Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośĆ na lata 2016-2022 dla obszaru gminPobieranie 1,61 Mb.
Strona3/3
Data14.02.2018
Rozmiar1,61 Mb.
1   2   3

Tabela 17: Cele i wskaźniki określone dla LGD Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej
1.0

CEL OGÓLNY I

Rozwój gospodarczy obszaru z wykorzystaniem lokalnego potencjału

1.

Cele szczegółoweWsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu zatrudnienia

2.

Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju działalności gospodarczej

Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego

Jednostka miary

stan

początkowy

2016 rok


plan 2023 rokŹródło danych/sposób pomiaru

Wo1.0

Wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej przypadająca na 1000 mieszkańców

szt.

106,9

108

Dane statystyczne GUS

Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych

Jednostka miary

stan

początkowy

2016 rok


plan 2023 rokŹródło danych/sposób pomiaru

Wr.1.1

Liczba utworzonych miejsc pracy w istniejących firmach


szt.

0

12

wg ankiety monitorującej beneficjenta


Wr.1.2

Liczba miejsc pracy w nowo utworzonych firmach

szt.

0

11

wg ankiety monitorującej beneficjenta


Wr. 2.1

Liczba osób, która skorzystała z inkubatora wsparcia

Osoby

0

60

Listy obecności, liczba wejść na stronę www

Przedsięwzięcie


Grupy doceloweSposób realizacji (konkurs, projekt grantowy, operacja własna, projekt współpracy, aktywizacja itp.)

Wskaźniki produktu

nazwaJednostka miary

wartość

źródło danych/sposób pomiarupoczątkowa

2016 rok


Końcowa 2023 rok

1.1

Rozwój istniejących firm

w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska i zmiany klimatu


Osoby bezrobotne, w tym osoby defaworyzowane młodzież i osoby w wieku 50+

Konkurs


Wp. 1.1 Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

szt.

0

12wg ankiety monitorującej

beneficjenta1.2

Założona i zarejestrowana

nowa firma


Osoby bezrobotne, w tym osoby defaworyzowane młodzież i osoby w wieku 50+

Konkurs


Wp. 1.2 Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

szt.


0


11

wg ankiety monitorującej beneficjenta


2.1

Inkubator wsparcia przedsiębiorców lokalnych

Firmy z terenu LGD

Operacja własna

Wp. 2.1 Liczba działań w ramach tej operacji

szt

0

4

2.0

CEL OGÓLNY I I

Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców

3.

Cele szczegółoweWzmocnienie kapitału społecznego poprzez integrację i aktywizację społeczności lokalnej

4.

Zachowanie dziedzictwa lokalnego i promocja obszaru w oparciu o uwarunkowania

przyrodnicze, historyczne i dziedzictwo kulturoweWskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego

Jednostka miary

Stan

początkowy

2016 rok


Plan 2023 rokŹródło danych/sposób pomiaru

Wo. 2.1

Wzrost odsetka osób deklarujących poprawę warunków i jakości życia na terenie LGD

osoby

30%

Wzrost o 10% w stosunku do 2016 roku

Dane własne LGD (ankiety monitorujące)Wo 2.2

Wzrost odsetka osób deklarujących poczucie więzi z obszarem zamieszkania

osoby

30%

Wzrost o 10% w stosunku do 2016 roku

Dane własne LGD (ankiety monitorujące)

Wo 2.3

Wskaźnik ruchu turystycznego ( ilość udzielonych noclegów na 1000 mieszkańców)

osoby

116,28

130

Dane statystyczne GUS

Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych

Jednostka miary

stan

początkowy

2016 rok


plan 2023 rokŹródło danych/sposób pomiaru

Wr .3.1

Liczba osób korzystająca z nowej, ulepszonej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej

osoby

0

1400


dane z gminnych i powiatowych instytucji kultury, ankiety monitorujące LGD


Wr 3.2

Liczba osób korzystająca z nowej, zmodernizowanej infrastruktury turystycznejosoby

0

600


dane z gminnych i powiatowych instytucji kultury, turystyki, ankiety monitorujące LGD


Wr. 3.3

Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach promujących walory obszaru, w tym osoby z grup defaworyzowanych

osoby

0

8000

Dane z Biura, ankiety, listy obecności

Wr. 3.4

Liczba przeszkolonych pracowników Biura i członków Organów

osoby

0

40

Dane z Biura, test, listy obecności

Wr. 4.1

Liczba osób uczestnicząca w imprezach, wystawach i spotkaniach integrujących

osoby

0

2000


dane z gminnych i powiatowych instytucji kultury, ankiety monitorujące LGD


Wr. 4.2

Liczba osób uczestnicząca w imprezach i spotkaniach związanych z turystyką i promocją turystyczną obszaru

osoby

0

5.000


dane z gminnych i powiatowych instytucji kultury, turystyki, ankiety monitorujące LGD, Dane z wypożyczalni kajaków


Wr. 4.3

Liczba osób, która podniosła swoją wiedzę o walorach przyrodniczych i turystycznych obszaru

osoby

0

2000

Nakład publikacji, dane z Biura LGD

Wr.4.4

Liczba projektów wykorzystujących lokalne zasoby: -przyrodnicze -kulturowe -historyczne -turystyczne -produkty lokalne

szt.

0

2

Dane z Biura, ankiety, listy obecności

Wr. 4.5

Liczba projektów skierowanych do następujących grup docelowych: -przedsiębiorcy -grupy defaworyzowane (określone w LSR) -młodzież -turyści – inne

szt.

0

1

Dane z Biura, ankiety, listy obecności

Przedsięwzięcie


Grupy doceloweSposób realizacji (konkurs, projekt grantowy, operacja własna, projekt współpracy, aktywizacja itp.)

Wskaźniki produktu

nazwaJednostka miary

Wartość

źródło danych/sposób pomiarupoczątkowa

2016 rok


Końcowa 2023 rok

3.1

Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne

Otwarte strefy rekreacji /place zabaw i siłownie zewnętrzne/Mieszkańcy obszaru, w tym grupy defaworyzowane

Konkurs


Wp. 3.1 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej

szt.

0

11

Dane z ankiet beneficjenta


3.2

Budowa, modernizacja obiektów

na cele turystyczneMieszkańcy obszaru i turyści oraz grupy defaworyzowane

Konkurs


Wp. 3.2

Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury

turystycznej

szt.

0

7

Dane z ankiet beneficjenta


3.3

Wydarzenia promujące walory obszaru w tym angażujące grupy defaworyzowane

Liderzy lokalni, członkowie ngo i grup nieformalnych

AktywizacjaWp. 3.3

Liczba wydarzeń promujących walory obszaru


szt.

0

20

Dane z Biura LGD, listy obecności


3.4

Wsparcie kapitału społecznegoPracownicy Biura I członkowie Organów

AktywizacjaWp. 3.4

Szkolenia dla pracowników biura i członków organów dot. obsługi beneficjentów


szt.

0

5

Dane z Biura LGD, listy obecności


4.1

Imprezy, wystawy i

spotkania integracyjne

w tym dotyczące ochrony

środowiska i zmian klimatu
Mieszkańcy obszaru, w tym grupy defaworyzowane

projekt grantowy,Wp. 4.1 Liczba imprez, wystaw i spotkań integracyjnych

szt.

0

8

Dane z ankiet beneficjenta


4.2

Imprezy i spotkania związane z

turystyką i promocją turystyczną

obszaru


Mieszkańcy obszaru i turyści oraz grupy defaworyzowane

projekt grantowy,Wp. 4.2 Liczba imprez i spotkań związanych z turystyką i promocją turystyczną obszaru

szt.

0

8

Dane z ankiet beneficjenta


4.3

Wydawnictwa promujące walory

przyrodnicze i turystyczne

obszaru


Mieszkańcy i turyści odwiedzający obszar LGD

Projekt grantowyWp 4.3 Liczba publikacji

Szt.

0

8

Dane z biura LGD


4.4

Promocja dziedzictwa

przyrodniczego obszaru


Mieszkańcy obszaru i turyści oraz grupy defaworyzowane

Projekt współpracyWp. 4.4 Liczba przygotowanych projektów współpracy

szt.


0


2

Dane z Biura LGD, ankiety monitorujące oraz liczba wejść na stronę www


4.5

Zachowanie dziedzictwa

lokalnego obszaru –promocja

produktów lokalnych

Lubelszczyzny


Mieszkańcy obszaru i turyści oraz grupy defaworyzowane

Projekt współpracyWp. 4.5 Liczba LGD uczestniczących w projekcie współpracy

szt.


0


4


Dane z Biura LGD,ankiety

Tabela 18: Adekwatność celów i przedsięwzięć do diagnozy i wniosków z konsultacji ze społecznością lokalną

CEL OGÓLNY I

Przedsięwzięcie 1.1. - Rozwój działalności gospodarczej na obszarze - przedsięwzięcie to jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR problemy i wnioskami z analizy konsultacji społecznych związane z wysokim bezrobociem, małą liczbą miejsc pracy i stosunkowo niskim wskaźnikiem przedsiębiorczości. Rozwijanie podmiotów gospodarczych jest jedną z form skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, podnoszenia poziomu aktywności zawodowej społeczeństwa, a także stymulowania rozwoju gospodarczego i społecznego obszaru. Premiowane będą przedsięwzięcia wdrażające nowe technologie i innowacje, uwzględniające ochronę środowiska i zmiany klimatu. Premiowane są też operacje generujące nowe miejsca pracy. Sposób realizacji – konkurs.
Przedsięwzięcie 1.2 - Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze - Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR problemy i wnioski z konsultacji społecznych związane z wysokim bezrobociem, małą liczbą miejsc pracy i stosunkowo niskim wskaźnikiem przedsiębiorczości. Powstawanie nowych podmiotów gospodarczych jest jedną z form skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, podnoszenia poziomu aktywności zawodowej społeczeństwa, a także stymulowania rozwoju gospodarczego i społecznego obszaru. Premiowane będą przedsięwzięcia zakładające tworzenie nowych miejsc pracy, oraz takie, które dają zatrudnienie osobom z grup defaworyzowanych. Sposób realizacji – konkurs.
Przedsięwzięcie 2.1 –Inkubator wsparcia przedsiębiorców lokalnych– przedsięwzięcie jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR problemy ora wypracowane wnioski z konsultacji społecznych związane z wysokim bezrobociem, małą liczbą miejsc pracy i stosunkowo niskim wskaźnikiem przedsiębiorczości. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie podmiotów gospodarczych poprzez stworzenie platformy internetowej dla biznesu oraz szkoleń pod kątem rozwoju przedsiębiorczości na obszarze. Rezultatem ma być stymulowanie rozwoju gospodarczego i przygotowanie osób do świadczenia usług turystom Sposób realizacji – operacja własnaCEL OGÓLNY II

Przedsięwzięcie 3.1 - Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne – przedsięwzięcie jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i konsultacje z mieszkańcami, analizę fiszek projektowych i związane jest z ubogą i niedostateczną infrastrukturą turystyczną i rekreacyjną obszaru. Wspierane będą inwestycje z przeznaczeniem na cele niekomercyjne. Preferowane będą operacje, które będą miały wpływ na poprawę środowiska naturalnego lub klimatu obszaru, wpłyną na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru, będą innowacyjne i skierowane będą do grup defaworyzowanych – sposób realizacji - konkurs
Przedsięwzięcie 3.2 – Budowa i modernizacja obiektów na cele turystyczne - przedsięwzięcie jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i wyniki konsultacji z mieszkańcami, analizę fiszek projektowych i związane jest z ubogą i niedostateczną ofertą turystyczną i rekreacyjną obszaru . Preferowane będą operacje, które wpłyną na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru, będą innowacyjne i będą uwzględniały ochronę środowiska- sposób realizacji - konkurs
Przedsięwzięcie 3.3 – wydarzenia promujące walory obszaru. - przedsięwzięcie jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby obszaru i na wnioski z konsultacji. Ma wykorzystać potencjał nowych organizacji pozarządowych by wspomóc trzeci sektor i wzmocnić organizacje, a także zachęcić je do poszukiwania różnych źródeł finansowania swoich działalności oraz włączenie grup defaworyzowanych - planuje się działanie w formie imprez promujących walory obszaru– sposób realizacji – działanie w ramach aktywizacji.

Przedsięwzięcie 3.4 - Wzmocnienie kapitału społecznego – przedsięwzięcie jest odpowiedzią na potrzeby szkoleniowe pracowników Biura, Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, którzy zaangażowani są w proces wdrażania Strategii dla sprawnej i właściwej obsługi projektu. Będą uczestniczyli w cyklu szkoleń przygotowujących ich do wyboru projektów do realizacji, obsługi Biura zgodnie z procedurami i właściwej obsługi beneficjentów oraz kontroli i ewaluacji – zadanie wykonane będzie w ramach aktywizacji
Przedsięwzięcie 4.1- Imprezy, wystawy i spotkania integracyjne w tym dotyczące ochrony środowiska i zmian klimatu - przedsięwzięcie jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy obszaru, jest też odpowiedzią na wnioski z konsultacji z mieszkańcami i ma na celu zaktywizować obszary o małym zaangażowaniu mieszkańców w życie społeczne gminy. Preferowane będą operacje, które łączyć będą działania różnych sektorów, będą innowacyjne, będą kierowane do grup defaworyzowanych – sposób realizacji – projekt grantowy

Przedsięwzięcie 4.2 – imprezy i spotkania związane z turystyką i promocją turystyczną obszaru – przedsięwzięcie jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy obszaru, jest też odpowiedzią na wnioski z przeprowadzonych konsultacji. Ma zachęcić mieszkańców do tworzenia innowacyjnych projektów, które przyciągną turystów na obszar LGD. Preferowane będą operacje wykorzystujące zasoby dziedzictwa kulturowego obszaru, będą dobrze promowały jego zasoby, będą uwzględniały ochronę środowiska i zmiany klimatu. – sposób realizacji –projekt grantowy

Przedsięwzięcie 4.3 - Wydawnictwa promujące walory przyrodnicze i turystyczne obszaru – przedsięwzięcie, jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i konsultacje z mieszkańcami, analizę fiszek projektowych i związane jest z ubogą i niedostateczną ofertą turystyczną. Preferowane będzie opracowanie takiej publikacji która wpłynie na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru, będzie innowacyjna i skierowana będzie do grup defaworyzowanych – sposób realizacji - projekt grantowy

Przedsięwzięcie 4.4 – promocja dziedzictwa przyrodniczego obszaru – przedsięwzięcie jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby obszaru i na wnioski z konsultacji. Ma za zadanie wykorzystać doświadczenia partnerów biorących udział w projekcie do poszerzenia oferty turystycznej obszaru. – sposób realizacji - projekt współpracy

Przedsięwzięcie 4.5 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru –promocja produktów lokalnych Lubelszczyzny - przedsięwzięcie jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby obszaru i na wnioski z konsultacji. Ma za zadanie wykorzystać doświadczenia partnerów biorących udział w projekcie do poszerzenia oferty turystycznej obszaru – sposób realizacji - projekt współpracy

Tabela 19: Tabelaryczna matryca logiczna powiązań diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT, celów i wskaźników
Zidentyfikowane problemy/wyzwania społeczno-ekonomiczne

Cel ogólny

Cel szczegółowy

Planowane przedsięwzięcia

Produkty

Rezultaty

Oddziaływanie

Czynniki zewnętrzne mające wpływ na realizację działań i osiągnięcie wskaźników

Mało aktywni mieszkańcy w podejmowaniu działalności gospodarczej
Utrzymujące się bezrobocie szczególnie wśród ludzi młodych do 30 roku życia i osób 50+

Mało firm wdrażających nowe technologie i innowacje uwzględniające ochronę środowiska i zmian klimatu

Rozwój gospodarczy obszaru z wykorzystaniem lokalnego potencjału

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu zatrudnienia

Przedsięwzięcie 1.1

Wp. 1.1


Wr. 1.1.


Wo. 1.0


Niepewna sytuacja gospodarczo polityczna w Europie
Rosnące zapotrzebowanie na produkty lokalne wytwarzane w gospodarstwach,
Brak rynków zbytu na produkty rolnicze przetwarzane na ternie działania LGD i pogłębiające się bezrobocie

Wysokie podatki hamujące rozwój działalności gospodarczej

Mało ofert pracy


Dużo osób korzystających w pomocy społecznej związane z bezrobociem i ubóstwem

Niewystarczająca do potrzeb infrastruktura rekreacyjna i kulturalna
Słaba infrastruktura turystyczna

Przedsięwzięcie

1.2

Wp.1.2


Wr. 1.2Wo. 1.0


Dużo młodych ludzi zainteresowanych zakładaniem własnych działalności gospodarczychT Tworzenie sprzyjających

warunków dla rozwoju

działalności gospodarczej

Przedsięwzięcie

2.1


Wp. 2.1
Wr. 2.1


Wo 1.0


Wo. 2.1

Wo. 2.3


Wzrost konkurencyjności innych regionów i odpływ ludzi w poszukiwaniu zatrudnienia poza obszarem
Rosnące zainteresowanie aktywnym wypoczynkiem, udziałem w rajdach, spływach kajakowych, questach

Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców

Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez integrację i aktywizację społeczności lokalnej

Przedsięwzięcie

3.1

Wp. 3.1

Wr. 3.1


Przedsięwzięcie

3.2

Wp. 3.2

Wp. 3.2


Niewystarczająca promocja turystyczna i walorów obszaru

Przedsięwzięcie 3.3

Wp. 3.3

Wr. 3.3

Wo. 2.2


Rosnące zainteresowanie atrakcjami turystycznymi obszaru

Utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług dla beneficjentów

Przedsięwzięcie

3.4

Wp. 3.4

Wr.3.4

Wo. 2.1


Zainteresowanie doradztwem i wsparciem w opracowaniu wniosków przez przedsiębiorców i innych beneficjentów

Niewystarczająca wiedza o zasobach lokalnych przyrodniczych i kulturowych
Nieuporządkowane zasoby produktów lokalnych
Niska świadomość ochrony środowiska i zmian klimatu
Duża liczba mało aktywnych mieszkańców, nie umiejących wykorzystać zasobów lokalnych dla podniesienia poziomu życia

Mało przykładów dobrych praktyk, które można by wykorzystać na terenie LGD do rozwoju przedsiębiorczości


Zachowanie dziedzictwa lokalnego i promocja obszaru w oparciu o uwarunkowania przyrodnicze, historyczne i dziedzictwo kulturowe

Przedsięwzięcie

4.1

Wp. 4.1


Wr. 4.1Wo. 2.1

Wo. 2.2

Wo. 2.1


Wo. 2.1

Wo. 2.1
Dobra dostępność komunikacyjna obszaru
Bogate zasoby lokalne, przyrodnicze i historyczne dogodne do rozwoju turystyki
Możliwość wykorzystania środków pomocowych do rozwijania przedsiębiorczości i podnoszenia standardów życia na obszarach wiejskich
Dużo nowo powstałych organizacji pozarządowych, dobry potencjał do budowania nowej marki regionu
Niski przyrost naturalny na obszarze i starzejące się społeczeństwo

Przedsięwzięcie

4.2

Wp. 4.2

Wr. 4.2


Przedsięwzięcie

4.3

Wp. 4.3

Wr. 4.3


Przedsięwzięcie

4.4

Wp. 4.4

Wr. 4.4


Przedsięwzięcie

4.5

Wp. 4.5

Wr. 4.5

 1. SPOSÓB WYBORU I OCENY OPERACJI ORAZ SPOSÓB USTANAWIANIA

KRYTERIÓW WYBORU

Lokalna Grupa Działania Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej będzie realizować cele zawarte w LSR przez następujące typy operacji: • operacje indywidualne realizowane w ramach wniosków składanych przez beneficjentów innych niż LGD i wybieranych przez organ decyzyjny, a następnie przesyłanych do jednostki wdrażającej (Samorząd Województwa) w celu ich weryfikacji;

 • projekty grantowe,

 • projekty własne;

 • projekty współpracy.

Wytyczne dotyczące sposobu wybory i oceny operacji, a także kryteria wyboru opisane zostały dla pierwszego i drugiego typu operacji w dokumencie wewnętrznym „ Podręcznik procedur i zasad regulujących przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 w ramach LSR Lepsza Przyszłość ziemi Ryckiej”. Natomiast projekty współpracy przewidziane do realizacji w strategii będą w całości obsługiwane przez instytucję wdrażającą. Procedury opracowano dla usystematyzowania procesu przeprowadzania naborów. W trakcie opracowywania rozwiązań formalnych dbano przede wszystkim o zgodność zapisów z przepisami obowiązującymi dla RLKS, a także dopasowanie ich do specyfiki obszaru objętego LSR. Przyjęte rozwiązania zostały skonstruowane w taki sposób, żeby umożliwiały sprawny i przejrzysty wybór operacji w oparciu o ustalone kryteria wyboru. W celu realizacji złożeń LSR opracowano szczegółową procedurę obsługi naborów wniosków o przyznanie pomocy.

Procedura uwzględnia: terminy i zasady naboru wniosków, zasady ustalania i zmiany kryteriów, ocenę wniosków, wybór operacji, ustalenie kwot wsparcia, wnoszenia i rozpatrywania protestu. Ponadto ustala zasady przekazywania dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego dotyczących przeprowadzonego naboru wniosków, wydawania opinii w zakresie zmiany umowy przez Wnioskodawcę oraz zasady postepowania w przypadku operacji własnych.

W dokumencie opisane są szczegółowo wszystkie etapy procesu od ogłoszenia konkursu poprzez przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy, przyjęcie go przez LGD, ocenę (zgodności z celami LSR, formalno-merytoryczną oraz według kryteriów wyboru operacji), aż do podpisania umowy o przyznanie pomocy, kontroli, monitoringu i rozliczenia operacji. Ponadto w dokumencie szczegółowo opisano:


 1. sposób organizacji naborów wniosków: wskazano i opisano sposób podawania do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze, a także informacje dotyczące terminu i zakresu operacji, kryteriów wyboru operacji, minimalnej liczby punktów, będącej warunkiem wyboru operacji;

 2. zasady oraz sposób składania wniosków;

 3. zasady oraz sposób rejestrowania wniosków;

 4. zasady podejmowania decyzji w sprawie wyboru operacji, w tym:

- zasady oraz sposób wyłączenia członków organu decyzyjnego z oceny i wyboru operacji;

- sposób informowania o wynikach oceny i możliwości wniesienia protestu;

Procedury mają za zadanie ujednolicenie postepowania w ramach wyboru operacji do dofinansowania, zapewnienie przejrzystości i poprawności, a także usprawnienie pracy Rady.

Procedury również uwzględniają: zasady i tryb postępowania w przypadku zastosowania procedury odwoławczej (termin, warunki i sposób wniesienia protestu) zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020;


W celu dobrej komunikacji i przejrzystości podejmowanych decyzji przez Radę ustalono zasady podawania do publicznej informacji protokołów, z każdego etapu procesu wyboru operacji (zawierają tym samym także informacje o wyłączeniach członków organu decyzyjnego z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenie dotyczy).

Przewidziano też sposób postępowania w sytuacji rozbieżnych ocen w ramach kryteriów.

Do każdej szczegółowej procedury opracowano też wzory dokumentów, które stanowią załącznik do „Procedury”.


Kryteria wyboru operacji

W celu zapewnienie obiektywnej oceny i wyboru wniosków opracowano kryteria wyboru operacji.

Kryteria mają charakter oceny wagowo-punktowej i zawierają szczegółowy opis wyjaśniający sposób oceny wskazujący wymagania konieczne do spełnienia danego kryterium.

Ich zadaniem jest w pierwszej kolejności zweryfikowanie, czy wniosek został ważnie złożony i czy zakres tematyczny operacji zgodny jest z zakresem interwencji przewidzianych w LSR oraz przepisów obowiązujących dla RLKS.

Po ocenie formalnej jest druga ocena merytoryczna wniosku. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wniosku pod kątem zgodności proponowanego projektu z zapisami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym przede wszystkim z diagnozą obszaru zawartą w Strategii, a także przewidzianymi w dokumencie wskaźnikami produktów i rezultatów.

Ponadto w związku z określeniem grup defaworyzowanych punktowane będą dodatkowo operacje przyczyniające się do rozwiązania problemu tych grup.

Inne kryteria dodatkowo punktują doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów o podobnym charakterze, korzystanie z usług doradztwa świadczonego przez LGD w Biurze, uwzględnienie pozytywnego wpływu operacji na środowisko czy zapobiegających zmianom klimatycznym. Przez operacje mające pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego rozumie się operacje zmniejszające emisję hałasu, zanieczyszczeń lub promieniowania poprzez modernizację dotychczasowego źródła emisji lub zastąpienie go innym urządzeniem, maszyną, środkiem   transportu lub rozwiązaniem technicznym. Ponieważ LGD przyjęła w kierunkach swoich działań podniesienie atrakcyjności obszaru dla turystów i mieszkańców, preferowane będą operacje, które będą miały pozytywny wpływ na atrakcyjność obszaru. Mogą to być inwestycje w infrastrukturze społecznej lub rekreacyjnej, doposażenie obiektów, działania promocyjne i aktywizujące mieszkańców. Dodatkowo punktowane będą też operacje innowacyjne. Przez innowacje rozumiemy zastosowanie lub wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów, procesów (technologii), metod organizacji lub marketingu poprzez praktyczne wykorzystanie lokalnych zasobów unikalnych i charakterystycznym na obszarze LSR (przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych). Innowacyjne może być ich nietypowe, niestandardowe wykorzystanie czy promocja.

Preferencyjnie traktowane będą operacje o dłuższym okresie oddziaływania oraz takie, które przewidują wkład własny wnioskodawcy na poziomie przekraczającym intensywność pomocy określoną w Programie. Celem jest promowanie projektów angażujących środki inne niż środki Programu. W ramach kryterium oceniana będzie wielkość zaangażowanych środków własnych wnioskodawcy w ramach wymaganego wkładu własnego w realizację projektu. Premiowane będą projekty, w których wnioskodawcy deklarują wkład własny na poziomie wyższym niż minimalny określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. Zwracana będzie też uwaga na realizację wskaźników i powiązanie operacji z innymi projektami. Komplementarność rozumiana będzie jako: powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami, zarówno tymi zrealizowanymi, jak też z tymi, które są w trakcie realizacji, lub które dopiero zostały zaakceptowane do realizacji (bez względu na źródło finansowania czy też podmiot realizujący), w szczególności w następującym zakresie: czy przy realizacji projektu będą wykorzystywane efekty realizacji innego projektu, czy nastąpi wzmocnienie trwałości efektów jednego przedsięwzięcia realizacją innego, czy projekty są adresowane do tej samej grupy docelowej, tego samego terytorium, czy rozwiązują ten sam problem; czy realizacja jednego projektu jest uzależniona od przeprowadzenia innego przedsięwzięcia; czy projekt jest elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych; czy projekt stanowi ostatni etap szerszego przedsięwzięcia lub kontynuację wcześniej realizowanych przedsięwzięć. W przypadku projektów związanych z rozwojem przedsiębiorczości obligatoryjnym wymogiem jest utworzenie miejsca pracy. Dodatkowo punktowane będą operacje zakładające utworzenie większej liczby miejsc pracy w ramach zgłaszanej operacji. Ostatnie kryterium preferuje realizację operacji w miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców. Celem jest pobudzenie aktywności i przedsiębiorczości na terenach o mniejszym zaludnieniu.

Osobną procedurę opracowano dla projektów grantowych. Ponieważ to LGD będzie odpowiadało za przeprowadzenie całej procedury, wybór, podpisanie umowy i rozliczenie projektu zasady opisano dosyć szczegółowo w Procedurze przyznawania pomocy w ramach projektu grantowego. Wszystkie kryteria wraz z uzasadnieniem i wzorami dokumentów również zamieszczono w Procedurze będącym załącznikiem do wniosku.

Sposób ustanawiania i zmiana kryteriów określone zostały w Procedurze. Przewidziano, możliwość zgłaszania zmiany kryteriów. Warunkiem jest złożenie go formalnie na piśmie w Biurze LGD wraz z uzasadnieniem. Wniosek powinien zawierać: wskazanie celu, w ramach którego zmienia się lokalne kryteria wyboru nazwę aktualizowanego, likwidowanego kryterium lub nowego kryterium, maksymalną liczbę punktów przyznawanych za to kryterium, możliwości wyboru odpowiedzi wraz z odpowiadającą im punktacją. Wniosek opiniuje Rada i po uzyskaniu pozytywnej opinii jest poddany konsultacjom społecznym. Proponowana zmian nie może wpływać negatywne na wdrażania LSR. Musi być zgodna z diagnozą i analizą SWOT obszaru oraz celami i wskaźnikami. Jeśli nie wpłyną żadne uwagi i zastrzeżenia wniosek o zmianę lub wprowadzenie nowego kryterium rozpatrywany jest przez WZC, a decyzja o jego przyjęciu lub odrzuceniu podejmowana jest w formie uchwały.
W Procedurze uwzględniono tez rozpatrywanie projektów własnych, które podlegają takiej samej „ścieżce oceny” jak pozostałe projekty zgłaszane przez wnioskodawców. W przypadku przyjęcia operacji do realizacji na stronie www LGD Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej ukazuje się ogłoszenie o możliwości złożenia oferty na wykonanie zadania. Wykonawcą projektu własnego może być LGD w przypadku gdy żaden podmiot nie odpowie na ogłoszenie i nie podejmie się realizacji tej operacji lub nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym. Szczegółowe zasady postepowania w przypadku operacji własnych zostały opisane w Podręczniku procedur i zasad regulujących przyznawanie pomocy finansowej.

Określenie intensywności pomocy na każdego beneficjenta przedstawiono w tabeli poniżej. Uwzględnia ona zasady ustalania wysokości wsparcia na realizację operacji w ramach LSR oraz określa intensywność pomocy w zależności od kategorii beneficjenta lub rodzaju operacji. 1. PLAN DZIAŁANIA

Przygotowując Pan działania konsultowano z mieszkańcami terminy realizacji poszczególnych operacji i niezbędne limity wykonania wskaźników i budżetu, szczególnie z I okresie realizacji LSR tj. do końca 2018 roku. Konsultacje odbyły się podczas rozmów z osobami zgłaszającymi projekty, z pracownikami Biura i członkami Organów. Plan działania poddano również dyskusji podczas Walnego zebrania Członków. Podzielono przeprowadzenie planowanych operacji na 3 etapy:

Etap I – w latach 2016-2018

Etap II – w latach 2019-2020

Etap III – w latach 2021-2023

Podział ten wynika z wymogów unijnych nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, w tym z wytyczeniem celów pośrednich na lata 2018 i celów końcowych na rok 2023 oraz z powiązania wyników osiągania wskaźników produktu z finansowymi karami i nagrodami, o których mowa w projekcie umowy ramowej. Wykorzystanie środków i realizację wskaźników dostosowano do wymogów zawartych w umowie ramowej.

Szczegółowa informacja o Planie Działania znajduje się w tabeli będącym załącznikiem nr 3 do LSR.

Etapy wdrożenia LSR będą podobne co do sposobu, sekwencji i intensywności działań, wzajemnie ze sobą powiązanych. Każdy z tych etapów będzie rozpoczynał się realizacją działań szkoleniowych i doradczych umożliwiających przyszłym wnioskodawcom zdobycie wiedzy niezbędnej do przygotowania dobrych wniosków. Przewiduje się zwiększoną intensywność pomocy w I etapie wdrożenia LSR. W kolejnych etapach wydatkowanie środków LGD następować będzie sukcesywnie. Planuje się osiągnięcie poziomu, co najmniej 50% każdego ze wskaźników produktu, który został przewidziany do realizacji w latach 2016 – 2018. LGD planuje również wykorzystanie, co najmniej 40% środków finansowych na realizację LSR, w tym 20% środków finansowych na realizację LSR na operacje dedykowane w LSR grupom defaworyzowanym i 40% środków finansowych na realizację LSR na utworzenie miejsc pracy.


 1. BUDŻET LSR

Maksymalne kwoty środków działania LEADER przewidziane na poddziałanie 19.2 PROW w odniesieniu do LSR wyniosą 6 300 000 zł. Zgodnie z wymogami PROW 2014-2020, 55% budżetu LSR przeznaczonego na realizację poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW przeznaczone jest na przedsięwzięcia związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy. Maksymalna kwota środków działania LEADER przewidziana na poddziałanie 19.3 PROW, która została uwzględniona w LSR na etapie wyboru LSR stanowi równowartość 2% kwoty przewidzianej na poddziałanie 19.3, czyli 126 000 zł, jednak gdy będzie taka możliwość LGD będzie wnioskowało o podniesienie progu do 5 %.

Pracując nad budżetem LGD Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej prowadziła konsultacje z mieszkańcami podczas spotkań w poszczególnych gminach, a także podczas dyskusji w grupach fokusowych. Podział środków w budżecie był też tematem dyskusji na Walnym Zebraniu Członków. Wynikiem tych rozmów było określenie limitów na poszczególne kategorie operacji. Ustalono, że na operacje związane z rozwinięciem prowadzonej działalności gospodarczej będzie można uzyskać maksymalne dofinansowanie do wysokości 300 tys. złotych (przedsięwzięcie 1.1). Natomiast premię na założenie i zarejestrowanie nowej firmy – w wysokości do 100 tys. złotych (przedsięwzięcie 1.2). Limit na operację własną ustalono na poziomie 30 tys. złotych.. Podjęto również decyzję, że będą dwa projekty grantowe. LGD w kryteriach wyboru operacji wyznaczyła zasady premiowania projektów, w których wkład wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy określoną w poszczególnych programach. LGD przywiduje w ramach projektów własnych LGD większy udział środków własnych o 1 % niż wynika to z przepisów dotyczących poszczególnych programów

Środki wydatkowane na realizację strategii pochodzić będą głownie z 3 źródeł, w tym:


 • Budżet EFRROW,

 • Budżet państwa,

 • Wkład własny.

Poniżej w formie tabeli przedstawiono powiązania budżetu z poszczególnymi celami, które mają przyczynić się do zrealizowania LSR zgodnie z przyjętymi założeniami i oczekiwaniami mieszkańców


Tabela 20: Powiązania budżetu na wdrażania LSR z poszczególnymi celami LSR

CEL OGÓLNY NR 1

CEL SZCZEGŁOWY

BUDŻET NA REALIZACJĘ CELU PLN

POWIĄZANIE BUDŻETU Z CELAMI

Cel szczegółowy 1

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu zatrudnienia3.200.000,00

Szansą na rozwój obszaru są nowe miejsca pracy, które mogą być motorem do kolejnych zmian i pobudzenia przedsiębiorczości na terenie LGD. Celem jaki przyjęło Stowarzyszenie jest wspieranie powstawania nowych firm jak i pomoc przedsiębiorcom, którzy utworzą nowe miejsca pracy. Ponieważ rozwój przedsiębiorczości jest głównym priorytetem przyjętym w strategii LGD, na ten cel przeznaczono ponad połowę budżetu tj. - 50,80%


Cel szczegółowy 2

Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju działalności gospodarczej
30.000,00

Cel ten będzie zrealizowany poprzez utworzenie Inkubatora wsparcia przedsiębiorców lokalnych. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie podmiotów gospodarczych poprzez stworzenie platformy internetowej dla biznesu oraz szkoleń pod kątem rozwoju turystyki na obszarze. Przewidziano wsparcie dla projektu własnego środki własne Na realizację tego celu Stowarzyszenie przeznaczyło 0,47% budżetu

CEL OGÓLNY NR 2

Cel szczegółowy 3

Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez integrację i aktywizację społeczności lokalnej2.870.000,00

Poprawa jakości życia mieszkańców stanowi ważny cel dla rozwoju obszaru. Stworzenie warunków do godnego życia, niwelowanie różnic pomiędzy wsią i miastem w dostępie do miejsc wypoczynku i rekreacji ma zachęcić ludzi młodych do osadnictwa i zahamować wyludnianie się obszaru. Ponadto inwestycje w infrastrukturze rekreacyjnej mogą przyciągnąć turystów, co zwiększy atrakcyjność terenu. Dlatego na osiągnięcie tego celu LGD przeznaczyło 45,56 % budżetu.

Cel szczegółowy 4

Zachowanie dziedzictwa lokalnego i promocja obszaru w oparciu o uwarunkowania przyrodnicze, historyczne i dziedzictwo kulturowe200.000,00

Podstawą rozwoju obszaru jest aktywne społeczeństwo, które same podejmuje działania na rzecz poprawy jakości życia w swoich gminach. Aby zachęcić mieszkańców do większej aktywności i wykorzystania istniejącego potencjału jakim jest dziedzictwo lokalne i liczne zasoby obszaru podejmowane będą różnorodne działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne. Mało aktywne organizacje pozarządowe nie wspierają mieszkańców na wystarczającym poziomie. Dlatego też edukowanie lokalnych liderów i zachęcanie ich do większego zaangażowania może znacząco poprawić i wzmocnić kapitał społeczny obszaru LGD. Na realizację tego celu przeznaczono 3,17% środków z budżetu na wdrażanie LSR

Razem

6.300.000,00 1. PLAN KOMUNIKACJI

Główne cele i przesłanki powstania Planu Komunikacji

Mając na uwadze doświadczenie LGD z wdrażania LSR w latach 2007-2013 (15), oparte o udaną współpracę z lokalną społecznością, władzami oraz sektorem prywatnym LGD przeprowadziła konsultacje społeczne i badania rozpoznawalności LGD w celu udoskonalenia działań komunikacyjnych w przyszłym okresie programowania. Dokonano oceny dotychczasowych metod komunikacji oraz preferencji mieszkańców w zakresie oczekiwanych sposobów komunikacji z otoczeniem. W związku z podjętymi wnioskami z powyżej opisanych działań LGD podkreśla, iż:


Celem ogólnym Planu Komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 jest wsparcie efektywnego wdrażania LSR do roku 2020(23).

Cel ogólny zostanie zrealizowany poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

1. Informowanie o realizacji LSR poprzez wspieranie pomysłów projektowych wnioskodawców oraz upowszechnianie dobrych praktyk.

2. Angażowanie grup defaworyzowanych określonych w LSR do korzystania ze wsparcia w ramach LSR.

3. Budowanie przyjaznego wizerunku LGD jako instytucji wspierającej rozwój lokalny.
Działania komunikacyjne, środki przekazu oraz grupy docelowe, wskaźniki i efekty działań komunikacyjnych

Zgodnie z założeniami w Planie Komunikacji zaprezentowanym w załączniku do LSR przedstawione zostały: działania komunikacyjne, środki przekazu skierowane do poszczególnych, w tym zidentyfikowanych grup docelowych, w tym określonych w LSR jako defaworyzowane. W Planie określone zostały również zakładane efekty realizacji wraz z budżetem.


Analiza efektywności działań komunikacyjnych i zastosowanych środków przekazu

Analiza efektywności działań komunikacyjnych oraz zastosowanych środków przekazu odbywać się będzie poprzez okresowe (nie rzadziej niż raz w roku) monitorowanie osiągnięcia wskaźników realizacji działań komunikacyjnych oraz ewaluację efektów realizacji. Monitoring oparty będzie o zbierane na bieżąco statystyki wejść na stronę; listy obecności; liczby złożonych projektów, ilości udzielonego doradztwa itd., stosownie do charakteru danego wskaźnika. Ewaluacja dotyczyć będzie oceny trafności dobranych działań komunikacyjnych i środków przekazu w stosunku do grup docelowych oraz założonych efektów (rezultatów) Planu Komunikacji. Ewaluacja będzie miała charakter śródokresowy i końcowy.


Korygowanie i aktualizacja Planu Komunikacji w oparciu o wnioski Otoczenia LGD

W biurze LGD będą zbierane wnioski i opinie dotyczących realizacji LSR oraz działań komunikacyjnych. Jednocześnie Raport z monitoringu oraz z ewaluacji poddawany będzie publicznemu oglądowi – poprzez opublikowanie go na stronie LGD. Wnioski i opinie spływające z otoczenia zewnętrznego LGD, dotyczące korygowania Planu będą analizowane przez Zarząd i w przypadku zasadności i racjonalności proponowanych ulepszeń, popartych wynikami ewaluacji i monitoringu, niezwłocznie będą wprowadzane do Planu Komunikacji. Szczegółowe zadania przyjęte w planie komunikacji opisano w tabeli, która stanowi Załącznik nr 5 do strategii.

Budżet przewidziany na realizację planu komunikacji to 70 000 zł na lata 2016 – 2023.


 1. ZINTEGROWANIE

Tabela 21: Kluczowe kwestie odnośnie opisu zgodności i komplementarności LSR z innymi dokumentami planistycznymi

Cele szczegółowe Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej i powiązanie ich z innymi dokumentami planistycznymi /strategiami celem wykazania ich spójności

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu zatrudnienia

Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju działalności gospodarczej


Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez integrację i aktywizację społeczności lokalnej

Zachowanie dziedzictwa lokalnego i promocja obszaru w oparciu o uwarunkowania przyrodnicze, historyczne i dziedzictwo kulturowe

Zgodność z celami:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

2.A.3 Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw


2.A.10 Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian

2.A.3 Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw


2.A.7 Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego


2.A.13 Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna

2.A.7 Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego


2.A.13 Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna

Zgodność z celami: Strategia rozwoju turystyki rowerowej w województwie lubelskim na zasadach klasteringu w latach 2016 – 2022
11. Założenia strategiczne na lata 2016 – 2022

Cel ogólny: Organizacja turystyki rowerowej w formule klasteringu, której realizacja zakłada wielostronne korzyści – zarówno dla samych turystów rowerowych jak i dla podmiotów tworzących dla nich kompleksowy system usług.

11. Założenia strategiczne na lata 2016 – 2022
Cel ogólny: Organizacja turystyki rowerowej w formule klasteringu, której realizacja zakłada wielostronne korzyści – zarówno dla samych turystów rowerowych jak i dla podmiotów tworzących dla nich kompleksowy system usług.


Zgodność z celami: Projekt Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (z perspektywą do 2030 r.):

cel szczegółowy 2.4. Wspieranie przedsiębiorczości na wsi i tworzenia pozarolniczych miejsc

pracy na obszarach wiejskich;


- cel szczegółowy 3.5. Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw.cel szczegółowy 3.5. Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw.

cel szczegółowy 4.5. Racjonalne i efektywne wykorzystywanie zasobów przyrody dla potrzeb gospodarczych i rekreacyjnych, przy zachowaniu i ochronie walorów

środowiska przyrodniczego.cel szczegółowy 4.3. Wzmacnianie społecznej tożsamości regionalnej i rozwijanie więzi współpracy wewnątrz regionalnej;
- cel szczegółowy 4.5. Racjonalne i efektywne wykorzystywanie zasobów przyrody dla potrzeb gospodarczych i rekreacyjnych, przy zachowaniu i ochronie walorów

środowiska przyrodniczego.Cele LSR wpisują się w cele strategiczne poszczególnych gmin, które skupiają się na wzmocnieniu rozwoju gospodarczego obszaru, na wspieraniu edukacji i podnoszenie wiedzy mieszkańców w celu ułatwienia wejścia na rynek pracy, na działaniach inwestycyjnych w infrastrukturze rekreacyjnej i kulturalnej w celu poprawy standardów i jakości życia, stymulowanie rozwoju społecznego mieszkańców, wykorzystanie zasobów lokalnych obszaru do rozwoju przedsiębiorczości i lepszych warunków życia.

Opis sposobu integrowania różnych sektorów, partnerów i zasobów w celu kompleksowej realizacji przedsięwzięć

W zakresie integrowania sektorów i partnerów – w ramach realizacji celu szczegółowego nr 2 przewidziane są operacje podnoszące poziom wiedzy na temat przedsiębiorczości i wspieranie biznesu lokalnego poprzez działania promocyjne z udziałem podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych, mieszkańców

W zakresie integrowania podmiotów gospodarczych, społecznych i publicznych – w ramach realizacji celu szczegółowego nr 4 przewidziane są operacje mające na celu upowszechnianie informacji o ochronie środowiska i zapobieganiu zmianom klimatycznym do których zaangażowani będą przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, dzieci i młodzież oraz samorządy. Planowane są również operacja promujące walory turystyczne obszaru i dziedzictwo lokalne w które zaangażowane będą samorządy, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy działający w sferze usług turystycznych.

W zakresie integrowania sektorów publicznych i społecznych, mieszkańców – w ramach realizacji celu nr 3 zostaną wykonane inwestycje w infrastrukturze rekreacyjnej i kulturalnej w które zaangażowane będą samorządy, równocześnie organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i mieszkańcy przygotują imprezy i wydarzenia wykorzystując wyremontowane, odnowione obiekty lub nowe

 1. MONITORING I EWALUACJA

Jednym z ważnych elementów oceny wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej jest monitorowanie realizacji zadań przyjętych w strategii i operacji będących przedmiotem wsparcia oraz prowadzenie szczegółowych działań ewaluacyjnych związanych z tą strategią. Przy opracowaniu tego rozdziału wzięto pod uwagę zapisy Rozporządzenia 1303/2013 Art. 34.KE i uwzględniono wskazówki Ministra Infrastruktury i Rozwoju zawarte w „Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020”.

Aby móc śledzić postępy wdrażania strategii i jej wykonanie zgodnie z przyjętym harmonogramem, planem działania i budżetem, badaniem objęte będą zarówno działania i funkcjonowanie samego Stowarzyszenia, jak również wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020. Prowadzony będzie bieżący monitoring oraz ewaluacja. 1. Opis rozwiązań w zakresie monitorowania LSR wskazujący potencjał Lokalnej Grupy Działania do Realizacji LSR. Zadania związane z bieżącym monitorowaniem powierzono pracownikom Biura LGD oraz Komisji Rewizyjnej.

A. Monitoring funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania będzie polegał na:

 • ocenie ilości i jakości prowadzonych szkoleń na podstawie ankiety po każdym szkoleniu,

 • ocenie aktywności Organów Stowarzyszenia prowadzony na podstawie list obecności i protokołów spotkań,

 • ocenie aktywności pracowników prowadzony na postawie list obecności i udziału w spotkaniach ( w tym imprezach, targach, szkoleniach itp.),

 • ocenie aktywności pracy Biura na podstawie liczby wpisów na stronę www, liczby artykułów ukazujących się w mediach, audycji radiowych i telewizyjnych i innych działaniach informacyjnych i promocyjnych podejmowanych przez Biuro,

 • ocenie jakości i sprawności (terminowości) pracy biura badany na podstawie analizy prowadzonej korespondencji i gromadzonej dokumentacji,

 • ocenie ilości świadczonego doradztwa ( na podstawie liczby osób, którym w formie pisemnej lub ustnej udzielono pomocy doradczej) badanego na podstawie wpisów ( rozmowy telefoniczne), liczby wysłanych odpowiedzi na pytania w formie elektronicznej i pisemnej oraz ewidencji doradztwa prowadzonego przez Biuro,

 • ocenie jakości świadczonego doradztwa ( badanie poziomu zadowolenia z udzielonego doradztwa na podstawie ankiety),

 • ocenie prowadzenia animacji i współpracy ( badanie poziomu satysfakcji z prowadzonych działań animacyjnych na podstawie ankiety)

 • ocenie jakości współpracy z beneficjentem mierzone na podstawie ankiety wypełnianej przez beneficjentów realizujących operacje,

 • ocenie przebiegu konkursów mierzone analizą dokumentów pod kątem trafności, skuteczności, terminowości

B. Monitoring wdrażania LSR będzie polegał na:

 • ocenie realizacji przyjętych celów i przedsięwzięć prowadzony na podstawie liczby i rodzaju wybranych przez Radę operacji ( protokoły z posiedzeń Rady) oraz na podstawie analizy ankiet skierowanych do mieszkańców i beneficjentów

 • ocenie stopnia realizacji budżetu prowadzony na podstawie liczby i wartości podpisanych umów z beneficjentami ( informacje z Biura LGD i Urzędu Marszałkowskiego) oraz sprawozdań składanych przez Biuro do Komisji Rewizyjnej,

 • ocenie stopnia realizacji wskaźników badane na podstawie analizy ankiet składanych przez beneficjentów,

Za bieżące monitorowanie funkcjonowania LGD, jakości prowadzonych działań i wdrażania LSR zgodnie z przyjętymi celami i przedsięwzięciami, a także harmonogramem i posiadanym budżetem będzie odpowiadała Komisja Rewizyjna. Pełną dokumentację będzie prowadziło Biuro LGD, którego zadaniem będzie również zbieranie i analizowanie danych i przedkładanie ich Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna będzie sprawdzała otrzymane informacje, dokumenty i przygotowywała raporty półroczne i roczne. Raporty będę prezentowane na Walnych Zebraniach Członków. Zakres raportów oraz zasady gromadzenia danych koniecznych również do przeprowadzenia ewaluacji i przetwarzania informacji omówiono szczegółowo w załączniku: Procedury ewaluacji i monitoringu.

Pracownicy Biura posiadają doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia wszelkich działań wiązanych z monitoringiem. Ich praca została dobrze oceniona w Raporcie ewaluacyjnym ex post opracowanym po zakończeniu realizacji LSR w ramach PROW 2007-2014. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą osoby, które również mają doświadczenie z poprzedniego okresu programowania. Zakres badań a także doświadczony zespół pozwoli na właściwe monitorowanie wdrażania LSR przez LGD. Raporty uwzględniały będą informacje dotyczące działań zapobiegających wszelkim formom dyskryminacji, a także równość szans kobiet i mężczyzn.

 1. Opis szczegółowych rozwiązań dotyczących ewaluacji.

Wpływ wdrażania LSR będzie ewaluowany w odniesieniu do zakładanych celów LSR i PROW na lata 20014-2020 na rzecz inteligentnego, zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu, w tym wsparciu rozwoju rynku pracy.

Zakres ewaluacji będzie obejmował:

a) wykorzystanie raportu ex post opracowanego po zakończeniu realizacji LSR w ramach PROW za lata 2007-2013 i wykorzystanie zawartych w nim rekomendacji oraz doświadczeń z realizacji celów i przedsięwzięć w poprzednim okresie programowania do wdrażania LSR w ramach PROW na lata 2014-2020.

b) ewaluację mid – term która zostanie przeprowadzona w połowie wdrażania LSR to jest w 2019 roku w celu poprawy jakości funkcjonowania LGD i wdrażania LSR oraz ich efektywności, skuteczności i wpływu na rozwój obszaru.

c) ewaluację ex post po zakończeniu wdrażania LSR, której celem będzie ocena całego procesu i osiągniętych efektów. Będzie określała skuteczność LGD, a w tym wykonania budżetu i realizacji wskaźników zgodnie z zawartą umową z Zarządem Województwa.

Dla zapewnienia bezstronności i obiektywności oceny organów oraz osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie LGD i wdrażanie LSR ewaluacja mid – term i ewaluacja ex post zostaną powierzone firmie/ekspertowi zewnętrznemu. Pracownicy Biura będą odpowiedzialni za dostarczenie niezbędnych dokumentów i informacji potrzebnych do opracowania obu raportów z przeprowadzonych badań, a Zarząd będzie odpowiedzialny za wybór eksperta i ocenę otrzymanych opracowań.

Zarząd ustali główne wymagania dotyczące planowanych badań a w tym: identyfikację potrzeb informacyjnych, określi tematy badania ewaluacyjnego, ustali problemy badawcze, uzgodni z firmą/ekspertem metodologię badawczą, terminarz działań, a także określi odbiorców i ustali jak będą wykorzystane wyniki badań oraz sposób ich rozpowszechniania. Szczegółowy zakres obowiązków związanych z procesem ewaluacji i zakresem merytorycznym raportów opisano w załączniku nr 2. Procedury ewaluacji i monitoringu

Co będzie badane w procesie ewaluacji:


 1. Funkcjonowanie LGD, ocena sprawności i efektywności działania LGD, a w tym:

  1. Funkcjonowanie Organów: Walne Zebranie Członków, Zarząd , Komisja Rewizyjna, Rada

  2. Funkcjonowanie Biura LGD, jakość i efektywność udzielanego doradztwa, działalność informacyjna i promocyjna oraz działania na rzecz nabywania umiejętności i aktywizacji

 2. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej, a w tym:

1. Ocena diagnozy i analizy SWOT obszaru oraz realizacja celów, przedsięwzięć i wskaźników

2. Realizacja projektów współpracy

3. Analiza przebiegu konkursów i ocena procedury wyboru operacji

4. Realizacja budżetu 1. Studia przypadku, a w tym: przykłady operacji innowacyjnych, przykłady operacji skierowanych do grup defaworyzowanych oraz przykłady operacji szczególnie zasługujących na upowszechnienie

Wyniki ewaluacji zostaną wykorzystane do:

- podsumowania i oceny efektów realizacji LSR,

- poprawy jakości działań bieżących i planowanej interwencji,

- podniesienia poziomu uspołecznienia działań i zwiększenia poparcia społecznego

- zaprezentowania efektów działań Stowarzyszenia i realizacji LSR.
Zakres monitorowania oraz zasady i zakres ewaluacji zostały skonsultowane z mieszkańcami obszaru LGD Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej podczas: dyskusji z udziałem Organów Stowarzyszenia i pracowników Biura, konsultacji w formie grup fokusowych z udziałem przedsiębiorców oraz z udziałem organizacji pozarządowych, zastosowano również po raz pierwszy nową innowacyjną na tym terenie metodę kawiarenki obywatelskiej. Zaproszono do kawiarni aktywnych mieszkańców gmin do wspólnej dyskusji o działaniach planowanych w ramach wdrażania LSR. Dyskutowano też nad zakresem monitorowania LSR i funkcjonowania LGD oraz jak szczegółowy powinien być raport ewaluacyjny by można było ocenić, jaki wpływ miała realizacja projektu na obszar LGD. Wyniki tych konsultacji uwzględniono przygotowując listę elementów podlegających ocenie funkcjonowania LGD oraz wdrażania LSR. Lista ta stała się podstawą do dyskusji podczas przedostatniego Walnego Zebrania Członków przed ostatecznym zatwierdzeniem i przyjęciem Strategii. Wzięto też pod uwagę dotychczasowe doświadczenia przy opracowywaniu raportu ex post z realizacji LSR i funkcjonowania LGD w ramach programu PROW 2007-2013.


 1. STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

W związku z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, ze zm.)), LGD przeanalizowało zapisy tych aktów prawnych pod kątem konieczności przeprowadzenia takiej oceny, w odniesieniu do tej kategorii dokumentu planistycznego jaką jest LSR , zawartości dokumentu i zewnętrznych uwarunkowań jego realizacji. Analizę przeprowadzono po to, żeby określić czy LSR kwalifikuje się do oceny i czy istnieje ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000 w związku z realizacją działań planowanych w LSR,

Dokument obejmował przeprowadzoną analizę pod kątem art. 49 ustawy z dn.2.10.2008 roku a w tym:    1. Omówienie głównych celów i przedsięwzięć LSR oraz zgodności celów z kierunkami rozwoju przyjętymi w Strategii Rozwoju województwa Mazowieckiego do 20130 roku.

    2. Charakter działań przewidzianych w dokumentach:

 • stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć;

 • powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach;

 • przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska;

 • powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska.

    1. Rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko:

 • prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność oddziaływań;

 • prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych;

 • prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska,

    1. Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w tym:

 • obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu;

 • formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym;

Po dokonanej analizie stwierdzono, że LSR nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko i należy uzyskać oficjalną decyzję w tej sprawie.

Ponieważ decyzję o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokonuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie LGD zwróciło się z zapytaniem (pismo z dn. 29.10.2015) czy z uwagi na przedstawioną analizę LSR kwalifikuje się do oceny.Lokalna Strategia Rozwoju stanowi instrument finansowy realizacji założeń Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku poprzez między innymi wykorzystanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020. W skład zaplanowanych działań wchodzą zarówno działania inwestycyjne jak i nie inwestycyjne. Informacje o zaplanowanych działaniach inwestycyjnych charakteryzują się wysokim stopniem uogólnienia. Szczegółowy zakres inwestycji znany będzie dopiero na etapie składania wniosków o dofinansowanie. W przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko wnioskodawca/inwestor będzie zobligowany do uzyskania stosownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Biorąc pod uwagę fakt, że zakres planowanych działań nie będzie wykraczać poza ramy Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, czyli dokumentów które zostały już poddane strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie stwierdził, że nie jest konieczne przeprowadzenie odrębnej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej. ( Pismo z dn.21.12.2015)

Literatura

 1. Strategia Rozwoju Kraju 2020;

 2. Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020;

 3. Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności;

 4. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020;

 5. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020;

 6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

 7. Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020, Minister Infrastruktury i Rozwoju, 2015

 8. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 9. Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 10. Regionalny Program Operacyjny woj. lubelskiego 2014-2020

 11. Strategia rozwoju turystyki rowerowej w województwie lubelskim na zasadach klasteringu w latach 2016 – 2022

 12. Model partycypacyjnego opracowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji lokalnych strategii rozwoju

obszarów wiejskich na terenie województwa lubelskiego, Anna Kłos i Katarzyna Sieńko, Lublin 2015

 1. Materiały szkoleniowe z zakresu tworzenia lokalnych strategii rozwoju, przygotowania strategii komunikacyjnej lokalnej grupy działania i angażowania społeczności lokalnych w przygotowanie i realizację LSR, praca zbiorowa, CDR w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków 2014

 2. Strategie rozwoju lokalnego. Aspekty lokalne i regionalne rozwoju terytorialnego, Hadyński Jakub, UAM Wydawnictwo Naukowe, 2011;

 3. Monitoring rozwoju obszarów wiejskich, Raport 2014, prof. PAN Monika Stanny, IRWIR 2014

 4. Wiejskie obszary depopulacyjne. Delimitacja i charakterystyka. Próba wieloczynnikowej delimitacji obszarów depresji demograficznej oraz charakterystyka struktury gospodarczej i społecznej tych obszarów, prof. Dr hab. Andrzej Rozner, 2013

 5. Mieszkańcy wsi wobec nowego modelu rozwojowego, raport IRWIR PAN, prof. Dr hab. Maria Halamska

 6. Między interwencją a interakcją Lokalne grupy działania w społecznościach wiejskich, Izabella Bukraba-Rylska, Ryszard Kamiński, Piotr Krośniak, Maria Wieruszewska ,Wydawnictwo Scholar, 2011;

 7. Puls rozwoju czyli pozytywnie ułożona lokalna strategia rozwoju, Bogdan Kamiński, 2015

 8. Przez współpracę do sukcesu. Partnerstwo lokalne na rynku pracy” – Min. Pracy i Polityki Społecznej, 2007

 9. Ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju dla Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, Ryki 2015


ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 1


PROCEDURA AKTUALIZACJI LSR


Cel procedury – tworzy się zasady wprowadzania zmian do LSR oraz określa obszary, które mogą być zmieniane, aktualizowane bądź weryfikowane z partycypacyjnym udziałem społeczności lokalnej, tak by zapewnić mieszkańcom możliwość wpływania na proces wdrażania LSR.

Wykaz skrótów

Użyte w procedurze zwroty oznaczają: 1. LGD – Stowarzyszenie LGD Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej

 2. Stowarzyszenie - Stowarzyszenie LGD Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej

 3. LSR – Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022;

 4. Zarząd– Zarząd LGD Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej;

 5. WZC – Walne Zebranie Członków LGD.

§1

 1. Co roku Komisja Rewizyjna przedkłada na Walnym Zebraniu Członków Raport z monitoringu realizacji LSR i funkcjonowania Stowarzyszenia.

 2. Jeśli wyniki Raportu są przesłanką do przeprowadzenia aktualizacji LSR, Komisja Rewizyjna zamieszcza taką uwagę w Raporcie.

 3. Wniosek o aktualizację LSR może złożyć każdy mieszkaniec obszaru objętego LSR, członkowie Stowarzyszenia lub jego Organów.

 4. Każdy wniosek wymaga pisemnego uzasadnienia i składany jest do Biura LGD na formularzu udostępnionym na stronie www Stowarzyszenia.

 5. Propozycję zmian w LSR przygotowuje Biuro LGD i przedkłada Komisji Rewizyjnej do zatwierdzenia, a Komisja Rewizyjna przedkłada na posiedzenie WZC.

 6. Aktualizacja LSR wymaga podjęcia uchwały przez WZC.

§2

 1. Aktualizacja może być przeprowadzona w związku z:

 1. koniecznością dokonania zmian w statucie, jeśli skutkuje to dezaktualizacją zapisów zawartych w LSR;

 2. zmianą kryteriów oceny lub procedur,

 3. wnioskiem zawartym w Raporcie monitorującym lub Raporcie ewaluacyjnym i związanym ze:

- zmianą celów i przedsięwzięć,

- wskaźników,

- zmianami w Planie działania,

- zmianami w Planie komunikacji,

- zmianami w budżecie


 1. Biuro LGD przygotowuje projekt zmian w LSR wraz z uzasadnieniem.

 2. Biuro odpowiedzialne jest za kontakt z mieszkańcami i zapewnienie partycypacyjnego udziału mieszkańców w dokonywanej zmianie.

 3. Biuro LGD zamieszcza informacje na stronie www Stowarzyszenia i na stronach internetowych gmin o możliwościach zgłaszania uwag do proponowanych zmian w LSR poprzez internet lub w formie pisemnej do Biura LGD.

 4. Zadanie gromadzenia i analizowania postulatów powierza się pracownikom Biura LGD.

 5. Na zgłaszanie propozycji zmian wyznacza się termin nie dłuższy niż 2 tygodnie od ukazania się ogłoszenia w internecie.

 6. W Biurze LGD działa Punkt Konsultacyjny, gdzie każdy mieszkaniec może korzystać z konsultacji indywidualnych i gdzie prowadzone będą wywiady pogłębione.

 7. Biuro LGD sporządza zestawienie w formie tabeli zgłoszonych uwag, rekomendacje Komisji Rewizyjnej, uzasadnienie przyjęcia bądź odrzucenie wniosku o wprowadzenie zmiany do LSR.

 8. Po przeanalizowaniu propozycji zmian projekt aktualizacji jest kierowany na posiedzenie WZC.

 9. Zmiana do LSR jest zatwierdzana uchwałą przez WZC.

§3

W celu upowszechnienia wyników konsultacji z mieszkańcami i działań podejmowanych przez LGD Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej informacje dotyczące aktualizacji LSR zamieszczane są na stronie www.lokalnagrupadzialania.pl , na stronach internetowych gmin oraz udostępnione w Biurze LGD.

ZAŁĄCZNIK NR 2

PROCEDURA DOKONYWANIA MONITORINGU I EWALUACJI


 1. Procedura prowadzenia monitoringu

 1. Odpowiedzialność - Za prawidłowy monitoring funkcjonowania LGD i wdrażanie LSR odpowiada Komisja Rewizyjna . Za zbieranie i przetwarzanie danych odpowiada Biuro LGD.

 2. Zakres prac monitoringu obejmuje:

W ramach oceny Funkcjonowanie LGD Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej

Lp.

Elementy podlegające badaniu

Sposób pomiaru/ elementy pomiaru

Okres pomiaru

Analiza i ocena danych

1.

Spotkania, szkolenia warsztaty

ankiety monitorujące – liczba uczestników i stopień zadowolenia

na bieżąco po zakończeniu zadania

stopień realizacji wskaźników oraz zgodność osiąganych wskaźników z planem działania

2.

Imprezy, wydarzenia

ankiety – liczba uczestników i stopień zadowolenia

oraz losowo CATI i CAWIna bieżąco po zakończeniu zadania

stopień realizacji wskaźników oraz zgodność osiąganych wskaźników z planem działania

3.

Aktywność członków Organów

desk research - listy obecności i protokoły ze spotkań

raz do roku

Ocena zaangażowania członków Organów

4.

Aktywność pracowników Biura

desk research -listy obecności, udział w spotkaniach, szkoleniach, wydarzeniach

raz do roku

Ocena pracy pracowników, terminowość opracowywania dokumentów, prowadzenia dokumentacji, uczestnictwo w szkoleniach, wydarzeniach

5.

Działania informacyjne i promocyjne

desk research - liczba wejść na stronę www, liczba aktualizacji strony www, liczba artykułów, wywiadów w mediach, audycji radiowych i telewizyjnych

raz do roku

Skuteczność przekazywania informacji mieszkańcom i beneficjentom

6.

Działania animacyjne na rzecz mieszkańców i w zakresie współpracy

Ankiety monitorujące skierowane do uczestników – po każdym wydarzeniu

po zakończeniu każdego działania

Ocena pracy pracowników - jakość przekazywanych informacji i ich skuteczność w aktywizacji mieszkańców i współpracy

7.

Ilość i jakość świadczonego doradztwa

Badanie przy pomocy ankiety – ilość – badana na podstawie liczby udzielonych porad doradczych wpisanych do rejestru,

Jakość – na podstawie badania ankietowego - stopień zadowolenia z udzielonego doradztwa, w przypadku doradztwa telefonicznego i przez internet – CATI i CASI
co roku

Ocena pracy pracowników, efektywność świadczonego doradztwa, sposób przekazywania informacji potencjalnym beneficjentom, pomoc w rozwiązywaniu problemów, zaangażowanie

8.

ocena przebiegu konkursów

desk research – przegląd dokumentów pod kątem trafności, skuteczności, terminowości

po zakończeniu każdego konkursu

Ocena pracy pracowników, terminowość, jakość pracy i skuteczność, poprawność podejmowanych działań zgodnie z procedurą

W ramach oceny wdrażania LSR

Lp.

Elementy podlegające ocenie

Sposób pomiaru/ elementy pomiaru

Okres pomiaru

Analiza i ocena danych

1.

realizacja przyjętych celów i przedsięwzięć

desk research – analiza dokumentów w Biurze

po zakończonym naborze

Zgodność realizowanych operacji z celami i przedsięwzięciami

2.

stopień realizacji budżetu

desk research– analiza dokumentów w Biurze

co pół roku

Stopień wykorzystania środków w stosunku do zakładanej realizacji budżetu

3.

stopień realizacji wskaźników

desk research– analiza dokumentów w Biurze

co pół roku

stopień realizacji wskaźników oraz zgodność osiąganych wskaźników z planem działania 1. Analiza efektów monitoringu - badania będę analizowane co poł roku przez Komisję Rewizyjną i opracowywane w formie raportu na podstawie zebranych informacji przez Biuro. Raport będzie przedkładany Walnemu Zebraniu Członków.

 2. Wykorzystanie analizy danych monitoringowych

- do bieżącego analizowania pracy organów Stowarzyszenia i pracowników Biura,

- do szybkiego podejmowanie decyzji usprawniających funkcjonowanie Stowarzyszenia

- do usprawnienia i korygowania pracy Rady

- do bieżącej oceny wykorzystania budżetu i realizacji wskaźników

- do upowszechniania efektów pracy Stowarzyszenia na zewnątrz


 1. Procedura prowadzenia ewaluacji

 1. Odpowiedzialność – za przeprowadzenie ewaluacji mid – term i ewaluacji ex post odpowiada Zarząd. Za opracowanie dokumentu odpowiada firma/ekspert zewnętrzny wybrany przez Zarząd.

 2. Planowanie procesu ewaluacji - zakres prac obejmuje:

 • wybór przez Zarząd firmy/eksperta zewnętrznego do przeprowadzenia ewaluacji i opracowania raportu

 • ustalenie i identyfikacja potrzeb informacyjnych

 • określenie tematów badania ewaluacyjnego,

 • określenie potrzeb badawczych,

 • ustalenie metod badawczych,

 • ustalenie sposobu zapewnienia danych i informacji,

 • określenie terminarza i harmonogramu działań,

 • przedstawienie członkom Stowarzyszenia produktów ewaluacji.

Wszystkie wymienione elementy potrzebne do przeprowadzenia badania i opracowania raportu ewaluacyjnego zostaną omówione i uzgodnione wspólnie z ekspertem zewnętrznym. Ponadto zarząd podejmie decyzje co do listy adresatów raportów ewaluacyjnych, wykorzystania wyników badań i ich rozpowszechnienia.

Minimalne wymagania związane z ewaluacjąLp.

Zakres prac

Minimalne wymagania

1.

Ewaluacja mid – term

Okres pomiaru – od podpisania umowy do końca 2018 roku – ewaluacja zrobiona w 2019 rok

2.

Ewaluacja ex – post

Okres pomiaru – od podpisania umowy w 2016 roku do zakończenia wdrażania w 2022 roku – ewaluacja zrobiona w 2022 roku

3.

Metody badawcze

wykorzystane metody ilościowe i jakościowe obejmujące jak największą liczbę mieszkańców obszaru

4.

Lista adresatów raportów

Członkowie Stowarzyszenia, Urząd Marszałkowski, mieszkańcy obszaru, lokalne media

5.

Wykorzystanie wyników badań

Do oceny funkcjonowania organów i Biura, do usprawnienia pracy organów i Biura, do oceny wdrażania LSR, do analizy uzyskanych efektów do oceny wpływu realizacji LSR na rozwój obszaru

6.

Rozpowszechnienie wyników badań

w formie elektronicznej i papierowejCzłonkowie LGD oraz mieszkańcy obszaru poprzez konferencje, spotkania wojewódzkie, lokalne media, samorządy 1. Opracowanie raportu ewaluacyjnego będzie obejmowało:

  1. Krótkie podsumowanie

  2. Cele ewaluacji

  3. Metodologię ewaluacji

  4. Charakterystykę obszaru objętego działalnością LGD Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej

  5. Charakterystykę LGD Funkcjonowanie LGD Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej

  6. Ocena sprawności i efektywności działania LGD

a w tym analizę Walnego Zebrania Członków, funkcjonowania Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady, Biura LGD, jakości i skuteczności doradztwa, analizę działań informacyjnych i promocyjnych oraz nabywania umiejętności i aktywizacji mieszkańców obszaru.

  1. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej

a w tym: ocenę diagnozy i analizy SWOT obszaru, realizację celów, przedsięwzięć i wskaźników oraz projektów współpracy, analizę przebiegu konkursów, ocenę procedur wyboru operacji i realizacji budżetu.

  1. Studia przypadku na przykładzie wybranych operacji innowacyjnych, skierowanych do grup defaworyzowanych i operacji szczególnie zasługujących na upowszechnienie, projektów współpracy.

  2. Wnioski i rekomendacje
 1. Za przyjęcie raportu ewaluacyjnego odpowiada Zarząd. Kryteria przyjęcia raportu są następujące:

  1. Zawartość dokumentu jest zgodna ze zleceniem,

  2. Zachowane są minimalne wymogi związane z ewaluacją zawarte w procedurach ewaluacji i monitoringu

  3. Zastosowano uzgodniona metodologię

  4. Ekspert przygotował prezentację multimedialną o wynikach badania ewaluacyjnego 1. Upublicznienie – w formie elektronicznej udostępnione na stronie www oraz stronach www samorządów i organizacji pozarządowych, rozesłane drogą e-mailową do członków Stowarzyszenia, przekazany do 30 dni do urzędu Marszałkowskiego, zaprezentowany na konferencjach i spotkaniach.

 2. W badaniu uwzględniono kryteria jakości i efektów wdrażania LSR takie jak: skuteczność, efektywność, użyteczność, trafność i trwałość.

 3. Analiza efektów ewaluacji i sposób wykorzystania – rekomendacje i wnioski zawarte w raporcie będą oceniane przez Zarząd pod kątem ich praktycznego wykorzystania: do podsumowania i oceny efektywności realizacji LSR, poprawy jakości bieżących działań, planowanej interwencji, podniesienia poziomu uspołecznienia i zwiększenia poparcia społecznego oraz zaprezentowania efektów działań członkom Stowarzyszenia. Zarząd przygotuje listę rekomendacji przyjętych do wdrożenia w całości lub częściowo i rekomendacji odrzuconych wraz z uzasadnieniem. Rekomendacje są odrzucane jeśli są nietrafne lub niemożliwe do wdrożenia.

ZAŁĄCZNIK NR 3

PLAN DZIAŁANIA

Plan działania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność LGD Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej na lata 2016-2022
Cel ogólny 1

Rozwój gospodarczy obszaru z wykorzystaniem lokalnego potencjału
Lata

2016-2018

2019-2021

2022-2023

RAZEM 2016-2023

Poddziałanie/zakres Programu (PROW)

Nazwa wskaźnika

Wartość z jednostką miary

% realizacji wskaźnika

Planowane wsparcie w PLN

Wartość z jednostką miary

% realizacji wskaźnika

Planowane wsparcie w PLN

Wartość z jednostką miary

% realizacji wskaźnika

Planowane wsparcie w PLN

Razem wartość wskaźników

Razem planowane wsparcie w PLN

1 Cel szczegółowy

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu zatrudnienia

Przedsięwzięcie 1.1

Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska i zmiany klimatuWp.1.1.

Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa8

66,67

1400000

4

33,33

700000

0

0

0

12


2.100.000


Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność/ Rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej

Przedsięwzięcie 1.2

Założona i zarejestrowana nowa firmaWp.1.2

Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa8

72,73

800000

3

27,27

300000

0

0

0

11

1.100.000


Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność/ Rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej

Razem 1 cel szczegółowy
2.200.000
1.000.000
0
3.200.000
2 Cel szczegółowy

Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju działalności gospodarczej

Przedsięwzięcie 2.1

Inkubator wsparcia przedsiębiorców lokalnych Przedsięwzięcie 2.1Wp. 2.1.

liczba działań w ramach tej operacji4

100%

30.000

0

0

0

0

0

0

4

30.000

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność/ Rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej

Razem 2 cel szczegółowy
30000
0
0
30.000

Razem cel ogólny I
2.230.000
1.000.000


3 230.000

Poddziałanie/zakres Programu (PROW)

Cel ogólny 2

Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańcówLata

2016-2018

2019-2021

2022-2023

RAZEM 2016-2023

Lata

Nazwa wskaźnika

Wartość z jednostką miary

% realizacji wskaźnika

Planowane wsparcie w PLN

Wartość z jednostką miary

% realizacji wskaźnika

Planowane wsparcie w PLN

Wartość z jednostką miary

% realizacji wskaźnika

Planowane wsparcie w PLN

Razem wartość wskaźników

Razem planowane wsparcie w PLN

3 Cel szczegółowy

Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez integrację i aktywizację społeczności lokalnejPrzedsięwzięcie 3.1.

Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne
Wp.3.1

Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej7

63,64

1500000

4

36,36

600.000

0

0

0

11

2.100.000

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność/ Budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Przedsięwzięcie 3.2

Budowa, modernizacja obiektów na cele turystyczneWp. 3.2

Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej5

71,5

550000

2

28,5

220000

0

0

0

7

770.000

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność/ Budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Przedsięwzięcie 3.3

Wydarzenia promujące walory obszaru, w tym angażujące grupy defaworyzowaneWp. 3.3

Liczba wydarzeń promujących walory obszaru10

50

37.500

5


25

18.750

5

25

18.750

20

75.000

Aktywizacja/ wzmocnienie kapitału społecznego

Przedsięwzięcie 3.4

Wsparcie kapitału społecznegoWp. 3.4

Szkolenia dla pracowników biura i członków organów dot. obsługi beneficjentów4

80

20.000


1

20

5.000

0

0

0

5

25.000

Aktywizacja/ wzmocnienie kapitału społecznego

Razem 3 cel szczegółowy
2.107.500
843.750
18.750
2.970.000
4. Cel szczegółowy

Zachowanie dziedzictwa lokalnego i promocja obszaru w oparciu o uwarunkowania przyrodnicze, historyczne i dziedzictwo kulturowePrzedsięwzięcie 4.1.

Imprezy, wystawy i

spotkania integracyjne

w tym dotyczące ochrony środowiska i zmian klimatuWp. 4.1

Liczba imprez, wystaw i spotkań integracyjnych5


62,5


37500

3


37,5


22500

0

0

0

8

60.000


Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność/ Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Przedsięwzięcie 4.2

Imprezy i spotkania związane z turystyką i promocją turystyczną obszaruWp. 4.2 Liczba imprez i spotkań związanych z turystyką i promocją turystyczną obszaru

5

62,5

37500

3

37,5

22500

0

0

0

8

60.000

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność/ Promowanie obszaru objętego strategią rozwoju lokalnego

Przedsięwzięcie 4.3

Wydawnictwa promujące walory przyrodnicze i turystyczne obszaruWp. 2.2.5

Liczba publikacji promujących walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe6

75

60000

2

25

20000

0

0

0

8

80.000

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność/ Promowanie obszaru objętego strategią rozwoju lokalnego

Przedsięwzięcie 4.4

Promocja dziedzictwa przyrodniczego obszaruWp. 4.4

Liczba przygot. projektów współpracy2

100%

106 000

0

0

0

0

0

0

2

106.000

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność/ Promowanie obszaru objętego strategią

Przedsięwzięcie 4.5

Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru – promocja produktów lokalnych Lubelszczyzny

Wp. 4.5

Liczba LGD uczestniczących w projekcie współpracy
4

100%

20 000

0

0


0

0

0

0

4

20.000

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność/ Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Razem 4 cel szczegółowy
261.000
65.000
0
326.000
Razem cel II ogólny
2.368.500
908.750
18.750
3.296.000
Razem cel I i II ogólny
4.598.500
1.908.750
18.750
6 526.000
Koszty bieżące
400.000
585.000
400.000
1.385.000
Razem LSR
4.998.500
2.493.750
418.750
7.911.000
Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW

% budżetu poddziałania

Realizacja LSR


3.200.000

50,80%Koszty bieżące w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność LGD Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej na lata 2016-2023
Lata

2016-2018

2019-2021

2022-2023

RAZEM 2016-2023

Poddziałanie/ zakres Programu (PROW)
Nazwa wskaźnika

Wartość z jednostką miary

% realizacji wskaźnika

Planowane wsparcie w PLN

Wartość z jednostką miary

% realizacji wskaźnika

Planowane wsparcie w PLN

Wartość z jednostką miary

% realizacji wskaźnika

Planowane wsparcie w PLN

Razem wartość wskaźników

Razem planowane wsparcie w PLNPrzedsięwzięce
Wsparcie

mieszkańców/podmiotów obszaru

Liczba podmiotów/ osób, którym udzielono indywidualnego doradztwa

60 osoby/ podmioty


75

20000

20 osoby/ podmioty


25

10000

0 osoby/ podmioty


0

0


80 osoby/ podmioty

30000

funkcjonowanie


Liczba spotkań/szkoleń konsultacyjnych z mieszkańcami

6
Szkolenie/spotkanie


50%

1000

6
Szkolenie/spotkanie50%

1000

0
Szkolenie/spotkanie0

0

12
Szkolenie/spotkanie2000


funkcjonowanieZAŁĄCZNIK NR 4

BUDŻET

Tabela: Budżet LSRBUDŻET LSR

Zakres wsparcia

Wsparcie finansowe PROW (PLN)

Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013)

6.300.000,00

Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013)

126.000,00

Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013)

1.385 000,00

Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013)

100.000,00

Razem

7.911.000,00


Tabela : Plan finansowy poddziałania 19.2 PROW 2014-2020

PLAN FINANSOWY W ZAKRESIE PODDZIAŁANIA 19.2 PROW 2014-2020
Wkład EFRROW (PLN)

Budżet państwa (PLN)

Wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych (PLN)

RAZEM (PLN)

Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych

2 354 310,00

1 345 690,00
3 700 000,00

Beneficjenci będący jednostkami sektora finansów publicznych

1 654 380,00
945 620,00

2 600 000,00


RAZEM (PLN)

4 008 690,00

1 345 690,00

945 620,00

6 300 000,00

Załącznik nr 5

PLAN KOMUNIKACJI

Plan komunikacji

Cel 1. Informowanie o realizacji LSR poprzez wspieranie pomysłów projektowych wnioskodawców oraz upowszechnianie dobrych praktyk.

Termin

Działanie komunikacyjne

Adresaci /Grupa docelowa

Środki przekazu

Wskaźniki (produkty)

Oczekiwane efekty (rezultaty)

II-III kwartał 2016 roku-2023

Powiadomienie i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na rzecz LSR

Działania informacyjno – szkoleniowe o możliwościach wsparcia w ramach środków LSRMieszkańcy, beneficjenci i opinia publiczna; grupy de faworyzowana;

Potencjalni beneficjenci LSRartykuły i ogłoszenia w prasie lokalnej, Internecie

ogłoszenia w siedzibach partnerów i członków LGD,

spotkania informacyjne przygotowanie i dystrybucja ulotek, gadżetów


liczba artykułów i ogłoszeń w prasie lokalnej, Internecie – 20 szt.

Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami –12 szt.
Liczba uczestniczących w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych – 240 os.

Liczba osób, do których dotarła informacja - 100.000 os.
III kw.2016-IV kw.2022

Wsparcie doradcze i szkoleniowe dla beneficjenta

Potencjalni beneficjenci LSR

doradztwo w zakresie przygotowania wniosków

serwis internetowy LGD w zakresie dostępnych konkursów

doradztwo mailowe, telefoniczne


Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa –80 osób

Liczba osób/podmiotów, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidulanego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD –40 os./podmiotów


I kw.2018-II kw.2023

Kampania promocyjna efektów wdrażania LSR

Opinia publiczna, potencjalni beneficjenci, członkowie i kadra LGD

Artykuły nt. zrealizowanych projektów

Fotorelacja na stronie internetowej LGD ze zrealizowanych projektów
Liczba konkursów na najlepszą wspartą w LSR inicjatywę - 2 szt.

Liczba artykułów– 20 szt.

Liczba fotorelacji ze zrealizowanych projektów na stronie Internetowej – 20 szt.


Liczba nagrodzonych inicjatyw – 10 szt

Liczba osób, która zapoznała się z informacjami na stronie www o projektach - 400 osób.
Cel 2. Angażowanie grup defaworyzowanych określonych w LSR do korzystania ze wsparcia w ramach LSR
Rozpoczęcie: III kw. 2016-IV 2022

Działania animacyjne w zakresie aktywizowania grup defaworyzowanych na rzecz udziału w projektach promujących obszar

Dzieci, młodzież, organizacje, przedsiębiorcy, osoby starsze, osoby pow. 60 roku życia

Wydarzenia aktywizujące ( w tym spotkania, szkolenia, konkursy) i promujące walory obszaru

Ilość wydarzeń aktywizujących związanych z promocją obszaru – 20 szt


Ilość uczestników wydarzeń aktywizujących / konkursów / - 800 osób
Cel 3. Budowanie przyjaznego wizerunku LGD jako instytucji wspierającej rozwój lokalny.

III - IV kw.

2016 r.

-II kw. 2023Badanie satysfakcji wnioskodawców

Beneficjenci / osoby korzystające z usług doradczych/ szkoleń LGD

Badanie zebranych ankiet


Liczba ankiet -100 szt.


Liczba zadowolonych osób korzystających z usług doradczych/ szkoleń LGD – 70 os.


III kw.

2016 r.

-II kw. 2023Działania w obszarze komunikacji wewnętrznej i podnoszenia jakości usług

Kadra biorąca udział we wdrażaniu LSR członkowie Zarządu, LGD

Szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne dla kadry biorącej udział we wdrażaniu LSR, pracowników i członków Zarządu, LGD


Liczba szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych dla pracowników i członków Organów, LGD – 5 szt.


Liczba pracowników i członków Organów , LGD biorących udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych, którzy podnieśli swoją wiedze i kwalifikacje- 40 osób


IV kw.

2016 r.

-II kw. 2023Działania w obszarze monitoringu i weryfikacji realizacji planu komunikacji

Kadra i członkowie LGD, poszczególne grupy docelowe w zakresie celu 1 i 2

Monitoring wskaźników i ewaluacja założeń i realizacji

Publikacja wyników weryfikacji wdrażania

Zbieranie opinii i korekta założeń Planu Komunikacji


Liczba badań monitoringujących wskaźniki i ewaluacyjnych – 6 szt

Liczba opublikowanych wyników weryfikacji wdrażania - 6 szt.
Liczba osób, które zapoznały się z opublikowanymi wynikami weryfikacji wdrażania – 200 os.


II kw.

2016 r.

-II kw. 2023Działania w obszarze budowania i utrzymania relacji z otoczeniem

Beneficjenci, otoczenie-mieszkańcy, członkowie LGD; potencjalni wnioskodawcy; władze lokalne i regionalne; otoczenie pośrednie: instytucje lokalne prywatne i publiczne;

Udział LGD w imprezach/targach/wydarzeniach zewnętrznych

Publikacje promujące działania LGD i region

Wyjazdy studyjne


Liczba imprez/targów/wydarzeń zewnętrznych w których LGD brała udział – 12 szt.

Liczba publikacji promujących działania LGD i region – 10 szt.

Liczba wyjazdów studyjnych – 3 szt


Liczba uczestników imprez/targów/wydarzeń zewnętrznych w których LGD brała udział – 100 000 os.

Liczba rozpowszechnionych publikacji promujących działania LGD i region – 1000 szt lub liczba wejść na stronę w przypadku publikacji w wersji elektronicznej - 1000Liczba uczestników wyjazdów studyjnych- 80 os.

Budżet na realizację planu komunikacji to 70 000 zł na lata 2016 – 2023.

1Grupy śpiewacze i zespoły taneczne obszarów: Lokalnej Grupy Działania „Razem ku Lepszej Przyszłości”, „Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”, Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, publikacja wydana w ramach projektu współpracy „Kuźnia regionalnych Artystów „Mistrz” o akronimie KRAM, s. 33.

2 Szkolenie zostało podzielone na IV moduły: I – „Rozwój osobisty Perfekcyjnej Pani Domu”, 24 godz. szkoleniowe, II – „Wizerunek Perfekcyjnej Pani Domu”, 18 godz. szkoleniowych, III – „Warsztat Perfekcyjnej Pani Domu”, 24 godz. szkoleniowe, IV - „Perfekcyjna Pani Domu – kobieta aktywna” – 60 godz. szkoleniowych. Dane na podstawie programu szkolenia.1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna