidencja patentów mechanika statkowego żeglugi śródlądowej wydanych przez dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu 647

771 Ewidencja patentów przewoźnika żeglugi śródlądowej wydanych przez dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu 648

773 Ewidencja patentów stermotorzysty żeglugi śródlądowej wydanych przez dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu 649

772 Ewidencja patentów szypra żeglugi śródlądowej wydanych przez dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu 650

770 Ewidencja patentów żeglarskich kapitana żeglugi śródlądowej klasy A wydanych przez dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu 651

769 Ewidencja patentów żeglarskich kapitana żeglugi śródlądowej klasy B wydanych przez dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu 652

766 Ewidencja świadectw bosmana żeglugi śródlądowej wydanych przez dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu 653

764 ewidencja świadectw marynarza żeglugi śródlądowej wydanych przez dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu 654

774 Ewidencja świadectw motorzysty żeglugi śródlądowej wydanych przez dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu 655

775 Ewidencja świadectw obserwatora radarowego żeglugi śródlądowej wydanych przez dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu 656

765 Ewidencja świadectw starszego marynarza żeglugi śródlądowej wydanych przez dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu 657

767 Ewidencja świadectw sternika żeglugi śródlądowej wydanych przez dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu 658

791 Ewidencja świadectw zdolności żeglugowej wydanych przez dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu 659

777 Ewidencja świadectw zwolnienia z obowiązku korzystania z pilotażu wydanych przez dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu 660

793 Ewidencja uproszczonych świadectw zdolności żeglugowej wydanych przez dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu 661

794 Ewidencja wspólnotowych tymczasowych świadectw zdolności żeglugowej wydanych przez dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu 662

795 Ewidencja zezwoleń na wykonywanie prac podwodnych na śródlądowych drogach wodnych wydanych przez dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu 663

776 Ewidencja zezwoleń na zajmowanie bezpośrednio wyższego stanowiska niż to, do którego uprawnia posiadany patent lub świadectwo wydanych przez dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu 664

778 Ewidencja żeglarskich książeczek pracy wydanych przez dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu 665

293 Lista pilotów świadczących usługi w zakresie pilotażu na śródlądowych drogach wodnych w obrębie właściwości terytorialnej dyrektora Urzędu Żeglugi ŚRÓDLĄDOWEJ we Wrocławiu 666

790 Rejestr świadectw pomiarowych wydanych przez dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu 667

788 Rejestr wspólnotowych świadectw zdolności żeglugowej wydanych przez dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu 668

198 Rejestr wypadków żeglugowych prowadzony przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu 669

490 Rejestry statków żeglugi śródlądowej według kategorii 670

REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ 671

792 Kataster Wodny prowadzony przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 671

286 Aplikacja IT GIS-OKI 672

522 System Informacyjny Gospodarki Wodnej (WISMA) 673

WOJEWÓDZKIE INSPEKTORATY FARMACEUTYCZNE 674

183 Ewidencja placówek obrotu pozaaptecznego (sklepy zaopatrzenia medycznego i zielarsko - medyczne) 674

369 Rejestr kierowników placówek farmaceutycznych 675

435 Rejestr przeprowadzonych kontroli placówek farmaceutycznych 676

487 Rejestr udzielonych zgód na prowadzenie aptek szpitalnych i zakładowych 677

484 Rejestr zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych 678

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE 679

733 Ewidencja instruktorów techniki jazdy - MUW 679

675 Ewidencja Jednostek Państwowego Ratownictwa Medycznego 680

178 Ewidencja Kościołów i innych związków wyznaniowych (na podstawie powiadomienia złożonego do Wojewody Mazowieckiego) 682

192 Ewidencja Systemów Informacji o Terenie (SIT) 684

195 Ewidencja wniosków o dostępie informacji publicznej 685

I737 nformatyczny System Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR) - MUW 686

236 Książka orzeczeń lekarskich 687

679 Rejestr Centrów Integracji Społecznej 688

672 Rejestr danych o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej 689

707 Rejestr dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu 690

687 Rejestr domów pomocy społecznej (MUW) 692

685 Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa (MUW) 693

676 Rejestr jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego 694

366 Rejestr kandydatów do Spółdzielni Mieszkaniowych (SI Lokal) 695

367 Rejestr kandydatów na członków SM (SI Pożyczki Mieszkaniowe) 696

706 Rejestr kart pobytu członka rodziny obywatela UE 697

708 Rejestr kart stałego pobytu członka rodziny obywatela UE 699

680 Rejestr Klubów Integracji Społecznej 701

678 Rejestr lekarzy uprawnionych do badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami 702

692 Rejestr nadania obywatelstwa polskiego 703

686 Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych (MUW) 704

681 Rejestr ośrodków, w których odbywają się turnusy rehabilitacyjne 705

689 Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych Województwa Mazowieckiego 706

688 Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej 707

691 Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe (MUW) 708

705 Rejestr pobytu obywatela UE 709

677 Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą 711

735 Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy - MUW 712

736 Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia 713

701 Rejestr tymczasowych polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca 714

694 Rejestr uznania za obywatela polskiego 715

704 Rejestr wiz 716

729 Rejestr wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę (RWD) - MUW 718

453 Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę na terenach zamkniętych 719

455 Rejestr wniosków o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 720

698 Rejestr wydaleń 721

702 Rejestr wydania polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca 722

700 Rejestr wydania polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca 723

731 Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych (MUW) 724

693 Rejestr wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego 725

699 Rejestr zaproszeń 726

477 Rejestr zatwierdzonych indywidualnych programów integracji dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą 727

696 Rejestr zezwoleń na osiedlenie się 728

697 Rejestr zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego WE 730

695 Rejestr zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony 732

526 System informatyczny "TBD MK" 734

674 Wojewódzka Ewidencja Ludności 736

673 Wojewódzka Ewidencja Paszportów 738

313 Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 740

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE 741

111 Baza danych nieruchomości (NWP) 741

176 Ewidencja egzaminatorów 742

179 Ewidencja nadanych uprawnień przewodnika turystycznego i pilota wycieczek 743

185 Ewidencja projektów zatwierdzonych organizacji ruchu 744

187 Ewidencja psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu 745

191 Ewidencja skategoryzowanych obiektów hotelarskich 746

196 Ewidencja wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmelioryzowanych gruntów 748

215 Karty dochodów z tytułu opłat melioracyjnych 749

276 Map ViewDesktopEnterprise, MapViewDesktop Działki 750

278 Mazowiecki system informacji przestrzennej 751

496 Oprogramowanie służące do: obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji 753

739 Papirus SQL Środki trwałe 756

Rejestr dotyczący PCB 757

348 Rejestr grupowych informacji zawodowych 758

349 Rejestr grupowych porad zawodowych 759

352 Rejestr indywidualnych informacji zawodowych 760

353 Rejestr indywidualnych porad zawodowych 761

358 Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego 762

727 Rejestr Instytucji Szkoleniowych 763

383 Rejestr numerów nadanych drogom gminnym (wykaz dróg gminnych) 764

385 Rejestr numerów nadanych drogom powiatowym (wykaz dróg powiatowych) 765

390 Rejestr ofert pracy rozpowszechnianych w ramach "Eures" 766

725 Rejestr Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Turystycznych i Pilotów wycieczek_Urząd Marszałkowski, Warszawa 767

394 Rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych woj. mazowieckiego (Centralna ewidencja organizatorów turystyki i pośredników turystycznych-CRZ) 768

407 Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia (Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia) 770

710 Rejestr przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne 771

428 Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie kursów ADR, kursu na eksperta ADN, eksperta ADN do spraw przewozu gazów, eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów oraz kursów dla doradców 772

431 Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne 773

711 Rejestr przedsiębiorców z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Rynku (EFTA) - strony umowy o Eurpoejskim Obszarze Gospodarczym oraz z państw, które zawarły z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi Unii Europejskiej umowę regulującą swobodę świadczenia usług, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie kursów ADR, kursu na eksperta ADN, eksperta ADN do spraw przewozu gazów, eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów oraz kursów dla doradców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 774

437 Rejestr rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska 775

796 Rejestr Wojewódzki Bank Danych, Centralny Bank Danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie 776

336 Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim 777

473 Rejestr zajęć aktywizacyjnych 778

568 Umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami skarbu państwa 779

571 Wnioski bezrobotnych o wydanie decyzji oraz odpowiednich zaświadczeń w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia 780

572 Wojewódzka Baza Danych Azbestowych 781

573 Wojewódzka baza danych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami 782

577 Wojewódzkie bazy danych wchodzące w skład krajowego systemu informacji o terenie 784

603 Wykaz Punktów Zbierania Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji 786

604 Wykaz Stacji Demontażu Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji 787

STAROSTWO POWIATOWE PIŃCZÓW (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE) 788

856 Ewidencja klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia 788

857 Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 789

890 Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny 790

872 Rejestr decyzji rekultywacyjnych 791

859 Rejestr instruktorów 792

868 Rejestr koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż 793

867 Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów 794

854 Rejestr pozwoleń na budowę 795

858 Rejestr przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców 796

860 Rejestr przedsiębiorców prowadzących Stację Kontroli Pojazdów 797

855 Rejestr uczniowskich klubów sportowych 798

853 Rejestr wniosków i decyzji o pozwolenie na budowę 799

865 Rejestr wniosków i pozwoleń na wytwarzanie odpadów 800

864 Rejestr wniosków i pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz pobór wody podziemnej 801

866 Rejestr wniosków o wydanie decyzji o zatwierdzeniu programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi i o decyzjach zatwierdzających ten program 802

863 Rejestr wydawania licencji, zezwoleń, koncesji 803

873 Rejestr zawierający informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziem oraz o terenach, na których występują te ruchy 804

URZĄD GMINY BRZEZINY 805

645 Ewidencja Ludności gminy Brzeziny 805

657 Ewidencja podatkowa nieruchomości gminy Brzeziny 807

646 Ewidencja Wydanych i Utraconych Dowodów Osobistych w gminie Brzeziny 808

647 System Informacji Oświatowej gminy Brzeziny 810

648 System informacyjny Urzędu Stanu Cywilnego gminy Brzeziny 812

655 System Obsługi Pomocy Społecznej gminy Brzeziny 814

653 System Obsługi Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego gminy Brzeziny 815

649 System Obsługi Świadczeń Rodzinnych gminy Brzeziny 817Pobieranie 5.92 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   216
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna