Supra brokersPobieranie 109,04 Kb.
Data14.01.2018
Rozmiar109,04 Kb.

Strona zSUPRA BROKERS ®

F178
_____________________________________________________________________________

Wrocław, 13.08.2013

Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego


Treść zapytań oraz wyjaśnienia

zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Aleksandrowskiego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers Sp. z o.o. przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.


Pytanie 1

Czy Zamawiający zgodzi się, aby program ubezpieczeniowy funkcjonował w ramach trzech polis odpowiadających trzem wariantom ubezpieczenia, gdzie Ubezpieczającym byłby Powiat Aleksandrowski lub wszystkie jednostki organizacyjne wymienione w Tabeli w części I SIWZ (jako Współubezpieczający), a Ubezpieczonymi byli pracownicy jednostek organizacyjnych oraz uprawnieni członkowie rodzin pracowników?SIWZ, IV. 3.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ.
Pytanie 2

Czy Zamawiający uzna za równoważną przywołanym zapisom zasadę, że zapisy SIWZ mają pierwszeństwo przed OWU Wykonawcy, a w sprawach nie regulowanych w SIWZ obowiązują zapisy OWU Wykonawcy?Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.12)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ.
Pytanie 3

Czy Zamawiający zgodzi się, że w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, przyczyna zdarzenia je wywołującego, tj. wypadek lub zawał serca, lub udar mózgu, musi zajść w okresie odpowiedzialności Wykonawcy?Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.3)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zasada zniesienia pre–existingu nie dotyczy ryzyka wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego.
Pytanie 4

Czy Zamawiający zgodzi się, ze odpowiedzialność Wykonawcy dotyczy tych ryzyk, które ubezpieczony posiadał w ramach dotychczas funkcjonującej umowy ubezpieczenia, bezpośrednio przed zawarciem umowy z Wykonawcą?Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.3)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ograniczenia, by zniesienie pre-extingu miało zastosowanie tylko w stosunku do zakresu ryzyk, które funkcjonują w obecnych warunkach ubezpieczenia.
Pytanie 5

Czy Zamawiający zgodzi się, ze z odpowiedzialności Wykonawcy zostaną wyłączone uszczerbki na zdrowiu, trwała niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji oraz ciężkie choroby, które zaszły lub zostały stwierdzone przed początkiem umowy z Wykonawcą? – w ocenie Wykonawcy odpowiedzialność za te ryzyka leży po stronie dotychczasowego UbezpieczycielaZałącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.3)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że za ryzyka, takie jak: uszczerbki na zdrowiu, trwała niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji oraz ciężkie zachorowania, które zaszły lub zostały stwierdzone przed początkiem umowy z Wykonawcą odpowiada dotychczasowy Ubezpieczyciel.
Pytanie 6

Czy Zamawiający zgodzi się potwierdzić interpretację Wykonawcy, że klauzula dotyczy osób, które przystąpią do ubezpieczenia w dacie początku umowy z Wykonawcą? – w przeciwnym wypadku ciągłość ubezpieczenia nie zostanie zachowanaZałącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.3)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że klauzula dotyczy osób, które przystąpią do ubezpieczenia w dacie początku umowy z Wykonawcą.
Pytanie 7

Czy Zamawiający uzna za równoważną definicje:osierocenie dziecka przez ubezpieczonego – zgon ubezpieczonego, który nastąpił przed dniem ukończenia przez dziecko ubezpieczonego 25 roku życia

Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.7)


Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 8

Czy Zamawiający uzna za równoważną definicje zgon dziecka, jeżeli Wykonawca zdefiniuje jako:zgon dziecka – zgon dziecka, które w dniu zajścia zdarzenia objętego ochroną
w ramach dodatkowej umowy ubezpieczenia, miało ukończony 1 rok życia


Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.8)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.
Pytanie 9

czy Zamawiający zgodzi się, że członek rodziny Pracownika przystąpi do wariantu wybranego przez Pracownika?Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.11)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.
Pytanie 10

Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć następującą modyfikację zapisu w zdaniu pierwszym: „Przyjmuje się, że w stosunku do zakresu ubezpieczenia i definicji poszczególnych ryzyk mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy”?Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.12)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 11

Czy Zamawiający zaakceptuje indywidualną kontynuację Wykonawcy według Ogólnych Warunków:Zakres podstawowy

Zgon ubezpieczonego 100%

Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 200%

zgon ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu 200%

Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku 1%-4%

Zgon małżonka 100%

Zgon dziecka 30%

Zgon noworodka 20%

Zgon rodziców i Zgon rodziców małżonka 20%

Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu 10%

Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego 40%

Zakres dodatkowy (dobierany indywidualnie)

dzienne świadczenie szpitalne – pobyt w wyniku nieszczęśliwego wypadku 40zł

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego (dodatkowe świadczenie) 8 000zł

Operacje ubezpieczonego w wyniku wypadku 1 000 zł

Zgon małżonka w wyniku wypadku (dodatkowe świadczenie) 8 000 zł

Zgon małżonka w wyniku wypadku komunikacyjnego (dodatkowe świadczenie) 8 000zł

Zgon dziecka w wyniku wypadku (dodatkowe świadczenie) 2400 zł

Ubezpieczenie z funduszem – zgodnie z zapisami ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia z funduszemZałącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.16)

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje podany przez Wykonawcę zakres kontynuacji w ubezpieczeniu indywidualnie kontynuowanym, pod warunkiem umożliwienia dożywotniej kontynuacji ubezpieczenia opisanego w pytaniu jako zakres podstawowy.
Pytanie 12

Czy wymóg minimalnego pobytu 3 dni dotyczy hospitalizacji bez względu na przyczynę?Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.17)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymóg minimalnego pobytu 3 dni dotyczy hospitalizacji bez względu na przyczynę.
Pytanie 13

Czy Zamawiający uzna za równoważną definicje OIOM/OIT, jeżeli Wykonawca zdefiniuje jako:OIOM – oddział intensywnej opieki medycznej (oddział intensywnej terapii) – wydzielony oddział szpitalny, w którym przebywają chorzy w stanie zagrożenia życia objęci intensywnym leczeniem specjalistycznym, ciągłą pielęgnacją i nadzorem, zaopatrzony w specjalistyczny sprzęt umożliwiający ciągłe monitorowanie czynności życiowych chorych, pozwalające uchwycić lub przewidzieć moment zagrożenia życia

Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.18)

Odpowiedź: Zamawiający uznaje definicję Wykonawcy jako równoważną.
Pytanie 14

Czy Zamawiający uzna za równoważną definicje rekonwalescencji, jeżeli Wykonawca zdefiniuje jako:rehabilitacja poszpitalna – trwający nieprzerwanie, bezpośrednio po pobycie w szpitalu kończącym się w trakcie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, pobyt na zwolnieniu lekarskim wydanym przez ten szpital,

Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.19)

Odpowiedź: Podana przez wykonawcę definicja jest niewystarczająca, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 15

Czy Zamawiający uzna za równoważną definicje operacji ubezpieczonego Wykonawcy:operacja – zabieg chirurgiczny wykonany w szpitalu przez zespół lekarzy i pielęgniarek w celu przywrócenia prawidłowych czynności chorego narządu lub układu, usunięcia chorej tkanki, narządu lub jego części, usunięcia przyczyny choroby, ogniska chorobowego, dokonania przeszczepu, powiązany z koniecznością przecięcia skóry i innych tkanek

Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.20)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie operacji chirurgicznych.
Pytanie 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zastosowania otwartego katalogu operacji, zgodnego z Międzynarodową Klasyfikacja Procedur Medycznych - ICD 9? oraz Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie tak określonego Katalogu Wykonawcy (charakterotwarty nielimitowany) z podziałem na 5 klas operacji ze świadczeniami o następującej wysokości wskazanej przez Zamawiającego:

a. klasa 1 operacje najlżejsze

b. klasa 2

c. Klasa 3

d. klasa 4

e. klasa 5 operacje najcięższe


W załączeniu Katalog grup operacji ze skalą trudności

1. OPERACJE POWŁOK CIAŁA

a) przepukliny nabyte (2)*

b) operacje plastyczne rekonstrukcyjne następstw wypadków (1)

c) usunięcie zmiany skóry, tkanki podskórnej (1)

d) usunięcie zmian w obrębie sutka (2)

2. OPERACJE PRZEWODU POKARMOWEGO I NARZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ

a) operacje przełyku (5)

b) operacje przepukliny rozworu przełykowego (2)

c) operacje żołądka

- częściowa resekcja żołądka (3)

- całkowita resekcja żołądka (4)

- operacja wrzodu żołądka, dwunastnicy (3)

d) operacje jelit (4)

e) operacja wyrostka robaczkowego (1)

f) operacje odbytnicy, odbytu (żylaki odbytu patrz pkt 11 c)

- bez utworzenia stałego sztucznego odbytu (4)

- z utworzeniem stałego sztucznego odbytu (5)

g) operacje wątroby (5)

h) operacje pęcherzyka i dróg żółciowych (2)

i) operacje trzustki (5)

j) operacje śledziony (3)

3. AMPUTACJE

a) amputacja palców (1)

b) amputacja ręki, przedramienia, stopy (3)

c) amputacja podudzia, ramienia, uda (4)

d) całkowita amputacja kończyny z wyłuszczeniem w stawie (5)

e) amputacja prosta sutka/ów (3)

f) amputacja doszczętna sutka/ów z usunięciem zawartości dołu pachowego (5)

4. OPERACJE ZWIĄZANE Z OTWARCIEM KLATKI PIERSIOWEJ

a) operacje płuca (5)

5. OPERACJE NARZĄDÓW ZMYSŁU

a) operacje oka

- urazowe uszkodzenie gałki ocznej (3)

- usunięcie gałki ocznej (3)

- jaskra, zaćma, odwarstwienie siatkówki (2)

b) operacje ucha

- zabiegi w obrębie ucha środkowego (2)

- zabiegi w obrębie ucha wewnętrznego (4)

c) operacje nosa

- operacje zatok (2)

- operacje przegrody nosowej i małżowin nosa (1)

6. OPERACJE W OBRĘBIE JAMY USTNEJ I KRTANI

a) operacja migdałków podniebiennych (1)

b) operacje ślinianek (2)

c) usunięcie zmiany w obrębie krtani (1)

7. OPERACYJNE LECZENIE KOŚĆCA

a) operacje czaszki

- usunięcie kości, trepanacja lub odbarczenie (3)

- otwarcie jamy czaszki (5)

b) operacje twarzoczaszki (2)

c) operacje kręgosłupa, obręczy barkowej i miednicy (4)

d) operacje kończyn (3)

8. OPERACJE MIĘŚNI, ŚCIĘGIEN, WIĘZADEŁ (2)

9. OPERACJE UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO

a) operacje nerki (4)

b) operacje dróg moczowych (3)

c) operacje prostaty (3)

d) operacje ginekologiczne

- jajnika i jajowodu (2)

- w obrębie sromu, pochwy i szyjki macicy (2)

- wycięcie macicy (3) - usunięcie zmian w obrębie macicy (2)

e) operacje męskich narządów płciowych (2)

10. OPERACJE GUZÓW NOWOTWOROWYCH

a) usunięcie guzów złośliwych, z wyłączeniem guzów skóry, tkanki podskórnej, błony śluzowej (5)

b) usunięcie guzów złośliwych skóry, tkanki podskórnej, błony śluzowej (3)

11. OPERACJE NACZYŃ UKŁADU KRWIONOŚNEGO

a) operacje tętnic (5)

b) operacje żył (2)

c) żylaki odbytu (1)

12. OPERACJE KARDIOCHIRURGICZNE

a) chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej - by-pass (5)

b) wymiana zastawek wskutek wad nabytych (5)

c) wszczepienie rozrusznika serca (3)

d) wycięcie tętniaka serca (5)

e) zabieg udrożnienia tętnic wieńcowych – PTCA (2)

13. OPERACJE NEUROCHIRURGICZNE

a) operacje centralnego układu nerwowego - mózg i rdzeń kręgowy (5)

b) operacje obwodowego układu nerwowego (2)

14. OPERACJE TARCZYCY (4)

15. PRZESZCZEPY

a) przeszczep serca (5)

b) przeszczep wątroby (5)

c) przeszczep nerki (5)

d) przeszczep innych narządów (4)

16. OPERACJE Z ZASTOSOWANIEM TECHNIK LASEROWYCH (1)

* w nawiasach podano skalę operacji od 1 (operacje najlżejsze) do 5 (operacje najcięższe)

Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.20)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza otwarty katalog operacji z podziałem na większą liczbę klas jak wyznaczone minimum w SIWZ, ale nie na niższych kwotach świadczeń jak wskazanych w SIWZ, liczonych jako procenty sumy ubezpieczenia.
Pytanie 17

Czy Zamawiający zgodzi się, że Wykonawca wypłaci tylko jedno świadczenie w przypadku radioterapii i chemioterapii w każdym z rocznych okresów ubezpieczenia?Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.21)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisane w pytaniu ograniczenie.
Pytanie 18

Czy Zamawiający uzna, dla leczenia specjalistycznego ablacja, wszczepienie rozrusznika serca, wszczepienie kardiowertera(defibrylatora) świadczenie będzie należne w wysokości 50% podanej kwoty dla Grupy 1 i Grupy 2.Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.21)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza opisanego ograniczenia w wypłacie świadczenia i podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie leczenia specjalistycznego.
Pytanie 19

Czy Zamawiający zgodzi się, by zamiast prawa do odbioru produktów w aptece wykonawca wypłacił Ubezpieczonemu kwotę określoną w Umowie?Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.22)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza formę gotówkową realizacji ubezpieczenia dodatkowego „Karta Apteczna/Świadczenie Apteczne”.
Pytanie 20

Czy Zamawiający uzna za równoważną definicje trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, jeżeli Wykonawca zdefiniuje jako:trwały uszczerbek na zdrowiu – zaburzenie czynności uszkodzonego organu, narządu lub układu będące następstwem wypadku, któremu ubezpieczony uległ w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela, powodujące jego trwałą dysfunkcję,

Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.23)

Odpowiedź: Zamawiający uzna podaną definicję trwałego uszczerbku na zdrowiu jako równoważna z definicją trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem podaną w SIWZ.
Pytanie 21

Czy Zamawiający uzna za równoważną definicje Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, jeżeli Wykonawca zdefiniuje jako:wypadek komunikacyjny – wypadek zgłoszony na policję lub potwierdzony w dokumentacji prowadzonej przez straż miejską, sąd, prokuraturę i powstały w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela w związku z ruchem:

a) lądowym pojazdów silnikowych, pojazdów szynowych, rowerzystów, motorowerzystów, w którym ubezpieczony brał udział jako uczestnik ruchu bądź kierowca - w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, wywołany:

- działaniem siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami, zwierzętami, lub

- wywróceniem się pojazdu, lub

- pożarem, wybuchem spowodowanym działaniem czynnika termicznego i/lub chemicznego,

b) wodnym pojazdów pływających, z udziałem statku wodnego, w którym ubezpieczony poruszał się jako osoba kierująca lub pasażer,

c) lotniczym statków powietrznych, w którym to statku ubezpieczony podróżował jako pasażer lub członek załogi,

Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.24)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza podanej przez Wykonawcę definicji wypadku komunikacyjnego i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 22

Czy Zamawiający uzna katalog ciężkich chorób wykonawcy:poważne zachorowanie – jedno z poniżej wymienionych poważnych zachorowań zamieszczonych w katalogu poważnych zachorowań, powstałe w czasie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela:

katalog poważnych zachorowań:

1) nowotwór (guz) złośliwy,

2) zawał serca,

3) udar mózgu,

4) operacja pomostowania naczyń wieńcowych,

5) niewydolność nerek,

6) przeszczepianie narządów,

7) zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi,

8) zakażenie wirusem HIV w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych,

9) paraliż,

10) utrata kończyn,

11) utrata wzroku,

12) utrata słuchu,

13) utrata mowy,

14) ciężkie oparzenia,

15) łagodny nowotwór mózgu *

16) śpiączka,

17) choroba Creutzfeldta-Jacoba,

18) operacja aorty,

19) choroba Alzheimera,

20) schyłkowa niewydolność wątroby,

21) operacja zastawek serca,

22) stwardnienie rozsiane,

23) choroba Parkinsona,

24) anemia aplastyczna,

25) zapalenie mózgu,

26) schyłkowa niewydolność oddechowa,

27) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

28) bąblowiec mózgu

29) zgorzel gazowa

30) masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie

31) odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu

32) ropień mózgu

33) sepsa

34) borelioza

35) tężec

36) wścieklizna

37) gruźlica

38) choroba Huntingtona

39) zakażona martwica trzustki

40) choroba neuronu ruchowego

41) bakteryjne zapalenie wsierdzia

42) utrata kończyn wskutek choroby

43) bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowych

44) przewlekłe zapalenie wątroby typu C?

Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.27)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymieniony przez Wykonawcę katalog poważnych zachorowań.
Pytanie 23

Czy Zamawiający zaakceptuje jako zamienna definicje zawału serca Wykonawcy?zawał serca – zdarzenie powstałe w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia; za zawał serca uważa się, rozpoznanie dokonanej martwicy części mięśnia sercowego wywołanej nagłym przerwaniem dopływu krwi do określonego obszaru mięśnia sercowego.

Rozpoznanie musi być oparte na stwierdzeniu wzrostu lub spadku stężenia biomarkerów sercowych we krwi (troponiny I, troponiny T lub CK-MB), z co najmniej jedną wartością przekraczającą 99. percentyl zakresu referencyjnego dla danej metody laboratoryjnej, z współistniejącym co najmniej jednym z wymienionych niżej klinicznych wykładników niedokrwienia mięśnia sercowego:

a) typowe objawy kliniczne zawału mięśnia sercowego,

b) jeden z następujących objawów EKG wskazujących na świeże niedokrwienie mięśnia sercowego: nowo powstałe uniesienie lub obniżenie odcinka ST-T, odwrócenie załamka T, nowe patologiczne załamki Q lub nowo powstały blok lewej odnogi pęczka Hisa.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje innych ostrych zespołów wieńcowych?

Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.28)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza definicję Wykonawcy i informuje, że modyfikacji ulega Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.28), zgodnie z informacją podaną w odpowiedzi na Pytanie 50 niniejszego dokumentu.
Pytanie 24

Czy Zamawiający uzna za równoważną definicje sepsy, jeżeli Wykonawca zdefiniuje jako:Za sepsę uważa się tylko taką sepsę, która oznacza uogólnioną reakcję zapalną organizmu na zakażenie bakteriami, grzybami lub wirusami objawiającą się niewydolnością wielonarządową; przez niewydolność wielonarządową rozumie się stan, w którym dochodzi do nieprawidłowego działania dwóch lub więcej narządów lub układów, do których zaliczamy ośrodkowy układ nerwowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ krwiotwórczy, nerki, wątrobę

Odpowiedzialnością nie są objęte przypadki sepsy wtórnej po zabiegach operacyjnych i/lub urazach.

Jednoznaczne rozpoznanie musi być potwierdzone w dokumentacji medycznej z ośrodka prowadzącego leczenie

Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.29)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podaną przez Wykonawcę definicję sepsy.
Pytani 25

Czy Zamawiający uzna za równoważną definicje wścieklizny, jeżeli Wykonawca zdefiniuje jako:Za wściekliznę uważa się tylko taką ostrą chorobę zakaźną wymagającą leczenia w warunkach szpitalnych, której istotą jest ostre zapalenie mózgu i rdzenia wywołane przez potwierdzone w dokumentacji medycznej zakażenie wirusem wścieklizny (Rabies virus).

Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.30)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podaną przez Wykonawcę definicję wścieklizny.
Pytani 26

Czy Zamawiający uzna za równoważną definicje odkleszczowego wirusowego zapalenia mózgu, jeżeli Wykonawca zdefiniuje jako:Za odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu uważa się tylko taką chorobę przenoszona przez kleszcze, która przebiega z różnorodnymi objawami neurologicznymi, skutkującymi koniecznością hospitalizacji i została potwierdzona badaniem płynu mózgowo-rdzeniowego. Rozpoznanie choroby powinno być jednoznacznie ustalone przez lekarza specjalistę neurologa wraz ze wskazaniem właściwego kodu choroby (A 84) według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD 10 i podane w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego.

Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.31)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podaną przez Wykonawcę definicję odkleszczowego wirusowego zapalenia mózgu.
Pytanie 27

Czy Zamawiający uzna za równoważną definicję:Za zgorzel gazową uważa się tylko taką zgorzel, która wymaga zastosowania leczenia w warunkach szpitalnych, z powodu rozpoznania potwierdzonego w dokumentacji medycznej ciężkiego zakażenia przyrannego, przebiegającego z rozległym obrzękiem, martwicą mięśni, wytwarzaniem gazu w tkankach oraz towarzyszącymi ogólnymi objawami toksemii, spowodowanego przez bakterie: Clostridium perfringens, Clostridium Novyi (oedematiens) lub Clostridium septicum

Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.32)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podaną przez Wykonawcę definicję zgorzeli gazowej.
Pytanie 28

Czy Zamawiający uzna za równoważną definicję:

Za bąblowiec mózgu uważa się tylko taki bąblowiec mózgu, który oznacza usuniętą chirurgicznie zmianę w mózgu, składająca się z pojedynczych lub mnogich larw typu echinococcus (pęcherz bąblowcowy), potwierdzoną w rozpoznaniu histopatologicznym?

Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.33)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podaną przez Wykonawcę definicję bąblowca mózgu.
Pytanie 29

Czy Zamawiający uzna za równoważną definicję:Za ropień mózgu uważa się wyłącznie taki ropień, który jest usuniętą chirurgicznie zmianą w mózgu opisaną w rozpoznaniu histopatologicznym jako ropień mózgu.

Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.34)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podaną przez Wykonawcę definicję ropnia mózgu.
Pytanie 30

Czy Zamawiający uzna za równoważną definicję wykonawcy:niezdolność do samodzielnej egzystencji – zmiany w stanie zdrowia ubezpieczonego będące wynikiem choroby lub wypadku, które zaistniały w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela powodujące wydanie przez właściwego lekarza orzecznika, właściwą komisję lekarską prawomocnego orzeczenia lub prawomocnego wyroku sądu lub decyzji organu rentowego, na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach, stwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego na okres powyżej 24 miesięcy. Ostateczną decyzję o uznanie świadczenia podejmuje komisja lekarska ubezpieczyciela

Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.35)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza definicję niezdolności do samodzielnej egzystencji.
Pytanie 31

Czy Zamawiający zgodzi się, że stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego ustalany będzie po zakończeniu leczenia i ewentualnej rehabilitacji, nie później jednak niż po upływie 36 miesięcy od dnia wypadku?Załącznik 1 do SIWZ, IV. Klauzule dodatkowe, pkt.1)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, by stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego ustalany był po zakończeniu leczenia i ewentualnej rehabilitacji, nie później jednak niż po upływie 36 miesięcy od dnia wypadku.
Pytanie 32

Czy Zamawiający zgodzi się z interpretacja Wykonawcy, że zniesienie karencji wobec członków rodzin Pracownika w przypadku przystąpienia do ubezpieczenia w okresie 3 miesięcy od daty zawarcia związku małżeńskiego dotyczy małżonka Pracownika, a zniesienie karencji wobec członków rodzin Pracownika w przypadku przystąpienia do ubezpieczenia w okresie 3 miesięcy od daty ukończenia przez dziecko 18-tego roku życia dotyczy tego pełnoletniego dziecka Pracownika?Załącznik 1 do SIWZ, II. Przedmiot zamówienia, pkt.14)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zapisy pkt. 14 dotyczą członków rodzin.
Pytanie 33

Czy Zamawiający zgodzi się, że w przypadku śmierci ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku sródmózgowego Wykonawca wypłaci świadczenie jeśli zgon nastąpi w ciągu 6 miesięcy od daty wypadku będącego bezpośrednią przyczyną zgonuZałącznik 1 do SIWZ, IV. Klauzule dodatkowe, pkt.1)

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 34

Czy Zamawiający zgodzi się, że w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, przyczyna zdarzenia je wywołującego, tj. wypadek, zawał udar lub krwotok śródmózgowy, musi zajść w okresie odpowiedzialności Wykonawcy?Załącznik 1 do SIWZ, IV. Klauzule dodatkowe, pkt.1)

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 35

Czy Zamawiający zgodzi się, ze świadczenie z tytułu zgonu zostanie pomniejszone o wypłacone świadczenie z tytułu poważnego zachorowania / operacji / leczenia specjalistycznego, o ile zgon ten pozostawał w związku przyczynowo-skutkowym z poważnym zachorowanie / operacją / leczeniem specjalistycznym i nastąpił w ciągu 6 miesięcy od wypłaty świadczenia z tytułu poważnego zachorowania / operacji / leczenia specjalistycznego?Załącznik 1 do SIWZ, IV. Klauzule dodatkowe, pkt.2)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza opisanego przez Wykonawcę ograniczenia w wypłacie świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego.
Pytanie 36

Czy Zamawiający zaakceptuje następujące zapisy dotyczące tej klauzuli:

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu rehabilitacyjnym lub w oddziale rehabilitacyjnym – świadczenie wypłacane jest z tytułu pobytu ubezpieczonego w oddziale rehabilitacyjnych szpitala spełniającego kryteria definicji określone w OWU oraz w specjalistycznym szpitalu rehabilitacyjnym prowadzącym leczenie rehabilitacyjne w warunkach szpitalnych. Odpowiedzialnością nie są objęte pobyty w szpitalach uzdrowiskowych, szpitalach uzdrowiskowo-rehabilitacyjnych i innych placówkach o podobnym profilu. Odpowiedzialnością nie są również objęte pobyty związane z rehabilitacją psychiatryczną.  

Świadczenia płatne od 1 dnia pobytu w szpitalu rehabilitacyjnym lub w oddziale rehabilitacyjnym, maksymalnie za 90 dni pobytu.

Pobyt w szpitalu rehabilitacyjnym lub w oddziale rehabilitacyjnym musi rozpocząć się w okresie 6 miesięcy od daty zakończenia pobytu w szpitalu i musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy pobytem w szpitalu a pobytem w szpitalu rehabilitacyjnym lub w oddziale rehabilitacyjnym.   W przypadku pobytu w szpitalu rehabilitacyjnym lub w oddziale rehabilitacyjnym mają zastosowanie wyłączenia odpowiedzialności i karencje takie same jak w umowie Dzienne Świadczenia Szpitalne Ubezpieczonego.

Świadczenie w tytułu rehabilitacji będzie wypłacone pod warunkiem wypłaty świadczenia z tytułu dziennego świadczenia szpitalnego. 

Stawka za dzień jak w przypadku pobytu w szpitalu w wyniku choroby. 

Załącznik 1 do SIWZ, IV. Klauzule dodatkowe, pkt.5)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie do klauzuli zapisów szczegółowych Wykonawcy o ile nie zostają w sprzeczności z SIWZ.
Pytanie 37

Czy Zamawiający zgodzi się, ze odpowiedzialność Wykonawcy względem danego Ubezpieczonego kończy się w najbliższą rocznicę zawarcia umowy przypadającą po ukończeniu przez ubezpieczonego 70 lat?Załącznik 1 do SIWZ, IV. Klauzule dodatkowe, pkt.6)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na opisane ograniczenie.


Pytanie 38

Czy Zamawiający uzna za spełniona klauzulę jeżeli Wykonawca udostępni Zamawiającemu aplikację posiadającą poniższe funkcjonalności:  • prowadzenie ewidencji osób objętych programem ubezpieczenia,

  • ewidencjonowanie osób przystępujących do programu ubezpieczenia,

  • ewidencjonowanie osób występujących z programu ubezpieczenia,

Zakład ubezpieczeń nie oczekuje od Zamawiającego miesięcznych raportów rozliczeń.

Załącznik 1 do SIWZ, IV. Klauzule dodatkowe, pkt.9)

Odpowiedź: Zamawiający uzna klauzulę za spełnioną.
Pytanie 39

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie wysokości świadczenia z tytułu urodzenia martwego dziecka w grupie III.Załącznik 1 do SIWZ, III.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w grupie III należne jest świadczenie z tytułu urodzenia martwego dziecka w wysokości 3 400 zł.
Pytanie 40

Czy Zamawiający zaakceptuje definicję partnera Wykonawcy?partner – osoba płci przeciwnej wobec ubezpieczonego, wskazana przez ubezpieczonego w deklaracji uczestnictwa/zmiany jako osoba z nim nie spokrewniona, pozostająca z ubezpieczonym w nieformalnym związku, prowadząca z ubezpieczonym

wspólne gospodarstwo domowe oraz nie pozostająca w związku małżeńskim z osobą trzecią, która w dniu składania stosownych oświadczeń o związku partnerskim, a także w dniu zajścia zdarzenia objętego ochroną w ramach dodatkowej umowy ubezpieczenia nie pozostaje w związku małżeńskim z osobą trzecią, o ile ubezpieczony w dniu składania stosownych oświadczeń o związku partnerskim, a także w dniu zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach dodatkowej umowy ubezpieczenia również nie pozostaje/wał w związku małżeńskim z osobą trzecią

Załącznik 1 do SIWZ, IV., 12)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza definicję partnera. W przypadku zmiany treści klauzuli do oferty należy dołączyć zmodyfikowaną treść klauzuli.
Pytanie 41

Czy Zamawiający dopuszcza pomniejszenie kwoty wypłaty świadczenia z tytułu zgonu osoby ubezpieczonej o ile wcześniej zostało wypłacone świadczenie z tytułu leczenia specjalistycznego, zgon nastąpił w ciągu 6 miesięcy od doręczenia wniosku o wypłatę świadczenia i między leczeniem specjalistycznym a zgonem jest związek przyczynowo skutkowy?Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza opisanego ograniczenia w wypłacie świadczeń.


Pytanie 42

Czy Zamawiający dopuszcza, aby ochrona ubezpieczeniowa w zakresie leczenia specjalistycznego dotyczyła leczenia zastosowanego wskutek choroby stwierdzonej lub nieszczęśliwego wypadku zaistniałego po dniu zawarcia umowy?Pytanie 43

Czy Zamawiający dopuszcza, aby ochrona ubezpieczeniowa w zakresie operacji dotyczyła zabiegów, które miały miejsce w przypadku gdy choroba została stwierdzona lub nieszczęśliwy wypadek zaistniał po dniu zawarcia umowy?Pytanie 44

Czy Zamawiający dopuszcza, aby ochroną ubezpieczeniową objęte były operacje, które były następstwem choroby lub wypadku zaistniałych po raz pierwszy po rozpoczęciu odpowiedzialności?Odpowiedź 42-44: Zamawiający nie dopuszcza opisanych w pytaniach ograniczeń. Świadczenia z tytułu leczenia specjalistycznego czy operacji chirurgicznych należne są za sam fakt zastosowania leczenia specjalistycznego czy przeprowadzenia operacji, bez względu czy są one wynikiem wcześniej podjętego leczenia lub zdiagnozowanego zachorowania czy nieszczęśliwego wypadku.
Pytanie 45

Czy Zamawiający dopuszcza pomniejszenie kwoty wypłaty świadczenia z tytułu zgonu osoby ubezpieczonej o ile wcześniej zostało wypłacone świadczenie z tytułu operacji, zgon nastąpił w ciągu 6 miesięcy od doręczenia wniosku o wypłatę świadczenia i między operacją a zgonem jest związek przyczynowo skutkowy?Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuszcza opisanych w pytaniu ograniczeń w wypłacie świadczeń.
Pytanie 46

Czy Zamawiający dopuszcza ograniczenia w wypłacie świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu stanowiące, że świadczenie zostanie wypłacone gdy wartość procentowa trwałego uszczerbku na zdrowiu osoby ubezpieczonej w następstwie nieszczęśliwego wypadku wyniesie określoną wartość np. ponad 20%, np. ponad 25%?Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza opisanego ograniczenia w wypłacie świadczeń.
Pytanie 47

Czy Zamawiający zgadza się, żeby wypłata za operację chirurgiczną była uzależniona od okresu hospitalizacji osoby ubezpieczonej, np. wypłata nastąpi tylko w przypadku, gdy osoba przebywała w szpitalu nieprzerwanie 20/30 dni?Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza opisanego ograniczenia w ustalaniu zasadności wypłaty świadczenia z tytułu operacji chirurgicznych.
Pytanie 48

Czy wskazane w Załącznik nr 1, punkt II.16 (indywidualna kontynuacja) minimalne wysokości oczekiwanych świadczeń są wartościami skumulowanymi?Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podane wartości podlegają kumulacji zgodnie z informacją poniżej:

- Śmierć ubezpieczonego- min. 100% s.u.,

- Śmierć ubezpieczonego wskutek NW - min. 200% s.u.(wartość skumulowana),

- Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW - min.1% s.u. za 1 % trwałego uszczerbku,

- Śmierć małżonka- min. 100% s.u.,

- Śmierć dziecka-min. 30% s.u.,

- Urodzenie dziecka-min. 10% s.u.,

- Urodzenie martwego dziecka – min. 20%,

- Śmierć rodziców lub teściów- min. 20%,

- Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego- min. 40%.
Pytanie 49

Czy we wskazanych punktach Załącznik nr 1, punkty II.28 do II.34 – definicje dotyczą ryzyka „ciężkich chorób ubezpieczonego” – w pozostałych przypadkach, w razie wystąpienia w innych ryzykach podobnych lub tożsamych jednostek chorobowych – obowiązywać będą zapisy stosownych ogólnych warunków Wykonawcy?Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że wymienione punkty 28-34 dotyczą wyłącznie ciężkich chorób ubezpieczonego. Punkt 28 zgodnie z odpowiedzią do pytania 50 zostaje usunięty.
Pytanie 50

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że słuszną jest interpretacja punktu, Załącznik nr 1, punkt IV.14 (gwarancja rozszerzenia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu zawału serca) – która mówi że dodatkowe punkty otrzyma ten Wykonawca, który zastosuje definicję określoną w punkcie IV.14 (identyczną z definicją podaną w punkcie II.28) na ryzyka inne niż „poważne zachorowanie Ubezpieczonego” ?Odpowiedź/Zmiana do SIWZ: W związku z pytaniem Wykonawcy modyfikacji ulega Załącznik 1 do SIWZ rozdz. II przez wykreślenie pkt 28. Jednocześnie informujemy, że Wykonawca uzyskuje dodatkowe punkty przez przyjęcie klauzuli nr 14 definiującej wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania - zawału serca.
Pytanie 51

Czy Zmawiający dopuszcza, aby komisje lekarskie/badanie lekarskie organizowane byłyby w placówkach medycznych zlokalizowanych w odległości 10 km od siedziby Zamawiającego?Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby komisje lekarskie/badanie lekarskie organizowane byłyby w placówkach medycznych zlokalizowanych w odległości 10 km od siedziby Zamawiającego.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Marcin Foryś


_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®

53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000155993,

kapitał zakł.: 501.800 zł, NIP: 8992523230©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna