Sylabus przedmiotu / modułu kształceniaPobieranie 36.71 Kb.
Data10.04.2018
Rozmiar36.71 Kb.

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:

Rachunkowość przedsiębiorstw I

Nazwa w języku angielskim:

Accounting firms I

Język wykładowy:

Język polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:

Zarządzanie

Jednostka realizująca:

Katedra Ekonomii

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:

III

Semestr:

6

Liczba punktów ECTS:

5

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Dr Monika Wakuła

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:

Dr Monika Wakuła

Założenia i cele przedmiotu:

 1. Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie podstawowych aktów prawnych regulujących rachunkowość w jednostkach gospodarczych.

 2. Celem przedmiotu jest również nabycie przez studenta umiejętności ewidencjonowania operacji gospodarczych na kontach oraz dokonywania wyceny bilansowej.
Symbol efektu

Efekty kształcenia

WIEDZA

Student:

W_01

ma wiedzę z zakresu ewidencji aktywów i pasywów jednostki gospodarczej oraz rozliczania kosztów i przychodów,

W_02

ma wiedzę o zasadach finansowania działalności gospodarczej.
UMIEJĘTNOŚCI

Student:

U_01

samodzielnie księguje operacje gospodarcze na kontach bilansowych i wynikowych,

U_02

sporządza sprawozdania finansowe.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student:

Ks_01

potrafi pracować samodzielnie i w zespole.

Forma i typy zajęć:

Wykład, ćwiczenia audytoryjne

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw rachunkowości

Treści modułu kształcenia:

 1. Koncepcje i zasady rachunkowości przedsiębiorstw

 2. Standaryzacja i harmonizacja rachunkowości – międzynarodowe wzorce i normy

 3. Ewidencja aktywów trwałych (WNP, środki trwałe, OT, LT, amortyzacja)

 4. Długo i krótkoterminowe inwestycje ( aktywa pieniężne, obrót pieniężny, wycena i aktywów pieniężnych)

 5. Rozrachunki wynikające z działalności operacyjnej

 6. Ewidencyjne ujęcie zakupu i zużycia materiałów (zwiększenie stanu i wartości materiałów, rozchód materiału)

 7. Obrót towarowy i jego ewidencja ( zakup towarów, sprzedaż towarów)

 8. Wycena i ewidencja produktów pracy (zasady wyznaczania kosztu wytworzenia produktów, pojęcie kosztu wytworzenia, ewidencja produktów pracy)

 9. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności (klasyfikacja kosztów, układy ewidencji kosztów, ewidencja kosztów według rodzaju, ewidencja kosztów w układzie funkcjonalnym, ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalnym)

 10. Przychody i koszty ich uzyskania. Wynik finansowy (elementy tworzące wynik finansowy, przychody działalności operacyjnej i koszty ich uzyskania, pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, zyski i straty nadzwyczajne

 11. Kapitały

 12. Sprawozdawczość finansowa

Literatura podstawowa:

1. K. Czubakowska, Rachunkowość przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2014.

2. T. Kiziukiewicz, Rachunkowość jednostek gospodarczych, PWE Warszawa 2012.

3. T. Martyniuk, D. Małkowska, Zaawansowana rachunkowość finansowa, PWE, Warszawa 2010.


Literatura dodatkowa:

1. M. Wakuła, Rachunkowość, UPH Siedlce, Siedlce 2015.

2. K. Sawicki, Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw, Ekspert Wrocław 2009.

3. A. Kożuch, A.J. Kożuch, M. Wakuła, Rachunkowość po polsku, CeDeWu Warszawa 2011.


Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Wykłady realizowane są metodą wykładu informacyjnego i problemowego z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

Ćwiczenia polegają na indywidualnym i grupowym rozwiązywaniu zadań dotyczących ewidencji operacji gospodarczych w przedsiębiorstwach, pozwalających na kształtowanie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej.Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Weryfikacja efektów kształcenia z zakresu wiedzy przeprowadzana jest w trakcie egzaminu pisemnego (test wielokrotnego wyboru) sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału wykładowego oraz wskazanych pozycji literatury.
Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie umiejętności następuje poprzez 2 kolokwia pisemne z ćwiczeń oraz ocenę analiz sytuacyjnych.
Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych następuje w trakcie ćwiczeń poprzez ocenę systematyczności i aktywności studenta oraz jego zachowań w grupie ćwiczeniowej

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład: egzamin

Ćwiczenia: zaliczenie bez oceny


Procentowy zakres ocen z egzaminu:

91 – 100% – bdb

81 – 90% – db+

71 – 80% – db

61 – 70% – dst+

51 – 60% – dst

50 – 0% – ndst
Ogólna ocena z ćwiczeń uwzględnia:

- wynik z kolokwiów pisemnych - 60%,

- ocenę analiz sytuacyjnych – 20%,

- aktywność studenta w dyskusji i rozwiązywaniu zadań – 20%.


Na ocenę końcową z przedmiotu (wpisywaną do systemu USOS Web) w 50% wpływa wynik egzaminu oraz w 50% - ogólna ocena z ćwiczeń.

Bilans punktów ECTS:

Studia stacjonarne

1. Godziny kontaktowe:

- 30 h wykładów;

- 30 h ćwiczeń;

- 5 h konsultacji.

2.Praca własna studenta: • studiowanie wskazanych fragmentów literatury

- 20 h;

 • przygotowanie materiałów na wykłady – 10 h;

 • przygotowanie do egzaminu – 10 h;

 • przygotowanie materiałów na ćwiczenia - 10 h;

 • przygotowanie do kolokwium -10 h.

Łączna liczba godzin: 125 h

Liczba punktów ECTS: 5


Studia niestacjonarne

1.Godziny kontaktowe:

- 15 h wykładów;

- 15 h ćwiczeń;

- 10 h konsultacji.

2.Praca własna studenta: • studiowanie wskazanych fragmentów literatury

- 20 h;

 • przygotowanie materiałów na wykłady – 25 h;

 • przygotowanie materiałów na ćwiczenia - 20 h;

 • przygotowanie do kolokwium -10 h;

 • przygotowanie do egzaminu – 10 h.Łączna liczba godzin: 125 h

Liczba punktów ECTS: 5
Pobieranie 36.71 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna