Syllabus karta opisu przedmiotuPobieranie 94,73 Kb.
Data15.02.2018
Rozmiar94,73 Kb.

SYLLABUS - KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu : 2012/2013

Wydział


FIZJOTERAPIA

Kierunek studiów

Rodzaj studiów

Studia

FIZJOTERAPIA


Stacjonarne i Niestacjonarne

I stopnia

Specjalność

FIZJOTERAPIA


Nazwa przedmiotu

FIZJOTERAPIA KLINICZNA W INNYCH SPECJALNOŚCIACH:

ONKOLOGII

Języki w jakich jest (1) i może być realizowany kurs (2)

1. Polski


Rok studiów
III


Semestr

6


Suma godzin na przedmiot
45

Punkty ECTS

2


Status przedmiotu

OBLIGATORYJNY, KIERUNKOWY

Wymagania wstępnie

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu nauk podstawowych:

anatomia, fizjologia, kliniczne podstawy fizjoterapii, a także

umiejętność wykorzystania metod kinezyterapii i fizykoterapii.


Jednostka prowadząca

KATEDRA FIZJOTERAPII W MEDYCYNIE ZACHOWAWCZEJ I ZABIEGOWEJ,

ZAKŁAD FIZJOTERAPII W CHIRURGIIOsoba odpowiedzialna
za program przedmiotu

Prof. dr hab. Marek Woźniewski

marek.wozniewski@awf.wroc.plOsoba(by) prowadząca(ce) zajęcia:

Mgr Roman Hawro

Dr n k.f. Iwona Malicka

Dr n. kf Katarzyna Pawłowska


Cel przedmiotu:

C1 Opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu onkologii

C2 Rola i znaczenie fizjoterapii w onkologii

C3 Programy i metody fizjoterapii w onkologii

C4 Zapobieganie powikłaniom i zaburzeniom czynnościowym po leczeniu nowotworów złośliwych

C5 Aktywność fizyczna i fizykoterapia w chorobie nowotworowej

C6 Programy i metody fizjoterapii po leczeniu wybranych nowotworów złośliwych

C7 Programy i metody fizjoterapii w terminalnym okresie choroby nowotworowej


ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU /P/

W odniesieniu do:

efektów

kształcenia

kierunku /K/


efektów kształcenia

obszaru nauk/M/
Wiedzy


P _ W1

P _ W2

P _ W3


P _ W4


Student potrafi:

 1. Definiować podstawowe terminy i pojęcia z zakresu chirurgii 1. Wyjaśniać podstawowe wiadomości dotyczące: specyfiki leczenia chirurgicznego, przyczyni rodzajów powikłań pooperacyjnych , chirurgicznego leczenia wybranych chorób 1. Wyjaśnić istotę stosowania fizjoterapii w przygotowaniu do zabiegu operacyjnego oraz w profilaktyce zaburzeń i powikłań pooperacyjnych. 1. Określić wskazania i przeciwwskazania do stosowania kinezyterapii, fizykoterapii oraz masażu w chirurgii..

K_W01


K_W10

K_W11
K_W16

K_W19

K_W21


K_W29

K_W20

K_W05

K_W06


K_W34

M1_W01


M1_W02

M1_W03


M1_W06

M1_W03

M1_W01 M1_W07
UmiejętnościP _ U1

P _ U2

Student potrafi:

 1. Zaplanować i zastosować zdobytą wiedzę praktycznie w oddziałach chirurgicznych
 1. Ocenić stan chorego,rzeprowadzić fizjoterapię przed i po operacji oraz po operacjach torakochirurgicznych, kardiochirurgicznych i operacjach jamy brzusznej

K_U19


K_U20

K_U23


K_U24

M1_U05


M1_U07

M1_U08Kompetencji personalno- społecznych


P _ K1


P _ K2

Student potrafi:

 1. Dostosować fizjoterapię do poziomu intelektualnego i stanu psychofizycznego chorego 1. Rozpoznawać i reagować na problemy i potrzeby innych ludzi

( personelu medycznego ).

K_K02


K_K04

K_K13
K_K03M1_K02


M1_K03

M1_K06
M1_K02
Treści

kształcenia

Treści kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia

TK_1

Epidemiologia nowotworów złośliwych, specyfika choroby nowotworowej, metody rozpoznania i leczenia nowotworów złośliwych, następstwa leczenia chorób nowotworowych

P_W1, P_W2, P_W3, P_W4, P_U1, P_U2, P_K1, P_K2

TK_2

Cele i zadania fizjoterapii w onkologii i medycynie paliatywnej. Metody fizjoterapii w onkologii, wskazania i przeciwwskazania. Fizjoterapia w chirurgii onkologicznej, radioterapii i chemioterapii

P_W1, P_W2, P_W4, P_U1, P_U2, P_K1, P_K2

TK_3

Aktywność fizyczna w chorobie nowotworowej, wskazania i przeciwwskazania, metodyka treningu fizycznego, korzyści ćwiczeń fizycznych po leczeniu nowotworów złośliwych, trening tlenowy i oporowy, ograniczenia aktywności fizycznej w onkologii, korzyści psychofizyczne aktywności fizycznej w chorobie nowotworowej. Fizykoterapia w chorobie nowotworowej, wskazania i przeciwwskazania.

P_W1, P_W2, P_W4, P_U1, P_U2, P_K1, P_K2


TK_4

Fizjoterapia chorych z obrzękiem chłonnym, patomechanika obrzęku chłonnego, następstwa obrzęku chłonnego, metody fizjoterapii , fizjoterapia w terminalnym okresie choroby nowotworowej

P_W1, P_W2, P_W4, P_U1, P_U2, P_K1, P_K2

TK_5

Fizjoterapia po leczeniu raka piersi, raka płuca, nowotworów tkanek miękkich i kości, głowy i szyi, fizjoterapia po leczeniu nowotworów u dzieci, zapobieganie chorobom nowotworowym

P_W1, P_W2, P_W4, P_U1, P_U2, P_K1

Treści

kształcenia

Forma prowadzenia zajęć

Metody prowadzenia zajęć

Liczba

godz.

Efekty

Kształcenia przedmiotu

TK_1

wykład

konwencjonalny/kursowy

prezentacja multimedialna4

P_W1, P_W2, P_W3, P_W4

ćwiczenia

studium przypadku, praca z pacjentem, uczenie innych

6

P_U1, P_U2, P_K1, P_K2

inne


TK_2

wykład

konwencjonalny/kursowy

film dydaktyczny4

P_W1, P_W2, P_W4

ćwiczenia

studium przypadku, praca z pacjentem, uczenie innych

6

P_U1, P_U2, P_K1, P_K2

inne


TK_3

wykład

konwencjonalny/kursowy

prezentacja multimedialna3

P_W1, P_W2, P_W4

ćwiczenia

studium przypadku, praca z pacjentem, uczenie innych

6

P_U1, P_U2, P_K1, P_K2

inne


TK_4

wykład

konwencjonalny/kursowy

prezentacja multimedialna2

P_W1, P_W2, P_W4,

ćwiczenia

studium przypadku, praca z pacjentem, uczenie innych

6

P_U1, P_U2, P_K1, P_K2

inne


TK_5

wykład

konwencjonalny/kursowy

prezentacja multimedialna1

P_W1, P_W2, P_W4

ćwiczenia

studium przypadku, praca z pacjentem, uczenie innych

6

P_U1, P_U2, P_K1

inne


Typy/metody oceniania

Efekty kształcenia

dla przedmiotu

Treści kształcenia

Przedmiotu

Typy / metody oceniania oraz kryteria oceny

P_W1

P_W2

P_W3

P_W4

TK_1, TK_2, TK_3, TK_4, TK_5

Zaliczenie pisemne

Pytania testowe lub test do uzupełniania
Test złożony z 40 pytań jednokrotnego wyboru spośród czterech wersji odpowiedzi


Kryterium oceny efektów

2, 0 (ocena niedostateczna) - poniżej 30 prawidłowych odpowiedzi (75%)
3,0 (ocena dostateczna) – 32 -30 prawidłowych odpowiedzi 75% - 80%)
3, 5 (ocena dostateczna plus) - 34 – 33 prawidłowych odpowiedzi (82,5% - 85%)
4,0 (ocena dobra) - 36 – 35 prawidłowych odpowiedzi (87,5% - 90%)
4,5 (ocena dobra plus) - 38-37 prawidłowych odpowiedzi (92,5% - 95%)
5, 0 (ocena bardzo dobra) – 40 – 39 prawidłowych odpowiedzi (97,5% - 100%)P_U1

P_U2

TK_1, TK_2, TK_3, TK_4, TK_5

Zaliczenie praktyczne

Obserwacja wykonawstwa

Badanie czynnościowe chorego leczonego z powodu choroby nowotworowej, opracowanie programu fizjoterapii zależnie od stwierdzonych deficytów, wykonanie wybranych elementów programuKryterium oceny efektów

2.0 (ocena niedostateczna) – nie potrafi opracować programu fizjoterapii oraz nie posiada umiejętności badania czynnościowego chorego leczonego z powodu nowotworów złośliwych
3.0 (ocena dostateczna) – potrafi w ograniczonym zakresie opracować program fizjoterapii oraz ocenić deficyty czynnościowe chorego leczonego z powodu nowotworów złośliwych, nie w pełni potrafi uzasadnić dobór metod fizjoterapii, posługuje się schematami
3.5 (ocena dostateczna plus) – posiada umiejętność oceny deficytów czynnościowych chorych leczonych z powodu nowotworów złosliwych, potrafi opracować program fizjoterapii, częściowo umie uzasadnić dobór metod fizjoterapii, w ograniczonym zakresie potrafi wykonać wybrane elementy opracowanego programu
4.0 (ocena dobra) – posiada umiejętności oceny deficytów czynnościowych chorych leczonych z powodu nowotworów złośliwych, potrafi opracować program fizjoterapii, umie uzasadnić dobór metod fizjoterapii, częściowo potrafi wykonać wybrane elementy opracowanego programu
4.5 (ocena dobra plus) – posiada umiejętność badania czynnościowego i oceny deficytów chorych leczonych z powodu nowotworów złośliwych, potrafi opracować i uzasadnić program fizjoterapii, wykonuje prawie wszystkie jego elementy
5.0 (ocena bardzo dobra) – posiada pełną umiejętność oceny ryzyka powikłań i zaburzeń czynnościowych, czynnościowej oceny pacjenta leczonego z powodu nowotworów złośliwych i analizy uzyskanych wyników, opracowania i realizacji programu fizjoterapii oraz jego uzasadnienia


P_K1

P_K2

TK_1, TK_2, TK_3, TK_4, TK_5

Ocena

Opinia nauczyciela prowadzącego, pacjentów, innych współpracowników

Kryterium oceny efektów

2.0 (ocena niedostateczna) - nie wykazuje zaangażowania w powierzone mu zadania, nie potrafi współpracować w grupie, wykazuje przedmiotowy stosunek do pacjentów
3.0 (ocena dostateczna) – wykazuje zaangażowanie w powierzone zadania, usiłuje współpracować z grupą, nie w pełni potrafi nawiązać kontakt z pacjentami
3.5 (ocena dostateczna plus) - wykazuje zaangażowanie w powierzone zadania, stara się współpracować z grupą, jest w stanie nawiązać poprawne relacje z pacjentami
4.0 (ocena dobra) – angażuje się w powierzone zadania, właściwie organizuje pracę własną oraz potrafi pracować w grupie, okazuje szacunek pacjentom traktuje ich podmiotowo
4.5 (ocena dobra plus) – angażuje się w każde powierzone zadanie, liczy się opiniami innych uczestników grupy, jest tolerancyjny, wykazuje wysoki poziom empatii, potrafi dokonać obiektywnej oceny innych osób oraz samooceny.
5.0 (ocena bardzo dobra) - angażuje się w każde powierzone zadanie, wykazuje wysoki poziom kreatywności, jest liderem grupy, jednocześnie bierze pod uwagę wszystkie opinie, posiada umiejętność współpracy z każdym uczestnikiem grupy, wykazuje bardzo dobry stosunek do pacjentów.

Kryterium końcowej oceny efektów kształcenia przedmiotu

2.0 (ocena niedostateczna) - zdobyta wiedza nie jest zadowalająca (wynik testu poniżej 75%). Student nie potrafi przeprowadzić oceny czynnościowych deficytów oraz opracować programu fizjoterapii zależnie od stanu chorego i okresu leczenia. Nie wykazuje zaangażowania w powierzone mu zadania, nie potrafi współpracować w grupie i wykazuje przedmiotowy stosunek do pacjentów.
3.0 (ocena dostateczna) - student opanował wiedzę na poziomie zadawalającym, ale z licznymi błędami (wynik testu powyżej 75%, ale poniżej 80%). W ograniczonym zakresie potrafi przeprowadzić ocenę czynnościową chorych oraz opracować program fizjoterapii. Usiłuje angażować się w powierzone mu zadania oraz współpracować z grupą, nie w pełni potrafi nawiązać kontakt z pacjentem
3.5 (ocena dostateczna plus) - student opanował wiedzę na poziomie zadawalającym, ale z licznymi niedociągnięciami (wynik testu między 80 - 85%). Częściowo potrafi ocenić deficyty czynnościowe i na ich podstawie opracować program fizjoterapii oraz uzasadnić dobór metod fizjoterapii. Wykazuje zaangażowanie w powierzone zadania, stara się współpracować z grupą, jest w stanie nawiązać poprawne relacje z pacjentami
4.0 (ocena dobra) - student opanował wiedzę na poziomie dobrym (wynik testu 87,5%-90%). Posiada umiejętność badania czynnościowego i oceny deficytów chorych leczonych z powodu nowotworów złośliwych, potrafi opracować i uzasadnić program fizjoterapii, wykonuje prawie wszystkie jego elementy. Angażuje się w powierzone zadania, właściwie organizuje pracę własną oraz potrafi pracować w grupie, okazuje szacunek pacjentom traktuje ich podmiotowo
4.5 (ocena dobra plus) - student opanował wiedzę na poziomie bardzo dobrym (wynik testu 92,5% - 95%). Posiada umiejętność badania czynnościowego i oceny deficytów chorych leczonych z powodu nowotworów złośliwych, potrafi opracować i uzasadnić program fizjoterapii, wykonuje prawie wszystkie jego elementy. Angażuje się w każde powierzone zadanie, liczy się opiniami innych uczestników grupy, jest tolerancyjny, wykazuje wysoki poziom empatii, potrafi dokonać obiektywnej oceny innych osób oraz samooceny.
5.0 (ocena bardzo dobra) - student opanował wiedzę na poziomie wybitnym (wynik testu 97,5% - 100%). Posiada pełną umiejętność oceny ryzyka powikłań , czynnościowej oceny pacjentów leczonych z powodu nowotworów złośliwych, analizy i interpretacji uzyskanych wyników, opracowania i realizacji programu fizjoterapii. Angażuje się w każde powierzone zadanie, wykazuje wysoki poziom kreatywności, jest liderem grupy, jednocześnie bierze pod uwagę wszystkie opinie, posiada umiejętność współpracy z każdym uczestnikiem grupy, wykazuje bardzo dobry stosunek do pacjentów.

Wykaz zalecanego piśmiennictwa:

Piśmiennictwo podstawowe

 1. Foldi M., Strossenreuther R. Podstawy manualnego drenażu limfatycznego. (red. M. Woźniewski). Urban&Partner, Wrocław 2005.

 2. Kwolek A. ( red. ) : Rehabilitacja medyczna, Urban & Partner Wrocław, 2003.

 3. Rosławski A., Woźniewski M.: Fizjoterapia oddechowa, AWF Wrocław, 2001.

 4. Woźniewski M., Kornafel J. (red.) Rehabilitacja w onkologii. Elsevier Urban & Partner Wrocław, 2010.

 5. Woźniewski M. (red.) Fizjoterapia w onkologii. PZWL, Warszawa 2012

Piśmiennictwo uzupełniające

 1. Jassem J. Rak sutka(podręcznik dla lekarzy i studentów). Springer PWN, Warszawa 1998.

 2. Kołodziej J., Marciniak M. (red) Rak płuca. Wydawnictwo Medyczne Termedia. Poznań 2010

 3. Kordek R., Jassem J., Krzakowski M.,Jeziorski A. Onkologia (podręcznik dla lekarzy i studentów). Medical Press, Gdańsk 2003.

 4. Kornafel J.(red.) Rak piersi. CMKP, Warszawa 2011.

 5. Murawska-Ciałowicz E., Zatoń M. (red.) Znaczenie aktywności ruchowej dla zdrowia. AWF, Wrocław 2005.

………………………………………………….

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

podpis

……….………….……………………………….. ……………………………………………………….

Kierownik Jednostki Organizacyjnej Dziekan Wydziałupieczęć/podpis pieczęć/podpis©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna