Streszczenie wniosku o dofinansowanie operacjiPobieranie 117,06 Kb.
Data22.05.2018
Rozmiar117,06 Kb.


Załącznik nr 5 do Procedury wyboru
i oceny grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Umowa nr ……………………

(nr umowy zgodny z numerem wniosku o powierzenie grantu)

powierzenia grantu na realizację projektu

pt. ………………………………………………………………….

(tytuł projektu zgodny z pkt. III. 17 wniosku o powierzenie grantu)

zwana w dalszej części „Umową”

zawarta na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności 2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 378) w związku z art. 35 ust. 6 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z póź. zm.),

w dniu ………………………………….


pomiędzy:

Lokalną Grupą Działania Powiatu Opatowskiego z siedzibą w Opatowie, ul. 16-go Stycznia 1, 27-500 Opatów, reprezentowaną przez:

imię i nazwiskopełniona funkcja,

imię i nazwiskopełniona funkcja,

zwaną dalej Grantodawcą - beneficjentem projektu grantowego

a

…………………………………………………………………………………………………...(nazwa i adres Grantobiorcy)
reprezentowanym przez:

imię i nazwiskopełniona funkcja,

zwanym dalej Grantobiorcą

łącznie zwanymi dalej „stronami umowy”.
Strony umowy zgodnie postanawiają, co następuje:

§ 1


Definicje

Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o: 1. „umowa” – należy przez to rozumieć niniejszą umowę o powierzeniu grantu;

 2. „projekcie grantowym” – należy przez to rozumieć projekt grantowy ……………………………. realizowany przez Grantodawcę na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego,

 3. „wniosku o powierzenie grantu” – należy przez to rozumieć wniosek o powierzenie grantu nr ………………………………………. stanowiący wraz z jego załącznikami załącznik nr 1 do umowy;

 4. „projekcie” – należy przez to rozumieć zadanie projektu grantowego, które zostało powierzone Grantobiorcy a jego szczegółowy zakres wraz z kosztorysem został określony we wniosku o powierzenie grantu;

 5. „rozporządzeniu” – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

 6. „dofinansowaniu” – należy przez to rozumieć wartość wsparcia udzielonego Grantobiorcy, na realizację zadań przewidzianych w projekcie, udzielonego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” przyznanych Grantodawcy na realizację projektu grantowego;

 7. „rachunku bankowym Grantobiorcy” – należy przez to rozumieć rachunek Grantobiorcy, na który przekazywane będzie dofinansowanie oraz z którego realizowane będą płatności w ramach projektu;

 8. „rachunku bankowym Grantodawcy” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego, z którego będzie przekazane dofinansowanie na rachunek bankowy Grantobiorcy;

 9. „wydatkach kwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć wydatki uznane za kwalifikowalne zgodnie z rozporządzeniem;

 10. „rozpoczęciu realizacji projektu” – należy przez to rozumieć datę wymienioną w § 3 ust. 1 lit. a umowy;

 11. „zakończeniu realizacji projektu” – należy przez to rozumieć datę zakończenia realizacji rzeczowego i finansowego zakresu projektu, wymienioną w § 3 ust. 1 lit. b umowy;

 12. „trwałości projektu” – należy przez to rozumieć okres 5 lat liczony od momentu wypłaty płatności końcowej dla projektu grantowego realizowanego przez Grantodawcę na podstawie umowy nr ……………. zawartej z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, w którym to okresie Grantobiorca zobowiązany jest utrzymać cele projektu;

 13. „płatności” – należy przez to rozumieć płatność zaliczki i płatności końcowej, ujęte we wniosku o płatność/sprawozdaniu końcowym, przekazaną na rachunek bankowy Grantobiorcy;

 14. „sile wyższej” - należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Grantobiorcy lub Grantodawcy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Grantobiorca lub Grantodawca nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych;

 15. „wkładzie finansowym” – należy przez to rozumieć środki Grantobiorcy przeznaczone na pokrycie wydatków za wyjątkiem dofinansowania, pochodzące ze źródeł własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania;

 16. „wkładzie rzeczowym” – należy przez to rozumieć wkład niefinansowy wniesiony przez Grantobiorcę w formie pracy własnej, robót budowlanych, towarów, usług, gruntów i nieruchomości, w przypadku których nie dokonano żadnych płatności potwierdzonych fakturami lub dokumentami o równoważnej wartości dowodowej;

 17. wkładzie własnym – wkład finansowy i wkład rzeczowy.

§ 2

Postanowienia ogólne, przedmiot umowy

 1. Umowa określa szczegółowe zasady, tryb i warunki realizacji i rozliczania wydatków projektu.

 2. Grantobiorca zobowiązuje się do realizacji projektu w oparciu o rozporządzenie i wniosek o powierzenie grantu w terminach, o których mowa w § 3 Umowy. W przypadku dokonania zmian w projekcie na podstawie § 14 Umowy, Grantobiorca zobowiązuje się do realizacji projektu uwzględniając wprowadzone oraz zaakceptowane przez Grantodawcę zmiany, zgodnie z wnioskiem o powierzenie grantu.

 3. Grantobiorca zobowiązuje się do osiągnięcia celów i wskaźników wskazanych we wniosku o powierzenie grantu.

 4. Grantobiorca zobowiązuje się do realizacji grantu w miejscu wskazanym we wniosku o powierzenie grantu.

 5. Całkowite wydatki projektu wynoszą: ......................... PLN (słownie zł: ………………………), w tym:

 1. dofinansowanie ze środków projektu grantowego wynosi: ………………. PLN (słownie zł: …………………………),

 2. wkład własny wynosi …………………… PLN, (słownie zł: ………………………). …………………………),

 1. Dofinansowanie ze środków projektu grantowego wydatków całkowitych stanowi nie więcej niż …………. % kwoty tych wydatków.

 2. Grantobiorca zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu.

 3. Poniesienie przez Grantobiorcę wydatków całkowitych w kwocie większej niż określona w ust. 5 nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania.

 4. Rozliczeniu wydatków podlegają zarówno wydatki kwalifikowane jak i niekwalifikowalne, poniesione w terminach określonych w § 3 ust 1.

 5. Przy rozliczeniu wydatków i ustalaniu kwoty refundacji uwzględniane są wydatki poniesione w terminach określonych w § 3 ust 1.

§ 3


Warunki realizacji projektu

 1. Okres realizacji projektu ustala się na:

 1. rozpoczęcie realizacji projektu: ………………………….;

 2. zakończenie realizacji projektu: …………………………..

 1. Grantodawca może zmienić termin o których mowa w ust. 1 lit. b, w tym przedłużyć termin zakończenia realizacji projektu, w trybie określonym w § 14 Umowy na uzasadniony pisemny wniosek Grantobiorcy.

 2. Przedłużenie terminu realizacji grantu, o którym mowa w ust. 2, jest dopuszczalne, o ile nowy termin nie jest późniejszy niż termin zakończenia realizacji projektu grantowego określony w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie grantów lub umowie na realizacje projektu grantowego zawartej pomiędzy Samorządem Województwa, a Grantodawcą.

§ 4


Odpowiedzialność Grantobiorcy

 1. Grantobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją projektu.

 2. Prawa i obowiązki Grantobiorcy wynikające z Umowy mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich za zgodą Grantodawcy.

 3. Zmiana formy prawnej Grantobiorcy, przekształcenia własnościowe lub konieczność wprowadzenia innych zmian, w wyniku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w momencie składania wniosku o powierzenie grantu, a mogących skutkować przeniesieniem praw i obowiązków, o którym mowa w ust. 2, możliwe są wyłącznie po poinformowaniu Grantodawcy o konieczności ich wprowadzenia i zaakceptowaniu ich przez Grantodawcę pod rygorem rozwiązania Umowy na zasadach w niej przewidzianych.

 4. Grantobiorca zobowiązuje się do realizacji Projektu z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację projektu.

 5. Grantobiorca zobowiązuje się do utrzymania trwałości celów projektu obejmujących inwestycje infrastrukturalne w okresie trwałości projektu.

§ 5

Przekazanie dofinansowania

 1. Środki dofinansowania przekazywane są w następujący sposób:

 1. zaliczka w wysokości ……% kwoty dotacji, tj. …………….. PLN (słownie zł:……………………….), zostanie przekazana w terminie 14 dni od dnia złożenia zabezpieczenia o którym mowa § 8 Umowy,

 2. refundacja części poniesionych przez Grantobiorcę kosztów całkowitych, pomniejszona o wypłaconą zaliczkę o której mowa w ust. 1 lit. a, w wysokości nie większej niż ……………………PLN (słownie: ………………………………..) dokonana będzie w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Grantodawcę wniosku o płatność/sprawozdania końcowego z realizacji powierzonego grantu oraz spełnieniu określonych w ust. 2 warunków.

 1. Warunkiem wypłaty płatności, o których mowa w ust. 1 lit. b, jest:

 1. zrealizowanie całego zakresu projektu objętego wsparciem, zgodnie z jego zakresem rzeczowym określonym w budżecie i w terminach określonych w § 3 ust. 1;

 2. złożenie wniosku o płatność/sprawozdania końcowego w wersji papierowej i elektronicznej wraz z wykazem i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów poświadczającymi realizację projektu w całości, zgodnie z jego zakresem rzeczowym określonym w budżecie i terminach określonych w § 3 ust. 1, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy w terminie zakończenia realizacji projektu;

 3. umożliwienie przeprowadzenia przez Grantodawcę kontroli lub monitoringu w czasie trwania projektu w miejscu jego realizacji w celu zbadania, czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i zapisami niniejszej Umowy;

 4. zatwierdzenie przez Grantodawcę przekazanego przez Grantobiorcę wniosku o płatność/sprawozdania końcowego z realizacji projektu wraz z dokumentami potwierdzającymi i uzasadniającymi prawidłową realizację jego całości, zgodnie z jego zakresem rzeczowym określonym w budżecie i w terminach określonych w § 3 ust. 1;

3) Wszystkie płatności dokonywane będą przez Grantodawcę w złotych polskich na rachunek bankowy Grantobiorcy nr ………………………. prowadzony w …………………...

4) Wszystkie płatności dokonywane będą przez Grantodawcę pod warunkiem posiadania środków finansowych z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego.§ 6

Nieprawidłowe wykorzystanie środków i ich odzyskiwanie

 1. Jeżeli Grantodawca stwierdzi, że Grantobiorca wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie lub w nadmiernej wysokości, bez zachowania obowiązujących procedur, przepisów prawa i umowy, Grantobiorca zobowiązuje się do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub w części, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Grantobiorcy odpowiedniego wezwania.

 2. Odsetki, o których jest mowa w ust. 1, naliczane są od:

 1. dnia przekazania tych środków przez Grantodawcę w przypadku wykorzystania ich niezgodnie z przeznaczeniem,

 2. dnia otrzymania przez Grantobiorcę, wysłanego przez Grantodawcę wezwania do zwrotu tych środków w pozostałych przypadkach.

 1. Jeżeli Grantobiorca nie rozliczy się z nieprawidłowo wykorzystanych środków na zasadach określonych w ust. 1 i 2 to Grantodawca podejmuje czynności zmierzające do odzyskania należnych środków dofinansowania z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w szczególności zabezpieczenia, o którym mowa w § 8. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania obciążają w całości Grantobiorcę.

 2. W celu prowadzenia postępowania zmierzającego do odzyskania środków w drodze powództwa cywilnego (windykacji) Grantodawca może udzielić osobie trzeciej pełnomocnictwa do działania w jego imieniu.

 3. Grantodawca informuje Grantobiorcę o udzieleniu pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 4, w terminie 3 dni od dnia jego udzielenia.

 4. Dokonując zwrotu środków Grantobiorca w tytule przelewu zamieszcza następujące informacje:

 1. numer umowy powierzania grantu na realizację projektu,

 2. tytuł zwrotu.

§ 7

Pozostałe warunki przyznania i wykorzystania pomocy

 1. Grantobiorca oświadcza, że:

 1. znane mu są zasady przyznawania i wypłaty pomocy określone w przepisach ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349) oraz w Regulaminie naboru;

 2. projekt określony w niniejszym wniosku nie był finansowany z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w §4 ust. 3 pkt.1 rozporządzenia;

 3. informacje zawarte we wniosku o powierzenie grantu oraz jego załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym; znane mu są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.);

 4. nie podlega zakazowi dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu;

 5. nie podlega wykluczeniu z możliwości uzyskania wsparcia na podstawie art. 35 ust. 5 oraz ust. 6 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 48);

 6. nie prowadzi działalności gospodarczej w tym działalności zwolnionej spod rygorów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (wyjątek stanowi Grantobiorca, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła. Może on wykonywać działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielony grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej);

 7. jest właścicielem, współwłaścicielem lub posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy na okres realizacji Zadania oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji;

 8. jest podatnikiem podatku VAT/nie jest podatnikiem podatku VAT1 oraz figuruje w ewidencji podatników podatku VAT/nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT1 i realizując powyższą operację może odzyskać uiszczony podatek VAT/nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT1. Jednocześnie zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanego w ramach ww. grantu podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy tego podatku.

 1. Grantobiorca zobowiązuje się do:

 1. uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami oraz postanowieniami umowy: opinii, zaświadczeń, uzgodnień, pozwoleń lub decyzji związanych z realizacją projektu w terminie do jego zakończenia, o którym mowa w §3 ust. 1 lit. b;

 2. zamontuje oraz uruchomi nabyte maszyny, urządzenia, infrastrukturę techniczną, w tym wyposażenie oraz wykorzysta zrealizowany zakres rzeczowy projektu do osiągnięcia celu projektu w terminie zakończenia projektu, o którym mowa w §3 ust. 1 lit. b;

 3. przedstawiania na żądanie Grantodawcy w okresie trwałości projektu wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją projektu w wyznaczonym przez niego terminie;

 4. stosowania się do obowiązujących i aktualnych wzorów dokumentów oraz informacji zamieszczonych na stronie internetowej Grantodawcy, a także innych dokumentów obowiązujących w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

 5. informowania o źródle finansowania projektu, jak również o projekcie grantowym realizowanym przez Grantodawcę;

 6. pisemnego informowania Grantodawcy o złożeniu wniosku o zaprzestaniu działalności w terminie do 7 dni od dnia wystąpienia powyższych okoliczności;

 7. udostępnienia informacji i dokumentów upoważnionym podmiotom, tj. organom kontroli skarbowej, NIK, przedstawicielom KE, ETO, Instytucji Zarządzającej, Agencji płatniczej, Lokalnej Grupie Działania Powiatu Opatowskiego oraz innym uprawnionym podmiotom, niezbędnych do przeprowadzania kontroli, monitoringu, ewaluacji wszelkich elementów związanych z realizowanym projektem w okresie trwałości projektu;

 8. niezwłocznego poinformowania Grantodawcy o wszelkich zmianach danych, mogących mieć wpływ na przyznanie pomocy, wykonanie umowy oraz nienależne wypłacenie kwot dofinansowania;

 9. niezwłocznego poinformowania Grantodawcy o zakazie dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, orzeczonego w stosunku do podmiotu, który reprezentuje, po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy;

 10. prowadzenia przez podmiot oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), dla wszystkich transakcji związanych z realizacją projektu, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych;

 11. stosowania Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020.

 1. W czasie trwania projektu środki trwałe nabyte w jego ramach pozostają w dyspozycji Grantodawcy i nie mogą być wykorzystywane dla innych celów niż określone niniejszą umową bez wcześniejszej pisemnej zgody Grantodawcy.

 2. Po zakończeniu realizacji projektu Grantobiorca zobowiązuje się w okresie trwałości projektu korzystać z dóbr wytworzonych i/lub nabytych ze środków dofinansowania, w tym z praw majątkowych do wartości niematerialnych i prawnych, jedynie w celach społecznie użytecznych.

 3. Własność rzeczy lub praw nabytych ze środków, o których mowa w § 5 umowy, nie może zostać przeniesiona na inne podmioty w okresie trwałości projektu.

 4. W uzasadnionych przypadkach Grantobiorca może wystąpić do Grantodawcy z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia rzeczy lub praw, o których mowa w ust. 3, jak również może wystąpić z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeniesienie prawa własności na inne przedmioty przed upływem okresu o którym mowa w ust. 5.

 5. W przypadku niedotrzymania przez Grantobiorcę warunków określonych w ust. 2, dofinansowanie w części finansującej wydatki projektu, o którym mowa w ust. 2 podlega zwrotowi w terminie i na warunkach określonych w §6.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy

 1. Grantobiorca wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy o powierzenie grantu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, złożonego nie później niż w terminie podpisania Umowy, na kwotę nie mniejszą niż całkowita kwota dofinansowania wraz z: odsetkami, kosztami i wydatkami związanymi z dochodzeniem należności oraz innych należności za okres trwałości.

 2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest do końca okresu trwałości projektu.

 3. W przypadku prawidłowego wypełnienia przez Grantobiorcę wszelkich zobowiązań określonych w niniejszej Umowie, Grantodawca zwróci Grantobiorcy dokument ustanawiający zabezpieczenie lub złoży wymagane prawem oświadczenia w celu zniesienia zabezpieczenia po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2. lub w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy po prawidłowym wypełnieniu przez Grantobiorcę wszystkich zobowiązań.

§ 9

Przejrzystość wydatkowania środków w ramach projektu

Grantobiorca jest zobowiązany do wydatkowania przyznanych środków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady terminowego uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz zasad uczciwej konkurencji, transparentności i równego traktowania potencjalnych wykonawców zgodnie z rozporządzeniem.

§ 10

Monitoring i sprawozdawczość


 1. Grantobiorca zobowiązuje się do:

 1. systematycznego monitorowania przebiegu realizacji projektu oraz niezwłocznego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, informowania Grantodawcy o zaistniałych nieprawidłowościach, problemach lub o zamiarze zaprzestania realizacji projektu;

 2. złożenia wniosku o płatność/sprawozdania końcowego w terminie nie późniejszym niż określony w §3 ust. 1 lit. b w wersji papierowej i elektronicznej wraz z wykazem dokumentów potwierdzających realizację projektu, zgodnie z jego zakresem rzeczowym określonym w budżecie wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami:

 • faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej,

 • dokumentów potwierdzających dokonanie zakupów lub wykonanie prac,

 • wyciągów bankowych z rachunku Beneficjenta lub przelewów bankowych potwierdzających dokonanie płatności,

 • innych dokumentów potwierdzających prawidłową realizację całości projektu, a w szczególności promowanie projektu grantowego realizowanego przez Grantodawcę

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy;

c) przekazania Grantodawcy informacji o stanie realizacji projektu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 1. Niewykonanie przez Grantobiorcę obowiązków, o których mowa w ust. 1, skutkować może rozwiązaniem przez Grantodawcę umowy i wezwania Grantobiorcy do zwrotu części lub całości otrzymanych środków na realizację projektu na zasadach określonych w § 6.

 2. W przypadku złożenia przez Grantobiorcę niepoprawnego lub niekompletnego wniosku o płatność/sprawozdania końcowego, Grantodawca jednokrotnie wzywa Grantobiorcę do uzupełnienia braków/złożenia poprawnych dokumentów w terminie określonym w wezwaniu.

 3. W przypadku, gdy w terminie o którym mowa w ust. 3 Grantobiorca nie uzupełni wszystkich braków/nie złoży wszystkich wymaganych przepisami i poprawnych dokumentów, umowa ulega rozwiązaniu przez Grantodawcę i wezwaniu Grantobiorcy do zwrotu części lub całości otrzymanych środków na realizację projektu na zasadach określonych w § 6.

§ 11


Monitoring i kontrola

 1. Grantodawca oraz podmioty określone w § 7 ust. 2 lit. g mają prawo w każdym czasie dokonywać - przez upoważnionego przedstawiciela – monitoringu lub kontroli w miejscu, w celu weryfikacji sposobu realizacji projektu i wydatkowania środków. Grantobiorca jest zobowiązany umożliwić dokonanie monitoringu lub kontroli oraz zapewnić pomoc prowadzącemu monitoring, kontrolę.

 2. Grantobiorca zobowiązuje się do przekazywania podmiotowi przeprowadzającemu monitoring, kontrolę wszelkich dokumentów i informacji związanych z realizacją projektu, których zażąda w okresie wskazanym w § 11 ust. 3 Umowy.

 3. Grantodawca może przeprowadzić monitoring, kontrolę w siedzibie Grantobiorcy oraz w miejscu rzeczowej realizacji projektu. Monitoring i kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu oraz do ......................

 4. Grantobiorca zobowiązuje się zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo do m.in.:

 1. pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją projektu, przez cały okres ich przechowywania określony w § 13 ust. 1 i 3 oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii i odpisów;

 2. pełnego dostępu w szczególności do urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego projektu;

 3. zapewnienia obecności osób, które udzielą wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją projektu.

 1. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów, niezapewnienie pełnego dostępu, o którym mowa w ust. 4 lit. a i b, a także niezapewnienie obecności osób, o których mowa w ust. 4 lit. c w trakcie monitoringu, kontroli na miejscu realizacji projektu jest traktowane, jako odmowa poddania się monitoringowi, kontroli. W takim przypadku Grantodawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy i wezwania Grantobiorcy do zwrotu części lub całości otrzymanych środków na realizację projektu na zasadach określonych w § 6.

 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub uchybień w realizacji projektu wymagających podjęcia działań naprawczych Grantodawca wydaje zalecenia pokontrolne, które zawierają m.in. zalecenia zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości wraz z określeniem terminu ich wykonania oraz sposobu powiadomienia o ich realizacji. Grantobiorca jest zobowiązany do poinformowania w wyznaczonym terminie o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych, a w przypadku niepodjęcia takich działań – o przyczynach takiego postępowania. W przypadku, gdy Grantobiorca nie przekaże w wymaganym terminie informacji o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych, Grantodawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy i wezwania Grantobiorcy do zwrotu części lub całości otrzymanych środków na realizację projektu na zasadach określonych w § 6.

 3. Niezależnie od poinformowania lub niepoinformowania przez Grantobiorcę o wykonaniu zaleceń pokontrolnych, Grantodawca może przeprowadzić kontrolę doraźną w miejscu realizacji projektu, w celu sprawdzenia wykonania zaleceń.

 4. Z przeprowadzonego spotkania monitorującego/wizyty kontrolnej sporządzany jest w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron umowy - protokół, zawierający w szczególności:

 1. informację o sposobie poinformowania Grantobiorcy o planowanym spotkaniu monitorującym/wizycie kontrolnej,

 2. termin i miejsce spotkania monitorującego/wizyty kontrolnej,

 3. imiona i nazwiska osób przeprowadzających spotkanie monitorujące/wizytę kontrolną,

 4. imiona, nazwiska i funkcje osób reprezentujących Grantobiorcę, które uczestniczyły w spotkaniu monitorującym/wizycie kontrolnej,

 5. zakres przeprowadzonego spotkania monitorującego/wizyty kontrolnej,

 6. wykaz załączników tj.: zdjęcia, kopie dokumentów potwierdzających prawidłową realizację powierzonego zadania.

 1. Protokół, o którym mowa powyżej, przekazywany jest do podpisu Grantobiorcy niezwłocznie po zakończeniu spotkania monitorującego/wizyty kontrolnej wraz z informacją o:

 1. prawie do odmowy podpisania protokołu i jej skutkach,

 2. prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole,

c) terminie zwrotu podpisanego protokołu.

 1. W przypadku wniesienia przez Grantobiorcę umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole, ostateczna treść dokumentu może uwzględniać w całości lub w części ww. zastrzeżenia.

 2. Nieodesłanie przez Grantobiorcę podpisanego protokołu, o którym mowa powyżej, skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy i wezwaniem Grantobiorcy do zwrotu części lub całości otrzymanych środków na realizację projektu na zasadach określonych w § 6.

 3. Po otrzymaniu podpisanego przez Grantobiorcę protokołu, o którym mowa powyżej, przekazywane są mu zalecenia ze spotkania monitorującego/wizyty kontrolnej.

 4. Niezastosowanie się do zaleceń, o których mowa powyżej skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy i wezwaniem Grantobiorcy do zwrotu części lub całości otrzymanych środków na realizację projektu na zasadach określonych w § 6.

§ 12


Wkład rzeczowy

 1. Grantobiorca zobowiązuje się do wniesienia oraz udokumentowania wniesienia wkładu rzeczowego w wysokości …………………PLN (słownie zł:…………………………), co stanowić będzie nie mniej niż ……..% kosztów całkowitych.

 2. Grantodawca dopuszcza wniesienie przez Grantobiorcę wkładu rzeczowego pod warunkiem, że:

 1. wydatki publiczne wypłacone na rzecz grantu obejmującego wkład rzeczowy nie przekroczą wydatków kwalifikowalnych, z wyłączeniem wkładu rzeczowego, na zakończenie projektu,

 2. wartość wkładu rzeczowego nie przekroczy kosztów ogólnie przyjętych na rynku,

 3. w przypadku udostępnienia gruntu lub nieruchomości ich wartość i nie przekroczy 10% pozostałych wydatków kwalikowalnych projektu,

§ 13


Obowiązki w zakresie archiwizacji oraz informacji i promocji

 1. Grantobiorca zobowiązany jest przechowywać dokumentację związaną z otrzymaną dotacją w terminie trwałości projektu w miejscu swojej siedziby, lub innym, o którym pisemnie poinformowany zostanie Grantodawca.

 2. Za dokumentację związaną z realizacją projektu uważa się w szczególności: wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami, Umowę wraz z aneksami, dokumentację związaną z procedurą udzielania zamówień, dokumentację finansowo-księgową, protokoły odbiorów, wniosek o płatność/sprawozdanie końcowe, dokumentację związaną z monitoringiem, kontrolą projektu.

 3. Grantodawca może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 1, informując o tym Grantobiorcę na piśmie przed upływem tego terminu.

 4. Grantobiorca zobowiązuje się do:

 1. zapewnienia informowania społeczeństwa o otrzymaniu współfinansowania z projektu grantowego wdrażanego przez Grantodawcę w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

 2. wypełniania obowiązków informacji i promocji w zakresie określonym we wniosku o  powierzenie grantu;

 3. zamieszczania we wszystkich dokumentach i materiałach, które przygotowuje w związku z realizacją projektu oraz oznaczania dokumentów i miejsca realizacji projektu, a także urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest projekt, logo Grantodawcy, Leader, Unii Europejskiej oraz PROW 2014-2020 zgodnie z zasadami określonymi w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020;

 4. informowania Grantodawcy o najważniejszych, otwartych wydarzeniach lokalnych związanych z realizacją projektu (np. seminaria, koncerty, festyny, etc.) przynajmniej na 5 dni przed ich przeprowadzeniem.

§ 14

Zmiany w projekcie

 1. Umowa może zostać zmieniona na wniosek każdej ze Stron Umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści Umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

 2. Zmiany treści Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy pod rygorem nieważności, o ile zapisy Umowy nie stanowią inaczej.

 3. Zmiana złączników do Umowy nie wymaga aneksu do Umowy.

 4. Grantobiorca zobowiązany jest zgłosić w formie pisemnej Grantodawcy zmiany dotyczące realizacji projektu przed ich wprowadzeniem i nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem zakończenia realizacji projektu.

 5. Grantodawcy przysługuje prawo odmowy zgody na wprowadzenie zmian do projektu.

 6. Jeżeli wartość projektu ulegnie zmniejszeniu to odpowiedniemu zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego ulega dofinansowanie.

 7. Jeżeli wartość projektu ulegnie zwiększeniu, to wysokość dofinansowania pozostanie bez zmian.

 8. W uzasadnionych przypadkach zmiany rachunku bankowego, o którym mowa w § 5 ust. 3 Umowy dokonuje się w formie aneksu do Umowy. Grantobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Grantodawcy, o zmianie rachunku bankowego.

 9. W trakcie realizacji projektu dopuszczalne jest zgłaszanie zmian w projekcie w stosunku do złożonego wniosku o powierzenie grantu. Zmiany takie będą wymagały złożenia wyjaśnień bądź uzyskania pisemnej zgody na wprowadzenie zmiany – w zależności od rodzaju zmiany:

 1. przesunięcie środków pomiędzy pozycjami budżetowymi do 15 proc. wartości pozycji, z której przesuwane są środki oraz do 15 proc. wartości pozycji, na którą przesuwane są środki, wymaga złożenia wyjaśnień w sprawozdaniu końcowym;

 2. przesunięcie środków pomiędzy pozycjami budżetowymi powyżej 15 proc. wartości pozycji, z której przesuwane są środki, bądź powyżej 15 proc. wartości pozycji, na którą przesuwane są środki wymaga uzyskania pisemnej zgody Grantodawcy – zgoda taka wydawana będzie w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku o dokonanie zmiany do Grantodawcy.

 1. Grantodawca nie przewiduje możliwości dokonywania zmian merytorycznych projektu, które mogą wpłynąć na nieosiągnięcie wskaźników oraz celów określonych przez Grantodawcę w projekcie grantowym.

§ 15

Rozwiązanie umowy

 1. Grantodawca może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, jeżeli Grantobiorca:

 1. nie rozpoczął realizacji projektu i wystąpiło opóźnienie w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 lit. a przekraczające 3 miesiące z przyczyn zawinionych przez Grantobiorcę;

 2. zaprzestał realizacji projektu;

 3. utrudniał przeprowadzenie kontroli przez Grantodawcę bądź inne uprawnione podmioty;

 4. w określonym terminie nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości;

 5. nie przedłożył w określonym terminie, pomimo pisemnego wezwania przez Grantodawcę wniosku o płatność/sprawozdania końcowego, poprawek, uzupełnień lub wyjaśnień do wniosku o płatność/sprawozdania końcowego;

 6. nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w Umowie, szczególnie dotyczących promowania i informowania, realizuje projekt w sposób niezgodny z Umową, przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 1. Grantodawca może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, jeżeli Grantobiorca:

 1. wykorzystał przekazane środki finansowe (w całości lub w części) na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z Umową oraz przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

 2. odmówił poddania się kontroli Grantodawcy bądź innych uprawnionych podmiotów;

 3. nie wniósł zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy w formie i terminie określonym w § 8 Umowy;

 4. złożył lub przedstawił Grantodawcy nieprawdziwe, sfałszowane, podrobione, przerobione lub poświadczające nieprawdę albo niepełne dokumenty i informacje w celu uzyskania (wyłudzenia) dofinansowania w ramach Umowy;

 5. po ustaniu siły wyższej nie przystąpił niezwłocznie do wykonania Umowy, w tym realizacji projektu lub nie spełnił swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w ciągu trzech miesięcy, liczonego od dnia ustania działania siły wyższej.

 1. W przypadku rozwiązania Umowy z powodów, o których mowa w ust. 1 i 2, Grantobiorca jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania, w terminie wyznaczonym przez Grantodawcę na rachunek bankowy przez niego wskazany. Paragraf 6 niniejszej umowy stosuje się wprost.

 2. Grantobiorca jest zobowiązany zwrócić dofinansowanie wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych w terminie wyznaczonym przez Grantodawcę, w przypadku realizacji projektu niezgodnie ze złożonym wnioskiem o powierzenie grantu, jak również w przypadku, gdy w okresie trwałości projektu projekt ulegnie zmianie niezgodnie ze złożonym wnioskiem o powierzenie grantu.

 1. Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron Umowy bądź w wyniku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej zawartych z wyłączeniem okoliczności o których mowa w ust. 1 i 2.

 2. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek Grantobiorcy, jeżeli zwróci on otrzymane dofinansowanie wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania, w terminie 30 dni od dnia złożenia do Grantodawcy wniosku o rozwiązanie Umowy.

 3. Niezależnie od formy lub przyczyny rozwiązania Umowy, Grantobiorca zobowiązany jest do przedstawienia wniosku o płatność/sprawozdania końcowego z realizacji projektu oraz do przechowywania, archiwizowania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją projektu, zgodnie z przepisami § 13 Umowy. Wymóg ten ma zastosowanie w przypadku Grantobiorców, którzy rozpoczęli realizację projektu podlegającego dofinansowaniu.

 4. W razie rozwiązania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2, Grantobiorcy nie przysługuje odszkodowanie.

 5. W przypadku rezygnacji innych Grantobiorców z realizacji zadań i/lub rozwiązania umów o powierzenie grantu skutkujących uniemożliwieniem osiągnięcia przez Grantodawcę celów projektu grantowego i wskaźników jego realizacji na podstawie złożonych wniosków, Grantodawca ma prawo odstąpić od dalszej realizacji projektu grantowego i tym samym rozwiązać niniejszą umowę.

 6. Rozwiązanie umowy o którym mowa w ust. 9 może nastąpić wówczas, kiedy Grantobiorca nie rozpoczął jeszcze realizacji zadania grantowego.

§ 16

Ustalenia dotyczące siły wyższej

 1. Grantobiorca nie jest odpowiedzialny wobec Grantodawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy tylko w takim zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej, o której mowa w § 1 pkt 14.

 2. Grantobiorca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Grantodawcę o fakcie wystąpienia działania siły wyższej, o której mowa w § 1 ust. 14, udowodnić te okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji projektu.

 3. Każda ze Stron Umowy jest obowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej ze Stron Umowy o zajściu przypadku siły wyższej, o której mowa w § 1 ust. 14 wraz z uzasadnieniem. O ile druga ze Stron Umowy nie wskaże inaczej na piśmie, Strona Umowy, która dokonała zawiadomienia, będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione i faktycznie możliwe, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania i czynności zmierzające do wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej.

 4. W przypadku ustania siły wyższej, Strony Umowy niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

 5. W przypadku, kiedy dalsza realizacja projektu nie jest możliwa z powodu działania siły wyższej, Grantobiorca jest zobowiązany podjąć działania zmierzające do rozwiązania Umowy zgodnie z § 15 ust. 5 Umowy.

§ 17

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy zakres pomocy uzyskanej przez Grantodawcę na realizację projektu grantowego nie pozwala na pełną realizację projektu objętego wnioskiem o powierzenie grantu, jest on realizowany w zakresie, terminie i na warunkach określonych umową o przyznanie pomocy nr …………… zawartą pomiędzy Grantodawcą a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu grantowego.

 2. Grantobiorca wyraża zgodę na upublicznienie przez Grantodawcę i instytucje funkcjonujące w systemie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 swoich danych, w tym teleadresowych oraz innych danych i informacji związanych z realizacją projektu w celach związanych z procesem dofinansowania projektu oraz z monitorowaniem i ewaluacją Programu.

 3. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej Umowy wyjaśniane będą przez Strony Umowy w formie pisemnej.

 4. Do niniejszej umowy zastosowanie ma prawo polskie.

 5. Spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy według siedziby Grantodawcy.

 6. Strony Umowy podają następujące adresy dla wzajemnych doręczeń dokumentów, pism i oświadczeń składanych w toku wykonywania niniejszej Umowy:

 1. Grantodawca:

Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego

ul. 16-go Stycznia 1, 27-500 Opatów

lgdopatow@o2.pl


 1. Grantobiorca:

(…)

 1. Wszelkie dokumenty, pisma i oświadczenia przesłane na wskazane wyżej adresy Strony Umowy uznają za skutecznie doręczone, niezależnie od tego, czy dokumenty, pisma i oświadczenia zostały skutecznie doręczone przez Strony Umowy, o ile strona nie poinformowała o zmianie adresu do korespondencji.

§ 18

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

§ 19

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie Strony Umowy.§ 20

 1. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1 – Wniosek o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

Załącznik nr 2 – Wzór wniosku o płatność/sprawozdania końcowego – w wersji elektronicznej,Załącznik nr 3 – Księga wizualizacji PROW 2014-2020 i logotypy – w wersji elektronicznej.

 1. Niniejszym Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią załączników dołączonych w wersji elektronicznej.

................................... ...................................

Grantodawca Grantobiorca1 Niepotrzebne skreślić


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna