Streszczenie wniosku o dofinansowanie operacjiPobieranie 18,81 Kb.
Data16.02.2018
Rozmiar18,81 Kb.


ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 04.07.2013

W PRZEDMIOCIE USŁUGI OZNAKOWANIA SZLAKU KAJAKOWEGO W OBRĘBIE RZEKI CZARNA NIDA NA ODCINKU KUBY MŁYNY – TOKARNIA ORAZ W OBRĘBIE RZEKI BOBRZA NA ODCINKU TRZCIANKI - LIPOWICA

 1. INFORMACJE OGÓLNE

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” zaprasza niniejszym do złożenia oferty cenowej, na oznakowanie szlaku kajakowego na rzece Czarnej Nidzie oraz Bobrzy, w ramach projektu współpracy „ Atrakcje Krajoznawczo- Turystyczne- Inicjatywa Wspólna”

Nazwa i adres zamawiającego:

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”, 26-026 Morawica, ul. Kielecka 38, NIP 6571976789, REGON 260266179.Sposób porozumiewania się i osoby do kontaktu: tel. 41 311 46 91 wew. 239, e-mail: biuro@perlycn.pl, Przemysław Strójwąs 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest oznakowania szlaku kajakowego w obrębie rzeki Czarnej Nidy na odcinku Kuby Młyny – Tokarnia oraz w obrębie rzeki Bobrzy na odcinku Trzcianki – Lipowica

 1. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi umieszczenie:

 • 8 znaków ostrzegawczych – próg wodny, zastawka (przenoska) x 3, szybki nurt, kamienie w nurcie, pale w nurcie, szybki nurt

 • 3 znaki informacyjne – (miejsce na biwak)

 • 9 znaków informacyjnych drogowych (kierunkowe)

 • 2 tabliczki informacyjne

Zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zapytania

W przedstawionej cenie oferent powinien uwzględnić wszelkie roboty niezbędne do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego zgodnie ze sztuką budowlaną, Polskimi normami i prawem budowlanym 1. LGD „Perły Czarnej Nidy” posiada zgody właścicieli działek na umieszczenie znaków o których mowa wyżej;

 2. Wykaz działek i na których umieszczone będą znaki stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania;

 3. Termin realizacji zamówienia: do 31.08.2013r.

 1. OCZEKIWANIA OD OFERENTÓW

  1. Przedstawienie informacji co do ceny za realizację przedmiotu zamówienia na załączniku nr 1 „OFERTA WYKONAWCY” do niniejszego zapytania;

  2. Złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 niniejszego zapytania;

  3. Oferent wyraża zgodę na postanowienia zawarte w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia

  4. Nie dopuszcza się ofert wariantowych.
 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w cenie uwzględnić należy wszystkie usługi niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

2. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty, pozostaje stała przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług.

3.Wszystkie wartości cenowe w ramach zapytania ofertowego będą określone w złotych polskich (zł), a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

 1. Cena brutto oferty na realizację zamówienia – 100 %;

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę zgodną z załączonym formularzem należy złożyć w terminie do dnia 10.07.2013 r. do godziny 15:30.

Oferty należy składać w siedzibie biura LGD:

Adres: 26-026 Morawica, ul. Kielecka 38,

Dopuszcza się również złożenie oferty drogą mailową na adres biuro@perlycn.pl. Przesyłana w ten sposób oferta powinna być podpisana przez właściwe osoby i przesłana jako skan.

Wraz z ofertą, należy przedłożyć kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 3. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.perlycn.pl

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.perlycn.pl

 2. LGD Perły Czarnej Nidy zastrzega sobie prawo do pozostawienia zapytania bez rozstrzygnięcia.

 1. VIII DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela kierownik biura LGD Przemysław Strójwąs pod numerem telefonu 41 311 46 91 wew. 239 oraz emailem biuro@perlycn.pl©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna