Studium kierunków I uwarunkowań rozwojuPobieranie 1,05 Mb.
Strona1/12
Data04.02.2018
Rozmiar1,05 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADZIEJOWICE

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADZIEJOWICE

Uchwała nr XLII / 213/2006 Rady Gminy w Radziejowicach

z dnia14 września 2006r.w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gminy Radziejowice.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY:
A. TEKST STUDIUM
I. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY – część tekstowa i graficzna.

II. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY– część tekstowa i graficzna.

III. UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ I SYNTEZA USTALEŃ STUDIUM.
B. RYSUNEK STUDIUM
C. ROZTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG

ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU STUDIUM


A. TEKST STUDIUM
I. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY – część tekstowa i graficzna.

II. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY– część tekstowa i graficzna.

III.UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ I SYNTEZA USTALEŃ STUDIUM.


PODSTAWA PRAWNA 5

CEL OPRACOWANIA STUDIUM 5

I. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 6

1. Uwarunkowania zewnętrzne 6

1.1 Położenie geograficzne Gminy Radziejowice 6

1.2 Położenie Gminy na tle powiatu i województwa 6

1.3 Obszar Gminy Radziejowice zawarty w Kierunkach Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 6

2. Uwarunkowania wewnętrzne 7

2.1 Ogólna charakterystyka terenu gminy Radziejowice 7

2.2 Uwarunkowania historyczno-kulturowe 7

2.2.1 Rys historyczny 7

2.2.2 Dziedzictwo kulturowe i zabytki 8

2.2.3 Stanowiska archeologiczne: 9

2.2.4.Obiekty zabytkowe: 11

2.3 Uwarunkowania wynikające z systemów infrastruktury technicznej 13

2.3.1 Układ komunikacyjny 13

2.3.2 Zaopatrzenie w wodę 14

2.3.3 Gospodarka ściekowa 15

2.3.4 Gospodarka odpadami 15

2.3.5 Zaopatrzenie w energię elektryczną 16

2.3.6 Zaopatrzenie w energię cieplną 17

2.3.7 Zaopatrzenie w gaz 17

2.3.8 Telekomunikacja i Informatyzacja 17

2.4 Uwarunkowania wynikające z systemów infrastruktury społecznej 17

2.4.1 Oświata i wychowanie 17

2.4.2 Służba zdrowia 17

2.4.3 Opieka społeczna 17

2.4.4 Kultura 18

2.4.5 Sport 18

2.4.6 Turystyka i rekreacja 18

2.5 Uwarunkowania demograficzne 19

2.5.1 Ludność 19

2.5.2 Zatrudnienie i bezrobocie 23

2.5.3 Mieszkalnictwo / Warunki mieszkaniowe 25

2.5.4 Sieć osadnicza 26

2.6 Uwarunkowania gospodarcze 26

2.6.1 Rolnictwo 26

2.6.2 Przemysł i usługi 28

2.7 Uwarunkowania środowiska przyrodniczego 30

2.7.1 Ukształtowanie terenu 30

2.7.2 Warunki klimatyczne 30

2.7.3 Wody podziemne i powierzchniowe 31

2.7.4 Budowa geologiczna 32

2.7.5 Gleby 34

2.7.6 Lasy 34

2.7.7 Świat roślinny i zwierzęcy 35

2.7.8 Ochrona przyrody i krajobrazu 35

2.8 Główne źródła zagrożeń środowiska 38

2.8.1 Zagrożenia wód podziemnych i powierzchniowych 38

2.8.2 Zagrożenia dla powietrza 39

2.8.3 Zagrożenia związane z transportem i poważne awarie 39

2.8.4 Zagrożenie hałasem 40

2.8.5 Zagrożenia nadzwyczajne 40

3 Podsumowanie – analiza SWOT 41II. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMNY 45

1. Strategiczny cel rozwoju gminy Radziejowice 45

2. Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice 45

2.1 Struktura przestrzenna 45

2.2 Zasady rozwoju systemów infrastruktury technicznej. 47

2.3 Zasady ochrony wartości przyrodniczych 49

2.4 Zasady ochrony wartości kulturowych 51

2.5 Polityka społeczna Gminy 52

2.6 Polityka gospodarcza gminy 52

3. Strefy funkcjonalne polityki przestrzennej 52

3.1 Wytyczne ogólne 52

3.2 Charakterystyka stref 52

3.3 Wytyczne szczegółowe dla stref funkcjonalnych 54

3.3.1 Strefa PU 54

3.3.2 Strefa UM 56

3.3.3 Strefa MN 59

3.3.4 Strefa RE 61

3.3.5 Strefa RPL 63

3.3.6 Strefa I 65

3. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU PRZESTRZENNEGO GMINY RADZIEJOWICE. 70

a. Uwarunkowania, o których mowa w art. 10 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (czynniki wewnętrzne i zewnętrzne). 70

b. Uwarunkowania przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe 71

Gmina Radziejowice charakteryzuje się dobrym stanem środowiska przyrodniczego. 71

Najważniejsze atuty Gminy Radziejowice ze względu na walory przyrodniczo-kulturowe: 71

- duża lesistość, występowanie zarówno zawartych kompleksów leśnych, jak i zalesień rozproszonych, 71

b. Szanse rozwoju: 73

7 . ANEKS - SŁOWNICZEK NIEKTÓRYCH POJĘĆ I SFORMUŁOWAŃ UŻYTYCH W TEKŚCIE 77
PODSTAWA PRAWNA


 • Art. 7. ust.1. i Art. 18. ust.2. pkt 5. ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie Gminnym. (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami),

 • Art. 11 pkt 2. ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz.717)

 • Uchwała nr XVII/98/2004 Rady Gminy Radziejowice z dnia 08.06.2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy RadziejowiceCEL OPRACOWANIA STUDIUM


Celem studium jest sformułowanie polityki przestrzennej Gminy Radziejowice, przez ustalenie zasad rozwoju i kształtowania jej struktury w zakresie:

 • umożliwienia wielofunkcyjnego rozwoju z zachowaniem zasad ładu przestrzennego i zasady rozwoju zrównoważonego

 • stworzenia odpowiednich warunków rozwoju infrastruktury technicznej i komunikacji

 • poprawę ładu przestrzennego oraz minimalizację sytuacji kolizyjnych wynikających z przeznaczenia terenów dla różnych funkcji

 • poprawa warunków życia mieszkańców Gminy

 • zwiększenie konkurencyjności obszaru Gminy

 • ochrony gruntów leśnych.

 • ochrony środowiska przyrodniczego: korytarza ekologicznego o znaczeniu lokalnym w sieci Econet, oraz zachowania bioróżnorodności, ochrony dziedzictwa historyczno-kulturowego: projektowanego Parku Krajobrazowego im. J. Chełmońskiego

 • zapewnienie możliwości eksploatacji złóż kruszyw naturalnych

przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających z potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego a także potrzeby zwiększenia efektywności gospodarczej.

Polityka przestrzenna wyrażona w niniejszym studium prowadzić ma do wykorzystania zróżnicowanych uwarunkowań i zapewnienia zrównoważonego rozwoju Gminie Radziejowice.

Studium ma służyć promocji Gminy poprzez przedstawienie jej walorów, oraz możliwości lokalizowania inwestycji.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna