Stopy zwrotu funduszyPobieranie 94,93 Kb.
Data02.01.2018
Rozmiar94,93 Kb.

STOPA ZWROTU, ŚREDNIA ROCZNA STOPA ZWROTU, REALNA STOPA PROCENTOWA, OCENA INWESTYCJI: NPV, IRR , RCY

STOPY ZWROTU FUNDUSZY


  1. Oblicz roczną efektywną stopę procentową kredytu przy nominalnej rocznej stopie w wysokości 12% i kapitalizacji podanej w tabeli
kapitalizacja

RESP

półroczna
kwartalna
miesięczna
tygodniowa
dzienna
ciągłaSporządź wykres zależności RESP od liczby kapitalizacji w roku.

  1. Dwóch inwestorów dysponowało tą samą kwotą – 10 000 zł. Pierwszy z nich za całą kwotę nabył akcje, zaś drugi ulokował swoje pieniądze na oprocentowanej lokacie. Roczne stopy zwrotu obu inwestorów w kolejnych latach przedstawia tabela. Obaj zakończyli inwestycje po 9 latach.
Akcje

+10%

-5%

-20%

-8%

+6%

+12%

+17%

+16%

+12%

Lokata

5%

4%

5%

4%

3%

2%

4%

2%

2%

a) Jakie były ich stopy zwrotu z całej inwestycji ?

b) O ile procent większą stopą zwrotu z całej inwestycji wykazał się pierwszy z nich ?

c) O ile punktów procentowych stopa zwrotu inwestora giełdowego była wyższa ?

d) Jakie były ich średnie roczne stopy zwrotu (taka wartość rocznej stopy, którą można zastąpić zmienne stopy procentowe) ?  1. Inwestor giełdowy zakupił za kwotę 10 000 zł akcje spółki KGHM przy cenie 50 zł za akcję, po czym sprzedał przy cenie 60 zł . Później wielokrotnie dokonywał takich operacji, zakupując akcje za całość kwoty uzyskanej ze sprzedaży. Zakładamy, że można kupić ułamek akcji. Ceny akcji przy kolejnym zakupie i sprzedaży wynosiły odpowiednio: 80 zł, 72 zł; 88 zł, 97 zł; 105 zł, 92 zł; 105 zł, 112 zł; 124 zł, 135 zł; 147 zł 167 zł; 175 zł, 138 zł. Oblicz stopę zwrotu z całej inwestycji.


  1. a) Jaki był w okresie 3 lat wzrost wartości nabywczej pieniędzy ulokowanych na koncie o rocznej stopie 6% i rocznej kapitalizacji odsetek, jeżeli wzrost cen w kolejnych latach wynosił: 4%, 4,5%, 3,5% ?

b) Jaka była średnia realna roczna stopa procentowa tj. średni wzrost wartości nabywczej pieniędzy w okresie 1 roku ?

5. a) Inwestycja 800 zł przynosi po roku wpływ w wysokości 100 zł a w następnych latach odpowiednio: 150, 200, 250, 300 zł. Oblicz NPV (bez korzystania z funkcji finansowych) tej inwestycji przy stopie dyskontowej równej 5 %. Sporządź wykres zależności wskaźnika NPV od stopy dyskontowej (w przedziale od 1% do 15%).


    1. Oblicz wewnętrzna stopę zwrotu (IRR) dla tej inwestycji.

c) Oblicz zewnętrzna stopę zwrotu (ERR), zakładając 5% -tową stopę reinwestycji
6. Oblicz NPV dla inwestycji w wysokości 10 tys. zł, dokonanej 1 stycznia, która pod koniec miesięcy parzystych przynosiła dochód 1000 zł, a pod koniec nieparzystych 1600zł, z wyjątkiem lipca i września, w których nie przyniosła żadnego dochodu. Zakładamy, że miesięczna stopa dyskontowa wynosi 1%.

7. a) Cena 10 – letniej zerokuponowej obligacji (tj. nie przynoszącej żadnych wpływów aż do terminu wykupu) o wartości nominalnej 100 zł, wynosi 60 zł. Wyznacz stopę zwrotu z całej inwestycji oraz roczną stopę zwrotu.

b) Oblicz wewnętrzna stopę zwrotu dla tej inwestycji, korzystając z funkcji IRR.8. Która z dwóch inwestycji jest korzystniejsza ?

wydatek

wpływ po 1 roku

wpływ po 2 roku

wpływ po 3 roku

wpływ po 4 roku

Inwest. A

1000

450

425

350

450

Inwest. B

1000

500

450

475

170


9. Dwa banki oferują klientom kredyt w wysokości 12000 zł spłacany w ciągu roku w miesięcznych ratach. Który jest bardziej korzystny dla kredytobiorcy ? (spłaty przedstawione w tabeli ).

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

A

1200

900

1300

1400

0

1300

1000

1200

1400

1500

1600

1600

B

1200

1300

0

1400

1000

1500

1600

1300

1200

1600

900

140010. Bank oferuje klientom kredyt w wysokości 100 tys. zł spłacany przez 10 lat, przy rocznej stopie - 8% i rocznej kapitalizacji odsetek. Bank pobiera przy udzieleniu kredytu opłatę manipulacyjną w wysokości 1500 zł oraz prowizję w wysokości 1,5% od kredytu, pobieraną także w momencie udzielania kredytu. Klient musi ubezpieczyć kredyt kwotą 500 zł płatną w momencie udzielenia kredytu oraz przy dziewięciu kolejnych spłatach. Jaki jest rzeczywisty koszt kredytu mierzony stopą procentową ?

11. Dnia 01.01.2003 została dokonana inwestycja w kwocie 100 tys. zł.. W kolejnych latach (zawsze 31 grudnia) uzyskano 12 wpływów pokazanych w tabeli. Wpływy są reinwestowane przy zmieniającej się w każdym roku stopie procentowej (np. w 2010 uzyskano stopę reinwestycji 2,9% dla wszystkich wcześniej uzyskanych wpływów). Oblicz zrealizowaną składaną stopę zwrotu (RCY)12. a) Znajdź roczne ważone czasowo stopy zwrotu funduszu o wartościach i przepływach podanych w tabeli poniżej.

  1. Oblicz średnią roczną ważoną czasowo stopę zwrotu funduszu w rozpatrywanym przedziale czasowym

  2. Oblicz ważone kwotowo roczne stopy zwrotu w tym funduszu.

13*. Oblicz IRR dla inwestycji w wysokości 10 tys. zł przynoszącej w kolejnych latach wpływy 3000, 4000, 5000, 1000 zł rozwiązując równanie x4 + 5x3 + 4x2 + 3x –10 = 0 metodą połowienia przedziału, na końcach którego, lewa strona równania przyjmuje różne znaki. (Dokładność – 10 miejsc po przecinku).


14. Oblicz IRR korzystając z funkcji Excela dla inwestycji o następujących przepływach finansowych


ROK 1

ROK 2

ROK 3

ROK 4

-1 000 000

2650 000

-3400 000

1 800 000


Zbadaj jednoznaczność wyniku stosując „podpowiedzi” w drugiej ramce w oknie dialogowym funkcji IRR.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna