Sylabus rok akademicki 2016/2017Pobieranie 256.54 Kb.
Data08.11.2017
Rozmiar256.54 Kb.


SYLABUS

rok akademicki 2016/2017
Nazwa przedmiotu/modułu

Ginekologia i położnictwo

Nazwa jednostki/-ek w której/ -ych jest przedmiot realizowany

Klinika Perinatologii (+Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka)

Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej


e-mail jednostki

uterus@umb.edu.pl (+szczepanski5@gazeta.pl), ginekol@umb.edu.pl, endorepro@umb.edu.pl

Wydział

Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

Nazwa kierunku studiów

lekarski

Poziom kształcenia

Studia jednolite magisterskie.

Forma studiów

stacjonarne x niestacjonarne x

Język przedmiotu

polski x angielski 

Rodzaj przedmiotu

obowiązkowy x fakultatywny 

Rok studiów/semestr

I  II  III  IV x V x VI x1  2  3  4  5  6  7  8 x 9 x 10 11 x 12 
Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi


Anatomia, Fizjologia, Patofizjologia, Patomorfologia, Choroby wewnętrzne, Chirurgia

Realizacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji z poprzednich lat studiówLiczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Klinika Perinatologii:

IV rok – wykłady – 10; ćwiczenia – 12; seminaria – 2;

V rok – wykłady – 10; ćwiczenia – 24; seminaria – 3; fakultety – 20;

VI rok – wykłady – 7; ćwiczenia – 16; seminaria -2;Klinika Neonatologii:

IV rok – wykłady – 2; ćwiczenia – 5; seminaria – 5;

V rok – wykłady – 2; ćwiczenia – 5; seminaria – 5;

VI rok – wykłady – 2; ćwiczenia – 15; seminaria -5;Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej:

IV rok – wykłady – 4; ćwiczenia – 23; seminaria – 2;

V rok – wykłady – 16; ćwiczenia – 35; seminaria – 4; fakultety – 10;

VI rok – wykłady – 8; ćwiczenia – 27; seminaria -3; fakultety – 10;Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej:

IV rok – wykłady – 4; ćwiczenia – 10; seminaria – 1;

V rok – wykłady – 12; ćwiczenia – 16; seminaria – 3;

VI rok – wykłady – 7; ćwiczenia – 16; seminaria -2; fakultety - 20Założenia i cele przedmiotu

Klinika Perinatologii

ZAŁOŻENIA

Zapoznanie się z:

- fizjologią ciąży - podstawowe definicje, rozpoznawanie ciąży wczesnej i ciąży zaawansowanej,

- problematyką opieki przedporodowej - badania profilaktyczne, badanie położnicze, badania w ciąży wysokiego ryzyka, badanie ultrasonograficzne (USG) i kardiotokograficzne (KTG),

- chorobami ciężarnej – choroby swoiste dla ciąży, nadciśnienie indukowane ciążą, rzucawka, zespół HELLP, choroby nieswoiste dla ciąży, cukrzyca ciężarnych,

- powikłaniami w ciąży zaawansowanej – poród przedwczesny, wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu, ciąża po terminie, wewnątrzmaciczne obumarcie płodu, choroby płodu,

- przebiegiem porodu : poród prawidłowy, poród powikłany, operacje położnicze,

- krwawieniami w czasie ciąży i porodu,

- poronieniami,

- przebiegiem połogu : połóg prawidłowy, połóg powikłany,

- podstawowymi zagadnieniami okresu noworodkowego.
CELE

Posiadanie umiejętności:

- rozpoznawania objawów ciąży,

- podstaw badania położniczego (badanie zewnętrzne i wewnętrzne),

- podstaw oceny badania ultrasonograficznego (USG) i kardiotokograficznego (KTG),

- podstaw rozpoznawania i leczenia chorób swoistych dla ciąży,

- prowadzenia porodu fizjologicznego i powikłanego,

- oceny wskazań do wykonania cięcia cesarskiego,

- badania pacjentki w połogu,

- oceny stanu noworodka w skali Apgar,

- podstaw resuscytacji noworodka.
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

ZAŁOŻENIA

Zapoznanie się z:

- rozwojem, budową i fizjologią żeńskich narządów płciowych,

- wadami wrodzonymi żeńskich narządów płciowych,

- zaburzeniami statyki żeńskich narządów płciowych,

- zakażeniami żeńskich narządów płciowych,

- zespołem bólowym miednicy mniejszej,

- urologią ginekologiczną (nietrzymanie moczu u kobiet),

- onkologią ginekologiczną,

- leczeniem operacyjnym w ginekologii,

- leczeniem skojarzonym w chorobach nowotworowych narządu rodnego,

- diagnostyką ginekologiczną i profilaktyką.


CELE

Posiadanie umiejętności:

- podmiotowego i przedmiotowego badania ginekologicznego, badania gruczołów sutkowych,

- oceny rozwoju żeńskich narządów płciowych,

- doboru kryteriów procedur diagnostycznych dla poszczególnych części narządów płciowych,

- postępowania diagnostycznego w dolegliwościach bólowych w obrębie miednicy mniejszej,

- postępowania diagnostycznego w nietrzymaniu moczu u kobiet,

- wyboru badań profilaktycznych w chorobach nowotworowych narządu rodnego,

- diagnostyki nieprawidłowych krwawień okresu przekwitania,

- doboru metod leczenia schorzeń ginekologicznych (metod zachowawczych i operacyjnych),

- kwalifikacji i przygotowania pacjentek do operacji ginekologicznej,

- kwalifikacji pacjentek do małoinwazyjnych technik leczenia operacyjnego (laparoskopia i histeroskopia).


Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

ZAŁOŻENIA

Zapoznanie się z:

- podstawowymi funkcjami układu rozrodczego żeńskiego i męskiego (funkcja germinalna i hormonalna),

- z fizjologią i regulacją prawidłowego cyklu płciowego kobiety, przebiegiem okresu dojrzewania,

- endokrynologią ciąży,

- mechanizmami endokrynologicznymi okresu przekwitania,

- podstawowymi elementami i prowadzeniem poradnictwa przedkoncepcyjnego,

- zasadami rozpoznania i diagnostyki niepłodności,

- zasadami planowania rodziny i metodami zapobiegania niepożądanej ciąży,

- diagnostyką endokrynologiczną w położnictwie i ginekologii.


CELE

Posiadanie umiejętności:

- oceny cyklu płciowego, rozpoznania jego nieprawidłowości oraz wyboru schematu postępowania diagnostycznego,

- oceny prawidłowości przebiegu dojrzewania płciowego dziewcząt,

- postepowania diagnostycznego w okresie przekwitania,

- wyselekcjonowania pacjentek/par z problemami/chorobami, które mogą rzutować w przyszłości na ich prokreację,

- postępowania z niepłodną parą,

- kwalifikowania pacjentek do wybranych metod antykoncepcyjnych i terapii hormonalnej w okresie przekwitania,

- rozpoznania i doboru badań hormonalnych w wybranych jednostkach chorobowych z dziedziny endokrynologii ginekologicznej.


Metody dydaktyczne


- przekazywanie wiedzy w formie wykładu

- konsultacje indywidualne i grupowe: Klinika Perinatologii: poniedziałek w godzinach 12.00 - 14.00; Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej: czwartek w godzinach 12.00 - 14.00; Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej: konsultacje indywidualne i grupowe organizowane raz w miesiącu/pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 12.00 - 14.00;

- dyskusja

- prezentacja

- opis przypadku

- samodzielne dochodzenie do wiedzy

- analiza literatury

- inne zajęcia praktyczne (zajęcia na fantomach)Imię i nazwisko osoby prowadzącej przedmiot

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni zatrudnieni w Klinice Perinatologii (+ w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka), w Klinice Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej oraz w Klinice Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej.

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dydaktykę

Klinika Perinatologii i Położnictwa ze Szkołą Rodzenia - Dr hab. Piotr Laudański, (+ Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka – Dr hab. M. Szczepański), Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej - Prof. dr hab. Sławomir Wołczyński, Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej - Prof. dr hab. Jacek SzamatowiczSymbol

i numer efektu kształcenia

zgodnie ze standardami kształcenia oraz inne przedmiotowe efekty kształcenia

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Forma zajęć

Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia

wiedza

E.W5

zna podstawowe sposoby diagnostyki i terapii płodu;

wykłady

semin.


ćwicz.

fakultetyMetody podsumowujące:

- egzamin ustny

- egzamin pisemny (test wielokrotnego wyboru)

Metody formujące:

- zaliczenia wstępne

- obserwacja pracy studenta

- ocena aktywności w czasie zajęć

- ocena przygotowania do zajęć

- dyskusja w czasie zajęć

- zaliczenia cząstkowe

- opis przypadkuF.W3

zna zasady kwalifikacji i wykonywania oraz najczęstsze powikłania podstawowych zabiegów operacyjnych i in­wazyjnych procedur diagnostyczno-leczniczych;

wykłady

semin.


ćwicz.

fakultety
F.W9

zna funkcje rozrodcze kobiety, zaburzenia z nimi związane oraz postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne, dotyczącą w szczególności:

1. cyklu miesiączkowego i jego zaburzeń,

2. ciąży,

3. porodu fizjologicznego i patologicznego oraz połogu,

4. zapaleń i nowotworów w obrębie narządów płciowych,

5. regulacji urodzeń,

6. menopauzy,

7. podstawowych metod diagnostyki i zabiegów ginekologicznychwykłady

semin.


ćwicz.

fakultetyumiejętności

F.U1

asystuje przy typowym zabiegu operacyjnym, przygotowuje pole operacyjne i znieczula miejscowo okolicę operowaną;

ćwicz.

Metody podsumowujące:

- egzamin praktyczny (z fantomem)

- realizacja określonego zadania

Metody formujące:

- obserwacja pracy studenta

- ocena aktywności w czasie zajęć

- zaliczenie poszczególnych czynności

- ocena przygotowania do zajęć

- opis przypadkuF.U2

posługuje sią podstawowymi narzędziami chirurgicznymi

ćwicz.

F.U3

stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki

ćwicz.

F.U4

zaopatruje prostą raną, zakłada i zmienia jałowy opatrunek chirurgiczny

ćwicz.

F.U5

zakłada wkłucie obwodowe

ćwicz.

F.U6

bada sutki, węzły chłonne, gruczoł tarczowy oraz jamę brzuszną w aspekcie ostrego brzucha, a także wykonuje badanie palcem przez odbyt;

wykładyćwicz.

F.U13

rozpoznaje objawy podmiotowe i przedmiotowe świadczące o nieprawidłowym przebiegu

ciąży (nieprawidłowe krwawienia, czynność skurczową macicy);wykłady

semin.


ćwicz.

fakultetyF. U14

interpretuje wyniki badania fizykalnego ciężarnej (ciśnienie tętnicze, czynność serca matki

płodu) oraz wyniki badań laboratoryjnych świadczących o patologiach ciąży;wykłady

semin.


ćwicz.


F.U15

interpretuje zapis kardiotokografii (KTG)

wykłady

semin.


ćwicz.

fakultety
F.U16

rozpoznaje rozpoczynający się poród i nieprawidłowy czas jego trwania;

wykłady

Semin. ćwicz.
F.U17

interpretuje objawy podmiotowe i przedmiotowe w czasie połogu

wykłady ćwicz.

F.U18

ustala zalecenia, wskazania i przeciwwskazania dotyczące stosowania metod antykoncepcji;

wykłady

semin.


fakultety

EU8

ocenia stan noworodka w skali Apgar oraz ocenia jego dojrzałość, bada odruchy noworodkowe

wykłady

semin.


ćwicz.
kompetencje społeczne

K2

potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym,

ćwicz.

Metody podsumowujące:

- ocenianie ciągłe przez nauczyciela (obserwacja)Metody formujące:

- obserwacja pracy studenta

- dyskusja w czasie zajęć

- opinie pacjentów, kolegówK3

kieruje się dobrem chorego, stawiając je na pierwszym miejscu,

wykłady ćwicz.

K1

przestrzega tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta,

wykłady ćwicz.

K4

posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się.

ćwicz.
Punkty ECTS

5+6,5 +10

Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Zajęcia wymagające udziału prowadzącego:

  1. Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów)

20 40 24

  1. Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów)

50 80 74

  1. Realizacja przedmiotu: seminaria (wg planu studiów)

10 15 12

  1. Realizacja przedmiotu: fakultety

- 30 10

  1. Udział w konsultacjach


Klinika Perinatologii i Położnictwa ze Szkołą Rodzenia: poniedziałek w godzinach 12.00 - 14.00; Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej: czwartek w godzinach 12.00 - 14.00; Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej: konsultacje indywidualne i grupowe organizowane raz w miesiącu/pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 12.00 - 14.00;

godziny razem: 280

Samodzielna praca studenta:


  1. Samodzielne przygotowanie się do zajęć teoretycznych i praktycznych (wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku itp.)
  1. Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów
  1. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia końcowegogodziny razem:Treści programowe przedmiotu:

Efekty kształcenia

(symbol i numer)

tematyka

E.W5. zna podstawowe sposoby diagnostyki i terapii płodu;

Wykłady IV:

Klinika Perinatologii

Ciąża wielopłodowa.

Noworodek. (Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka)

Seminaria IV:

Klinika Perinatologii

Badanie KTG.Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Ocena dojrzałości i badanie noworodka.

Żywienie noworodków donoszonych i wcześniaków.

Adaptacja noworodka do życia zewnątrzmacicznego, stany przejściowe.

Wady wrodzone.

Urazy okołoporodowe.Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Techniki obrazowania w ginekologii (USG).Ćwiczenia IV:

Klinika Perinatologii

Ciąża obumarła

Immunologia ciąży. Konflikt serologiczny.

Badanie USG w ciąży.

Czynnik genetyczny w poronieniach i ciąży obumarłej.

Farmakoterapia w ciąży.Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Omawianie hospitalizowanych noworodków.

Wykonywanie badania fizykalnego noworodka.

Omawianie badań dodatkowych wykonanych u noworodka.

Zapoznanie się z patologią okresu noworodkowego.

Wykłady V:

Klinika Perinatologii

Diagnostyka prenatalna. Metody wewnątrzmacicznego leczenia płodu.

Poród przedwczesny. Patologia błon płodowych oraz płynu owodniowego.

Zakażenia okołoporodowe. Infekcja wewnątrzmaciczna. Profilaktyka zakażeń paciorkowcowych.

Stany zagrożenia życia matki w ciąży. Przebieg ciąży i porodu u kobiet z chorobami układu sercowo-naczyniowego, nerek, cukrzycą.

Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w ciąży.

Patologia noworodka. (Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka)

Seminaria V:

Klinika Perinatologii

Przypadki nagłe w położnictwie.

Nieprawidłowy czas trwania ciąży. Diagnostyka i postepowanie.

Seminaria V: (Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka)

Zamartwica wewnątrzmaciczna.

Noworodek urodzony przedwcześnie.

Hipotrofia wewnątrzmaciczna.

Żółtaczki okresu noworodkowego.

Resuscytacja noworodka.

Rekomendacje terapii płodu.

Fakultety V:

Klinika Perinatologii

Chirurgia płodu. Stan rzeczywisty i perspektywy na przyszłość.

Rekomendacje terapii płodu.

Ostre stany zagrożenia płodu. Diagnostyka, postepowanie.

Ocena dobrostanu płodu (USG, KTG, profil biofizyczny)

Postępowanie w niedotlenieniu płodu.

Diagnostyka prenatalna w 11 - 14 tyg. ciąży.

Ćwiczenia V:

Klinika Perinatologii

Cukrzyca i zespół metaboliczny w ciąży. Opieka położnicza nad ciężarną z cukrzycą przedciążową.

Badanie USG serca płodu.

Zespół zatrzymania wewnątrzmacicznego wzrostu płodu.Ćwiczenia V: (Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka)

Omawianie hospitalizowanych noworodków.

Wykonywanie badania fizykalnego noworodka.

Omawianie badań dodatkowych wykonanych u noworodka.

Zapoznanie się z patologią okresu noworodkowego.
Wykłady VI:

Klinika Perinatologii

Zaburzenia wewnątrzmacicznego wzrostu płodu i patologia błon płodowych oraz płynu owodniowego.

Choroby układu sercowo – naczyniowego i nerek, cukrzyca a przebieg ciąży i porodu.

Patologia noworodka. (Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka)Seminaria VI: (Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka)

Zamartwica wewnątrzmaciczna.

Noworodek urodzony przedwcześnie.

Hipotrofia wewnątrzmaciczna.

Żółtaczki okresu noworodkowego.

Resuscytacja noworodka.

Rekomendacje terapii płodu.
Ćwiczenia: (Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka)

Omawianie hospitalizowanych noworodków.

Wykonywanie badania fizykalnego noworodka.

Omawianie badań dodatkowych wykonanych u noworodka.

Zapoznanie się z patologią okresu noworodkowego.


F.W3

zna zasady kwalifikacji i wykonywania oraz najczęstsze powikłania podstawowych zabiegów operacyjnych i in­wazyjnych procedur diagnostyczno-leczniczych;


Wykłady IV:

Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Nadzór nad kobietą ciężarną oraz pacjentką ze schorzeniami ginekologicznymi – zasady trójstopniowej opieki selekcyjnej.Seminaria IV:

Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Techniki obrazowania w ginekologii (USG).Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

Łagodne guzy macicy – wpływ na rozród kobiety.Ćwiczenia IV:

- zbieranie wywiadu ginekologicznego i położniczego,

- badanie położnicze i ginekologiczne,

- asystowanie przy zabiegach operacyjnych położniczych i ginekologicznych,

- opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy porodzie.

Klinika Perinatologii

Immunologia ciąży. Konflikt serologiczny.

Badanie USG w ciąży.

Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Profilaktyka i wczesna diagnostyka chorób nowotworowych narządu rodnego.

Nieprawidłowe krwawienia maciczne. Diagnostyka i postępowanie.

Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

Wybrane zagadnienia z ginekologii dziecięcej i dziewczęcej: ciała obce w pochwie, stany zapalne i nowotwory narządu rodnego.Wykłady V:

Klinika Perinatologii

Diagnostyka prenatalna. Metody wewnątrzmacicznego leczenia płodu.

Zakażenia okołoporodowe. Infekcja wewnątrzmaciczna. Profilaktyka zakażeń paciorkowcowych.

Stany zagrożenia zycia matki w ciąży. Przebieg ciąży i porodu u kobiet z chorobami układu sercowo-naczyniowego, nerek, cukrzycą.

Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w ciąży.

Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Schorzenia nowotworowe u kobiet w ciąży.

Ostre schorzenia ginekologiczne – ciąża ektopowa, skręt torbieli jajnika, ostre zapalenie przydatków, urazy narządów płciowych.

Endometrioza.

Zabiegi endoskopowe w ginekologii – wskazania do wykonania laparoskopii, histeroskopii. Technika wykonywania, powikłania.

Zaburzenia statyki narządu rodnego i urologiczne problemy w ginekologii. Kwalifikacja pacjentek i techniki operacyjne.

Klinika, rozpoznawanie i leczenie nowotworów narządu płciowego. Profilaktyka schorzeń nowotworowych u kobiet.

Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

Schorzenia endokrynologiczne w ciąży.

Diagnostyka i współczesne metody leczenia niepłodności.

Łagodne i złośliwe schorzenia gruczołu piersiowego.Seminaria V:

Klinika Perinatologii

Przypadki nagłe w położnictwie.

Dystocja barkowa.

Nieprawidłowy czas trwania ciąży. Diagnostyka i postepowanie.Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Diagnostyka różnicowa guzów jajnika.

Techniki operacyjne w ginekologii.

Powikłania po operacjach ginekologicznych.Ćwiczenia V

- zbieranie wywiadu ginekologicznego i położniczego,

- badanie położnicze i ginekologiczne,

- asystowanie przy zabiegach operacyjnych położniczych i ginekologicznych,

- opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy porodzie.

- obserwacja i monitorowanie pacjentek pooperacyjnych

- umiejętność rozpoznawania wczesnych i późnych, powikłań pooperacyjnych, postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne.

Klinika Perinatologii

Schorzenia chirurgiczne i urazy w ciąży.

Zabiegi kończące poród (operacje położnicze) – cięcie cesarskie, zabieg kleszczowy, wyciągacz próżniowy, pomoc ręczna, obrót zewnętrzny i wewnętrzny – wskazania, warunki i technika wykonania.

Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Diagnostyka inwazyjna i nieinwazyjna w ginekologii.Fakultety V:

Klinika Perinatologii

Chirurgia płodu. Stan rzeczywisty i perspektywy na przyszłość.

Rekomendacje terapii płodu.

Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Najnowsze wiadomości z zakresu urologii ginekologicznej

Zastosowanie endoskopii w leczeniu schorzeń ginekologicznych

Wybrane techniki operacyjne w ginekologii onkologicznej

Zwalczanie chorób nowotworowych żeńskiego narządu rodnego.

Diagnostyka i leczenie nowotworów szyjki macicy.Fakultety VI:

Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Profilaktyka i leczenie schorzeń nowotworowych narządów płciowych

Techniki wspomaganego rozrodu w niepłodności.

Zwalczanie chorób nowotworowych żeńskiego narządu płciowego – organizacja prewencji pierwotnej i wtórnej.

Operacje ginekologiczne w raku jajnika.

Ćwiczenia VI:

- zbieranie wywiadu ginekologicznego i położniczego,

- badanie położnicze i ginekologiczne,

- asystowanie przy zabiegach operacyjnych położniczych i ginekologicznych,

- opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy porodzie

- obserwacja i monitorowanie pacjentek pooperacyjnych

- umiejętność rozpoznawania wczesnych i późnych, powikłań pooperacyjnych, postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne.


F.W9

posiada wiedzę na temat funkcji rozrodczych kobiety, zaburzeń z nimi związanych oraz postępowania diagnostycznego i terapeutycznego, dotyczącą w szczególności:

- cyklu miesiączkowego i jego zaburzeń,

- ciąży,

- porodu fizjologicznego i patologicznego oraz połogu,

- zapaleń i nowotworów w obrębie narządów płciowych,

- regulacji urodzeń,

- menopauzy,

- podstawowych metod diagnostyki i zabiegów ginekologicznych.


Wykłady IV:

Klinika Perinatologii

Poradnictwo przedkoncepcyjne.

Połóg, laktacja i patologia okresu połogowego.

Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Nadzór nad kobietą ciężarną oraz pacjentką ze schorzeniami ginekologicznymi – zasady trójstopniowej opieki selekcyjnej.

Fizjologia i patologia procesów rozrodczych u mężczyzny.

Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

Cykl płciowy u kobiet.

Zaburzenia cyklu płciowego.

Prokreacja u człowieka - zapłodnienie, rozwój zarodka, implantacja, rozwój płodu.

Budowa i czynność łożyska i błon płodowych. Endokrynologia płodu.

Seminaria IV:

Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Trzymanie moczu u kobiet. Fizjologia statyki miednicy mniejszej.

Techniki obrazowania w ginekologii (USG).

Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

Łagodne guzy macicy – wpływ na rozród kobiety.Ćwiczenia IV:

- zbieranie wywiadu ginekologicznego i położniczego,

- badanie położnicze i ginekologiczne,

- asystowanie przy zabiegach operacyjnych położniczych i ginekologicznych,

- opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy porodzie,

- ćwiczenia na fantomach położniczych i ginekologicznych.Klinika Perinatologii

Ciąża obumarła.

Immunologia ciąży. Konflikt serologiczny.

Czynnik genetyczny w poronieniach i ciąży obumarłej.

Badanie USG w ciąży

Nadciśnienie w ciąży.

Farmakoterapia w ciąży.

Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Nieprawidłowe krwawienia maciczne. Diagnostyka i postepowanie.

Stany zapalne pochwy.

Profilaktyka i wczesna diagnostyka chorób nowotworowych narządu rodnego.Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

Wybrane zagadnienia z ginekologii dziecięcej i dziewczęcej: ciała obce w pochwie, stany zapalne i nowotwory narządu rodnego.

Brak miesiączki - przyczyny i diagnostyka.

Wykłady V:

Klinika Perinatologii

Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w ciąży.Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Choroby przenoszone drogą płciową i zapalenia narządów rodnych.

Ostre schorzenia ginekologiczne – ciąża ektopowa, skręt torbieli jajnika, ostre zapalenie przydatków, urazy narządów płciowych.

Endometrioza.

„Ostry brzuch” – problem ginekologa czy chirurga?

Zabiegi endoskopowe w ginekologii – wskazania do wykonania laparoskopii, histeroskopii. Technika wykonania, powikłania.

Zaburzenia statyki narządu rodnego i urologiczne problemy w ginekologii. Kwalifikacja pacjentek i techniki operacyjne.

Klinika, rozpoznawanie i leczenie nowotworów narządu płciowego. Profilaktyka schorzeń nowotworowych u kobiet.Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

Diagnostyka hormonalna w położnictwie i ginekologii.

Hiperprolaktynemia.

Diagnostyka i współczesne metody leczenia niepłodności.

Kobieta w okresie peri- i postmenopauzalnym. Ryzyko i korzyści HRT.

Łagodne i złośliwe schorzenia gruczołu piersiowego.Seminaria V:

Klinika Perinatologii

Przypadki nagłe w położnictwie.

Dystocja barkowa.

Nieprawidłowy czas trwania ciąży. Diagnostyka i postępowanie.Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Diagnostyka różnicowa guzów jajnika.

Techniki operacyjne w ginekologii.

Zespół bólowy miednicy mniejszej.

Powikłania po operacjach ginekologicznych.

Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

Zaburzenia okresu dojrzewania: przedwczesne i opóźnione dojrzewanie płciowe.

Krwotoczne miesiączki w okresie dojrzewania dziewcząt.

Zespół policystycznych jajników. Diagnostyka i postępowanie.Ćwiczenia V:

- zbieranie wywiadu ginekologicznego i położniczego,

- badanie położnicze i ginekologiczne,

- asystowanie przy zabiegach operacyjnych położniczych i ginekologicznych,

- opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy porodzie,

Obserwacja i monitorowanie pacjentek pooperacyjnych,

- ćwiczenia na fantomach położniczych i ginekologicznych.

Klinika Perinatologii

Cukrzyca i zespół metaboliczny w ciąży. Opieka położnicza nad ciężarną z cukrzycą przedciążową.

Schorzenia chirurgiczne i urazy w ciąży.

Nowotwory o podłożu genetycznym.

Zespół zatrzymania wewnątrzmacicznego wzrostu płodu.

Zabiegi kończące poród (operacje położnicze) – cięcie cesarskie, zabieg kleszczowy, wyciągacz próżniowy, pomoc ręczna, obrót zewnętrzny i wewnętrzny – wskazania, warunki i technika wykonania.Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Diagnostyka inwazyjna i nieinwazyjna w ginekologii.

Postępowanie lekarskie z ofiarami gwałtów i czynów nierządnych.

Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

Przedwczesne wygasanie funkcji jajników.

Zaburzenia różnicowania płci.

Fakultety V:

Klinika Perinatologii

Postępowanie w ciąży przeterminowanej. Indukcja porodu.Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Zwalczanie chorób nowotworowych żeńskiego narządu płciowego

Najnowsze wiadomości z zakresu urologii ginekologicznej

Fizjologia rozrodu w niepłodności.

Zastosowanie endoskopii w leczeniu schorzeń ginekologicznych

Wybrane techniki operacyjne w ginekologii onkologicznej


Wykłady VI:

Klinika Perinatologii

Krwawienia w ciąży II i III trymestru.Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Choroby wątroby w ciąży.

Choroby przenoszone drogą płciową i zapalenia narządów rodnych.

Endometrioza.

Zaburzenia statyki narządu rodnego i urologiczne problemy w ginekologii.

Klinika, rozpoznawanie i leczenie nowotworów narządu płciowego.

Profilaktyka schorzeń nowotworowych u kobiet.

Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

Krwawienia we wczesnej ciąży.

Choroba trofoblastyczna.

Planowanie rodziny.

Współczesne metody leczenia niepłodności.

Kobieta w okresie peri- i postmenopauzalnym.

Ryzyko i korzyści HRT.

Łagodne i złośliwe schorzenia gruczołu piersiowego.Seminaria VI

Klinika Perinatologii

Nieprawidłowy czas trwania ciąży. Diagnostyka i postępowanie.

Przypadki nagłe w położnictwie.

Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Nowe poglądy na tematy profilaktyki raka szyjki macicy.

Techniki obrazowania w położnictwie i ginekologii.

Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

Zespół policystycznych jajników. Diagnostyka i postępowanie.Ćwiczenia VI

- zbieranie wywiadu ginekologicznego i położniczego,

- badanie położnicze i ginekologiczne,

- asystowanie przy zabiegach operacyjnych położniczych i ginekologicznych,

- opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy porodzie,

- obserwacja i monitorowanie pacjentek pooperacyjnych,

- ćwiczenia na fantomach położniczych i ginekologicznych.

Fakultety VI

Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Endometrioza – choroba kobiet wieku rozrodczego

Profilaktyka chorób uroginekologicznych.

Profilaktyka i lec zenie schorzeń nowotworowych narządów płciowych

Techniki wspomaganego rozrodu w niepłodności.

Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

Jak leczyć niepłodność?

Dyzgenezja gonad.

Indukcja owulacji.

Endokrynologia ciąży.


F.U1

asystuje przy typowym zabiegu operacyjnym, przygotowuje pole operacyjne i znieczula miejscowo okolicę operowaną;

Ćwiczenia IV, V i VI:

- asystowanie przy zabiegach operacyjnych położniczych i ginekologicznych,F.U2

posługuje sią podstawowymi narzędziami chirurgicznymiĆwiczenia IV, V i VI:

- asystowanie przy zabiegach operacyjnych położniczych i ginekologicznych,F.U3

stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki


Ćwiczenia IV, V i VI:

- asystowanie przy zabiegach operacyjnych położniczych i ginekologicznych,F.U4

zaopatruje prostą raną, zakłada i zmienia jałowy opatrunek chirurgiczny

Ćwiczenia IV, V i VI:

-asystowanie przy zabiegach operacyjnych położniczych i ginekologicznych,F.U5

zakłada wkłucie obwodowe

Ćwiczenia IV, V i VI:

-asystowanie przy zabiegach operacyjnych położniczych i ginekologicznych,Ćwiczenia V i VI:

- umiejętność rozpoznawania wczesnych i późnych, powikłań pooperacyjnych, postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne.F.U6

bada sutki, węzły chłonne, gruczoł tarczowy oraz jamę brzuszną w aspekcie ostrego brzucha, a także wykonuje badanie palcem przez odbyt;

Wykłady V:

Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Ostre schorzenia ginekologiczne – ciąża ektopowa, skręt torbieli jajnika, ostre zapalenie przydatków, urazy narządów płciowych.

„Ostry brzuch” – problem ginekologa czy chirurga?

Ćwiczenia IV, V i VI:

- badanie położnicze i ginekologiczne,

-ćwiczenia na fantomach położniczych i ginekologicznych.


F.U13

rozpoznaje objawy podmiotowe i przedmiotowe świadczące o nieprawidłowym przebiegu

ciąży (nieprawidłowe krwawienia, czynność skurczową macicy);


Wykłady IV:

Klinika Perinatologii

Krwawienia we wczesnej ciąży. Poronienia.

Krwawienia w ciąży II i III trymestru.

Kliniczny przebieg porodu. Prawidłowa i patologiczna czynność skurczowa.

Patologia porodu: zaburzenia postępu porodu, przeszkoda porodowa.

Ciąża wielopłodowa.Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Nadzór nad kobietą ciężarną oraz pacjentką ze schorzeniami ginekologicznymi – zasady trójstopniowej opieki selekcyjnej.Seminaria IV:

Klinika Perinatologii

Zespół antyfosfolipidowy (APS). Nawracające utraty ciąż-kryteria diagnostyczne, następstwa kliniczne i postepowanie.Ćwiczenia IV:

- zbieranie wywiadu ginekologicznego i położniczego,

- badanie położnicze i ginekologiczne,

Klinika Perinatologii

Ciąża obumarła.

Czynnik genetyczny w poronieniach i ciąży obumarłej.

Nadciśnienie w ciąży.Wykłady V:

Klinika Perinatologii

Poród przedwczesny. Patologia błon płodowych oraz płynu owodniowego.

Zakażenia okołoporodowe. Infekcja wewnątrzmaciczna. Profilaktyka zakażeń paciorkowcowych.

Stany zagrożenia życia matki w ciąży. Przebieg ciąży i porodu u kobiet z chorobami układu sercowo-naczyniowego, nerek, cukrzycą.

Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w ciąży.

Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Schorzenia nowotworowe u kobiet w ciąży.Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

Schorzenia endokrynologiczne w ciąży.Seminaria V:

Klinika Perinatologii

Przypadki nagłe w położnictwie.

Dystocja barkowa.

Nieprawidłowy czas trwania ciąży. Diagnostyka i postępowanie.Ćwiczenia V:

- zbieranie wywiadu ginekologicznego i położniczego,

- badanie położnicze i ginekologiczne,

- opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy porodzie,

- ćwiczenia na fantomach położniczych i ginekologicznych.

Klinika Perinatologii

Cukrzyca i zespół metaboliczny w ciąży. Opieka położnicza nad ciężarną z cukrzycą przedciążową.

Schorzenia chirurgiczne i urazy w ciąży.

Zespół zatrzymania wewnątrzmacicznego wzrostu płodu.Fakultety V:

Klinika Perinatologii

Ostre stany zagrożenia płodu. Diagnostyka, postępowanie.

Ocena dobrostanu płodu (USG, KTG, profil biofizyczny)

Postępowanie w ciąży przeterminowanej. Indukcja porodu.Wykłady VI:

Klinika Perinatologii

Krwawienia w ciąży II i III trymestru.Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

Krwawienia we wczesnej ciąży.Seminaria VI:

Klinika Perinatologii

Nieprawidłowy czas trwania ciąży. Diagnostyka i postępowanie.

Przypadki nagłe w położnictwie.

Ćwiczenia VI:

- zbieranie wywiadu ginekologicznego i położniczego,

- badanie położnicze i ginekologiczne,

- opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy porodzie,

- ćwiczenia na fantomach położniczych i ginekologicznych.


F. U14

interpretuje wyniki badania fizykalnego ciężarnej (ciśnienie tętnicze, czynność serca matki

płodu) oraz wyniki badań laboratoryjnych świadczących o patologiach ciąży;Wykłady IV:

Klinika Perinatologii

Rozpoznanie i prowadzenie ciąży. Zmiany fizjologiczne w ciąży. Patofizjologia i leczenie codziennych dolegliwości kobiet ciężarnych.

Choroba trofoblastyczna.

Ciąża wielopłodowaKlinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Nadzór nad kobietą ciężarną oraz pacjentką ze schorzeniami ginekologicznymi – zasady trójstopniowej opieki selekcyjnej.Seminaria IV:

Klinika Perinatologii

Zespół antyfosfolipidowy (APS). Nawracające utraty ciąż-kryteria diagnostyczne, następstwa kliniczne i postepowanie.Ćwiczenia IV:

- opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i

rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy porodzie,

Klinika Perinatologii

Ciąża obumarła.

Immunologia ciąży. Konflikt serologiczny.

Nadciśnienie w ciąży.


Wykłady V:

Klinika Perinatologii

Diagnostyka prenatalna. Metody wewnątrzmacicznego leczenia płodu.

Poród przedwczesny. Patologia błon płodowych oraz płynu owodniowego.

Zakażenia okołoporodowe. Infekcja wewnątrzmaciczna. Profilaktyka zakażeń paciorkowcowych.

Stany zagrożenia życia matki w ciąży. Przebieg ciąży i porodu u kobiet z chorobami układu sercowo-naczyniowego, nerek, cukrzycą.

Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w ciąży.Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Schorzenia nowotworowe u kobiet w ciąży.Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

Schorzenia endokrynologiczne w ciąży.


Ćwiczenia V:

- opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i

rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy porodzie

Klinika Perinatologii

Cukrzyca i zespół metaboliczny w ciąży. Opieka położnicza nad ciężarną z cukrzycą przedciążową.

Schorzenia chirurgiczne i urazy w ciąży.

Wykłady VI:

Klinika Perinatologii

Choroby układu sercowo – naczyniowego i nerek, cukrzyca a przebieg ciąży i porodu.Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Choroby wątroby w ciąży.Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

Choroba trofoblastyczna.Seminaria VI:

Klinika Perinatologii

Nieprawidłowy czas trwania ciąży. Diagnostyka i postępowanie.Ćwiczenia VI:

- opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i

rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy porodzie,


F.U15 interpretuje zapis kardiotokografii (KTG)


Seminaria IV:

Klinika Perinatologii

Badanie KTG.Wykłady V:

Klinika Perinatologii

Poród przedwczesny.

Zakażenia okołoporodowe. Infekcja wewnątrzmaciczna.

Stany zagrożenia życia matki w ciąży. Przebieg ciąży i porodu u kobiet z chorobami układu sercowo-naczyniowego, nerek, cukrzycą.

Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w ciąży.

Seminaria V:

Klinika Perinatologii

Nieprawidłowy czas trwania ciąży. Diagnostyka i postępowanie.Ćwiczenia V:

Klinika Perinatologii

Cukrzyca i zespół metaboliczny w ciąży. Opieka położnicza nad ciężarną z cukrzycą przedciążową.

Zespół zatrzymania wewnątrzmacicznego wzrostu płodu.

Fakultety V:

Klinika Perinatologii

Ostre stany zagrożenia płodu. Diagnostyka, postepowanie.

Ocena dobrostanu płodu (USG, KTG, profil biofizyczny)

Postępowanie w niedotlenieniu płodu.

Postępowanie w ciąży przeterminowanej. Indukcja porodu.
Ćwiczenia IV, V i VI:

- opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy porodzie.F.U16 rozpoznaje rozpoczynający się poród i nieprawidłowy czas jego trwania;


Wykłady IV:

Klinika Perinatologii

Kliniczny przebieg porodu. Prawidłowa i patologiczna czynność skurczowa.

Patologia porodu: zaburzenia postępu porodu, przeszkoda porodowa.

Wykłady V:

Klinika Perinatologii

Poród przedwczesny. Patologia błon płodowych oraz płynu owodniowego.

Zakażenia okołoporodowe. Infekcja wewnątrzmaciczna.

Seminaria V:

Klinika Perinatologii

Nieprawidłowy czas trwania ciąży. Diagnostyka i postępowanie.Ćwiczenia IV, V i VI:

- zbieranie wywiadu ginekologicznego i położniczego,

- badanie położnicze i ginekologiczne,

- opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy porodzie,

- asystowanie przy zabiegach operacyjnych położniczych.


F.U17 interpretuje objawy podmiotowe i przedmiotowe w czasie połogu


Wykłady IV:

Klinika Perinatologii

Połóg, laktacja i patologia okresu połogowego.Ćwiczenia IV, V i VI:

- zbieranie wywiadu położniczego,

- badanie ginekologiczne pacjentek w połogu,

-obserwacja i monitorowanie pacjentek w połogu po porodzie fizjologicznym, zabiegowym i operacyjnym ukończeniu ciąży.
F.U18 ustala zalecenia, wskazania i przeciwwskazania dotyczące stosowania metod antykoncepcji;

Wykłady IV:

Klinika Perinatologii

Poradnictwo przedkoncepcyjne.Wykłady V:

Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

Planowanie rodziny.Seminaria V:

Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

Zespół policystycznych jajników. Diagnostyka i postępowanie.Wykłady VI:

Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

Planowanie rodziny.Fakultety VI:

Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

Antykoncepcja.EU8 ocenia stan noworodka w skali Apgar oraz ocenia jego dojrzałość, bada odruchy noworodkowe

Wykłady IV:

Klinika Perinatologii

Noworodek. (Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka)Seminaria IV: (Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka)

Ocena dojrzałości i badanie noworodka.Ćwiczenia IV: (Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka)

Omawianie przypadków hospitalizowanych noworodków.

Wykonywanie badania fizykalnego noworodka.

Omawianie badań dodatkowych wykonanych u noworodka.

Zapoznanie się z patologią okresu noworodkowego.

Wykłady V:

Klinika Perinatologii

Patologia noworodka. (Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka)Seminaria V: (Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka)

Zamartwica wewnątrzmaciczna.

Noworodek urodzony przedwcześnie.

Hipotrofia wewnątrzmaciczna.Ćwiczenia V: (Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka)

Omawianie hospitalizowanych noworodków.

Wykonywanie badania fizykalnego noworodka.

Omawianie badań dodatkowych wykonanych u noworodka.

Zapoznanie się z patologią okresu noworodkowego.

Wykłady VI:

Klinika Perinatologii

Patologia noworodka. (Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka)Seminaria VI: (Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka)

Zamartwica wewnątrzmaciczna.

Noworodek urodzony przedwcześnie.

Hipotrofia wewnątrzmaciczna.Ćwiczenia VI: (Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka)

Omawianie hospitalizowanych noworodków.

Wykonywanie badania fizykalnego noworodka.

Omawianie badań dodatkowych wykonanych u noworodka.

Zapoznanie się z patologią okresu noworodkowego.

Literatura podstawowa:

Ginekologia i położnictwo:

1. Dudenhausen J. W. „Położnictwo praktyczne i operacje ginekologiczne“ – wyd.VI, uaktualnione (dodruk), PZWL 2010 (jest to kontynuacja dzieła Psychrembel V. „Praktyczne położnictwo“)

2. Bręborowicz G. (red.) „Położnictwo i ginekologia“ Tom 1-2, wyd. I, PZWL 2006, dodruk 2008; wyd. II 2015.

Neonatologia:

3. Kirpalani H., Moore A.M.: Podręcznik neonatologii. Wyd. MedPage, Warszawa
Literatura uzupełniająca:

Ginekologia i położnictwo:

1. Bręborowicz G. (red.) „Położnictwo i ginekologia“ Repetytorium, PZWL 2010Neonatologia:

2. Gadzinowski J. i wsp.: Podstawy neonatologii, podręcznik dla studentów. Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, Poznań 2006.

3. Szczapa J.: Podstawy neonatologii. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2008.

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia oraz forma i warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:
Studenci, którzy z przyczyn usprawiedliwionych (zwolnienie lekarskie, urlop dziekański, udokumentowane wypadki losowe), nie mogą wziąć udziału w zajęciach w wyznaczonym terminie, mogą je „odrobić” z inną grupą ćwiczeniową, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Koordynatorem.

Warunkiem zaliczenia zajęć z położnictwa i ginekologii na IV, V i VI roku jest obecność i czynny udział we wszystkich obowiązujących formach nauczania przedmiotu oraz zaliczenie pisemne, odbywające się na zakończenie cyklu zajęć, odpowiednio na IV, V i VI roku (zestaw obowiązujących zagadnień jest wywieszony na tablicy ogłoszeń).

Przed przystąpieniem do egzaminu końcowego, każdy student VI roku powinien zdać egzamin praktyczny u wyznaczonych pracowników naukowo- dydaktycznych/dydaktycznych, w jednostkach dydaktycznych prowadzących zajęcia (omówienie przypadku – wybranej jednostki chorobowej: badanie podmiotowe i przedmiotowe, propozycja badań dodatkowych, postawienie diagnozy, proponowane leczenie, rokowanie).

Egzamin odbywa się w sesji zimowej (semestr XI) i składa się z dwóch części:

Część I – test zawierający 100 pytań. Czas na udzielenie odpowiedzi 100 minut. W przypadku niezaliczenia testu, obowiązuje powtórne przystąpienie do tej formy egzaminu.

Część II – egzamin ustny, polegający na udzieleniu wyczerpującej odpowiedzi na zadane tematy kliniczne (student losuje zestaw 3 pytań) przed komisją egzaminacyjną. Komisja składa się z dwóch specjalistów położnictwa i ginekologii.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich części egzaminu.

Nie przewiduje się zwolnień z egzaminu.


……………………………………………………………………………...(data i podpis osoby sporządzającej sylabus)
…………………………………………………….. …………………………..

(data i podpis kierownika jednostki prowadzącej zajęcia oraz koordynatora przedmiotu)

Pobieranie 256.54 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna