Studium uwarunkowań



Pobieranie 151,68 Kb.
Data31.12.2017
Rozmiar151,68 Kb.

ATELIER HOFFMANN

Spółka z o.o.

ul. Chopina 26/4 82-300 Elbląg

STRATEGIA ROZWOJU


MIASTA I GMINY FROMBORK
STRATEGIA ZOSTAŁA UCHWALONA PRZEZ

RADĘ MIEJSKĄ GMINY FROMBORK

uchwałą Nr VIII/66/2002 w dniu 10 października 2002 r.

Autor opracowania:



dr inż. arch. Mieczysław Hoffmann

Elbląg luty 2002

Motto opracowania zaczerpnięte z artykułu Małgorzaty Skłodowskiej-Hełpa

JEŚLI CHCEMY DZIAŁAĆ



SZUKAMY SPOSOBU,

JEŚLI NIE CHCEMY DZIAŁAĆ

SZUKAMY USPRAWIEDLIWIENIA”


SPIS TREŚCI


1. Wprowadzenie
2. Synteza diagnozy:
2.1. Informacje ogólne

2.2. Otoczenie zewnętrzne

2.3. Użytkowanie gruntów

2.4. Władanie gruntami

2.5. Ludność

2.6. Bezrobocie

2.7. Podmioty gospodarki narodowej

2.8. Zasoby mieszkaniowe

2.9. Infrastruktura społeczna

2.10. Infrastruktura techniczna

2.11. Wnioski ze spisu rolnego 1996 r.

2.12. Poziom wydatków budżetowych


3. Misja miasta i gminy Frombork
4. Mocne strony gminy
5. Słabe strony gminy
6. Wizja rozwojowa
7. Strategiczne cele rozwoju
8. Cele realizacyjne
9. Wdrażanie strategii

l. Wprowadzenie
Dokument „Strategia rozwoju miasta i gminy Frombork" powstał w okresie spowolnienia rozwoju gospodarczego kraju i wzrostu bezrobocia. Jest jednak wezwaniem do określenia celowych i możliwych do osiągnięcia kierunków rozwojowych. Brak wizji rozwojowej to stagnacja i pasywny stosunek do uciekającego czasu. Kiedy nie można osiągnąć dużo, na miarę naszych aspiracji - to trzeba ustalić o co trzeba walczyć, jakie cele rozwojowe uznać za najważniejsze i jak hierarchicznie poszufladkować działania realizacyjne.
Dokument Strategii został sformułowany po dyskusji społecznej. Bez współdziałania mieszkańców miasta i gminy w ustaleniu jego ostatecznej wersji, nie można byłoby liczyć na ich aktywny udział w działaniach realizacyjnych.
Zasadniczą funkcją Strategii jest to, że określa ona hierarchicznie ustawione cele. Nie rozwiązuje więc wszystkich problemów i spraw, które nurtują mieszkańców.

Podstawą do przygotowania Strategii były dwa opracowania: „Tabele do syntezy diagnozy” oraz „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Frombork". Pomocniczym materiałem było podsumowanie ankiety, dotyczącej preferencji mieszkańców miasta i gminy Frombork w określaniu celów rozwoju.


2. Synteza diagnozy
2.1. Informacje ogólne
Obszar miasta i gminy Frombork położony jest w północno-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego nad Zalewem Wiślanym.

Przez obszar ten przebiega droga krajowa nr 22 Elbląg-Kaliningrad oraz drogi wojewódzkie nr 504 Elbląg-Braniewo - granica państwa i nr 505 Młynary-Frombork. Wzdłuż Zalewu Wiślanego prowadzi linia kolejowa Elbląg-Braniewo.

Gmina Frombork znajduje się w strefie nadmorskiej w obrębie trzech mezoregionów:

- Równiny Warmińskiej (zasadnicza część miasta i gminy),

- Pobrzeża Staropruskiego (północna część miasta i gminy),

- Wysoczyzny Elbląskiej (zachodnia część gminy).

Większa część gminy znajduje się w zlewniach rzeki Baudy i Narusy, wpływających do Zalewu Wiślanego.
2.2. Otoczenie zewnętrzne
Gmina Frombork znajduje się w obrębie powiatu braniewskiego. Otoczenie bezpośrednie stanowią następujące gminy, zdominowane funkcjami produkcji rolnej: od północy i północnego-wschodu Gmina Braniewo, od wschodu Gmina Płoskinia, od południa Gmina Młynary od zachodu Gmina Tolkmicko. Granicę północno-zachodnią stanowią wody Zalewu Wiślanego.

Zalew Wiślany tworzy połączenia wodne portu we Fromborku z Krynicą Morską, Elblągiem i Tolkmickiem oraz poprzez granicę państwa z Kaliningradem i Bałtyjskiem. Cieśnina Pilawska łączy wody Zalewu Wiślanego z Bałtykiem.

Drogą wodną Frombork posiada także połączenia z obszarem aglomeracji gdańskiej (alternatywnie poprzez rzeki Nogat lub Szkarpawę).

W kierunku południowo-zachodnim od granicy gminy do Elbląga rozciąga się obszar Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.


2.3. Użytkowanie gruntów
Obszar gminy posiada powierzchnię 11 823 ha z czego 40,6% stanowią użytki rolne, 21,6% lasy, zadrzewienia i zakrzewienia, 33,6% wody (w tym część Zalewu Wiślanego). Wartościowe przyrodniczo nieużytki zajmują 218 ha.

Obszar miasta posiada 759 ha powierzchni z czego 60,3% stanowią użytki rolne. Jedynie 27 ha to lasy. Tereny zurbanizowane zajmują 109 ha (14,4% obszaru miasta), tereny komunikacyjne 44 ha (5,8%). W obrębie miasta znajduje się 108 ha nieużytków (głównie szuwary nad Zalewem Wiślanym).


2.4. Władanie gruntami
W obszarze gminy dominuj ą następujące formy własności:

- zasoby własności rolnej Skarbu Państwa - 24,9%

- lasy państwowe - 22,5%

- inne państwowe (w tym wody morskie) - 34,3%

- gospodarstwa indywidualne - 17,3%

Grunty komunalne stanowią jedynie 1,3% obszaru gminy (149ha).


W obszarze miasta proporcje są odmienne i wynoszą:

- zasoby własności rolnej Skarbu Państwa - 9,0%

- lasy państwowe - 1,8%

- inne państwowe - 18,1%

- grunty komunalne (210 ha) - 27,7%

- gospodarstwa indywidualne i grunty osób fizycznych - 39,7%


2.5. Ludność
Według danych WUS w Elblągu i w Olsztynie w okresie 1988 do 2000 roku liczba ludności miasta i gminy była stosunkowo stabilna i wynosiła:

- w gminie od 1264 osób w 1993 r. do 1337 w 1988 r. oraz 1326 w 2000 r.

- w mieście od 2539 osób w 1988 r. do 2959 w 1997 r. oraz 2736 w 2000 r.
W gminie ilość kobiet na 100 mężczyzn waha się od 92,8 w 1990 r. do 98,3 w 1997 r., natomiast w mieście od 103,5 w 1997 r. do 103,7 w 2000 r.

Duże wahania wykazują dane dotyczące przyrostu naturalnego na 1000 osób:

- w gminie - najniższy w 1997 r. - 3,7

- najwyższy w 1988 r. - 17,9

- w 2000 r. - 6,0

- w mieście - najniższy w 2000 r. - minus 5,84

- najwyższy w 1990 r. - 10,8
Saldo migracji było także zróżnicowane i wynosiło:

- w gminie - najniższe w 1990 r. - minus 55 osób

- najwyższe w 1988 r. - 30 osób

- w 2000 r. - 13 osób

- w mieście - najniższe w 1993 r. - minus 10 osób

- najwyższe w 2000 r. - 11 osób


Strukturę ludności określono na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku wg stanu na 31.12.2000 r.

- ludność łącznie 3.996 osób

w tym miasto 2.592 osób

gmina l .404 osób


- w poszczególnych grupach wiekowych - łącznie były następujące ilości osób:

0 - 6 lat 333 - 8,3%

7 - 14 lat 537 - 13,4%

15 - 17 lat 220 - 5,5%

18-65 mężczyźni

i 18 60 kobiety razem 2.484 - 62,2%

powyżej 65 mężczyźni

i powyżej 60 kobiety razem 422 - 10,6%


- powyższe oznacza co następuje:

- w wieku przedprodukcyjnym było l .090 osób z czego:

- wiek żłobkowy i przedszkolny - 333 osoby

- wiek szkoły podstawowej i gimnazjum - 537 osób

- wiek liceum - 220 osób

- w wieku produkcyjnym było 2.484 osób

- w wieku poprodukcyjnym były 422 osoby.
2.6. Bezrobocie
Bezrobocie sukcesywnie wzrasta. W 1998 r. zarejestrowanych bezrobotnych było 311, natomiast w 2000 r - 517 osób.

Liczba bezrobotnych w 2000 r w stosunku do osób w wieku produkcyjnym stanowiła 20,8%.

Podstawową przyczyną bezrobocia w gminie jest brak zastępczych miejsc pracy po zlikwidowanych PGR-ach. Jednocześnie wiele małych przedsiębiorstw, które powstawały w połowie lat 90-tych uległa likwidacji.

Łączne zatrudnienie w gospodarce narodowej na koniec 2000 r. wynosiło 582 osoby.


2.7. Podmioty gospodarki narodowej
Łączna ilość podmiotów gospodarki narodowej w gminie spadła z 31 w 1998 r do 27 w 2000 r. Spadki odnotowano w zakładach osób fizycznych.

W tym samym okresie ilość podmiotów gospodarki narodowej w mieście wzrosła z 257 do 280. Główny wzrost odnotowano w sektorze prywatnym z 242 do 263.

Charakterystyka branżowa podmiotów i jednostek prowadzących działalność gospodarczą w 2000 r. wg danych Urzędu Miasta i Gminy jest następująca:

Łączna liczba wynosiła 63 z czego 55 w mieście i 8 w gminie.

W mieście dominowały następujące branże:

- usługi różne - 32

- gastronomia - 9

- sklepy spożywcze - 7

- inne sklepy - 3

- obsługa samochodów - 3

- usługi budowlane -1
W gminie następujące miejscowości miały sklepy spożywcze: Bogdany, Narusa, Biedkowo, Baranówka, Wierzno Wielkie i Jędrychowo.
2.8. Zasoby mieszkaniowe
Jak wynika z danych statystycznych na przestrzeni ostatnich 10 lat (1990 - 2000) nastąpił zastój w zakresie przyrostu zasobów mieszkaniowych. W gminie jest łącznie 356 mieszkań. W mieście przyrost wynosił średnio 2 mieszkania rocznie i od 717 mieszkań w 1990 r. ich ilość wzrosła do 737 mieszkań w 2000 r.
Porównanie poziomu standardów, ze średnią w województwie w 2000 r., jest następujące:

- przeciętna liczba osób na mieszkanie:

województwo 3,40, gmina 3,72, miasto 3,55
- przeciętna powierzchnia użytkowa w m2 na l osobę:

województwo 17,0 , gmina 16,6 , miasto 17,1


- przeciętna powierzchnia użytkowa w m2 na mieszkanie:

województwo 59,4 , gmina 61,8 , miasto 60,7


2.9. Infrastruktura społeczna
Charakterystyka infrastruktury społecznej na koniec 2000 r. była następująca:
- szkoły podstawowe

ilość szkół l ilość uczniów 380

(samodzielny budynek o specjalistycznym zapleczu, nie dostosowany do aktualnych standardów),
- szkoły gimnazjalne

ilość szkół l ilość uczniów 261

(bez samodzielnego budynku, funkcjonuje pomimo braku pomieszczeń w obiekcie szkoły podstawowej),
- szkoły średnie - brak
- przedszkola

ilość 1 miejsc 100 dzieci 80

(samodzielny budynek o specjalistycznym zapleczu dostosowany do swojej funkcji),
- służba zdrowia

przychodnie l apteki l

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej - Szpital Psychiatryczny (największy zakład pracy zatrudniający 120 osób personelu stałego),
- biblioteki publiczne

obiekty l - księgozbiór 22.657 woluminów

- czytelników 458

- ilość wypożyczeń na l czytelnika 35,4



- jw. średnia województwa 18,5
- Muzeum Mikołaja Kopernika - księgozbiór (starodruki, sztuka dawna, kartografia, historia nauki),

- planetarium i obserwatorium astronomiczne,



- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury (bez budynku, funkcjonuje w pomieszczeniach przedszkola).
- turystyka ilość obiektów 6 - miejsc noclegowych 521

- korzystających z noclegów 13.005

- w tym turyści zagraniczni 4.547

- stopień wykorzystania 18,1%

- jw. średnia województwa 31,6%

- społeczne organizacje pozarządowe

Fundacja im. Mikołaja Kopernika

Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum we Fromborku

Ochotnicza Straż Pożarna

Polski Związek Łowiecki

Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt

Polski Związek Działkowców

Klub Sportowy „Zalew" Frombork

Uczniowski Klub Sportowy „Orlik" Frombork.
2.10. Infrastruktura techniczna
Ze względu na brak aktualnych danych statystycznych dla całego obszaru gminy, charakterystyką w zakresie sieci podstawowych objęto miasto.

Procentowo ilość mieszkańców Fromborka korzystających z sieci wod.-kan. jest następująca:

- wodociąg - 97,8%

- średnia wojewódzka dla miast - 96,3%

- kanalizacja sanitarna - 79,3%

- średnia wojewódzka dla miast - 87,9%

W gminie zaawansowana jest realizacja systemu sieci wodociągowej. Istniejące sieci kanalizacji sanitarnych na terenie byłych PGR, ze względu na złą jakość urządzeń odbioru ścieków, nie spełniają wymagań ochrony środowiska.

Obszar gminy i miasta posiada sprawny system zaopatrzenia w energię elektryczną. Centralny system sieci cieplnych działa w mieście w oparciu o ekologiczną kotłownię na biomasę.

Brak zasilania w gaz ziemny. Dobrze zorganizowana dystrybucja gazu płynnego w butlach dla indywidualnych odbiorców (3 punkty dystrybucyjne: Orlen, BP, Gaspol).

Zasilanie w gaz ziemny planowane jest w perspektywie 10 lat.

Miasto i centralna część gminy objęte są kablową siecią telekomunikacyjną oraz znajdują się w zasięgu ogólnopolskich sieci telefonii komórkowych.

System melioracyjny i osłony przeciwpowodziowej wymaga modernizacji.


2.11. Wnioski ze spisu rolnego 1996 r.
Opracowanie powstaje przed przeprowadzeniem kolejnego powszechnego spisu rolnego. Nie ma więc możliwości dokonania stosownych porównań. W tej sytuacji celowym jest podanie wniosków wynikających z danych ze spisu rolnego przeprowadzonego w 1996 r.
A) Ocena budynków mieszkalnych w gospodarstwach rolnych:

- ilość gospodarstw 75 gmina i 37 miasto

- budynków mieszkalnych 65 gmina 79 miasto z czego:

- wybudowane przed 1944 r. 81,5% gmina, 31,6% miasto

- w latach 61-75 12,3% gmina, 32,9% miasto

- w latach 91-96 1,5% gmina, 2,5% miasto

- modernizowane: ogółem 29 gmina, 21 miasto

- w latach 91-96 17 gmina, 8 miasto

B) Budynki inwentarskie i inne:

- ilość obór 46 gmina, 18 miasto

- niewykorzystane rolniczo 29,2% gmina, 66,1% miasto

- ilość chlewni 23 gmina, 8 miasto

- niewykorzystane rolniczo 64% gmina, 26,2% miasto

- ilość budynków wielofunkcyj.44 gmina 7 miasto

- niewykorzystane rolniczo 6% gmina 32% miasto.
Łączna powierzchnia niewykorzystanych budynków na obszarze gminy stanowi 7.854 m2, na terenie miasta 3.176 m2. Jest to potencjalna powierzchnia na różne formy działalności gospodarczej.
C) Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach ogółem:
- udział do 50% - 46,7% gmina, 81,1% miasto

- udział od 50 - 100% - 53,3% gmina, 18,9% miasto

w tym 90 - 100% - 32,5% gmina, 13,0% miasto
D) Plony zbóż i ziemniaków w gospodarstwach indywidualnych:
- zboża wydajność w kwintalach;

1993 r- 25,6, 1997 - 33,5

wzrost wydajności - 7,9 kwintala

- ziemniaki wydajność w kwintalach;

1993 r - 226, 1997 - 163 spadek

wydajności - 61 kwintali


E) Udział zadłużenia w towarowej produkcji rolnej:
- ilość zadłużonych gospodarstw; po 36 w gminie i w mieście

- zadłużenie 30 - 100% wartości produkcji

w gminie 30,6% gospodarstw zadłużonych

w mieście 53,3% gospodarstw zadłużonych

- zadłużenie 5 - 10% wartości produkcji

w gminie 8,3% gospodarstw zadłużonych

w mieście 20,0% gospodarstw zadłużonych
F) Przewidywane w 1996 r zmiany w gospodarstwach indywidualnych do 2002 r.

- pozytywne:

- kupno ziemi - 17,5% w gminie 14,1% miasto

- przejąć ziemię w dzierżawę - 42,5% w gminie 32,5% miasto

- rozwinąć działalność pozarolniczą - 1,3% gmina 6,8% miasto

- przekazać następcom - 7,5% w gminie 6,8% miasto
- negatywne:

- sprzedać ziemię lub gospodarstwo - 6,3% gmina 9,5% miasto

- oddać w dzierżawę - 3,8% gmina - miasto.
Weryfikacja wszystkich danych tej części syntezy diagnozy, po spisie rolnym 2002 roku, może się stać podstawą do ewentualnej korekty strategii rozwoju miasta i gminy w trakcie jej obowiązywania.
2.12. Poziom wydatków budżetowych
Dla zobrazowania poziomu wydatków dokonano analizy porównawczej Gminy Frombork z Gminą Tolkmicko w powiecie elbląskim (ludność miasta 2.827 i gminy 4.006) oraz Gminy Miłakowo w powiecie ostródzkim (ludność miasta 2.759 i gminy 3.221).

Wyniki dla roku 2000 są następujące:



- dochody:

Frombork 10.030.100 zł

Tolkmicko 7.913.700 zł

Miłakowo 6.379.500 zł


- wydatki:

Frombork 9.747.800 zł

Tolkmicko 8.053.500 zł

Miłakowo 6.675.700 zł


Wydatki wg działów w 2000 r.
- gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne:

Frombork 132.300 zł

Tolkmicko 145.900 zł

Miłakowo 66.900 zł


- oświata i wychowanie:

Frombork 2.006.500 zł

Tolkmicko 4.028.400 zł

Miłakowo 3.569.100 zł


- kultura i sztuka:

Frombork 104.500 zł

Tolkmicko 303.100 zł

Miłakowo 230.100 zł



- ochrona zdrowia:

Frombork 54.200 zł

Tolkmicko 39.500 zł

Miłakowo 57.600 zł


- administracja samorządowa:

Frombork 825.400 zł

Tolkmicko 1.053.900 zł

Miłakowo 1.144.000 zł


3. Misja miasta i gminy Frombork
Strategia nie ma wyraźnie sprecyzowanego horyzontu czasowego. W praktyce przyjmuje się okres 10 lat do 15 lat, przy założeniu, że opracowany i uchwalony dokument winien być okresowo weryfikowany i dostosowywany do zmieniających się uwarunkowań.

W 2010 roku przypadają dwie szczególne rocznice związane z historią Fromborka: 700 lat nadania praw miejskich i 500 lat od przyjazdu do miasta na długi pobyt Mikołaja Kopernika.

Tak jak akcja „Operacja 1001 Frombork" na 500 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, przyczyniła się do uporządkowania i aktywizacji miasta - tak teraz nowy program związany z wymienionymi rocznicami, powinien być siłą napędową działań, w których będzie można liczyć na znaczną pomoc zewnętrzną.
Frombork i jego Wzgórze Katedralne to historia europejskiego dziedzictwa kulturowego, Mikołaj Kopernik to twórca teorii, która stała się podstawą nowej astronomii a w konsekwencji astronautyki. Na bazie tego kapitału należy budować strategię rozwoju.
Historia to nie tylko kapitał ale i zobowiązanie. Miasto i gmina są zobowiązane wobec Polski i wobec Europy do aktywności na rzecz ochrony wielkiego dziedzictwa i właściwego zaprezentowania śladów z przeszłości.

Misja miasta i gminy Frombork musi się wiązać z wielkim astronomem Mikołajem Kopernikiem. Jego życie to nie tylko odkrycia naukowe ale i liczne działania usprawniające funkcjonowanie zespołu katedralnego i jego zaplecza.


Tak wiec proponowany zapis misji jest następujący:
Miasto i gmina Frombork czerpie z wiedzy i gospodarności swego obywatela Mikołaja Kopernika. Podejmuje efektywne działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, podnosi poziom edukacji i samoorganizuje się dla realizacji interesów zbiorowych.
4. Mocne strony gminy
Powodzenie strategii rozwoju zależy od umiejętności określenia różnych sił napędowych, które już istnieją i często są niewykorzystywane a niekiedy drzemią niezauważone lub zapomniane. Bywa, że przestajemy wierzyć w siły ich oddziaływania.
A) Mocne wewnętrzne strony gminy
Największymi atutami miasta i gminy Frombork są:

a) Zespół Zabytkowy „Wzgórze Katedralne” z całą historią związaną z pracą i życiem Mikołaja Kopernika, katedra ze słynnymi organami i Muzeum Mikołaja Kopernika.

Ten zespół uznany przez UNESCO za dokument europejskiego dziedzictwa kulturowego - sławi Frombork na cały świat.
b) Rozwijające się formy ośrodka kulturalno-naukowego w oparciu o istniejące instytucje: szkołę podstawową, gimnazjum, miejskie dom kultury, muzeum, społeczne obserwatorium astronomiczne oraz powstały w 2001 r. Bałtycki Ośrodek Badawczy Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku.
c) Zasoby siły roboczej umożliwiające realizację różnorodnych przedsięwzięć inwestycyjnych.
d) Silna grupa inteligencji skupiona w placówkach oświatowych, Muzeum Mikołaja Kopernika, urzędach administracji państwowej, placówkach służby zdrowia i opiekuńczo-wychowawczych.
e) Port pasażerski i port rybacki oraz rozwój funkcji portu handlowego. Pierwszy port Rzeczypospolitej Polski na wschodnim wybrzeżu z uprawnieniami międzynarodowego przejścia granicznego.
f) Warunki na realizację portu żeglarskiego.
g) Walory turystyczne miasta i całej gminy. Wzgórze Katedralne oraz Starówka Fromborka utrzymane w historycznych ramach. Dynamiczne krajobrazy brzegu klifowego oraz dolin rzeki Bandy i Narusy. Liczne zabytki architektury regionalnej. Stanowiska archeologiczne dawnych grodzisk pruskich. Szlak kapliczek i krzyży przydrożnych.
h) Rezerwy terenowe na realizację inwestycji aktywizujących gminę w dziedzinie turystyki oraz różnych form działalności gospodarczej w zakresie produkcji i składów - wykazane w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” we Fromborku, Bogdanach, Jędrychowie, Baranówce, Biedkowie i Wierznie Wielkim.
i) Korzystne warunki mikroklimatyczne wynikające z walorów przyrodniczych oraz z faktu, że brak obiektów przemysłowych zanieczyszczających środowisko. Powyższe stwarza warunki dla rozwoju funkcji uzdrowiskowych.
j) Zrealizowana nowoczesna oczyszczalnia ścieków jest podstawą dla całkowitego skanalizowania gminy.
k) Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy - świadczy o szczególnych walorach przyrodniczych centralnej części obszaru gminy.
B) Mocne zewnętrzne strony gminy
Rozwojowi gminy sprzyjają następujące uwarunkowania:
a) Światowe uznanie dzieła Mikołaja Kopernika oraz walorów miejsca w którym to dzieło powstało. Frombork jest stałym punktem w programach krajowych i zagranicznych firm turystycznych.
b) Położenie nad Zalewem Wiślanym umożliwiające rozwój różnorodnych funkcji portowych we Fromborku z możliwością połączeń śródlądowych do Gdańska, do Kanału Elbląskiego i do Niemiec oraz połączeń morskich z portami tego akwenu w Polsce i Rosji z wyjściem na wody morza Bałtyckiego (poprzez cieśninę Pilawską w Bałtyjsku).
c) Bliskie sąsiedztwo granicy Obwodu Kaliningradzkiego oraz droga krajowa nr 22 Elbląg-Kaliningrad przewidziana w najbliższych latach do modernizacji w kategorii drogi ekspresowej. Otworzy ona nowy okres kontaktów państw położonych wzdłuż Wschodniego Bałtyku z Europą zachodnią.

d) Uwzględnienie gminy Frombork w działaniach międzynarodowych i lokalnych związanych z aktywizacją gospodarki strefy Zalewu Wiślanego oraz Bałtyku.


e) Sąsiedztwo Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej - otwiera szlaki dla rozwoju różnych form turystyki krajoznawczej.
f) Brak zagrożeń specjalnych dla obszaru gminy ze strony gmin sąsiednich, ze względu na brak koncentracji przemysłu na ich obszarze.
5. Słabe strony gminy
Świadomość co ogranicza rozwój gminy pozwala albo na likwidację tych przyczyn lub skuteczną walkę z nimi.
A) Słabe wewnętrzne strony gminy
Co jest słabością miasta i gminy Frombork?
a) Brak zawiązanej współpracy z jakimkolwiek miastem partnerskim w Unii Europejskiej, co uniemożliwia występowanie o poparcie dla aplikacji o granty na realizację strategicznych zamierzeń w mieście i gminie Frombork.
b) Brak wewnętrznej silnej struktury organizacyjnej samorządu gminy, zajmującej się kreowaniem rozwoju i kontrolą procesów rozwojowych.
c) Wysoki poziom bezrobocia, brak sprecyzowanych perspektyw, istniejące patologie społeczne, niski poziom wykształcenia, zubożenie wsi.
d) Brak spójności wewnętrznej społeczeństwa, działań integrujących i inicjatyw społecznych.
e) Postępujący proces degradacji majątku byłych PGR-ach lub ograniczone wykorzystanie substancji budynkowej dawnych gospodarstw (przykłady to Baranówka i Bogdany).
f) Liczne zespoły zabudowań tworzących dysharmonię historycznego krajobrazu miasta i gminy. Najbardziej rażący to zespół Osiedla Słonecznego we Fromborku, obniżający ocenę wartości krajobrazu kulturowego tego miasta.
g) Brak programów ochrony i konserwacji unikatowych zabytków, parków i pomników przyrody.
h) Dewastacja krajobrazu przyrodniczego i brak rozpoczętego procesu sukcesywnej rekultywacji kopalni piasku i żwiru we Fromborku.
i) Nieuporządkowany sposób użytkowania i zagospodarowania terenów i obiektów w mieście oraz w gminie (np. chlewiki, przybudówki, posterunek Straży Granicznej, rejon projektowanego portu żeglarskiego, restauracja u zbiegu ulic Kopernika i Mickiewicza).
j) Brak kanalizacji sanitarnej na obszarze gminy.
B) Słabe zewnętrzne strony gminy
Co ogranicza rozwój gminy?
a) Brak polityki rozwoju regionalnego ze strony państwa oraz województwa. Brak systemu wspomagania finansowego małych jednostek samorządowych o szczególnym znaczeniu dla kultury narodowej, reprezentujących Polskę wobec przyjeżdżających turystów zagranicznych.
b) Okres przedakcesyjny do Unii Europejskiej w którym problemy lokalne są przez centrum zarządzania mniej dostrzegane.
c) Brak specjalnej ścieżki dostępu do środków „unijnych” i innych form finansowych, dla tych jednostek samorządu terytorialnego, na terenach których znajdują się zespoły obiektów związanych z europejskim dziedzictwem kulturowym o specjalnym znaczeniu
d) Duża odległość i brak bezpośredniej komunikacji z Olsztynem -wojewódzkim ośrodkiem zarządzania oraz miejsc pracy i nauki.
e) Negatywne skutki nieszczelności granicy z Obwodem Kaliningradzkim oraz rozwijające się nielegalne formy handlu w strefie przygranicznej.
f) Brak zasilania zewnętrznego gminy w gaz ziemny.
6. Wizja rozwojowa
Jaka może być przyszłość miasta i gminy Frombork Jak wykorzystać mocne strony i walczyć ze słabymi stronami gminy? Jak przełożyć misję gminy na jej rozwój?

Odpowiedzi na te pytania należy uwzględnić określając wizję rozwojową, a następnie przełożyć je na sformułowanie strategicznych celów rozwojowych.

Z analizy mocnych i słabych stron wynika podstawowy wniosek, że mocne strony są istotą zaistnienia i trwania miasta i gminy Frombork. Natomiast słabe strony są chwilowe i można je sukcesywnie likwidować, albo przestaną wpływać negatywnie na rozwój, jeżeli centrum zarządzania stworzy stosowną politykę regionalną.

Niezbędny jest więc odpowiedzialny optymizm w konstruowaniu wizji rozwojowej.


Propozycja jest następująca:
Miasto i gmina Frombork dumne ze swojej historii, przyjazne dla swoich mieszkańców, turystów i pięknej przyrody, podtrzymuje zasoby dziedzictwa kulturowego, rozwija szkolnictwo i zapewnia szeroki dostęp do kształcenia ustawicznego, otwiera portowe okno na świat, rozwija proekologiczne rolnictwo i różnorodne formy przedsiębiorczości.
7. Strategiczne cele rozwoju
Istniejąca sytuacja związana z bezrobociem prowokuje do uznania za podstawowy cel strategiczny - tworzenie nowych miejsc pracy. Nie można jednak taki cel uznać za najważniejszy sam w sobie. Należy tworzyć zespół celów, które w efekcie dadzą wzrost gospodarczy, a co za tym idzie zwiększenie ilości stanowisk pracy.
Zaproponowania wizja rozwojowa kreuje następujące cele strategiczne:

Cel I - rozwój edukacji, oświaty i kultury
Cel II - ochrona dziedzictwa kulturowego
Cel III - rozwój turystyki
Cel IV - rozwój proekologicznej produkcji rolnej Cel V - rozwój portu we Fromborku

Cel VI - tworzenie warunków dla różnorodnych form przedsiębiorczości na terenie miasta i gminy
Cel VII - przygotowanie miasta Fromborka do 700-lecia nadania praw miejskich i 500-lecia przyjazdu Mikołaja Kopernika
8. Cele realizacyjne
Osiągnięcie strategicznych celów rozwoju wymaga sprecyzowania celów realizacyjnych.
Cel I - rozwój edukacji i kultury:

a) rozbudowa i modernizacja bazy edukacyjnej oświatowej i sportowej,

b) rozbudowa infrastruktury kulturalnej,

c) rozwój kultury i oświaty poprzez współdziałanie ze społecznością lokalna,

d) rozwój kultury i oświaty poprzez współdziałanie z organizacjami regionalnymi ogólnopolskimi i międzynarodowymi,

e) doskonalenie zawodowe kadry oświatowo-kulturalnej,

f) rozwój kształcenia ustawicznego.
Cel II - ochrona dziedzictwa kulturowego to

a) odtwarzanie i renowacja zabytków architektonicznych, w kształcie sprzed 1944 roku (np. odbudowa południowej pierzei rynku z ratuszem miejskim, odsłonięcie „Kanału Kopernika” itp.),

b) udostępnianie materialnych i duchowych świadectw z życia i kultury,

c) wspieranie inicjatyw mieszkańców w zakresie gromadzenia i zabezpieczania pamiątek dziedzictwa kulturowego.


Cel III - rozwój turystyki

a) promowanie miasta i jego dziedzictwa kulturowego,

b) rewitalizacja szlaków turystycznych, włączenie w system międzynarodowych szlaków turystycznych,

c) rozwój bazy turystycznej (m.in. realizacja MOP - miejsc obsługi podróżnych przy drodze Elbląg - Kaliningrad),

d) wspieranie inicjatyw mieszkańców i inwestorów w zakresie turystyki.
Cel IV - rozwój rolnictwa proekologicznego

a) propagowanie form rolniczej produkcji proekologicznej,

b) wdrożenie uprawy roślin energetycznych (na potrzeby różnorodnych biopaliw),

c) wspomaganie rolników w tworzeniu stowarzyszeń producentów zdrowej żywności w powiązaniu z innymi stowarzyszeniami na terenie kraju,

d) realizacja programu skanalizowania terenu gminy,

e) wspieranie na terenach wiejskich różnych form energetyki niekonwencjonalnej,

f) wspieranie na terenach miejskich różnych form energetyki o niskim poziomie emisji toksycznych spalin,

g) wspieranie na terenach wiejskich, nie przewidzianych do skanalizowania, realizacji przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.


Cel V - rozwój portu we Fromborku

a) opracowanie programu etapowego zagospodarowania obszaru portu,

b) opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru portu,

c) promowanie realizacji portu jachtowego i mariny,

d) przygotowanie warunków korzystnych dla rozwoju portu pasażerskiego i handlowego,

e) zapewnienie powiązania drogowego portu z ulicami zewnętrznymi,

f) realizacja plaży w powiązaniu z układem funkcjonalno-przestrzennym portu.
Cel VI - tworzenie warunków dla różnorodnych form przedsiębiorczości na terenie miasta i gminy

a) zabezpieczenie warunków formalno-prawnych na promocję terenów przeznaczonych pod inwestowanie:

- we Fromborku na funkcje hotelowe i sanatoryjne oraz tereny do aktywnej rekreacji (np. pola golfowe),

- w miejscowości Wierzno Wielkie, Jędrychowo, Biedkowo i Baranówka na realizację zakładów produkcyjnych, przetwórczych lub składów (nie stanowiących zagrożenia dla środowiska),

- w miejscowości Bogdany na realizację zbiornika wodnego na rzece Baudzie (małej retencji wody) oraz obiektów turystycznych,

b) doprowadzenie do realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia na obszar gminy,

c) kontynuowanie działań na rzecz realizacji węzła drogowego, łączącego gminę z drogą ekspresową Elbląg-Kaliningrad w Wierznie Wielkim,

d) wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju przedsiębiorczości,

e) adaptacja niewykorzystanych obiektów w gospodarstwach rolnych na różne formy działalności gospodarczej (nie stanowiących zagrożenia dla środowiska),

f) propagowanie i stwarzanie warunków na rozwój agroturystyki szczególnie w miejscowościach Krzywice, Krzyżewo, Nowiny i Ronin.


Cel VII - przygotowanie miasta Fromborka do 700-lecia nadania praw miejskich i 500-lecia przyjazdu Kopernika

a) powołanie społecznego komitetu z udziałem przedstawicieli gminy, powiatu i województwa pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

b) opracowanie programu działań uwzględniających następujące dziedziny:

- badania historyczno-naukowe, badania archeologiczne,

- powiązanie historii z teraźniejszością - w tym nawiązanie kontaktu z muzeum lotów kosmicznych w Houston, w celu stworzenia we Fromborku jego europejskiej filii lub ekspozycji,

- zmiana wizerunku miasta i gminy - w tym likwidacja zaniedbań estetycznych (likwidacja lub modernizacja obiektów dysharmonizujących z historycznym krajobrazem kulturowym miasta i gminy0,

- uroczystości 2010 roku z aktywnym udziałem polskich i zagranicznych ośrodków nauki i kultury (rozwinięcie hasła: „ponowny przyjazd Mikołaja Kopernika do Fromborka”).

c) kontynuowanie działań na rzecz zakończenia procesu skanalizowania miasta,

d) pełne wdrożenie systemu segregacji odpadów na obszarze całej gminy oraz likwidacja dzikich wysypisk,

e) realizacja programu przystosowania szkoły we Fromborku do wymogów reformy,

f) opracowanie programu modernizacji dróg i chodników w powiązaniu ze ścieżkami rowerowymi oraz jego wdrożenie.
9. Wdrażanie strategii
Niezbędnym jest stworzenie w Urzędzie Miejskim stanowiska d/s wdrożenia strategii, powiązanego z działalnością w zakresie promocji i marketingu. Realizacja strategii wymaga stałego monitoringu zachodzących przemian oraz opracowywanie analiz, efektem których będą niezbędne korekty doskonalące kierunki rozwoju miasta i gminy.
Powodzenie w realizacji Strategii uzależnione jest w dużej mierze od nawiązania stosunków partnerskich z miastem lub miastami w krajach Unii Europejskiej. Zadania te uznaje się za priorytetowy cel działania samorządu gminy Frombork.

Jednocześnie tworzyć trzeba warunki do realizacji Strategii poprzez:

a) dostosowanie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy do wniosków wynikających ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Frombork”,

b) wnoszenie do władz wojewódzkich i centralnych o stworzenie właściwej polityki regionalnej - wspomagającej finansowo gminy, którym przypada w udziale reprezentowanie Polski w prezentowaniu polskiego wkładu w europejskie dziedzictwo kulturowe,



c) aktywne zabieganie o uzyskanie środków pomocowych przewidzianych w programach Unii Europejskiej.



©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna