Stefan AbtPobieranie 214,07 Kb.
Strona1/2
Data16.01.2018
Rozmiar214,07 Kb.
  1   2

Stefan Abt
AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU

WYKORZYSTANIE AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI TOWARÓW DO STEROWANIA W ŁAŃCUCHACH LOGISTYCZNYCH
StreszczenieDotychczasowe wykorzystanie automatycznej identyfikacji towarów kładło nacisk zasadniczo na końcową fazę obrotu wyrobami gotowymi, a więc w zastosowaniu kas fiskalnych do rozliczenia klientów i częściowego wykorzystania przy sterowaniu spływem masy towarowej w supermarketach. Obecnie, gdy zastosowania logistyki stały się coraz powszechniejsze, nastał czas, by również w Polsce podjąć prace nad sterowaniem w procesach logistycznych od fazy pozyskiwania surowców, przez przetwórstwo i procesy dystrybucyjne. Sterowanie to winno objąć nie tylko przemieszczanie w przestrzeni i w czasie, ale także oddziaływanie na pożądaną jakość produktów finalnych. Zaproponowana macierz informacyjna ma służyć temu celowi, w odniesieniu do całych łańcuchów logistycznych.
Utilization of automatic identification of commodities, as yet, put stress fundamentally on final phase of turn with ready articles, and so in use of cash register to customers accounts and partial utilizations at control with flow of goods mass in supermarkets. Nowadays, when uses of logistics became more and more general, came time to undertake, also in Poland, works over control in logistic processes from phases of raw materials gaining, through processing and distribution processes. This control should encompass not only translocation in space and in time, but also influence on desirable quality of finished products. Proposed matrix inquiry has to serve to this aim, with reference to of all logistic chains.

1. Miejsca identyfikacji towarów w łańcuchach logistycznych

Na problem wykorzystania automatycznej identyfikacji spoglądano początkowo, jako konieczność wyposażenia towarów (wyrobów gotowych) w kody kreskowe dla ich identyfikacji w nowocześnie zorganizowanym obrocie towarowym, głównie na szczeblu detalu. Nic oczywiście nie stało na przeszkodzie, by kodami znakować inne produkty, ale nie spotykało się to z powszechnym zastosowaniem w Polsce.

Jako dziedzina badawcza logistyka wyrosła z innych dziedzin i coraz bardziej doskonalonych form zarządzania gospodarką. Dzięki temu, w stosunkowo krótkim czasie znalazła praktyczne zastosowania, które przynosiły coraz to większe efekty, z coraz szerzej rozprzestrzeniających się systemów logistycznych. Wykorzystano przy tym w sposób zintegrowany sieci komputerowe z zastosowaniem metod symulacyjnych poprzedzających decyzje. Usprawnienie w zarządzaniu uzyskano także dzięki zastosowaniu kodów kreskowych dla automatycznej identyfikacji ogromnej ilości towarów przepływających różnorodnymi strumieniami (por. rys. 1). Pozwoliło to na rzeczywiste sterowanie tymi strumieniami, z zachowaniem, poprzez metody regulacyjne, indywidualnej specyfiki dyktowanej prawami rynku. W ten sposób logistyka stała się nową generacją gospodarowania dzięki sterowaniu przepływem towarów (materiałów) w łańcuchach magazynowo-transportowych.

Logistyka, jako stosunkowo młoda dziedzina naukowo-badawcza, wnosi bardzo istotny element do zarządzania gospodarką narodową, jakim jest systemowe powiązanie procesów przemieszczania i magazynowania dóbr w łańcuchach zaopatrzeniowych, tj. od momentu pozyskania surowca na określony zgodnie z potrzebami towar, poprzez jego wytworzenie i dystrybucję, aż do ostatecznego konsumenta. W procesach tych bardzo istotną rolę odgrywają prace przeładunkowe. Pojęcie łańcucha zaopatrzeniowego (dostawczego), a więc tak szeroko traktowanego jako łańcuch logistyczny, rozpoczyna się badaniami marketingowymi, gdzie można przesądzić jakość wyrobu gotowego, zależną w dużym stopniu od surowców (oraz opakowań) - na poziomie akceptowanym przez nabywców. W dalszej kolejności można wyróżniając procesy wytwarzania, przemieszczania i przechowywania produktów oraz ich przeładunków - podporządkować je kompleksowej ocenie efektywności. Ona w nowoczesnym gospodarowaniu staje się kryterium nadrzędnym, decydującym o zwycięstwie nad konkurencją. Zgodnie z obowiązującą w logistyce zasadą Just-in-Time tj. realizacji dostaw “dokładnie na czas” można wpłynąć pozytywnie na efektywność m.in. poprzez niemal całkowite zlikwidowanie zbędnych przeładunków, co wymaga odpowiedniej organizacji w skali całych łańcuchów logistycznych (por. [1]).Rozpoznanie w prawidłowy sposób potrzeb klienta pozwala na sprawne rozpoczęcie realizacji zadań stawianych przed logistyką na kolejnych etapach przepływu “produktu”. Jest to podstawowa zasada warunkująca efektywność ekonomiczną nowego gospodarowania, jakość procesów i wyboru, odpowiedniej strategii dla realizacji zadań stawianych przed logistyką. Wśród zadań tych, w ujęciu globalnym, wymienić należy:

  • kompleksowe zarządzanie wszystkimi dobrami potrzebnymi do produkcji poprzez planową gospodarkę materiałową,

  • redukcję kosztów wytwarzania produktów i usług przez efektywną jej organizację, a zwłaszcza optymalizację zapasów,

  • wybór odpowiednich kanałów dystrybucji towarów i usług zarówno w ruchu rzeczywistym tj. w przemieszczaniu (transporcie), jak i w fazie bezruchu tj. w okresach magazynowania, z zachowaniem sterowania tymi działaniami.


RYS. 1. MIEJSCA AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI


  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna