Stoczek Łukowski (miasto) [0611021] Urząd 2007-05-09 ÷ 2007-05-17 doraźna wystąpienie pokontrolnePobieranie 13,62 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar13,62 Kb.


Lublin, 7 sierpnia 2007 r.


RIO – II – 60/28b/2007

Pan Krzysztof Pazura

Prezes Zarządu

Ludowego Klubu Sportowego

„Dwernicki” w Stoczku Łukowskim


Szanowny Panie Prezesie,


W dniach 9-17 maja 2007 r. inspektor Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – Arkadiusz Kołacz – przeprowadził doraźną kontrolę gospodarki finansowej Ludowego Klubu Sportowego „Dwernicki” w Stoczku Łukowskim, w zakresie wykorzystania dotacji otrzymanych z budżetu gminy miejskiej Stoczek Łukowski w latach 2005 i 2006 na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Protokół kontroli podpisano 12 czerwca 2007 r.

Poniżej podaję stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia oraz sposób ich wyeliminowania, stosownie do przepisów art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.).

W załączeniu do wystąpienia pokontrolnego wskazuję osoby odpowiedzialne za stwierdzone nieprawidłowości.


1. Niewyodrębnienie w ewidencji księgowej – z uwagi na nieprowadzenie ksiąg rachunkowych – środków otrzymanych w ramach dotacji z budżetu miasta Stoczek Łukowski na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Nieprowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację powierzonych zadań, naruszało postanowienia § 4 umowy nr 1/2005 z 28 lutego 2005 r. i § 5 umowy nr 1/2006 z 4 maja 2006 r.

Przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego określonego w przepisach art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), wyodrębniać w – uprzednio założonej i prowadzonej – ewidencji księgowej, środki otrzymane od organów administracji publicznej w formie dotacji na realizację umowy, odpowiednio o powierzenie lub wsparcie realizacji tego zadania, stosownie do obowiązku wynikającego z przepisów art. 16 ust. 5 tej ustawy.

Prowadzić wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową środków finansowych otrzymanych na realizację zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późń. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych, w związku z postanowieniami § 5 wzoru umowy, stanowiącego załącznik Nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) – str. 3-5 protokołu.
2. Niesporządzenie i nieprzekazanie burmistrzowi miasta Stoczek Łukowski sprawozdań z realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, powierzonych w latach 2005 i 2006 przez gminę miejską Stoczek Łukowski.

Sporządzone i przekazane miastu rozliczenia z otrzymanych dotacji nie spełniały wymogów określonych dla sprawozdań w obowiązującym wzorze sprawozdania z wykonania zadania publicznego, w szczególności – nie wskazywały faktur i rachunków opłaconych ze środków dotacji, co uniemożliwia stwierdzenie, czy dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Przestrzegać obowiązku sporządzania sprawozdania z wykonania zadania publicznego określonego w umowie, w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta, stosownie do przepisów art. 18 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień § 9 ust. 3 wzoru umowy - ujętego w załączniku Nr 2 do rozporządzenia w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Sprawozdanie sporządzać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do powołanego rozporządzenia, załączając do niego spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji, stosownie do postanowień skonkretyzowanych w pkt 3 pouczenia stanowiącego część wzoru sprawozdania. Spis ten zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jego wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części pokryta ona została z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda z faktur (rachunków) powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią podmiotu oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji – str. 4-5 protokołu.

Jeżeli uważa Pan, że wśród wniosków zawartych w tym wystąpieniu są takie, które naruszają prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, przysługuje Panu – zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych – prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w ciągu 14 dni od otrzymania tego wystąpienia.

Jednocześnie informuję, że – stosownie do przepisu art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych – jest Pan zobowiązany zawiadomić Izbę o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania – w formie pisemnej i elektronicznej (plik w formacie Microsoft Word (*.doc) lub Rich Tekst Format (*.rtf) na adres: wkgf@lublin.rio.gov.pl lub dyskietką) – w terminie 30 dni od daty doręczenia Panu tego wystąpienia.

Marek Poniatowski


Do wiadomości:

Burmistrz Stoczka Łukowskiego
: kontrole -> doc
doc -> Bełżyce ZwKomGm (związek) [060901Z0140] zbiewuk w Bełżycach 2008-10-08 ÷ 2008-11-10 problemowa pismo o uzupełnienie odpowiedzi
doc -> Biała Podlaska (miasto) [0661000] zszz nr 1 w Białej Podlaskiej 2007-10-10 ÷ 2007-11-08 problemowa odpowiedź na wystąpienie pokontrolne
doc -> Chełm (miasto) [0662000] Urząd 2007-07-30 ÷ 2007-08-02 doraźna wystąpienie pokontrolne
doc -> Kraśnik (miasto) [0607011] Urząd 2006-11-22 ÷ 2006-11-23 doraźna wystąpienie pokontrolne
doc -> Trzebieszów (gmina) [0611092] Urząd 2007-12-07 ÷ 2007-12-20 doraźna pismo o uzupełnienie odpowiedzi
doc -> Modliborzyce (gmina) [0605062] Urząd 2007-01-08 ÷ 2007-03-12 kompleksowa wystąpienie pokontrolne
doc -> Garbów (gmina) [0609042] Urząd 2008-09-24 ÷ 2008-11-18 kompleksowa odpowiedź na wystąpienie pokontrolne
doc -> W Lublinie Odpowiedzi na zalecenia pokontrolne
doc -> Garbów (gmina) [0609042] Urząd 2008-09-24 ÷ 2008-11-18 kompleksowa wystąpienie pokontrolne
doc -> Stężyca (gmina) [0616052] Urząd 2009-04-14 ÷ 2009-05-20 kompleksowa odpowiedź na wystąpienie pokontrolne
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna