Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe nrPobieranie 406,61 Kb.
Data18.06.2018
Rozmiar406,61 Kb.Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe nr…. *

Rzeczpospolita

Polska


imię (imiona) i nazwisko posiadacza dyplomu……………………………………………………………………………………

1. Nazwa dyplomu 1)

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik handlowiec


1) W języku oryginału2. Nazwa dyplomu w tłumaczeniu 1)

_______


1) Jeżeli dotyczy. Podane tłumaczenie nie ma mocy prawnej.3. Profil umiejętności i kompetencji

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik handlowiec potrafi: • wypełniać dokumenty, prowadzić korespondencję oraz sporządzać pisma związane z działalnością handlową,

 • prowadzić badania rynkowe i marketingowe, opracowywać i interpretować wyniki badań,

 • organizować i prowadzić działalność reklamową,

 • ewidencjonować i interpretować operacje gospodarcze,

 • obliczać i interpretować wskaźniki analizy ekonomiczno – finansowej,

 • prowadzić negocjacje handlowe oraz kształtować relacje z otoczeniem rynkowym,

 • przygotowywać ofertę handlową towarów i usług,

 • korzystać ze źródeł informacji o towarach oraz z kodów informacyjnych,

 • stosować zasady odbioru jakościowego oraz zasady przechowywania i konserwacji towarów,

 • posługiwać się technicznymi środkami pracy oraz oprogramowaniem wspomagającym proces sprzedaży towarów i usług,

 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,

 • przestrzegać przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych,

 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy,

 • postępować zgodnie z zasadami etyki.


4. zawody dostępne dla posiadacza dyplomu 1)

technik handlowiec, organizator obsługi sprzedaży internetowej, przedstawiciel handlowy, telemarketer1) Jeżeli dotyczy.

OKE-II/413/2
5. PODSTAWA WYDANIA DYPLOMU

Nazwa podmiotu wydającego dyplom

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w ………………………….

Nazwa władz sprawujących nadzór nad podmiotem wydającym dyplom

Minister Edukacji Narodowej

Poziom wykształcenia (krajowy lub międzynarodowy)

ISCED 3


Warunki zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Egzamin podzielony jest na dwa etapy:

Etap I pisemny

Część I – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania

Część II – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania

Etap II praktyczny

Co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskaniaDostęp do następnego poziomu kształcenia

Jeżeli posiadacz dyplomu uzyskał świadectwo dojrzałości, może kontynuować kształcenie w szkole wyższejUmowy międzynarodowe

_______


Podstawa prawna wydania dyplomu

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych


6. Przebieg kształcenia zakończonego uzyskaniem dyplomu

Posiadacz dyplomu zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe po uzyskaniu świadectwa ukończenia
4-letniego technikum

Opis uzyskanego

wykształcenia / szkolenia zawodowego

Udział procentowy w programie

(%)


55

 • Kształcenie praktyczne

45

Informacje dodatkowe: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w ………………………, e-mail:

Więcej informacji (w tym opis krajowego systemu kwalifikacji) można znaleźć w Internecie pod adresem:

www.men.gov.pl, www.koweziu.edu.pl

Krajowy punkt informacyjny: www.europass.org.pl

* Nota objaśniająca


Niniejszy dokument ma na celu dostarczenie dodatkowych informacji na temat dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
i sam w sobie nie ma mocy prawnej. Podstawą opisu są następujące teksty: Rezolucja Rady nr 93/C 49/01 z dnia 3 grudnia 1992 r. dotycząca przejrzystości kwalifikacji, Rezolucja Rady nr 96/C 224/04 z dnia 15 lipca 1996 r. dotycząca przejrzystości dyplomów szkolenia zawodowego, Zalecenie Parlamentu Europejskiego oraz Rady nr 2001/613/EC z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie mobilności w ramach Wspólnoty studentów, osób przechodzących szkolenia, wolontariuszy, nauczycieli i instruktorów.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://europass.cedefop.eu.int© European Communities 2002
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna