Studia I stopnia niestacjonarnePobieranie 0.75 Mb.
Strona1/12
Data24.02.2019
Rozmiar0.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE

I rok
PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ROSYJSKIEGO I

mgr Justyna Góra, mgr Anna Pająk
Lp.

Elementy składowe sylabusu

Opis

1.

Nazwa przedmiotu

Praktyczna nauka języka rosyjskiego I


2.

Nazwa jednostki prowadzącej
przedmiot


Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Zespół Wykładowców Języka Rosyjskiego

3.

Kod przedmiotu

IWF.IFW-J101Za,

IWF.IFW-J101Zb4.

Język przedmiotu

Język rosyjski

5.

Grupa treści kształcenia,
w ramach której przedmiot
jest realizowany


 Grupa treści podstawowych

6.

Typ przedmiotu

Obowiązkowy do zaliczenia roku, obowiązkowy do zaliczenia studiów

7.

Rok studiów, semestr

rok I, semestr I i II, studia I stopnia niestacjonarne, Język i kultura Rosji

8.

Imię i nazwisko osoby (osób)
prowadzącej przedmiot


mgr Justyna Góra, mgr Anna Pająk

9.

Imię i nazwisko osoby (osób)
egzaminującej bądź udzielającej
zaliczenia w przypadku,
gdy nie jest nim osoba prowadząca
dany przedmiot


mgr Justyna Góra, mgr Anna Pająk

10.

Formuła przedmiotu

ćwiczenia

11.

Wymagania wstępne

Brak wymagań dotyczących znajomości języka, sekwencyjny system zajęć i egzaminów.

12.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych

90 + 90 godz.

13.

Liczba punktów ECTS przypisana
przedmiotowi


18 pkt ECTS

14.

Czy podstawa obliczenia
średniej ważonej?


TAK

15.

Założenia i cele przedmiotu

Założenia:
- doskonalenie, pogłębianie i korygowanie użycia poznanego materiału
gramatyczno-ortograficznego.
- wprowadzenie materiału leksykalnego (rozszerzenie i aktywizacja) na temat nauczania, uczenia się, aktualnych wydarzeń i zainteresowań studenta
- doskonalenie i kształtowanie nawyków fonetyczno-intonacyjnych, akcentuacyjnych i rytmicznych
- kształtowanie umiejętności stosowania norm współczesnej wymowy i intonacji rosyjskiej
Cele:
- student zdobywa nawyki i poszerza umiejętności użycia materiału morfosyntaktycznego i ortograficznego.
- student zdobywa umiejętność reprodukcji prostych tekstów w oparciu o opanowany materiał
- student potrafi zidentyfikować i zastosować w produkowanych tekstach w/w nawyki i umiejętności

16.

Metody dydaktyczne

ćwiczenia praktyczne - metoda aktywna

17.

Forma i warunki zaliczenia
przedmiotu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu,
zaliczenia z przedmiotu,
a takŜe formę i warunki zaliczenia
poszczególnych form
zajęć wchodzących w zakres
danego przedmiotu


Warunki zaliczenia przedmiotu:
- obecność na zajęciach
· aktywne uczestnictwo w zajęciach
· systematyczne przygotowywanie na zajęcia zadanego materiału
· systematyczne przygotowywanie prac pisemnych
Formy uzyskania zaliczenia:
· śródsemestralne prace kontrolne
· ocenianie ciągle
· sprawdzian semestralny
- kontrola nagrań czytania przygotowanego
- rozumienie zjawisk fonetycznych i intonacyjnych w czytanym tekście
- egzamin: pisemny i ustny
Warunkiem zdania egzaminu jest zdanie części pisemnej i ustnej. Do egzaminu ustnego zostają dopuszczone tylko osoby, które pozytywnie zdały część pisemną.

Terminy egzaminów: sesja egzaminacyjna, sesja poprawkowa.


Terminy zapisów: egzamin obowiązkowy.

18.

Treści merytoryczne przedmiotu
oraz sposób ich realizacji


Ja i moja rodzina (wskazywanie osób i przedmiotów, określanie stopnia pokrewieństwa, wiek, zawód, zainteresowania).

Koledzy, znajomi, przyjaciele (wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, przeżycia, formy spędzania wolnego czasu).

Mieszkanie, dom (pomieszczenia w mieszkaniu, wyposażenie, obowiązki domowe)

Szkoła i uczelnia (typy szkół i zajęć, egzaminy, zwyczaje studenckie).

Pogoda, pory roku.

Zdrowie


Określanie czasu
Określanie godzin
Określanie wieku
Tryb rozkazujący czasownika
Określenie kierunku i miejsca
Mian.liczebnikow 2,3,4 z rzeczownikami
Stopniowanie przymiotników i przysłówków
Połączenie liczebników 2,3,4 z przymiotnikiem i rzeczownikiem
Użycie przyimków, konstrukcje przyimkowe i bezprzyimkowe
Użycie krótkiej formy рад чему? доволен чем? болен чем?
Treści merytoryczne:
- Uczelnia
- Aktualne wydarzenia kulturalne
- Aktualne wydarzenia polityczne w Polsce i na świecie
- Środki masowej komunikacji: prasa, radio, telewizja, Internet
- Problemy życiowe współczesnej młodzieży - zagrożenia cywilizacyjne
1. Artykulacja połączeń spółgłoskowych, których postać graficzna odbiega od fonetycznej: тц, дц, тч, дч; сш, сж, зж, зш; сч, зч; тс, тьс, дс; стск; стн, стл, здн, вств, рдц, лнц; чт; -ого, -его;
2. Wymowa przyimka z następującym po nim wyrazem;
3. Elementy prozodyczne: akcent zdaniowy, jego miejsce i rola w zdaniu;
4. Interwał melodyczny, pauza, syntagma,
5. Konstrukcje intonacyjne ИК-1, ИК-2, ИК-3 (charakterystyka, zastosowanie)
6. Analiza intonacyjna tekstów.
Sposób realizacji:
konwersacje, tłumaczenia, prezentacje, słuchanie

19.

Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej, obowiązującej
do zaliczenia danego
przedmiotu


T. Borucki, Ćwiczenia z gramatyki praktycznej dla studentów filologii rosyjskiej, Kraków 1996
A. Gołubiewa, N. Kowalska, Ćwiczenia z gramatyki prkatycznej języka rosyjskiego, cz.I i II, Warszawa 1999
M. Jahn, L. Korycińska, Poradnik ortograficzny dla studentów filologii rosyjskiej, UJ , Krakow 2004
J. Dobrowolski, 200 ćwiczeń z języka rosyjskiego, 2003
J. Dobrowolski, 300 ćwiczeń z języka rosyjskiego, 2008
D. Dziewanowska, Грамматика без проблем
A. Gołubiewa, M. Kuratczyk, Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami, 2009
B. Chlebda, I. Danecka, T. Milutina, Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego dla studentów I roku filologii rosyjskiej
M. Zybert, Новые встречи 1, 2
1. O. Anchimiuk, Praktyczny kurs fonetyki i wymowy języka rosyjskiego = О. Анхимюк, Практический курс фонетики и интонации русского языка, wyd. II, popr. i uzup., Białystok 2006.
2. Е. А. Брызгунова, Звуки и интонация русской речи, изд. III, перераб., Москва 1978 (+ kasety).
3. D. Dziewanowska, Akcent w języku rosyjskim. Ćwiczenia praktyczne, cz. 1: Czasownik, cz. 2: Rzeczownik, cz. 3: Przymiotnik, liczebnik, zaimek, imiesłów, Warszawa 2000.
4. J. Henzel, E. Szędzielorz, Wymowa i intonacja rosyjska (skrypt dla słuchaczy I roku filologii rosyjskiej WSP), wyd. V, Kraków 1989
5. J. Henzel, E. Szędzielorz, Wymowa i intonacja rosyjska dla uczniów szkół średnich, wyd. II, Warszawa 1997 (+ kasety).
6. И. Л, Муханов, Интонация в практике русской диалогической речи, изд. 4-е, испр., Москва 2006 (+ CD).
7. И. В. Одинцова, Звуки. Ритмика. Интонация. Учебное пособие, II изд., испр., Москва 2006 (+ CD).HISTORIA LITERATURY ROSYJSKIEJ XI-XVIII W

mgr Maria Malewska


Lp.


Elementy składowe sylabusu

Opis
Nazwa przedmiotu


Historia literatury rosyjskiej XI - XVIII w.
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot


Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Katedra Średniowiecznej i Nowożytnej Literatury Rosyjskiej
Kod przedmiotu


WF.IFW-J109Za, WF.IFW-J109Zb
Język przedmiotu


polski
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany


grupa treści kierunkowychTyp przedmiotu

obowiązkowy do zaliczenia roku studiów
Rok studiów, semestr


I rok, I i II semestr, studia pierwszego stopnia niestacjonarne, język i kultura Rosji
Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej przedmiot


mgr Maria Malewska
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot


dr Jan Dębski - egzamin

mgr Maria Malewska - zaliczenie

Formuła przedmiotu

ćwiczeniaWymagania wstępne

brak
Liczba godzin zajęć dydaktycznych


20
Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi


14Czy podstawa obliczenia średniej ważonej?

Tak
Założenia i cele przedmiotu

Zapoznanie z najwybitniejszymi dziełami literatury staroruskiej i ich wpływem na literaturę późniejszych epok. Poetyka gatunków, m.in.: byliny, kroniki, wędrówki, eposu, żywota, dramatu.


Doskonalenie umiejętności analizy tekstów w kontekście prądów umysłowych i wybitnych osiągnięć literatury rosyjskiej i europejskiej.
Metody dydaktyczne
 • Praca z tekstem, analiza i interpretacja dzieła literackiego

 • dyskusja na temat omawianych tekstów

 • konsultacje

 • elementy wykładu osoby prowadzącej przedmiot i samodzielna praca studentów (ewentualne referaty na temat poszczególnych autorów, utworów lub zagadnień historycznoliterackich).
17.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu

 • test pisemny, ewentualnie zaliczenie ustne, ze znajomości treści i problematyki lektur po pierwszym i drugim semestrze

 • praca semestralna w drugim semestrze

 • aktywny udział w zajęciach

 • egzamin ustny po II semestrze
18.


Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji


Literatura staroruska. Związki z Bizancjum. Chrzest Rusi. Prawosławie. Główne gatunki literatury staroruskiej. Upadek Bizancjum. Teoria 3 Rzymów. Literatura i sztuka XVI i XVII wieku. Schizma w Cerkwi. Barok. Wiek XVIII. Klasycyzm i główni przedstawiciele. Oświecenie w Rosji. Sentymentalizm. Założenia i poetyka kierunku, główni przedstawiciele.Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu

Literatura staroruska:


 • Слово о полку Игореве.

 • Хождение за три моря

 • Домострой (фрагменты).

 • Иван Грозный: [Первое послание князю Андрею Курбскому].

 • Аввакум (Петров): Житие протопопа Аввакума, им самим написанное (фрагменты).Literatura wieku XVIII:


 • М.В. Ломоносов: Вечернее размышление о Божием величестве.

 • Д.И. Фонвизин: Недоросль.

 • Г.Р. Державин: Фелица, Бог.

 • А.Н. Радищев: Путешествие из Петербурга в Москву (главы: Любани, Спасская полесть).

 • Н.М. Карамзин: Бедная Лиза.

Literatura uzupełniająca:

 • Былины: Илья Муромец, Илья Муромец и Соловей-разбойник

 • Повесть временных лет (фрагменты)

 • Повесть о разорении Рязани Батыем (фрагменты).

 • Хождение Даниила русская земли игумена (фрагменты)

 • Житие Петра и Февронии Муромских (фрагменты)

Podstawowa literatura przedmiotu:

 • Literatura staroruska. Wiek XI-XVII. Antologia. Opracowali W. Jakubowski i R. Łużny, Warszawa 1971

 • R. Łużny, Rosyjska literatura ludowa. Podręcznik dla studentów filologii rosyjskiej, Warszawa 1977.

 • B. Mucha, Historia literatury rosyjskiej. Zarys, Łódź 2000.

 • L. Suchanek, Literatura i kultura staroruska, Kraków 1980.

 • U. Wójcicka, Siedem wieków dawnej Rusi, Bydgoszcz 1994.

Pobieranie 0.75 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna