Supra brokersPobieranie 286,16 Kb.
Strona1/2
Data22.02.2018
Rozmiar286,16 Kb.
  1   2

Strona z

SUPRA BROKERS ®

F288

_____________________________________________________________________
Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA


 1. Podstawowe daneLiczba

Pracownicy ogółem

164

Struktura zawodowo-wiekowa pracowników

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pracownicy posiadający ochronę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń grupowych

120

Współmałżonkowie i pełnoletnie dzieci posiadający ochronę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń grupowych na prawach pracownika

25 1. Przedmiot ubezpieczenia:
 1. Wykonawca akceptuje niezmienność swojej oferty niezależnie od ilości osób przystępujących do ubezpieczenia i znosi minimalny limit ilościowy grupy ubezpieczonych.

 2. Uprawnieni do ubezpieczenia - do ubezpieczenia będą mieli prawo przystąpić pracownicy Zamawiającego oraz członkowie ich rodzin, którzy w dniu składania deklaracji przystąpienia ukończyli 18 rok życia i nie ukończyli 69 roku życia.

Do ubezpieczenia będą mogły przystąpić osoby, będące pracownikiem Zamawiającego, które przekroczyły wiek 69 lat pod warunkiem, że były objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia grupowego funkcjonującego u Zamawiającego bezpośrednio przed zawarciem umowy ubezpieczenia z Wykonawcą.

Prawo przystąpienia do ubezpieczenia przysługuje również pracownikom i członkom rodzin pracowników, którzy byli objęci ubezpieczeniem grupowym funkcjonującym u Zamawiającego, a którzy w momencie wprowadzania nowej ochrony przebywali na urlopie bezpłatnym, macierzyńskim, wychowawczym, zwolnieniu lekarskim bądź w szpitalu.Wymaga się zapewnienia pełnej ochrony przez cały okres umowy ubezpieczenia zawartej w wyniku przetargu w stosunku do pracowników Zamawiającego. W stosunku do członków rodzin ochrona wygasa w momencie ukończenia przez członka rodziny 70 roku życia.

 1. Ubezpieczyciel uzna swoją odpowiedzialność za skutki stanów chorobowych oraz wypadków, które zostały stwierdzone/zaszły przed początkiem odpowiedzialności Wykonawcy, a których skutki ujawniły się po rozpoczęciu odpowiedzialności Wykonawcy pod warunkiem, że Pracownik lub członek rodziny był ubezpieczony w ramach ubezpieczenia grupowego bezpośrednio przed zawarciem umowy ubezpieczenia – zniesienie pre–existingu. Zniesienie pre-extingu dotyczy następujących ryzyk ubezpieczeniowych:

 • zgon ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

 • zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy,

 • zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego,

 • zgon ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego,

 • zgonu małżonka ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

 • ciężkie choroby ubezpieczonego,

 • leczenie szpitalne,

 • operacje chirurgiczne,

 1. Do okresu wyłączenia odpowiedzialności z tytułu zgonu ubezpieczonego w wyniku samobójstwa Wykonawca zaliczy staż ubezpieczonego z poprzedniej umowy ubezpieczenia.

 2. Pracownik – to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, lub innej umowy cywilnoprawnej w szczególności umowy – zlecenia, umowy o dzieło, której przedmiotem jest świadczenie pracy na rzecz Zamawiającego.

 3. Członek rodziny:

 • małżonek – osobę pozostającą z ubezpieczonym w związku małżeńskim,
  w stosunku do której nie orzeczono separacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • pełnoletnie dziecko pracownika.

 1. Dziecko, w rozumieniu ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek osierocenia dziecka oznacza – dziecko ubezpieczonego (własne, a także przysposobione lub pasierb – jeżeli nie żyje ojciec lub matka) w wieku do 18 lat, a w razie uczęszczania do szkoły w wieku do 25 lat lub bez względu na wiek w razie jego całkowitej niezdolności do pracy.

 2. Dziecko, w rozumieniu ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci dziecka oznacza - dziecko ubezpieczonego (własne, a także przysposobione lub pasierb – jeżeli nie żyje ojciec lub matka) w wieku do 25 lat.

 3. Zamawiający zastrzega, iż u Zamawiającego będą funkcjonować jednocześnie DWIE GRUPY ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia i wysokość świadczeń dla ubezpieczonych w danej GRUPIE Zamawiający określa w tabelach świadczeń. O wyborze Grupy decydują osoby do niej przystępujące.

 4. Prawo przystąpienia do ubezpieczenia na warunkach zaproponowanych przez Wykonawcę dla pracowników winni mieć członkowie rodziny przystępującego do ubezpieczenia pracownika. Członkowie rodziny pracownika mają prawo wyboru dowolnej GRUPY ubezpieczenia, niezależnie od GRUPY do której przystąpi pracownik Zamawiającego. Składka ubezpieczeniowa za członków rodziny pracownika będzie opłacana z wynagrodzenia netto pracownika. Składka łączna będzie przekazywana przez Zamawiającego na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe.

 5. Przyjmuje się, że w stosunku do zakresu ubezpieczenia i definicji poszczególnych ryzyk mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia Towarzystw Ubezpieczeniowych biorących udział w przetargu. Wyjątek od tej zasady stanowi nadrzędność zapisów SIWZ.

Zamawiający akceptuje odmienną treść definicji, o ile nie zawęża ona zakresu ochrony i uprawnień ubezpieczonych w stosunku do założeń SIWZ.

 1. Karencje dla Pracowników:

 • w stosunku do osób będących Pracownikami w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, które przystąpią do ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, wymaga się zniesienia okresów karencji w pełnym zakresie oferty;

 • karencji nie stosuje się również w stosunku do osób zatrudnionych w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, które przystąpią do ubezpieczenia grupowego w okresie 3 miesięcy od daty zatrudnienia;

 • w pozostałych przypadkach zastosowanie mają zapisy OWU dotyczące okresów karencji, z wyłączeniem ryzyk związanych z następstwami nieszczęśliwych wypadków(obowiązuje pełne zniesienie karencji na zdarzenia będące następstwem NW).

 1. Karencje dla członków rodzin Pracowników:

 • Zamawiający wymaga, aby w stosunku do członków rodzin pracownika, którzy przystąpią do ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, nie miały zastosowania okresy karencji w pełnym zakresie oferty. Karencje nie będą miały zastosowania również w stosunku do członków rodziny, które przystąpią do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia w okresie 3 miesięcy od daty zatrudnienia pracownika, od daty zawarcia związku małżeńskiego oraz ukończenia przez dziecko 18-go roku życia;

 • w pozostałych przypadkach zastosowanie mają zapisy OWU dotyczące okresów karencji, z wyłączeniem ryzyk związanych z następstwami nieszczęśliwych wypadków (obowiązuje pełne zniesienie karencji na zdarzenia będące następstwem NW).

 1. Indywidualna kontynuacja - Zamawiający wymaga zagwarantowania dożywotniej indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia dla Ubezpieczonego, bez względu na wiek, po ustaniu stosunku prawnego łączącego Ubezpieczonego z Ubezpieczającym oraz w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub bezpłatnego jak również w stosunku do Ubezpieczonego, który odbywa służbę wojskową. W każdym z wymienionych przypadków prawo do indywidualnej kontynuacji przysługuje Ubezpieczonemu, za którego przekazano składkę za okres co najmniej 6 miesięcy. Natomiast w przypadku ustania stosunku prawnego łączącego Ubezpieczonego z Ubezpieczającym z powodu reorganizacji lub likwidacji bez względu na okres przekazywania. Do tego okresu zaliczany będzie również staż u poprzedniego ubezpieczyciela – pod warunkiem, że została zachowana ciągłość ubezpieczenia.

Minimalny zakres ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego:

- Śmierć ubezpieczonego- min. 100% s.u.,

- Śmierć ubezpieczonego wskutek NW - min. 200% s.u.(skumulowana wartość świadczenia),

- Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW - min.1% s.u. za 1 % trwałego uszczerbku,

- Śmierć małżonka- min. 100% s.u.,

- Śmierć dziecka-min. 30% s.u.,

- Urodzenie dziecka-min. 10% s.u.,

- Urodzenie martwego dziecka – min. 20%,

- Śmierć rodziców lub teściów- min. 20%,

- Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego- min. 40%.

Maksymalna składka to 7 zł za 1 tys. su w ubezpieczeniu indywidualnie kontynuowanym.

 1. Leczenie szpitalne – zgodnie z owu wykonawcy, ale w znaczeniu nie węższym jak: świadczenie wypłacane w przypadku trwającego nieprzerwalnie dłużej niż 3 dni pobytu ubezpieczonego w szpitalu (od pierwszego dnia pobytu w szpitalu); świadczenie wypłacane za min. 90 dni w każdym okresie kolejnych 12 miesięcy obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej udzielonej w wyniku przetargu. Wymaga się aby podwyższona kwota dziennego świadczenia z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym, nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy, zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym należna była za minimum 14 dni pobytu w szpitalu.

Wykonawca obejmie swoją odpowiedzialnością również pobyt w szpitalu spowodowany leczeniem dyskopatii, zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, chorób zwyrodnieniowych stawów, reumatoidalnego zapalenia stawów oraz chorób stawu kolanowego.

 1. Pobyt na OIOM/OIT - świadczenie powinno obejmować pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na skutek choroby lub wypadku, w pomieszczeniu przeznaczonym wyłącznie intensywnej opiece medycznej, trwający nieprzerwanie co najmniej 48 godzin.

 2. Rekonwalescencja- zgodnie z owu wykonawcy, ale w znaczeniu nie węższym jak: świadczenie wypłacane za minimum 30 dni trwającego nieprzerwanie, bezpośrednio po co najmniej 14-dniowym pobycie w szpitalu, pobyt na zwolnieniu lekarskim wydanym przez oddział szpitalny w którym odbywało się leczenie szpitalne; świadczenie wypłacane za każdy dzień zwolnienia lekarskiego; wymaga się zagwarantowania łącznie wypłaty za minimum 90 dni rekonwalescencji w każdym okresie kolejnych 12 miesięcy obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej udzielonej w wyniku przetargu.

 3. Operacje chirurgiczne - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za operacje chirurgiczne wykonywane metodą endoskopową, zamkniętą oraz otwartą wymienione w katalogu operacji chirurgicznych (prosimy o załączenie w ofercie katalogu operacji chirurgicznych), wykonane w placówce medycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez lekarza o specjalności zabiegowej, w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym, niezbędnym z medycznego punktu widzenia w celu wyleczenia lub zmniejszenia objawów choroby lub urazu, w czasie trwania odpowiedzialności w stosunku do danego ubezpieczonego. Liczba kategorii/klas, według których operacje zostaną podzielone i w zależności od których Zakład Ubezpieczeń będzie wypłacał świadczenie nie może być mniejsza niż 3 (najcięższe, pośrednie, najlżejsze) gdzie za operacje najcięższe (najbardziej skomplikowane pod względem medycznym) wypłata świadczenia będzie najwyższa i nie mniejsza niż 50% sumy ubezpieczenia. Za operacje najlżejsze (najmniej skomplikowane pod względem medycznym) wypłata świadczenia będzie wynosić nie mniej niż 10% sumy ubezpieczenia. Za operacje pośrednie wypłata świadczenia nie może być mniejsza niż 30 % sumy ubezpieczenia. Dopuszcza się podział na większą liczbę kategorii/klas o ile podział ten jest korzystniejszy niż zapisy SIWZ. Wykaz operacji powinien zawierać minimum 520 operacji (dopuszcza się zastosowanie w ubezpieczeniu na wypadek operacji chirurgicznych zastosowanie otwartego katalogu operacji zgodnego z Międzynarodową Klasyfikacją Procedur Medycznych ICD9).

Świadczenie z tytułu operacji chirurgicznych należne jest za sam fakt przeprowadzenia operacji, bez względu czy operacja jest wynikiem wcześniej podjętego leczenia lub zdiagnozowanego zachorowania czy nieszczęśliwego wypadku.

 1. Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – oznacza trwałe, nie rokujące poprawy uszkodzenie danego organu, narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub układu lub upośledzeniu jego funkcji (prosimy o załączenie w ofercie tabeli oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu).

Zamawiający nie dopuszcza by wypłata świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku była zasadna po osiągnięciu z góry określonego przez Wykonawcę minimalnego progu procentowego trwałego uszczerbku.

 1. Nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny - określenie to w SIWZ rozumiane jest jako nagłe, gwałtowne i niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego nastąpiło zdarzenie objęte ochroną wywołane:

a) ruchem pojazdów na drodze, w którym ubezpieczony brał udział jako uczestnik ruchu bądź kierowca, z tym że „pojazd”, „droga”, „uczestnik ruchu” i „kierowca” rozumiane są zgodnie ze znaczeniem nadanym przez obowiązujące przepisy prawa o ruchu drogowym. Definicja ta obejmuje swym zakresem między innymi takie pojazdy silnikowe jak: motocykle, motorowery, wózki widłowe i inne pojazdy jednośladowe.

b) ruchem pojazdu kolejowego ciągniętego przez pojazd trakcyjny, w którym ubezpieczony brał udział jako pasażer albo członek załogi tego pojazdu, z tym że:

– pojazd kolejowy oznacza pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych,

– pojazd trakcyjny oznacza pojazd kolejowy z napędem własnym, w tym metro,

c) eksploatacją pasażerskiego statku powietrznego koncesjonowanych linii lotniczych, który zaistniał od chwili, gdy jakakolwiek osoba weszła na jego pokład z zamiarem wykonania lotu, do chwili opuszczenia pokładu statku powietrznego przez wszystkie osoby znajdujące się na nim, a statek powietrzny został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji albo statek powietrzny zaginął i nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek powietrzny znajduje się w miejscu, do którego dostęp nie jest możliwy,

d) ruchem statku, w którym ubezpieczony brał udział jako członek załogi bądź pasażer, a statek zatonął albo został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji albo statek zaginął i nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek znajduje się w miejscu, do którego dostęp nie jest możliwy 1. Ankiety medyczne dla pracowników- Wykonawca nie będzie żądał wypełniania ankiet medycznych lub kwestionariuszy zdrowotnych od przystępujących w dowolnym czasie do ubezpieczenia grupowego pracowników.

 2. Ankiety medyczne dla członków rodzin pracowników - Wykonawca nie będzie żądał wypełniania ankiet medycznych lub kwestionariuszy zdrowotnych od przystępujących w dowolnym czasie do ubezpieczenia grupowego małżonków i pełnoletnich dzieci pracowników.

 3. Ciężkie choroby ubezpieczonego – wystąpienie u Ubezpieczonego co najmniej następujących chorób:

anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej by-pass, choroba Creutzwelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu,

ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV w następstwie transfuzji krwi lub w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych, zawał serca, zgorzel gazowa, borelioza, choroba aorty brzusznej, choroba aorty piersiowej, gruźlica,przewlekłe zapalenie wątroby, utrata kończyny wskutek choroby, utrata słuchu, wada serca, choroba neuronu ruchowego, choroba Huntingtona, bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo – rdzeniowych, zakażona martwica trzustki, bakteryjne zapalenie wsierdzia, stwardnienie rozsiane, oparzenia, oponiak za które Wykonawca wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości określonej w tabeli świadczeń.

 1. Zawał serca - oznacza wystąpienie u Ubezpieczonego zawału serca, który powoduje:

   1. wzrost lub spadek podwyższonego stężenia biomarkerów sercowych, z zastrzeżeniem, że przynajmniej w jednym pomiarze to stężenie musi przekraczać górną granicę normy oraz obecność co najmniej dwóch z następujących wykładników niedokrwienia mięśnia sercowego:

  • objawy kliniczne niedokrwienia (m.in. ból w klatce piersiowej),

  • zmiany w zapisie elektrokardiograficznym (EKG) typowe dla nowo powstałego niedokrwienia,

  • nowe odcinkowe zaburzenia kurczliwości w badaniach obrazowych

lub

   1. zwiększenie stężenia biomarkerów sercowych do wartości przekraczającej trzykrotnie górną granicę normy, przy prawidłowym ich poziomie wyjściowym w przypadku zabiegu przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI),

lub

   1. zwiększenie stężenia biomarkerów sercowych – w przypadku pomostowania tętnic wieńcowych (CABG) – do wartości przekraczającej pięciokrotnie górną granicę normy, przy prawidłowym ich poziomie wyjściowym oraz pojawienie się jednego z następujących objawów:

  • nowych patologicznych załamków Q lub nowego bloku lewej odnogi pęczka Hisa,

  • udokumentowanej angiograficznie niedrożności pomostu wieńcowego lub nowej niedrożności natywnej tętnicy wieńcowej,

  • udokumentowanej badaniem obrazowym nowej martwicy mięśnia sercowego.

 1. Przewlekłe zapalenie wątroby - oznacza wystąpienie u Ubezpieczonego potwierdzonego badaniem biopsyjnym zapalenia wątroby w następstwie zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B lub C, w którym wyznaczniki procesu zapalnego utrzymują się ponad 6 miesięcy.

 2. Sepsa – oznacza wystąpienie u Ubezpieczonego reakcji zapalnej, powstającej w przebiegu zakażenia meningokokowego lub pneumokokowego, powikłanej niewydolnością wielonarządową; przez niewydolność wielonarządową rozumie się stan, w którym dochodzi do nieprawidłowego działania dwóch lub więcej narządów lub układów, do których zaliczamy ośrodkowy układ nerwowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ krwiotwórczy, nerki, wątrobę.

 3. Gruźlica - oznacza wystąpienie u Ubezpieczonego choroby zakaźnej spowodowanej prątkiem gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis) z zajęciem miąższu płucnego lub drzewa tchawiczo-oskrzelowego bądź też opłucnej, węzłów chłonnych klatki piersiowej, układu moczowo-płciowego, kości i stawów, opon mózgowych. Rozpoznanie musi być potwierdzone dodatnim wynikiem badania bakteriologicznego bądź histologicznego i decyzją o wdrożeniu leczenia przeciwprątkowego.

 4. Wścieklizna - oznacza zastosowanie leczenia w warunkach szpitalnych z powodu rozpoznanej u Ubezpieczonego w dokumentacji medycznej ostrej choroby zakaźnej, której istotą jest ostre zapalenie mózgu i rdzenia wywołane przez wirusa wścieklizny (Rabies virus).

 5. Borelioza - oznacza krętkowicę przenoszoną przez kleszcze przebiegającą z różnorodnymi objawami narządowymi, między innymi ze zmianami skórnymi objawiającymi się rumieniem, zapaleniem stawów, zapaleniem mięśnia sercowego oraz różnorodnymi objawami neurologicznymi i skutkującą koniecznością leczenia szpitalnego. Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego choroby skutkujące hospitalizacją powinno być jednoznacznie potwierdzone przez lekarza specjalistę chorób zakaźnych wraz ze wskazaniem właściwego kodu choroby (A 69.2) według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD 10 i podane w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego. Rozpoznanie musi być potwierdzone dodatnim wynikiem swoistego badania immunologicznego.

 6. Odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu – oznacza wystąpienie u Ubezpieczonego choroby przenoszonej przez kleszcze przebiegającej z różnorodnymi objawami neurologicznymi, skutkującymi koniecznością hospitalizacji, potwierdzoną badaniem płynu mózgowo – rdzeniowego. Rozpoznanie choroby powinno być jednoznacznie potwierdzone przez lekarza specjalistę neurologa wraz ze wskazaniem właściwego kodu choroby (A 84) według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD 10 i podane w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego.

 7. Karta Apteczna / Świadczenie apteczne - świadczenie umożliwiające odbiór w aptece produktów o wartości 100% sumy ubezpieczenia wskazanej w tabeli świadczeń, po odbyciu leczenia szpitalnego spowodowanego chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem, objętego odpowiedzialnością Towarzystwa Ubezpieczeniowego na wypadek leczenia szpitalnego. Wykonawca przyzna Ubezpieczonemu prawo do odbioru produktów w aptece za co najmniej trzy rozpoczęte pobyty w szpitalu, w każdym okresie kolejnych 12 miesięcy obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej udzielonej w wyniku przetargu, objęte odpowiedzialnością z tytułu ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego. 1. Zakres ubezpieczenia – tabela świadczeń

Zakres ochrony ubezpieczeniowej winien obejmować następujące zdarzenia i wysokość świadczeń:L.P.

Rodzaj zdarzenia ubezpieczeniowego

GRUPA I

GRUPA II

Wysokość wypłacanego świadczenia w PLN

1.

Zgon ubezpieczonego

30 000

35 000

2.

Zgon ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (skumulowana wartość świadczenia)

60 000

70 000

3.

Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego (skumulowana wartość świadczenia)

90 000

105 000

4.

Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy

(skumulowana wartość świadczenia)

90 000

105 000

5.

Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy (skumulowana wartość świadczenia)

120 000

140 000

6.

Zgon ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego (skumulowana wartość świadczenia)

60 000

70 000

7.

Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku – świadczenie za 1% uszczerbku

340

360

8.

Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego - świadczenie za 1% uszczerbku

300

300

9.

Zgon małżonka ubezpieczonego

11 000

11 000

10.

Zgon małżonka ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (skumulowana wartość świadczenia)

20 000

20 000

11.

Zgon rodzica ubezpieczonego i rodzica małżonka ubezpieczonego

1 600

1 900

12.

Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu

1 200

BRAK

13.

Urodzenie martwego dziecka

2 400

BRAK

14.

Zgon dziecka ubezpieczonego

3 000

BRAK

15.

Osierocenie dziecka – jednorazowe świadczenie dla każdego dziecka

3 600

BRAK

16.

Ciężkie choroby ubezpieczonego

4 000

4 000

17.

Dzienne świadczenie szpitalne: pobyt w szpitalu spowodowany chorobą oraz powyżej 14-go dnia pobytu spowodowanego NW, wypadkiem komunikacyjnym, wypadkiem przy pracy, zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym

45

50

18.

Dzienne świadczenie szpitalne: pobyt w szpitalu spowodowany NW – wypłacane za każdy dzień pobytu od 1-go do 14-go dnia (skumulowana wysokość świadczenia)

135

150

19.

Dzienne świadczenie szpitalne: pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym – wypłacane za każdy dzień pobytu od 1-go do 14-go dnia (skumulowana wysokość świadczenia)

180

200

20.

Dzienne świadczenie szpitalne: pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem przy pracy – wypłacane za każdy dzień pobytu od 1-go do 14-go dnia (skumulowana wysokość świadczenia)

180

200

21.

Dzienne świadczenie szpitalne: pobyt w szpitalu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym– wypłacane za każdy dzień pobytu od 1-go do 14-go dnia (skumulowana wysokość świadczenia)

135

150

22.

Świadczenie dodatkowe za pobyt w szpitalu na OIT/OIOM

450

500

23.

Rekonwalescencja

22,50

25

24.

Operacje chirurgiczne - suma ubezpieczenia:

2 500

3 000

25.

Karta apteczna

100

100
 1. Klauzule dodatkowe

Zamawiający wnioskuje o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia następujących klauzul dodatkowych, które będą brane pod uwagę w ocenie kryterium jakości proponowanej ochrony ubezpieczeniowej.


  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna