Stopnica Lokalizacja: Świetlica wiejska w Suchowoli – dz nr 84/1Pobieranie 2,02 Mb.
Strona1/9
Data23.04.2018
Rozmiar2,02 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

MODERNIZACJA I ADAPTACJA OBIEKTÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJE REKREACYJNE, SPORTOWE I SPOŁECZNO-KULTURALNE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SUCHOWOLI , BIAŁOBORZU I SALI GIMNASTYCZNEJ W STOPNICY

Inwestor;Gmina Stopnica

Ul.Kościuszki 2

28-130 Stopnica
Lokalizacja:

Świetlica wiejska w Suchowoli – dz. nr 84/1

Świetlica wiejska w Białoborzu - dz. nr 320/1

Sala gimnastyczna w Stopnicy – dz. nr. 29/1

Województwo; Świętokrzyskie

Powiat; Buski

Gmina Stopnica

Wykonała;

Luty 2015

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

MODERNIZACJA I ADAPTACJA OBIEKTÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJE REKREACYJNE, SPORTOWE I SPOŁECZNO-KULTURALNE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SUCHOWOLI , BIAŁOBORZU I SALI GIMNASTYCZNEJ W STOPNICY

ST-00 Wymagania ogólne

 1. WSTĘP

  1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

  2. Zakres stosowania ST

  3. Zakres Robót objętych ST

  4. Określenia podstawowe

2.Ogólne wymagania dotyczące robót

2.1.Przekazanie Terenu (Placu) Budowy Materiały

2.2.Warunki ogólne stosowania materiałów

2.3.Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

2.4. Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót

2.5. Ochrona przeciwpożarowa

2.6.Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

3. materiały

4.sprzęt

5.transport

6.wykonanie robót

7. Kontrola jakości robót

8. Obmiar robót

9. Przepisy związane1.WYMAGANIA OGÓLNE.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00


Przedmiotem ST-00 zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach Zadania pod nazwą: Modernizacja i adaptacja obiektów pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne świetlicy wiejskiej w Suchowoli , Białoborzu i Sali gimnastycznej w Stopnicy

Niniejszy zakres robót remontowych ma na celu utrzymanie w dobrym stanie technicznym i estetycznym świetlicy wiejskiej w Suchowoli , Białoborzu i Sali gimnastycznej w Stopnicy

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne dla odbioru i wykonania robót remontowych w budynku świetlicy wiejskiej w Suchowoli , Białoborzu i Sali gimnastycznej w Stopnicy , stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. • ST uwzględniają wymagania Zamawiającego i możliwość Wykonawcy w krajo­wych warun­kach wykonawstwa robót.

 • ST opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne.

 • ST stanowią część Dokumentacji Przetargowej

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacjami Technicznymi
St 01 01 roboty rozbiórkowe (cpv 45110000-1)

St 01.10 roboty w zakresie układania podłóg i posadzek ( cpv 45432100-5)

St 01.12.00 ocieplenie i wyprawa tynkarska ścian z elementami metody lekkiej mokrej (cpv 45321000-3, 45324000-4)

St 01.10 roboty w zakresie układania podłóg i posadzek ( cpv 45432100-5)

St 01.09 zabudowa otworów w ścianach w systemie okiennym (cpv 45421100-5)

St 01.11 malowanie ścian i sufitów (cpv 45442100-8)


1.4.Definicje i pojęcia


Użyte w ST, wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco:

   • aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydat­ność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jed­nostkę.

   • certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od do­stawcy i od­biorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie ziden­tyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną nor­mą lub z właściwymi prze­pisami prawnymi.

   • deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłącz­ną od­powiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą technicz­ną.

   • Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowa­nia Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu .

   • projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumen­tacji Projektowej.

skróty – symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów. Skróty użyte w opracowaniu:

ST – Specyfikacja Techniczna

CPV – Wspólny Słownik Zamówień


2.Ogólne wymagania dotyczące robót


Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania.

2.1.Przekazanie Terenu (Placu) Budowy.


Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy oraz następujące dokumenty:

    • Dokumentację Projektową – przedmiary wraz z opisem technicznym,

    • Specyfikacja techniczne.2.2.Materiały

 1. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z wymaganiami materiałowymi, określonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

 2. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgod­ność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych, nie­znacznych odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione.

 3. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projek­tową lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

 4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Doku­mentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane określo­ne w Dokumentacji Projektowej ST powinny być uważane za wartości docelo­we, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna