Styczeń 2016 spis treści częŚĆ wstępnaPobieranie 0,55 Mb.
Strona1/6
Data07.02.2018
Rozmiar0,55 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Załącznik do uchwały nr XV / 121 / 2016

Rady Gminy Koźminekz dnia 31 marca 2016r.

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

GMINY KOŹMINEK

NA LATA 2016-2020

STYCZEŃ 2016SPIS TREŚCI  1. CZĘŚĆ WSTĘPNA

WSTĘP…………………………………………………………………………......……5. 1. Cel i proces tworzenia Strategii…………………………………………....………6 1.1 Przesłanki i podstawy prawne utworzenia Strategii……………………....……6

1.2 Przesłanki lokalne stanowiące podstawę utworzenia Strategii………….....…6

1.3. Cel i korzyści wynikające z utworzenia Strategii…………………………..… 8

1.4. Ramy i horyzont czasowy Strategii……………………………...................……. 10

1.5. Metodologia opracowania i zaktualizowania Strategii………...................……. 10

1.6. Struktura dokumentu………………………………………………….................... 11


  1. CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA………………………………………………... 13

2. Charakterystyka Gminy Koźminek…………………………………….........……. .. 13

2.1 Podstawowe informacje o Gminie ………………………...............…………….. 13

2.1.1. Położenie geograficzne………………..………………………...............…..... 13

2.1.2 Demografia ludności………………...……………………………................…. 14

2.1.4 Dominująca aktywność gospodarcza……………………...……….................. 15

2.2 System pomocy społecznej w Gminie Koźminek …………………...............…. 16

2.2.1 Instytucje, podmioty zajmujące się pomocą społeczną ………........................16

2.2.2 Charakterystyka grup objętych pomocą społeczną Gminy ….................……. 18

2.2.3 Dotychczasowe formy pomocy i świadczeń ………………….…...................….19

2.3. Gospodarka mieszkaniowa ……………………………………………….… 20

2.4. Ochrona zdrowia ……………………………………………………………… 20

2.5. Edukacja i opieka nad dzieckiem …………………………………………… 21

2.6. Kultura, sport oraz turystyka ………………………………………………… 23

2.6.1. Kultura ...................................................................................................... 23

2.6.2. Sport ......................................................................................................... 24

2.6.3. Turystyka .................................................................................................. 25

2.7. System opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi ……………. .25

2.8 Rynek pracy, zatrudnienie oraz bezrobocie ………………………………. 29

2.9. Bezpieczeństwo publiczne i patologie społeczne ……………………........ 30

3. Katalog problemów i potrzeb społecznych oraz grup najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne w Gminie Koźminek zidentyfikowanych i wybranych podczas warsztatów i konsultacji społecznych i na podstawie analizy ankiet………………................................................................................................... 31

4. Kapitał społeczny działający na rzecz integracji i rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Koźminek ………...………………....................... 33

4.1. Inwentaryzacja mocnych stron Gminy w zakresie spraw społecznych, w tym zasoby w postaci organizacji społecznych i zakresu współdziałania z nimi ……… 33

5. Podsumowanie części diagnostycznej ....................................................... 35


  1. CZĘŚĆ PROGRAMOWA ………………………………………………....... 36

6. Kierunki rozwoju społecznego Gminy Koźminek …......…………………... 36

6.1. Wizja rozwoju społecznego Gminy Koźminek …………………………….. 36

6.2. Cele główne i cele operacyjne oraz kierunki działań Strategii ………..…. 37

7. WDRAŻANIE I ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ STRATEGII …....………. 43

7.1. Zarządzanie realizacją Strategii ………………………………………….…..43

7.2 Sprawozdawczość i aktualizacja Strategii …………................................. 43

7.3 Powiązanie Strategii z innymi dokumentami strategicznymi ………… .. 43

7.4. Uwagi końcowe ……………………………………………………………..... 44

Spis tabel …………………………………………………………………….... 45

Spis załączników i załączniki ………………………………………………... 4
  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna