StreszczeniePobieranie 348,38 Kb.
Strona1/10
Data02.11.2017
Rozmiar348,38 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Kołbiel na lata 2004-2011


STRESZCZENIE 3

1. PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE I CEL SPORZĄDZENIA PLANU 6

2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA GMINY KOŁBIEL 7

3. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI 9

3.1. AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 93.1.1. Rodzaje i ilość wytwarzanych odpadów 9

3.1.2. Stan aktualny w zakresie zbiórki i unieszkodliwiania odpadów 11

3.2. SEKTOR GOSPODARCZY 134. OGÓLNA OCENA GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY KOŁBIEL 15

5. PROGNOZA ZMIAN 16

5.1. SEKTOR KOMUNALNY 16

5.2. SEKTOR GOSPODARCZY 17

6.ZAŁOŻONE CELE I PRZYJĘTY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI 17

6.1. SEKTOR KOMUNALNY 186.1.1. Założone cele i zadania 18

6.1.2. Projektowany system gospodarki 19

6.2. SEKTOR GOSPODARCZY 286.2.1. Główne cele i kierunki działań 28

6.2.2. Plan działań w gospodarce odpadami z sektora gospodarczego 29

7. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA GOSPODARKI ODPADAMI 36

7.1. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY DZIAŁAŃ W GOSPODARCE ODPADAMI 36

7.2. WSKAZANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH SŁUŻĄCYCH REALIZACJI ZAMIERZONYCH CELÓW I ZADAŃ 41

8. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PLANU NA ŚRODOWISKO 46

9. ORGANIZACJA I ZASADY MONITORINGU SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI 47

9.1. USTAWOWO OKREŚLONE ZADANIA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI 47

9.2. OPINIOWANIE PROJEKTÓW PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI 49

9.3. AKTUALIZACJA I MODYFIKACJA PLANÓW 49

9.4. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA EFEKTYWNOŚCI PLANÓW 49
SPIS TABEL


Tabela 2.1. ZESTAWIENIE OGÓLNYCH DANYCH O GMINIE KOŁBIEL 7

Tabela 3.1. SZACUNKOWA ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH NA TERENIE GMINY KOŁBIEL 10

Tabela 3.2. SZACUNKOWE ILOŚCI ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI WYTWARZANYCH NA TERENIE GMINY KOŁBIEL 10

Tabela 3.3. ZESTAWIENIE ILOŚCI ODPADÓW PRZYJMOWANYCH NA SKŁADOWISKO W OTWOCKU-ŚWIERKU W LATACH 1998-2002 12

Tabela 5.1. PROGNOZOWANA ILOŚĆ WYTWARZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH – 2006 i 2011 ROK 16

Tabela 5.2. PROGNOZOWANA ILOŚĆ WYTWARZANYCH ODPADÓW W SEKTORZE GOSPODARCZYM – DO 2011 ROKU 17

Tabela 6.1. PLANOWANA ILOŚĆ POZYSKIWANYCH ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, BUDOWLANYCH I NIEBEZPIECZNYCH 26

Tabela 6.2. ILOŚĆ ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PLANOWANA DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIENIA W 2006 i 2010 roku [Mg]. 27

Tabela 6.3. DOCELOWE POZIOMY ODZYSKU I RECYKLINGU DLA ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH 28


STRESZCZENIE


Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Kołbiel sporządzony został zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r., z późniejszymi zmianami), oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami z dnia 9 kwietnia 2003 r. (Dz.U.03.66.620 z dnia 17 kwietnia 2003 r.). Niniejszy Plan nawiązuje do zapisów krajowego, wojewódzkiego i powiatowego planu gospodarki odpadami. Plan stanowi integralną część Programu Ochrony Środowiska dla gminy Kołbiel na lata 2004-2011.

Plan składa się z następujących rozdziałów: 1. Podstawy formalno-prawne i cel sporządzenia planu

 2. Charakterystyka ogólna gminy Kołbiel

 3. Analiza stanu gospodarki odpadami

 4. Ogólna ocena gospodarki odpadami na terenie gminy Kołbiel

 5. Prognoza zmian

 6. Założone cele i przyjęty system gospodarki odpadami

 7. Harmonogram działań i możliwości finansowania gospodarki odpadami

 8. Analiza oddziaływania planu na środowisko

 9. Organizacja i zasady monitoringu systemu gospodarki odpadami

Zgodnie z zapisami w/w rozporządzenia, Plan Gospodarki Odpadami sporządzany na szczeblu gminnym opisuje rodzaj, źródła powstawania i sposoby zagospodarowania wszystkich rodzajów odpadów, w szczególności odpadów komunalnych wytwarzanych na trenie gminy.

Na terenie gminy Kołbiel funkcjonuje workowy system selektywnej zbiórki „u źródła”. Mieszkańcy segregują odpady na 5 grup: szkło, makulatura, tworzywa sztuczne, metale, odpady zmieszane (tzw. balastowe). Usługi związane ze zbiórką odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Kołbiel świadczy Przedsiębiorstw Usługowo-Handlowe EKO-SAM BIS, Halinów, ul.Bema 84, na podstawie umowy zawartej z Urzędem Gminy. Mieszkańcy nie zawierają umów indywidualnie. Selektywną zbiórką odpadów komunalnych objęte są wszystkie gospodarstwa z terenu gminy. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych prowadzona jest dwa razy w roku (wiosną i jesienią). Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach indywidualnych odbierane są przez przedsiębiorstwo wywozowe i przekazywane do unieszkodliwienia. Dotyczy to jednak niewielkich ich ilości. Nie funkcjonuje zorganizowany system zbiórki tego typu odpadów.

Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Kołbiel (Nr 7050/9/02 z dnia 08.04.2004 r.) wydaną dla przedsiębiorstwa EKO-SAM BIS, surowce wtórne zebrane w wyniku selektywnej zbiórki kierowane są odpowiednio:


 • makulatura

 • PPHU „ROLLS” Sp. z o.o.

 • INTERCEL RECYKLING

 • INTERCEL RECYKLING

 • metale

 • firma MARKET z Radomia

 • szkło

 • RECYKLING CENTRUM Sp. z o.o.

 • odpady balastowe

Największa część zebranych odpadów kierowana jest na składowisko Sater-Otwock w Otwocku-Świerku. Zgodnie z informacjami i wytycznymi zamieszczonymi w Planie Gospodarki Odpadami w województwie mazowieckim na lata 2004-2011 składowisko firmy Sater-Otwock powinno pełnić rolę obiektu o znaczeniu regionalnym i przyjmować odpady min. z terenu powiatu otwockiego.

Według danych uzyskanych w Urzędzie Gminy w Kołbieli, w 2003 roku z terenu gminy zebrano i przekazano do odzysku i unieszkodliwienia następujące ilości odpadów:


 • makulatura

 • 19,62 Mg

 • tworzywa sztuczne

 • 7,68 Mg

 • metale

 • 5,95 Mg

 • szkło

 • 38,44 Mg

 • odpady balastowe

 • 140,71 Mg

 • RAZEM

 • 260,4 Mg

Analiza decyzji administracyjnych wydanych przez Starostę Otwockiego wykazuje, że podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy posiadają pozwolenia na wytwarzanie ok. 34 Mg odpadów innych niż komunalne (tzw. gospodarczych). Są to głównie szlamy z separatorów, emulsje wodne z separatorów, odpady z czyszczenia zbiorników, odpady smarowe ponadto: świetlówki, akumulatory i odpady podestylacyjne. Decyzje administracyjne posiadają: Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych WITOPLAST s.c. w Rudnie oraz PKN ORLEN S.A. Stacja Paliw nr 796 w Kołbieli.

Ponadto na terenie gminy zarejestrowane są 342 podmioty gospodarcze, które w wyniku swojej działalności wytwarzają odpady, lecz nie są obowiązane do uzyskania odpowiednio: pozwolenia na wytwarzanie odpadów, decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach (art. 17 ustawy o odpadach Dz.U.2001.62.628). Szacuje się, że w tej grupie powstaje ponad 250 Mg odpadów pochodzących z rolnictwa i sadownictwa, prac remontowo-budowlanych i drogowych, handlu, usług i in.

Odpady wytwarzane w sektorze gospodarczym odbierane są przez wyspecjalizowane jednostki i przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia.

Na terenie nie funkcjonują podmioty gospodarcze prowadzące działalność związaną z odzyskiem surowców wtórnych.

W ocenie gospodarki odpadami na terenie gminy Kołbiel zwrócono uwagę min. na niewystarczającą świadomość ekologiczną mieszkańców gminy, czego efektem są powstające w przydrożnych rowach, lasach i parkingach śródleśnych „dzikie” wysypiska. Brak jest zorganizowanego systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych powstających w strumieniu odpadów komunalnych.

Do mocnych stron gospodarki odpadami na terenie gminy Kołbiel zaliczyć należy: • sprawnie funkcjonujący system zbiórki selektywnej „u źródła” obejmujący wszystkich mieszkańców gminy,

 • funkcjonujący system zbiórki odpadów wielkogabarytowych,

 • na terenie gminy Kołbiel nie ma obszarów wymagających rekultywacji, zdegradowanych w wyniku niewłaściwego składowania odpadów.

Dostosowanie systemu gospodarki odpadami do obowiązujących wymogów prawnych, środowiskowych oraz osiągnięcie założonych poziomów odzysku odpadów, wymaga wdrożenia i udoskonalenia rozwiązań w dziedzinie zbiórki i zagospodarowania odpadów oraz wykreowanie prawidłowych postaw mieszkańców gminy. W tym celu określono zadania strategiczne obejmujące okres 8 lat (do 2011r.) oraz harmonogram realizacji przedsięwzięć do 2007 roku. Ze względu na fakt, że na terenie gminy Kołbiel istnieje sprawnie funkcjonujący system gospodarki odpadami, planowane przedsięwzięcia dotyczą głównie doskonalenia form zbiórki i działań informacyjno-edukacyjnych. Planowane działania obejmują min.:

 • działania edukacyjne skierowane do mieszkańców gminy, w szczególności:

 • promocję kompostowania przydomowego odpadów „bio”,

 • informację o właściwym postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi i miejscach zbiórki tychże odpadów,

 • informację o pozytywnych efektach ekologicznych wdrażanych rozwiązań.

 • rozwój i doskonalenie selektywnej zbiórki odpadów poprzez:

 • włącznie do systemu zbiórki punktów handlowych (w tym aptek), szkół, punktów usługowych,

 • akcyjne zbiórki takich odpadów, jak: opakowania po środkach ochrony roślin (np. łącznie ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych),

 • organizację punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych (olejów odpadowych, odpadów azbestowych, przeterminowanych pestycydów i opakowań po nich, innych odpadów),

 • bieżąca likwidacja „dzikich wysypisk”,

 • inwentaryzacja miejsc występowania materiałów azbestowych, opracowanie planu usuwania azbestu

 • kontrola funkcjonujących podmiotów gospodarczych pod kątem właściwego postępowania z odpadami,

Analiza oddziaływania planu na środowisko wskazuje, że realizacja zaproponowanych działań nie spowoduje powstania nowych zagrożeń dla środowiska, przyczyni się natomiast do ochrony powierzchni ziemi i zmniejszenia zagrożeń dla wód podziemnych i atmosfery.

Monitoring i ocena wdrażania planu opierać się będzie na wskaźnikach odnoszących się min. do: ilości odpadów wytwarzanych przez statystycznego mieszkańca gminy, stopnia odzysku surowców wtórnych, udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy gospodarki odpadami i inne.

Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach, co dwa lata, należy przedstawiać Radzie Gminy raport z realizacji Planu, natomiast co 4 lata Plan powinien być aktualizowany.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna