Strona: 1/31 Data: 13. 04. 04Pobieranie 177,04 Kb.
Data20.01.2018
Rozmiar177,04 Kb.FME

KSIĘGA JAKOŚCI

WSTĘP


Status modyfikacji

Strona: 1/31

Data: 13.04.04

Nr 3


Egzemplarz nr........

Dostarczony ....................................................

.................................................................................


Księga jakości opisuje system zapewnienia jakości FME realizowany ze zrozumieniem przez personel fabryki.

Dyrektor:A.Generalski
Kierownik Działu Zapewnienia Jakości:
B.Jakościowicz

Prezes Komitetu Pilotującego:


C.Pilot


FME

KSIĘGA JAKOŚCI

WSTĘP


Status modyfikacji

Strona: 2/31

Data:13.04.04

Nr 3
Nr

Data

Modyfikacja

Strona

Redakcja

nazwisko


podpis

Sprawdził

nazwisko


podpis

Zatwierdził

nazwisko


podpis

1

15.08.02

Przeróbka 1 wersji

1-33

Jakościowicz

Pilot

Jakościowicz

2

02.02.03

Uzupełnienie

1-33

Jakościowicz

Pilot

Jakościowicz

3

13.04.04

Zmiana księgi

1-33

Jakościowicz

Pilot

Jakościowicz
FME

KSIĘGA JAKOŚCI


Spis treści

Strona: 3/31

Data: 13.04.04

Nr 3


0 - Informacje wstępne
  1. Zakres stosowania

  2. Deklaracje Kierownictwa

  3. Opis przedsiębiorstwa

   1. Nazwa

   2. Produkty i klienci

   3. Pracownicy

   4. Główne pomieszczenia

   5. Topografia

  4. Zarządzanie i udostępnianie Księgi Jakości

1 - Odpowiedzialność Kierownictwa
  1. Polityka Jakości

  2. Organizacja FME

  3. Komitet Pilotujący

  4. Przeglądy Kierownictwa

2 - System jakości
  1. Odpowiedzialność, uprawnienia

   1. Klienci

   2. Przedsiębiorstwo

   3. Współpracownicy
  1. Pracownicy i środki

   1. Pracownicy

   2. Środki
  1. Procedury

  2. Plan Jakości

3. - Przegląd umowy
  1. Cel

  2. Zadania, odpowiedzialnośćFME

KSIĘGA JAKOŚCI


Spis treści

Strona: 4/31

Data: 13.04.04

Nr 3

 1. Nadzór nad dokumentacją
  1. Dokumentacja systemu jakości

  2. Dokumenty produkcyjne

   1. Plany

   2. Zamówienia

   3. Dostawcy

   4. Standardy

  3. Materiały reklamowe

  4. Przesyłki
 1. Zakupy5.1 Nowi Dostawcy i produkty

  1. Kontrakty

  2. Kontrola

  3. Materiały dostarczone przez Klienta
 1. Oznaczanie, identyfikacja
  1. Oznaczanie

   1. Przyjmowanie materiałów; magazynowanie

   2. Oznaczanie w procesie wytwarzania
 1. Sterowanie procesem
  1. Obróbka

  2. Nawijanie i składanie

  3. Montaż

  4. Procesy specjalne
 1. Kontrola
  1. Obróbka

  2. Nawijanie

  3. Montaż

  4. Kontrola końcowa
 1. Wyposażenie kontrolno-pomiarowe
 1. Status kontroliFME

KSIĘGA JAKOŚCI


Spis treści

Strona: 5/31

Data: 13.04.04

Nr 3
 1. Wyroby niezgodne z wymaganiami
 1. Działania korygujące
 1. Pakowanie, magazynowanie, transport
  1. Pakowanie wyrobów

  2. Transport

  3. Magazynowanie

  4. Dostarczanie
 1. Zapisy dotyczące jakości
 1. Szkolenie
  1. Przeszkolenie przyjętych pracowników

  2. Szkolenie okresowe.

FME

KSIĘGA JAKOŚCI


Wstęp

Strona: 6/31

Data: 13.04.04

Nr 3
  1. Zakres stosowania

Księga jakości FME ma za zadanie prezentację całokształtu działań podjętych przez przedsiębiorstwo dla wprowadzenia modelu zarządzania, który zapewni jakość dostaw.

W Księdze przedstawiono:

Organizację i działalność zakładu

Zdolność zaspokojenia potrzeb Klientów

Politykę kierownictwa odnośnie zapewnienia jakości


Lista procedur stosowanych w przedsiębiorstwie, również obejmująca procedury zarządzania niniejszą Księgą, znajduje się w załączniku.
System jakości wdrożono w oparciu o normę ISO 9002.


FME

KSIĘGA JAKOŚCI


Wstęp

Strona: 7/31

Data: 13.04.04

Nr 3

0.2 Deklaracja Kierownictwa


Kierownictwo FME zdaje sobie sprawę, że rozwój zakładu jest możliwy tylko w przypadku posiadania zaufania naszych Klientów. Zaufanie to jest nierozerwalnie związane z wysoką jakością wyrobów, przy optymalnej wartości kosztów zapewnienia jakości.

Dyrekcja FME deklaruje, że jej priorytetowym celem jest zarządzanie przedsiębiorstwem, które zapewni zaufanie naszych Klientów do produkowanych przez nas maszyn przez optymalizację wdrożonego systemu jakości.


Dyrektor Generalny
 1. Generalski.


FME

KSIĘGA JAKOŚCI


Wstęp

Strona: 8/31

Data: 13.04.04

Nr 3

0.3 Opis przedsiębiorstwa

   1. Nazwa

FME założono w 1893 roku. Obecnie jest spółką z o.O. Zakład zajmuje się produkcją maszyn elektrycznych, głównie silników indukcyjnych o mocach od 2 do 500 kW. Fabryka realizuje też zamówienia Klientów według indywidualnych specyfikacji zamawiających, w tym również silniki synchroniczne.


Fabryka znajduje się w Budowicach Dolnych w powiecie Bzdurnym.


   1. Produkty i Klienci

Fabryka wytwarza silniki asynchroniczne o mocy od 2 do 500 kW. Silniki przeznaczone są głównie do pracy w górnictwie i posiadają odpowiednie atesty.

Na specjalne zamówienia zakład wytwarza inne maszyny, według dokumentacji dostarczonej przez Klientów


   1. Pracownicy

1 kwietnia 2004 w przedsiębiorstwie pracowało osób, w tym:

Dyrekcja osoby

Dozór techniczny osoby

Administracja osoby

Robotnicy osoby
   1. Główne pomieszczenia

Fabryka zajmuje cztery budynki, w których rozlokowano działy:

Obróbki mechanicznej

Nawijalnię

Dział montażu i kontroli;

Dyrekcja i AdministracjaFME

KSIĘGA JAKOŚCI


Wstęp

Strona: 9/31

Data: 13.04.04

Nr 3   1. Topografia

Ulica Księcia Jakościowicza


Dyrekcja Nawijalnia Montaż, Magazyn


Mechanika

Ulica Dziury-DziurawskiegoFME

KSIĘGA JAKOŚCI


Wstęp

Strona: 10/31

Data: 13.04.04

Nr 3  1. Zarządzanie i udostępnianie Księgi Jakości

Redakcją Księgi Jakości zajmuje się Kierownik Działu Jakości. Kierownik Komitetu Pilotującego sprawdza każdą jej edycję lub zmianę. Księga jest zatwierdzana przez Dyrektora Generalnego.


Rozpowszechnianie Księgi na zewnątrz nie jest ewidencjonowane. Księga jest udostępniana zainteresowanym Klientom i jednostkom certyfikującym. Lista rozpowszechniania znajduje się u Kierownika Działu Jakości.

Przeglądy Księgi dokonywane są co roku lub w przypadku modyfikacji systemu jakości.

Każda osoba może przedstawić propozycję modyfikacji systemu Komitetowi Pilotującemu, który po przeanalizowaniu i sformalizowaniu zmiany przedstawia ją Kierownikowi Działu Jakości.

Kierownik Działu Jakości powoduje nową redakcję Księgi i nadzoruje ją.

Przedawnione wydania są archiwizowane.

FME

KSIĘGA JAKOŚCI


1.Odpowiedzialność Kierownictwa

Strona: 11/31

Data: 13.04.04

Nr 3  1. Polityka jakości

Polityka jakości jest oparta na zapewnieniu uczestnictwa wszystkich pracowników w skutecznym wdrażaniu rozumianego przez nich systemu jakości, doskonaleniu tego systemu tak, by zaspokoić wszystkie potrzeby Klientów przedsiębiorstwa. Dzięki tej polityce przedsiębiorstwo realizuje oczekiwania Klientów:

Dostarcza silniki niezawodne

Gwarantuje szybką realizację zamówień

Zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Dostarcza silniki według indywidualnych specyfikacji Klientów

Istotnym elementem polityki jakości jest gruntowna analiza i właściwa reakcja na przyczyny reklamacji.

Dla realizacji nakreślonej polityki Dyrekcja deklaruje, że w przedsiębiorstwie przeprowadzane są szkolenia personelu, jego stałe uwrażliwianie na problemy mające związek z jakością oraz zapewnia właściwe formalizowanie procedur.


Przyszłościowym celem Dyrekcji jest zwiększenie sprzedaży oraz doprowadzenie do certyfikacji wg ISO 9001.


FME

KSIĘGA JAKOŚCI


1.Odpowiedzialność Kierownictwa

Strona: 12/31

Data: 13.04.04

Nr 3
  1. Organizacja FME

Dział marketingu zajmuje się promocją wyrobów firmy, prognozowaniem zachowań rynku, przewidywaniem nowych potrzeb klientów,

Dział sprzedaży obsługuje klientów firmy, dba o pozyskanie nowych, przyjmuje zamówienia i pomaga klientom w ich formułowaniu. Dział ten zajmuje się również nadzorem nad obsługą postsprzedażną.

Dział księgowości wystawia i przyjmuje faktury i wpłaty, nadzoruje dostawców w aspekcie dotrzymania terminów, ustalonych cen, właściwych specyfikacji itp. Dział ten prowadzi również statystykę sprzedaży, kosztów i dochodów oraz zajmuje się obsługą należności podatkowych firmy.

Dział badawczo-rozwojowy opracowuje nowe lub niestandardowe wyroby, opracowuje dokumentację potrzebną do ich certyfikacji, obsługuje klientów w przypadku ich wniosków o badania związane z jakością wyrobów.


  1. Komitet Pilotujący

Komitet został powołany przez Dyrektora Generalnego jako twór równoległy Działowi Zapewnienia Jakości, dla wspomożenia działań tego działu. Ogólnie Komitet ma za zadanie wdrażanie procesu nieustannej poprawy systemu jakości, wskazywanie na pierwszoplanowe działania korygujące dla poprawy niezawodnościw sferze produkcji, powoływanie osób prowadzących te działania i nadzorowanie podjętych w wyniku tego przedsięwzięć.

Z odbywających się raz na sześć tygodni posiedzeń komitetu sporządzane są protokoły, które są archiwizowane i przechowywane przez pięć lat.

Działania korygujące w przedsiębiorstwie są podejmowane w wyniku okresowych auditów wewnętrznych i zewnętrznych, informacji uzyskanych od klientów, wniosków własnego personelu. Komitet Pilotujący ma za zadanie koordynację tych działań.
FME

KSIĘGA JAKOŚCI


1.Odpowiedzialność Kierownictwa

Strona: 13/31

Data: 13.04.04

Nr 3


Pracownicy przedsiębiorstwa są informowani o istotnych decyzjach Komitetu za pośrednictwem ogłoszę wywieszanych w gablotach korytarzowych wszystkich budynków.

  1. Przeglądy Kierownictwa

Raz na kwartał kierownictwo zakładu dokonuje przeglądu systemu jakości. Podstawowymi dokumentami analizowanymi podczas tych przeglądów są raporty z auditów wewnętrznych i ewentualnie zewnętrznych, dokumenty zawierające wnioski dotyczące systemu, dokumenty związane z reklamacjami oraz podjętymi działaniami korygującymi i ich rezultatami.

W przeglądzie uczestniczy Kierownik Działu Jakości, Prezes Komitetu Pilotującego, przedstawiciel Dyrektora i przedstawiciele zainteresowanych działów.

Przeglądy są protokołowane, a protokoły przechowywane.
FME

KSIĘGA JAKOŚCI


2. System jakości

Strona: 114/45

Data: 13.04.04

Nr 3  1. Odpowiedzialność, uprawnienia

Za prawidłowe działanie systemu jakości, a więc przygotowanie odpowiednich procedur i ich efektywne wdrożenie wraz z dokumentacją dowodzącą skutecznego działania procedur odpowiadają:

Kierownik Działu zapewnienia jakości,

Kierownicy działów obróbki mechanicznej, nawijalni, montażu, kontroli

I generalnie wszyscy pracownicy w zakresie swoich zadań.
Zakres zadań każdego pracownika jest zawarty w dokumencie: „Zadania jakościowe”. Dokument ten formułuje również uprawnienia poszczególnych osób w zakresie systemu jakości.


   1. Klienci

Zastrzeżenia odnośnie systemu jakości zgłaszane przez klientów są wyjaśniane przez Kierownika Jakości. Ma on obowiązek wdrożenia działań prowadzących do usunięcia ewentualnych usterek systemu i odpowiada przed klientem za działanie systemu. Kierownik działu jakości bierze udział w auditach wnioskowanych przez klientów oraz nadzoruje ewentualne działania korygujące.

Dokumentacja związana z zastrzeżeniami klientów jest sporządzana według procedury:”ZZK01-02”.


   1. Przedsiębiorstwo

Każdy pracownik ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanej przez siebie pracy. Wszystkie zadania są wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowany personel i według dostępnych we wszystkich wrażliwych miejscach odpowiednich procedur produkcyjnych, zatwierdzonych przez upoważnione osoby.


FME

KSIĘGA JAKOŚCI


2.System jakości

Strona: 15/31

Data: 13.04.04

Nr 3
   1. Współpracownicy

O ostatecznym zatwierdzeniu dostawcy decyduje Kierownik Działu Jakości biorąc pod uwagę:

-ewentualną dotychczasową współpracę,

-posiadanie przez dostawcę certyfikatów jakościowych,

-ewentualne audity przeprowadzone u dostawcy, których może być inicjatorem.

Jeśli wynik kontroli wyrobów dostarczanych jest negatywny - obowiązek interwencji u dostawcy spoczywa na Kierowniku Działu Jakości (Procedura Kontroli Wejściowej).

  1. Pracownicy i środki
   1. Pracownicy

Właściwa jakość wykonywanych operacji jest zagwarantowana przez zatrudnienie personelu o odpowiednich dla każdego stanowiska, udokumentowanych kwalifikacjach.
   1. Środki

Pracownicy przedsiębiorstwa są obowiązani do utrzymywania kompleksowo rozumianego wyposażenia produkcyjnego w porządku gwarantującym właściwe wykonanie wszelkich prac produkcyjnych, kontrolnych jak również umożliwiających właściwe zarządzanie odpowiednimi obszarami przedsiębiorstwa.


FME

KSIĘGA JAKOŚCI


2.System jakości

Strona: 16/31

Data: 13.04.04

Nr 3  1. Procedury

Dla zapewnienia skutecznego działania systemu jakości i jego sformalizowania wszelkie działania w przedsiębiorstwie mające wpływ na jakość są wykonywane według odpowiednich procedur, zatwierdzonych przez upoważnione osoby.

W przypadku konieczności stworzenia nowej procedury twórcy pracują opierając się na procedurze pod nazwą: „Opracowanie procedury”.  1. Plan Jakości

Jeżeli klient wymaga zmian w systemie jakości opracowywany jest plan jakości według procedury „Plan jakości.


FME

KSIĘGA JAKOŚCI


3.Przegląd umowy

Strona: 17/31

Data: 13.04.04

Nr 3
 1. Przegląd umowy
  1. Cel

Celem przeglądu umowy jest zapewnienie, że każdy kontrakt jest określony odpowiednimi specyfikacjami, nie różni się od oferty lub różnice są uzgodnione i zaaprobowane przez obie strony oraz że FME jest w stanie wywiązać się z kontraktu.

Przeglądu umowy dokonuje Dział sprzedaży w porozumieniu z odpowiednimi działami produkcji.
3.2


FME

KSIĘGA JAKOŚCI


4. Nadzór nad dokumentacją

Strona: 18/31

Data: 13.04.04

Nr 3


Potrzebne procedury tworzone są na podstawie procedury o nazwie „Opracowanie procedury”, której głównymi założeniami są:

-redakcja, weryfikacja i zatwierdzenie dokonywane są przez trzy różne osoby,

-zmian dokonują te same osoby, które wydały dokument pierwotny,

-procedura może być stosowana dopiero po zatwierdzeniu,

-zdezaktualizowana wersja musi być skutecznie zastąpiona nową.

Dystrybucja dokumentów systemu należy do obowiązków Działu zapewnienia jakości.

FME

KSIĘGA JAKOŚCI


5.Zakupy

Strona: 19/31

Data: 13.04.04

Nr 3


Przedsiębiorstwo prowadzi rejestr stałych dostawców. Wpis do rejestru stałych dostawców następuje według procedury ST 01 po realizacji co najmniej 3 dostaw bez zastrzeżeń.

Aby zawrzeć kontrakt na dostawę wymagane jest posiadanie przez potencjalnego dostawcę certyfikatu jego systemu jakości lub dokonanie auditu przez FME. W uzasadnionych przypadkach można dokonać zakupów u dostawców nie spełniających powyższych wymagań, wtedy jednak należy przeprowadzić szczególną kontrolę odbiorczą materiałów oraz spowodować, by na każdym etapie produkcji można było zidentyfikować detale wykonane z użyciem tak kupionych materiałów i by zawsze, w przypadku stwierdzenia wad, można było wycofać wykonane produkty.

Materiały dostarczone przez sprawdzonych dostawców podlegają kontroli wejściowej. Kontrolę tę wykonuje dział sprzedaży, sprawdzając zgodność dostarczonych wyrobów ze specyfikacją, sporządzając protokół przyjęcia i dostarczając materiały do właściwych magazynów. Protokoły przyjęcia są przechowywane przez 15 lat. Powyższe wymagania są elementem procedury przyjęcia PP-03.

W przypadku przyjmowania materiałów dostarczonych przez klienta, a mających stanowić elementy końcowego produktu wymagane jest przeprowadzenie kontroli dostaw, chyba że klient posiada certyfikowany system jakości. Na szczególne życzenie klienta można stosować materiały nie spełniające powyższego, wtedy jednak musi to zostać odnotowane w protokole przekazania wraz z analizą wpływu tych elementów na jakość produktu finalnego. Protokół taki musi być podpisany przez klienta.


FME

KSIĘGA JAKOŚCI


6. Oznaczenie, identyfikacja

Strona: 20/31

Data: 13.04.04

Nr 3  1. Przyjmowanie materiałów; magazynowanie

Materiały dostarczone wraz z dokumentami towarzyszącymi zawierającymi nazwę materiałów oraz sygnaturę zamówienia są składowane w strefie przyjęć magazynu. Tam oczekują na kontrolę odbioru i, jeśli to wymagane (np. dla materiałów od nie stałego dostawcy), kontrolę wejściową. Materiały uznane za dobre są składowane w przestrzeni magazynu oznakowane „Materiały dobre”. Materiały odrzucone trafiają do przestrzeni „Materiały odrzucone”, a wymagające decyzji do przestrzeni „Oczekujące”. Czynności związane z przyjmowaniem materiałów i wypełnieniem karty magazynowej wykonuje magazynier.
  1. Oznaczanie w procesie wytwarzania

Na etapie produkcji półfabrykaty są oznaczane jako będące w fazie przerabiania, ukończone podzespoły, wyroby gotowe.

Nie jest możliwe odtworzenie całej historii gotowych silników. Rezygnacja z tego jest wynikiem zbyt dużego kosztu wprowadzenia takiej ewidencji.


FME

KSIĘGA JAKOŚCI


7. Sterowanie procesem

Strona: 21/31

Data: 13.04.04

Nr 3

Wszystkie czynności wykonywane są przez odpowiednio kwalifikowany personel (procedura PP-01) według instrukcji stanowiskowych znajdujących się odpowiednio w miejscach pracy.

  1. Obróbka

Na wydziale obróbki mechanicznej odbywają się operacje:

-wycinanie blach stojanów i wirników,

-pakietowanie

-frezowanie

-wiercenie

-wtłaczanie pakietów w obudowy

-spawanie

-przetaczanie wirników  1. Nawijanie

Nawijanie cewek i uzwajanie maszyn jest wykonywane przez automaty obsługiwane przez pracowników pod nadzorem szefa zmiany. Lutowanie połączeń jest wykonywane ręcznie, według procedury LU-02. Po połączeniu szef zmiany dokonuje pomiaru rezystancji poszczególnych faz według procedury PRF-03, notując wyniki pomiarów. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej wartości rezystancji silnik jest przemieszczany do przestrzeni oznakowanej „Do decyzji” i zaopatrywany w etykietę „do decyzji”, żółtego koloru”.

  1. Montaż

Montaż polega na przytwierdzeniu skrzynki połączeniowej, przykręceniu przewodów do uzwojeń, przytwierdzeniu tabliczki znamionowej itp. czynnościach konwencjonalnych.
FME

KSIĘGA JAKOŚCI


7. Sterowanie procesem

Strona: 22/31

Data: 13.04.04

Nr 3  1. Procesy specjalne

Do procesów specjalnych należy wykonywanie klatki wirników. Kontrola symetrii klatki jest wprawdzie możliwa, np. przez pomiar prądu rozruchu i jego analizę, jest to jednak kłopotliwe i kosztowne. Dlatego zrezygnowano z tego pomiaru, tym bardziej, że wadliwe wykonanie klatki należy w FME do rzadkości. Przez to jednak wykonanie klatki zaliczono do procesów specjalnych.

Podczas lutowania pierścieni zwierających jest kontrolowana temperatura lutu poprzez pomiar promieniowania podczerwonego. Skład chemiczny lutowia jest określony Specyfikacją SSL-04. Lutowanie wykonują specjalnie przeszkoleni pracownicy pod nadzorem Kierownika zmiany. Każdy wirnik jest zaopatrywany w adnotację przytwierdzoną do wału, z której wynika, kto i kiedy wykonał lutowanie. Ta informacja jest przepisywana do paszportu silnika.

FME

KSIĘGA JAKOŚCI


8. Kontrola

Strona: 23/31

Data: 13.04.04

Nr 3
  1. Obróbka

Po wykonaniu istotnych czynności produkcyjnych półprodukty poddawane są kontroli. Czynności, po których musi nastąpić kontrola są podane w instrukcji IKO-08. Wyniki kontroli są zapisywane i dołączane do produktu. Karta, na której zapisano pozytywne wyniki kontroli ma kolor zielony, jeśli wynik jest negatywny karta ma kolor czerwony, a wyniki wymagające dodatkowej interpretacji są umieszczane na kartach żółtych. Półprodukty mogą być przekazane do dalszej produkcji jedynie w przypadku posiadania karty zielonej. Wyroby opatrzone kartami czerwonymi lub żółtymi są składowane w odpowiednio oznaczonych miejscach, gdzie oczekują na dalsze decyzje.
  1. Nawijanie

Po wykonaniu istotnych czynności produkcyjnych półprodukty poddawane są kontroli. Czynności, po których musi nastąpić kontrola są podane w instrukcji IKN-08. Wyniki kontroli są zapisywane i dołączane do produktu. Karta, na której zapisano pozytywne wyniki kontroli ma kolor zielony, jeśli wynik jest negatywny karta ma kolor czerwony, a wyniki wymagające dodatkowej interpretacji są umieszczane na kartach żółtych. Półprodukty mogą być przekazane do dalszej produkcji jedynie w przypadku posiadania karty zielonej. Wyroby opatrzone kartami czerwonymi lub żółtymi są składowane w odpowiednio oznaczonych miejscach, gdzie oczekują na dalsze decyzje.

  1. Montaż

Po wykonaniu istotnych czynności produkcyjnych półprodukty poddawane są kontroli. Czynności, po których musi nastąpić kontrola są podane w instrukcji IKM-08. Wyniki kontroli są zapisywane i dołączane do produktu. Karta, na której zapisano


FME

KSIĘGA JAKOŚCI


8. Kontrola

Strona: 24/31

Data: 13.04.04

Nr 3


pozytywne wyniki kontroli ma kolor zielony, jeśli wynik jest negatywny karta ma kolor czerwony, a wyniki wymagające dodatkowej interpretacji są umieszczane na kartach żółtych. Półprodukty mogą być przekazane do dalszej produkcji jedynie w przypadku posiadania karty zielonej. Wyroby opatrzone kartami czerwonymi lub żółtymi są składowane w odpowiednio oznaczonych miejscach, gdzie oczekują na dalsze decyzje.

  1. Kontrola końcowa

Kontrola końcowa polega na sprawdzeniu, że wyrób posiada pozytywne wyniki przeprowadzonych w trakcie produkcji kolejnych kontroli oraz na przeprowadzeniu końcowych oględzin i pomiarów elektrycznych.

Kontrolę końcową przeprowadzają kontrolerzy o kwalifikacjach minimum technika elektryka.

Zakres kontroli końcowej jest określony w instrukcji IKK-08.

Tylko silniki, które uzyskały pozytywny wynik kontroli mogą być wydane do przekazania klientowi. W przypadku negatywnego lub wymagającego dodatkowej analizy wyniku, silniki są składowane w przestrzeniach oznakowanych odpowiednio : „Złe” i „Do decyzji”.

Do każdego silnika dołączany jest protokół kontroli, który przy sprzedaży przekazywany jest klientowi.

Protokół musi być opatrzony nazwiskiem i podpisem wykonującego pomiar i kierownika zmiany oraz musi zawierać datę kontroli.


FME

KSIĘGA JAKOŚCI


9.Wyposażenie kontrolno-pomiarowe

Strona: 25/31

Data: 13.04.04

Nr 3

Aparatura kontrolno pomiarowa zapewnia wykonywanie pomiarów dostaw, kontrolowanie półproduktów w czasie produkcji i wykonywanie kontroli końcowej. Wyposażenie kontrolno pomiarowe jest również wykorzystywane do sprawdzania wyposażenia produkcyjnego.

Wyposażenie pomiarowe spełnia warunek spójności pomiarowej, co jest dokumentowane. Dla każdego przyrządu można odczytać z jego karty aktualny status wzorcowania.

Dokładność stosowanego przy różnych pomiarach sprzętu jest określona w odpowiednich instrukcjach i procedurach pomiarowych.

Za stan wyposażenia pomiarowego odpowiada Kierownik Sekcji Pomiarów.

FME

KSIĘGA JAKOŚCI


10. Status kontroli

Strona: 26/31

Data: 13.04.04

Nr 3

W FME panuje zasada, że każdy półprodukt musi posiadać kartę jego aktualnego statusu kontroli. Tylko materiały legitymujące się pozytywnym wynikiem wszystkich kontroli międzyoperacyjnych mogą być przekazywane do dalszych etapów produkcji.

Sposób prowadzenia kart statusu badań i kontroli opisuje procedura SkiB-08.


FME

KSIĘGA JAKOŚCI


11. Wyroby niezgodne z wymaganiami

Strona: 27/31

Data: 13.04.04

Nr 3

W przypadku stwierdzenia niezgodności wyrobu z wymaganiami, bez względu na etap produkcji, osoba, która tę niezgodność stwierdziła, ma obowiązek poinformować o niezgodności swojego przełożonego oraz spowodować, by wadliwa część została wycofana z linii produkcyjnej do czasu podjęcia odpowiednich decyzji.

Tymi decyzjami mogą być:

-zezłomowanie wadliwego wyrobu

-ponowna przeróbka w celu usunięcia wady

-przekazanie do sprzedaży klientowi, dla którego konkretna usterka nie jest wadą

-inna, nietypowa decyzja podjęta przez upoważnione osoby

Całość procedury postępowania z wadliwymi wyrobami jest zawarta w procedurze PZB-08.
FME

KSIĘGA JAKOŚCI


12.Pakowanie, magazynowanie, transport

Strona: 28/31

Data: 13.04.04

Nr 3


12.1 Pakowanie wyrobów


Pakowanie silników musi zapewnić właściwe warunki na czas transportu. Sposób pakowania wynika z mocy, a więc wielkości i masy zamówionych silników oraz środków transportu. W uzasadnionych przypadkach jest uzgadniany z klientem. Rodzaj opakowania różnych maszyn jest określony w instrukcji pakowania IP-08.
12.2 Transport
Sposób transportowania ujmuje procedura SP-07.

Jeżeli w umowie nie przewidziano inaczej odpowiedzialność za bezawaryjny transport ponosi FME.

Pracownicy wykonujące prace transportowe muszą posiadać przeszkolenie i kwalifikacje gwarantujące bezpieczeństwo i bezawaryjność.


  1. Magazynowanie

W magazynie wydzielone są przestrzenie: • składowania materiałów wchodzących

 • składowania produktów gotowych

 • składowania produktów oczekujących na wysyłkę

 • składowania produktów uszkodzonych

 • składowania produktów oczekujących na decyzję.

Poszczególne rejony są oznaczone i zapewniono, że nie może nastąpić mylne przesunięcie produktu ze strefy do strefy.

Instrukcja WPP-06 określa warunki klimatyczne, które muszą być dotrzymane w pomieszczeniu magazynu (wilgotność i temperatura) oraz określa postępowanie w przypadku stwierdzenia, że w jakimś okresie warunki nie były dotrzymane. Wilgotność i temperatura są monitorowane i rejestrowane, a wyniki rejestracji przechowywane przez kwartał.
  1. Dostarczanie

Standardowo swoich wyrobów klientom dostarczaniem zajmuje się FME i wtedy ponosi pełną odpowiedzialność za bezawaryjny transport. W szczególnych przypadkach, uwzględnionych w umowie, transport odbywa się środkami klienta. W tych


FME

KSIĘGA JAKOŚCI


12. Pakowanie, magazynowanie, transport

Strona: 29/31

Data: 13.04.04

Nr 3


Wypadkach należy jasno sprecyzować w umowie, jak rozkłada się odpowiedzialność na strony transakcji.
FME

KSIĘGA JAKOŚCI


13. Zapisy dotyczące jakości

Strona: 30/31

Data: 13.04.04

Nr 3


W całym cyklu produkcji, od wysłania ofert, poprzez sporządzenie umów, zakup komponentów itd. aż do dostarczenia silnika klientowi sporządzane są zapisy odnośnie jakości. Niektóre z tych zapisów były wspomniane w poprzednich rozdziałach Księgi Jakości. Całość tych zapisów jest archiwizowana i znajduje się w archiwum dokumentacji. Dokumenty te są przechowywane przez 5 lat. Sposób identyfikacji, zbierania, oznaczania, przechowywania i udostępniana tych zapisów jest opisany procedurą AD-06.FME

KSIĘGA JAKOŚCI


14. Szkolenie

Strona: 31/31

Data: 13.04.04

Nr 3


Kierownictwo FME przykłada szczególną wagę do posiadania personelu o odpowiednich kwalifikacjach. Temu celowi służą procedury określające sposób naboru pracowników, określające wymagane kwalifikacje dla poszczególnych stanowisk pracy oraz szkolenia personelu.

Każdy przyjmowany pracownik musi przed podjęciem pracy odbyć szkolenie odpowiadające swemu stanowisku. Pozytywny wynik tego szkolenia jest warunkiem podjęcia pracy.

Wszyscy pracownicy są poddawani okresowym szkoleniom. Plan tych szkoleń jest opracowywany przez Kierownika działu jakości w porozumieniu kierownikami innych działów. Odpowiedzialność za przeprowadzenie zaplanowanych szkoleń spoczywa na Kierowniku działu jakości.Z odbytych szkoleń są sporządzane zapisy zawierające temat szkolenia, nazwiska osób prowadzących i podlegających szkoleniu, datę szkolenia oraz tryb zaliczenia szkolenia (np. obecność, test, rozmowa itp.). Zapisy te są przechowywane w dziale Jakości.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna