Supra brokers ® F288Pobieranie 117,02 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar117,02 Kb.

Strona z

SUPRA BROKERS ®

F288

_____________________________________________________________________
Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA


 1. Podstawowe dane
Stan na miesiąc listopad 2013

Liczba

Pracownicy ogółem

459

Struktura zawodowo-wiekowa pracowników

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pracownicy posiadający ochronę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń grupowych (powyżej 68 roku życia)

169 (2)

Współmałżonkowie i pełnoletnie dzieci posiadający ochronę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń grupowych na prawach pracownika

14 1. Przedmiot ubezpieczenia:
 1. Wykonawca akceptuje niezmienność swojej oferty niezależnie od ilości osób przystępujących do ubezpieczenia i znosi minimalny limit ilościowy grupy ubezpieczonych.

 2. Uprawnieni do ubezpieczenia - do ubezpieczenia będą mieli prawo przystąpić pracownicy Zamawiającego oraz członkowie ich rodzin, którzy w dniu składania deklaracji przystąpienia ukończyli 18 rok życia i nie ukończyli 69 roku życia.

Do ubezpieczenia będą mogły przystąpić osoby, będące pracownikiem Zamawiającego, które przekroczyły wiek 69 lat pod warunkiem, że były objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia grupowego funkcjonującego u Zamawiającego bezpośrednio przed zawarciem umowy ubezpieczenia z Wykonawcą.

Prawo przystąpienia do ubezpieczenia przysługuje również pracownikom i członkom rodzin pracowników, którzy byli objęci ubezpieczeniem grupowym funkcjonującym u Zamawiającego, a którzy w momencie wprowadzania nowej ochrony przebywają na urlopie bezpłatnym, macierzyńskim, wychowawczym, zwolnieniu lekarskim bądź w szpitalu.Wymaga się zapewnienia pełnej ochrony przez cały okres umowy ubezpieczenia zawartej w wyniku przetargu w stosunku do ubezpieczonych pracowników Zamawiającego. W stosunku do członków rodzin dopuszcza się wygaśnięcie ochrony w momencie ukończenia przez członka rodziny 70 roku życia.

 1. Ubezpieczyciel uzna swoją odpowiedzialność za skutki stanów chorobowych oraz wypadków, które zostały stwierdzone/zaszły przed początkiem odpowiedzialności Wykonawcy, a których skutki ujawniły się po rozpoczęciu odpowiedzialności Wykonawcy pod warunkiem, że Pracownik lub członek rodziny był ubezpieczony w ramach ubezpieczenia grupowego bezpośrednio przed zawarciem umowy ubezpieczenia – zniesienie pre–existingu. Zniesienie pre-extingu dotyczy następujących ryzyk ubezpieczeniowych:

 • zgon ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

 • zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy,

 • zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego,

 • zgon ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego,

 • zgonu małżonka ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

 • ciężkie choroby ubezpieczonego,

 • leczenie szpitalne,

 • leczenie specjalistyczne,

 • operacje chirurgiczne.

 1. Do okresu wyłączenia odpowiedzialności z tytułu zgonu ubezpieczonego w wyniku samobójstwa Wykonawca zaliczy staż ubezpieczonego z poprzedniej umowy ubezpieczenia.

 2. Pracownik – to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, lub innej umowy cywilnoprawnej w szczególności umowy – zlecenia, umowy o dzieło, której przedmiotem jest świadczenie pracy na rzecz Zamawiającego.

 3. Członek rodziny:

 • małżonek – osoba pozostająca z ubezpieczonym w związku małżeńskim,
  w stosunku do której nie orzeczono separacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, a jeżeli Ubezpieczony nie ma małżonka – partner życiowy – rozumiany jako osoba, która pozostaje z Ubezpieczonym w związku nieformalnym i prowadzi z nim wspólne gospodarstwo domowe, a jednocześnie nie jest w związku małżeńskim z inną osobą;

 • pełnoletnie dziecko ubezpieczonego.

 1. Dziecko, w rozumieniu ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek osierocenia dziecka oznacza – dziecko ubezpieczonego (własne, a także przysposobione lub pasierb – jeżeli nie żyje ojciec lub matka) w wieku do 18 lat, a w razie uczęszczania do szkoły w wieku do 25 lat lub bez względu na wiek w razie jego całkowitej niezdolności do pracy.

 2. Dziecko, w rozumieniu ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci dziecka oznacza - dziecko ubezpieczonego (własne, a także przysposobione lub pasierb – jeżeli nie żyje ojciec lub matka) w wieku do 25 lat.

 3. Zamawiający zastrzega, iż u Zamawiającego będą funkcjonować jednocześnie 3 GRUPY ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia i wysokość świadczeń dla ubezpieczonych w danej GRUPIE Zamawiający określa w tabelach świadczeń. O wyborze Grupy decydują osoby do niej przystępujące.

 4. Prawo przystąpienia do ubezpieczenia na warunkach zaproponowanych przez Wykonawcę dla pracowników winni mieć członkowie rodziny przystępującego do ubezpieczenia pracownika. Członkowie rodziny pracownika mają prawo wyboru dowolnej GRUPY ubezpieczenia, niezależnie od GRUPY do której przystąpi pracownik Zamawiającego. Członkowie rodzin nie mają prawa zmiany wybranej GRUPY ubezpieczenia w ciągu trwania umowy ubezpieczenia zawartej w drodze przetargu. Składka ubezpieczeniowa za członków rodziny pracownika będzie opłacana z wynagrodzenia netto pracownika. Składka łączna będzie przekazywana przez Zamawiającego na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe.

 5. Przyjmuje się, że w stosunku do zakresu ubezpieczenia i definicji poszczególnych ryzyk mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia Towarzystw Ubezpieczeniowych biorących udział w przetargu. Wyjątek od tej zasady stanowi nadrzędność zapisów SIWZ.

Zamawiający akceptuje odmienną treść definicji, o ile nie zawęża ona zakresu ochrony i uprawnień ubezpieczonych w stosunku do założeń SIWZ.

 1. Karencje dla Pracowników:

 • w stosunku do osób będących Pracownikami w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, które przystąpią do ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, wymaga się zniesienia okresów karencji w pełnym zakresie oferty;

 • karencji nie stosuje się również w stosunku do osób zatrudnionych w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, które przystąpią do ubezpieczenia grupowego w okresie 3 miesięcy od daty zatrudnienia;

 • w pozostałych przypadkach zastosowanie mają zapisy OWU dotyczące okresów karencji, z wyłączeniem ryzyk związanych z następstwami nieszczęśliwych wypadków(obowiązuje pełne zniesienie karencji na zdarzenia będące następstwem NW).

 1. Karencje dla członków rodzin Pracowników:

 • Zamawiający wymaga, aby w stosunku do członków rodzin pracownika, którzy przystąpią do ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, nie miały zastosowania okresy karencji w pełnym zakresie oferty. Karencje nie będą miały zastosowania również w stosunku do członków rodziny, które przystąpią do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia w okresie 3 miesięcy od daty zatrudnienia pracownika, od daty zawarcia związku małżeńskiego oraz ukończenia przez dziecko 18-go roku życia;

 • w pozostałych przypadkach zastosowanie mają zapisy OWU dotyczące okresów karencji, z wyłączeniem ryzyk związanych z następstwami nieszczęśliwych wypadków (obowiązuje pełne zniesienie karencji na zdarzenia będące następstwem NW).

 • dopuszcza się zastosowanie okresów karencji w stosunku do partnerów życiowych pracowników zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty OWU Wykonawcy.

 1. Indywidualna kontynuacja - Zamawiający wymaga zagwarantowania dożywotniej indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia dla Ubezpieczonego, bez względu na wiek, po ustaniu stosunku prawnego łączącego Ubezpieczonego z Ubezpieczającym oraz w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub bezpłatnego jak również w stosunku do Ubezpieczonego, który odbywa służbę wojskową. W każdym z wymienionych przypadków prawo do indywidualnej kontynuacji przysługuje Ubezpieczonemu, za którego przekazano składkę za okres co najmniej 6 miesięcy. Natomiast w przypadku ustania stosunku prawnego łączącego Ubezpieczonego z Ubezpieczającym z powodu reorganizacji lub likwidacji bez względu na okres przekazywania. Do tego okresu zaliczany będzie również staż u poprzedniego ubezpieczyciela – pod warunkiem, że została zachowana ciągłość ubezpieczenia.

Minimalne zakresy ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego:

I.

 • Śmierć ubezpieczonego - min. 100% s.u.,

 • Śmierć ubezpieczonego wskutek NW – min. 200% s.u. (skumulowana wysokość świadczeń)

 • Śmierć ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego – min. 700% s.u. (skumulowana wysokość świadczeń)

 • Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany NW: min. 1% s.u. za 1% trwałego uszczerbku,

 • Śmierć małżonka – min. 50% s.u.,

 • Śmierć małżonka w wyniku NW – min.300% (skumulowana wysokość świadczeń),

 • Śmierć dziecka – min. 30% s.u.,

 • Urodzenie dziecka – min. 10% s.u.,

 • Urodzenie martwego dziecka – min. 20%  s.u.,

 • Śmierć rodziców lub teściów –  min. 20% s.u.,

 • Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego – min. 40% s.u.

lub

II.

 • Śmierć ubezpieczonego100% s.u.,

 • Śmierć ubezpieczonego wskutek NW 200% s.u.(skumulowana wysokość świadczenia),

 • Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW 1% s.u. za 1 % trwałego uszczerbku,

 • Śmierć małżonka 100% s.u.,

 • Śmierć dziecka 30% s.u.,

 • Urodzenie dziecka 10% s.u.,

 • Urodzenie martwego dziecka 20% s.u.,

 • Śmierć rodziców lub teściów 20% s.u.,

 • Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego 40% s.u..

Maksymalna składka za powyższy zakres to 7,00 zł za 1 tys. sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu indywidualnie kontynuowanym. Wymagana suma ubezpieczenia: 10 000.

 1. Leczenie szpitalne – zgodnie z owu wykonawcy, ale w znaczeniu nie węższym jak: świadczenie wypłacane w przypadku trwającego nieprzerwalnie dłużej niż 3 dni pobytu ubezpieczonego w szpitalu (od pierwszego dnia pobytu w szpitalu); świadczenie wypłacane za min. 90 dni w każdym okresie kolejnych 12 miesięcy obowiązywania umowy ubezpieczenia. Wymaga się aby podwyższona kwota dziennego świadczenia z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym, nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy, zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym należna była za minimum 14 dni pobytu w szpitalu.

Wykonawca obejmie swoją odpowiedzialnością również pobyt w szpitalu spowodowany leczeniem dyskopatii, zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, chorób zwyrodnieniowych stawów, reumatoidalnego zapalenia stawów oraz chorób stawu kolanowego.

 1. Pobyt na OIOM/OIT - świadczenie powinno obejmować pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na skutek choroby lub wypadku, w pomieszczeniu przeznaczonym wyłącznie intensywnej opiece medycznej, trwający nieprzerwanie co najmniej 48 godzin.

 2. Rekonwalescencja- zgodnie z owu wykonawcy, ale w znaczeniu nie węższym jak: świadczenie wypłacane za minimum 30 dni trwającego nieprzerwanie, bezpośrednio po co najmniej 14-dniowym pobycie w szpitalu, pobyt na zwolnieniu lekarskim wydanym przez oddział szpitalny w którym odbywało się leczenie szpitalne; świadczenie wypłacane za każdy dzień zwolnienia lekarskiego; wymaga się zagwarantowania łącznie wypłaty za minimum 90 dni rekonwalescencji w każdym okresie kolejnych 12 miesięcy obowiązywania umowy ubezpieczenia.

 3. Operacje chirurgiczne - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za operacje chirurgiczne wykonywane metodą endoskopową, zamkniętą oraz otwartą wymienione w katalogu operacji chirurgicznych (prosimy o załączenie w ofercie katalogu operacji chirurgicznych), wykonane w placówce medycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez lekarza o specjalności zabiegowej, w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym, niezbędnym z medycznego punktu widzenia w celu wyleczenia lub zmniejszenia objawów choroby lub urazu, w czasie trwania odpowiedzialności w stosunku do danego ubezpieczonego. Liczba kategorii/klas, według których operacje zostaną podzielone i w zależności od których Zakład Ubezpieczeń będzie wypłacał świadczenie nie może być mniejsza niż 3 (najcięższe, pośrednie, najlżejsze) gdzie za operacje najcięższe (najbardziej skomplikowane pod względem medycznym) wypłata świadczenia będzie najwyższa i nie mniejsza niż 50% sumy ubezpieczenia. Za operacje najlżejsze (najmniej skomplikowane pod względem medycznym) wypłata świadczenia będzie wynosić nie mniej niż 10% sumy ubezpieczenia. Za operacje pośrednie wypłata świadczenia nie może być mniejsza niż 30 % sumy ubezpieczenia. Dopuszcza się podział na większą liczbę kategorii/klas o ile podział ten jest korzystniejszy niż zapisy SIWZ. Wykaz operacji powinien zawierać minimum 520 operacji (dopuszcza się zastosowanie w ubezpieczeniu na wypadek operacji chirurgicznych zastosowanie otwartego katalogu operacji zgodnego z Międzynarodową Klasyfikacją Procedur Medycznych ICD9).

Świadczenie z tytułu operacji chirurgicznych należne jest za sam fakt przeprowadzenia operacji, bez względu czy operacja jest wynikiem wcześniej podjętego leczenia lub zdiagnozowanego zachorowania czy nieszczęśliwego wypadku.

 1. Leczenie specjalistyczne – Wykonawca wypłaci ubezpieczonemu świadczenie w określonej w tabeli świadczeń kwocie w przypadku przeprowadzenia u ubezpieczonego leczenia specjalistycznego, tj. chemioterapii-podania pierwszej dawki leku lub radioterapii-podania pierwszej dawki promieniowania jonizującego, terapii interferonowej-podania pierwszej dawki leku, wszczepienia kardiowertera (defibrylatora), wszczepienia rozrusznika serca, wykonania ablacji.

 2. Świadczenie apteczne/Karta apteczna - świadczenie umożliwiające odbiór w aptece produktów o wartości 100% sumy ubezpieczenia wskazanej w tabeli świadczeń, po odbyciu leczenia szpitalnego spowodowanego chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem, objętego odpowiedzialnością Towarzystwa Ubezpieczeniowego na wypadek leczenia szpitalnego. Wykonawca przyzna Ubezpieczonemu prawo do odbioru produktów w aptece za co najmniej trzy rozpoczęte pobyty w szpitalu, w każdym okresie kolejnych 12 miesięcy trwającym miedzy rocznicami polisy, objęte odpowiedzialnością z tytułu ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego.

 3. Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – oznacza trwałe, nie rokujące poprawy uszkodzenie danego organu, narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub układu lub upośledzeniu jego funkcji (prosimy o załączenie w ofercie tabeli oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu).

Zamawiający nie dopuszcza by wypłata świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku była zasadna po osiągnięciu z góry określonego przez Wykonawcę minimalnego progu procentowego trwałego uszczerbku.

 1. Nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny - określenie to w SIWZ rozumiane jest jako nagłe, gwałtowne i niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego nastąpiło zdarzenie objęte ochroną wywołane:

a) ruchem pojazdów na drodze, w którym ubezpieczony brał udział jako uczestnik ruchu bądź kierowca, z tym że „pojazd”, „droga”, „uczestnik ruchu” i „kierowca” rozumiane są zgodnie ze znaczeniem nadanym przez obowiązujące przepisy prawa o ruchu drogowym. Definicja ta obejmuje swym zakresem między innymi takie pojazdy silnikowe jak: motocykle, motorowery, wózki widłowe i inne pojazdy jednośladowe.

b) ruchem pojazdu kolejowego ciągniętego przez pojazd trakcyjny, w którym ubezpieczony brał udział jako pasażer albo członek załogi tego pojazdu, z tym że:

– pojazd kolejowy oznacza pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych,

– pojazd trakcyjny oznacza pojazd kolejowy z napędem własnym, w tym metro,

c) eksploatacją pasażerskiego statku powietrznego koncesjonowanych linii lotniczych, który zaistniał od chwili, gdy jakakolwiek osoba weszła na jego pokład z zamiarem wykonania lotu, do chwili opuszczenia pokładu statku powietrznego przez wszystkie osoby znajdujące się na nim, a statek powietrzny został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji albo statek powietrzny zaginął i nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek powietrzny znajduje się w miejscu, do którego dostęp nie jest możliwy,

d) ruchem statku, w którym ubezpieczony brał udział jako członek załogi bądź pasażer, a statek zatonął albo został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji albo statek zaginął i nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek znajduje się w miejscu, do którego dostęp nie jest możliwy 1. Ankiety medyczne dla pracowników- Wykonawca nie będzie żądał wypełniania ankiet medycznych lub kwestionariuszy zdrowotnych od przystępujących w dowolnym czasie do ubezpieczenia grupowego pracowników.

 2. Ankiety medyczne dla członków rodzin pracowników - Wykonawca nie będzie żądał wypełniania ankiet medycznych lub kwestionariuszy zdrowotnych od przystępujących w dowolnym czasie do ubezpieczenia grupowego członków rodzin pracowników.

 3. Ciężkie choroby ubezpieczonego – wystąpienie u Ubezpieczonego co najmniej następujących chorób: anemia plastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej by-pass, choroba Creutzwelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa , tężec, udar, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV w następstwie transfuzji krwi lub w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych, zawał serca, zgorzel gazowa, oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, borelioza za które Wykonawca wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości określonej w tabeli świadczeń.

 4. Zawał serca - oznacza wystąpienie u Ubezpieczonego zawału serca, który powoduje:

   1. wzrost lub spadek podwyższonego stężenia biomarkerów sercowych, z zastrzeżeniem, że przynajmniej w jednym pomiarze to stężenie musi przekraczać górną granicę normy oraz obecność co najmniej dwóch z następujących wykładników niedokrwienia mięśnia sercowego:

  • objawy kliniczne niedokrwienia (m.in. ból w klatce piersiowej),

  • zmiany w zapisie elektrokardiograficznym (EKG) typowe dla nowo powstałego niedokrwienia,

  • nowe odcinkowe zaburzenia kurczliwości w badaniach obrazowych

lub

   1. zwiększenie stężenia biomarkerów sercowych do wartości przekraczającej trzykrotnie górną granicę normy, przy prawidłowym ich poziomie wyjściowym w przypadku zabiegu przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI),

lub

   1. zwiększenie stężenia biomarkerów sercowych – w przypadku pomostowania tętnic wieńcowych (CABG) – do wartości przekraczającej pięciokrotnie górną granicę normy, przy prawidłowym ich poziomie wyjściowym oraz pojawienie się jednego z następujących objawów:

  • nowych patologicznych załamków Q lub nowego bloku lewej odnogi pęczka Hisa,

  • udokumentowanej angiograficznie niedrożności pomostu wieńcowego lub nowej niedrożności natywnej tętnicy wieńcowej,

  • udokumentowanej badaniem obrazowym nowej martwicy mięśnia sercowego.

 1. Sepsa – oznacza wystąpienie u Ubezpieczonego reakcji zapalnej, powstającej w przebiegu zakażenia meningokokowego lub pneumokokowego, powikłanej niewydolnością wielonarządową; przez niewydolność wielonarządową rozumie się stan, w którym dochodzi do nieprawidłowego działania dwóch lub więcej narządów lub układów, do których zaliczamy ośrodkowy układ nerwowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ krwiotwórczy, nerki, wątrobę.

 2. Wścieklizna - oznacza zastosowanie leczenia w warunkach szpitalnych z powodu rozpoznanej u Ubezpieczonego w dokumentacji medycznej ostrej choroby zakaźnej, której istotą jest ostre zapalenie mózgu i rdzenia wywołane przez wirusa wścieklizny (Rabies virus).

 3. Borelioza - oznacza krętkowicę przenoszoną przez kleszcze przebiegającą z różnorodnymi objawami narządowymi, między innymi ze zmianami skórnymi objawiającymi się rumieniem, zapaleniem stawów, zapaleniem mięśnia sercowego oraz różnorodnymi objawami neurologicznymi i skutkującą koniecznością leczenia szpitalnego. Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego choroby skutkujące hospitalizacją powinno być jednoznacznie potwierdzone przez lekarza specjalistę chorób zakaźnych wraz ze wskazaniem właściwego kodu choroby (A 69.2) według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD 10 i podane w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego. Rozpoznanie musi być potwierdzone dodatnim wynikiem swoistego badania immunologicznego.

 4. Odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu – oznacza wystąpienie u Ubezpieczonego choroby przenoszonej przez kleszcze przebiegającej z różnorodnymi objawami neurologicznymi, skutkującymi koniecznością hospitalizacji, potwierdzoną badaniem płynu mózgowo – rdzeniowego. Rozpoznanie choroby powinno być jednoznacznie potwierdzone przez lekarza specjalistę neurologa wraz ze wskazaniem właściwego kodu choroby (A 84) według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD 10 i podane w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego. 1. Zakres ubezpieczenia – tabela świadczeń

Zakres ochrony ubezpieczeniowej winien obejmować następujące zdarzenia i wysokość świadczeń:L.P.

Rodzaj zdarzenia ubezpieczeniowego

GRUPA I

GRUPA II

GRUPA III

Wysokość wypłacanego świadczenia w PLN

1.

Zgon ubezpieczonego

50 000

65 000

85 000

2.

Zgon ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (skumulowana wartość świadczenia)

100 000

130 000

170 000

3.

Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego (skumulowana wartość świadczenia)

150 000

195 000

255 000

4.

Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy

(skumulowana wartość świadczenia)

150 000

195 000

255 000

5.

Zgon ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego (skumulowana wartość świadczenia)

80 000

80 000

130 000

6.

Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego – świadczenie za 1% uszczerbku

400

400

450

7.

Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku – świadczenie za 1% uszczerbku

350

400

400

8.

Zgon małżonka ubezpieczonego

15 000

15 000

15 000

9.

Zgon małżonka ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (skumulowana wartość świadczenia)

30 000

30 000

30 000

10.

Zgon rodzica ubezpieczonego i rodzica małżonka ubezpieczonego

1 600

2 000

BRAK

11.

Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu

1 800

BRAK

BRAK

12.

Urodzenie martwego dziecka

3 600

BRAK

BRAK

13.

Zgon dziecka ubezpieczonego

3 000

BRAK

BRAK

14.

Osierocenie dziecka – jednorazowe świadczenie dla każdego dziecka

4 000

BRAK

BRAK

15.

Ciężkie choroby ubezpieczonego

6 000

8 000

8 500

16.

Dzienne świadczenie szpitalne: pobyt w szpitalu spowodowany chorobą oraz powyżej 14-go dnia pobytu spowodowanego NW, wypadkiem komunikacyjnym, wypadkiem przy pracy, zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym

50

50

60

17.

Dzienne świadczenie szpitalne: pobyt w szpitalu spowodowany NW – wypłacane za każdy dzień pobytu od 1-go do 14-go dnia (skumulowana wysokość świadczenia)

150

150

180

18.

Dzienne świadczenie szpitalne: pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym – wypłacane za każdy dzień pobytu od 1-go do 14-go dnia (skumulowana wysokość świadczenia)

250

250

300

19.

Dzienne świadczenie szpitalne: pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem przy pracy – wypłacane za każdy dzień pobytu od 1-go do 14-go dnia (skumulowana wysokość świadczenia)

250

250

300

20.

Dzienne świadczenie szpitalne: pobyt w szpitalu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym – wypłacane za każdy dzień pobytu od 1-go do 14-go dnia (skumulowana wysokość świadczenia)

150

150

180

21.

Świadczenie dodatkowe za pobyt w szpitalu na OIT/OIOM

500

500

600

22.

Rekonwalescencja

25

25

30

23.

Operacje chirurgiczne - suma ubezpieczenia:

4 000

4 000

4 000

24.

Leczenie specjalistyczne

2 000

2 000

2 000

25.

Poważne zachorowanie dziecka ubezpieczonego

5 000

BRAK

BRAK

26.

Świadczenie apteczne/Karta apteczna

200

200

200
 1. Klauzule dodatkowe

Zamawiający wnioskuje o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia następujących klauzul dodatkowych, które będą brane pod uwagę w ocenie kryterium jakości proponowanej ochrony ubezpieczeniowej.
 1. Klauzula zniesienia ograniczeń czasowych warunkujących wypłatę świadczeń - OBLIGATORYJNA

Wymaga się zniesienia ograniczeń czasowych w wypłacie świadczenia z tytułu:

 • śmierci ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

 • śmierci ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego,

 • śmierci ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy,

 • śmierci ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego,

 • wystąpienia w okresie odpowiedzialności Wykonawcy trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

 • wystąpienia w okresie odpowiedzialności Wykonawcy trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego.

Wypłata świadczenia z tytułu zajścia wymienionych zdarzeń jest zasadna bez względu na długość czasu jaki upłynął pomiędzy śmiercią, wystąpieniem trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego a zdarzeniem je wywołującym.


 1. Klauzula gwarancji wypłaty pełnej kwoty odszkodowania - OBLIGATORYJNA

Nie dopuszcza się pomniejszenia kwoty wypłaty świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego będącego następstwem choroby, nieszczęśliwego wypadku, czy zgonu ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub krwotoku śródmózgowego o świadczenia wcześniej wypłacone z tytułu choroby, trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego będącego wynikiem tego samego nieszczęśliwego wypadku, czy zawału serca lub krwotoku śródmózgowego.


 1. Gwarancja zapewnienia organizacji komisji lekarskiej/badania lekarskiegoOBLIGATORYJNA

W przypadku konieczności stawienia się ubezpieczonego na komisji lekarskiej/przeprowadzenia badania lekarskiego, Wykonawca zapewni organizację komisji lekarskiej/badania lekarskiego orzekających o stanie zdrowia ubezpieczonych na potrzeby realizacji umowy, w placówkach medycznych zlokalizowanych w Tarnowie.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaocznego orzekania na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej, z zastrzeżeniem, że w przypadku braku akceptacji takiego orzeczenia Wykonawca na uzasadniony wniosek Ubezpieczonego zobowiązany jest przeprowadzić na własny koszt komisję lekarską/badanie lekarskie w celu ponownej weryfikacji orzeczonego uszczerbku na zdrowiu.
 1. Klauzula rozszerzająca odpowiedzialność ubezpieczyciela za pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, na OIM/OIOM poza granice RP – OBLIGATORYJNA

Odpowiedzialność Wykonawcy obejmować powinna pobyt w szpitalu oraz pobyt na OIT/OIOM w celu leczenia, na terytorium RP, oraz co najmniej w krajach należących do Unii Europejskiej oraz na terytorium co najmniej: Australii, Islandii, Japonii, Kanady, Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, USA, Szwajcarii, Watykanu.


 1. Klauzula rozszerzająca odpowiedzialność Wykonawcy za pobyt Ubezpieczonego na oddziale rehabilitacyjnym lub w szpitalu rehabilitacyjnym – OBLIGATORYJNA

Rozszerzenie dotyczy pierwszego pobytu ubezpieczonego na oddziale rehabilitacyjnym lub szpitalu rehabilitacyjnym z całodobową opieką lekarska, związanego z rehabilitacją konieczną do usunięcia następstw nieszczęśliwego wypadku lub choroby, a która rozpoczęła się nie później jak 6 miesięcy po zakończeniu pobytu ubezpieczonego w szpitalu, związanego z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą.


 1. Gwarancja zniesienia ograniczeń wiekowych– OBLIGATORYJNA

Zapobiega wygaśnięciu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie danego ryzyka w trakcie trwania umowy ubezpieczenia dla pracowników i uprawnionych członków rodzin pracowników Zamawiającego.


 1. Załączenie Tabeli oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu obowiązującej w Zakładzie Ubezpieczeń w dniu składania oferty – OBLIGATORYJNA
 1. Klauzula udostępnienia systemu elektronicznego obsługi polis -OBLIGATORYJNA 
  Wykonawca zobowiązuje się, od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, do nieodpłatnego udostępnienia Zamawiającemu co najmniej elektronicznego systemu obsługi polisy (np. składnik pakietu biurowego MS Office - Excel). System ten, poprzez łącze internetowe, usprawniać będzie obsługę polisy w zakresie co najmniej:

 • prowadzenia ewidencji osób objętych programem ubezpieczenia, 

 • ewidencjonowania osób przystępujących do programu ubezpieczenia,

 • ewidencjonowania osób występujących z programu ubezpieczenia,

 • rozliczania składek miesięcznych. 
 1. Klauzula rozszerzająca system elektronicznej obsługi polis o dedykowaną klientowi aplikację internetową - 15 pkt

Wykonawca zobowiązuje się w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy ubezpieczenia, do nieodpłatnego udostępnienia Zamawiającemu elektronicznej aplikacji przeznaczonej do zarządzania obsługą polisy. Aplikacja ta, poprzez łącze internetowe, usprawniać będzie obsługę polisy, umożliwiając dokonywanie w drodze elektronicznej następujących czynności: 

 • prowadzenie ewidencji osób objętych programem ubezpieczenia, 

 • ewidencjonowanie osób przystępujących do programu ubezpieczenia, 

 • ewidencjonowanie osób występujących z programu ubezpieczenia,

 • rozliczenie składek miesięcznych (w tym  możliwość sprawdzania sald wpłaconych składek ubezpieczeniowych),

 • generowanie wniosku o wypłatę świadczeń umożliwiające jego późniejsze wydrukowanie, 

 • generowanie wniosku o przejście na indywidualną kontynuację umożliwiające jego późniejsze wydrukowanie, 

 • ewidencjonowanie zmian danych osobowych osób objętych programem Ubezpieczenia

 • generowanie indywidualnych potwierdzeń uczestnictwa w programie ubezpieczeniowym, 

 • ewidencjonowanie danych i możliwość zmiany danych ubezpieczającego. 
 1. Klauzula szybkiej likwidacji świadczeń– maksymalnie 10 pkt

Winna gwarantować:

 1. możliwość zgłaszania świadczeń za pośrednictwem Internetu(brak konieczności wysyłania do Ubezpieczyciela w formie papierowej wymaganej dokumentacji) – 5 pkt,

 2. możliwość zgłaszania świadczeń w jednostce Wykonawcy zlokalizowanej na terenie Tarnowa 5-pkt.
 1. Gwarancja zapewnienia bezgotówkowego odbioru produktów aptecznych w ramach Świadczenia aptecznego/Karty aptecznej – 15 pkt

Wykonawca zapewni realizację świadczenia w formie bezgotówkowej przez wydanie karty uprawniającej do bezgotówkowego odbioru produktów aptecznych o wartości 100% sumy ubezpieczenia wskazanej w tabeli świadczeń, po odbyciu leczenia szpitalnego spowodowanego chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem, objętego odpowiedzialnością Towarzystwa Ubezpieczeniowego na wypadek leczenia szpitalnego, w sieci aptek z którymi Wykonawca zawarł umowę o współpracy z zakresie „Karty Aptecznej”. Wykonawca przyzna Ubezpieczonemu prawo do odbioru produktów w aptece za co najmniej trzy rozpoczęte pobyty w szpitalu, w każdym okresie kolejnych 12 miesięcy funkcjonowania umowy zawartej w wyniku przetargu, objęte odpowiedzialnością z tytułu ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego.


 1. Klauzula funduszu prewencyjnego – 15 pkt

Ubezpieczyciel jednorazowo w trzecim kwartale trwania umowy ubezpieczenia zawartej w wyniku przetargu, stawia do dyspozycji Ubezpieczającego fundusz prewencyjny w wysokości 10% ogólnej wysokości składki z pierwszych 6 miesięcy zapłaconej z tytułu ubezpieczeń zawartych w wyniku niniejszego przetargu. Środki z funduszu prewencyjnego mogą być wykorzystane w całości na zadania związane z ochroną zdrowia i życia ludzkiego. Ubezpieczyciel przekazuje Ubezpieczającemu środki z funduszu prewencyjnego w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o przyznanie tych środków. Ubezpieczający przedstawi Ubezpieczycielowi rachunki i kosztorys potwierdzający wydatki z tego funduszu.


 1. Gwarancja rozszerzenia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu umowy dodatkowej na wypadek poważnego zachorowania dziecka Ubezpieczonego (wg katalogu wskazanego przez Zamawiającego) – 15 pkt

Wykonawca wypłaci osobie ubezpieczonej w Grupie I świadczenie w maksymalnej wysokości określonej w tabeli świadczeń za wystąpienie u dziecka Ubezpieczonego, którego wiek w dniu wystąpienia u niego ciężkiej choroby nie przekracza 25 lat następujących chorób: łagodnego guza mózgu, ciężkiego oparzenia, ślepoty, nabytej niedokrwistości aplastycznej, nabytej niedokrwistości hemolitycznej, dystrofii mięśni, gorączki reumatycznej z przetrwałymi powikłaniami sercowymi, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, nabytej przewlekłej choroby serca, nagminnego porażenia dziecięcego (poliomyelitis), niewydolności nerek, nowotworu złośliwego, porażenia (paraliżu), wirusowego zapalenia wątroby typu B lub C, śpiączki, tężca, utraty kończyn, utraty słuchu, zakażenia HIV w wyniku transfuzji krwi, zapalenia mózgu.


 1. Gwarancja pełnego zniesienia karencji dla partnerów życiowych – 5 pkt

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie winna gwarantować całkowite zniesienie okresów karencji dla partnerów życiowych pracowników Zamawiającego:

 • na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe ujęte w tabeli świadczeń przez okres 3 miesięcy od początku odpowiedzialności Wykonawcy,

 • na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe ujęte w tabeli świadczeń przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia pracownika, który przystąpił do ubezpieczenia po dacie początku odpowiedzialności Wykonawcy.

___________________________________________________________________________

SUPRA BROKERS®

53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000155993,

kapitał zakł.: 501.800 zł, NIP: 8992523230


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna