Statut szkołY (Tekst jednolity z dnia 13 września 2011r.) Szkoła podstawowa nr 6Pobieranie 363.64 Kb.
Strona1/5
Data28.05.2018
Rozmiar363.64 Kb.
  1   2   3   4   5
STATUT SZKOŁY
(Tekst jednolity z dnia 13 września 2011r.)


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
im. MACIEJA RATAJA
W OPACZY
GMINA KONSTANCIN - JEZIORNA

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 13 września 2011r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. MACIEJA RATAJA zwana dalej "Szkołą", jest szkołą publiczną i działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 425 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą i wydanych do niej przepisów wykonawczych;

 2. aktu o jej utworzeniu;

 3. orzeczenia organizacyjnego;

 4. niniejszego Statutu.

§ 2.
Szkoła działająca na podstawie niniejszego Statutu jest jednostką budżetową.


§ 3.
Siedziba Szkoły mieści się w Opaczy nr 9, gmina Konstancin – Jeziorna.
§ 4.
Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina.
§ 5.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w W-wie.
§ 6.
Gmina, a w zakresie działalności dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej również Mazowiecki Kurator Oświaty, mogą ingerować w działalność Szkoły wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.
§ 7.
Szkole nadaje imię organ prowadzący, na wniosek Rady Rodziców lub wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, przedstawicieli rodziców i uczniów.
§ 8.
Ustalona nazwa jest używana przez Szkołę w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy.
§ 9
Statut Szkoły jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność Szkoły. Tworzone na jego podstawie regulaminy nie mogą być z nim sprzeczne.
§ 10.


 1. Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole trwa 6 lat. Nauka w zakresie Szkoły Podstawowej jest obowiązkowa.

 2. Szkoła przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie w oparciu o zasadę powszechnej dostępności nauki i bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania.

 3. Szkoła prowadzi świetlicę dla uczniów klas I – III. W miarę potrzeb i możliwości ze świetlicy mogą korzystać uczniowie pozostałych klas.

§ 11
Sposób prowadzenia dokumentacji szkolnej i rodzaj obowiązujących pieczęci urzędowych określają odrębne przepisy regulujące dokumentowanie pracy szkoły.

II. CELE I ZADANIA
§ 12.


 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie a także w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, przyjętej koncepcji rozwoju szkoły oraz w programie wychowawczym szkoły ( załącznik nr 1 ) a w szczególności:

 1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły,

 2. umożliwia kształcenie i wychowywanie dzieci przygotowując je do dalszej nauki w gimnazjum i życie we współczesnym świecie,

 3. umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

 4. umożliwia kształcenie i wychowanie służące u uczniów odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kulturowe Europy i Świata,

 5. stara się zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne dla jego rozwoju poprzez przygotowanie go do wypełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,

 6. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Szkoły.

 1. Program wychowawczy szkoły opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym realizowane przez wszystkich nauczycieli oraz określa warunki jakie stworzy szkoła, by ułatwić uczniowi jego rozwój.

 2. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach oraz pracowników administracji i obsługi szkolnej.

§ 13.
Szkoła przekazuje uczniom podstawową wiedzę o człowieku i społeczeństwie, o problemach społecznych i ekonomicznych kraju i świata, o kulturze, środowisku przyrodniczym i jego ochronie, nauce, technice i pracy - starając się zapewnić swoim absolwentom w szczególności: • potrzebę rozwijania swoich zdolności i zainteresowań,

 • umiejętność kierowania się w postępowaniu uniwersalnymi zasadami

 • etyki,

 • wartościowe cechy woli i charakteru jak: godność, wrażliwość, samodzielność, odpowiedzialność, wytrwałość, obowiązkowość,

 • nawyk sumiennej i rzetelnej pracy,

 • umiejętność planowania i organizowania nauki, pracy i wypoczynku, uczestnictwa w pracy zespołowej, korzystania z różnych źródeł informacji, dostrzegania i rozwiązywania problemów, dyskutowania i prezentowania własnych poglądów, samokontroli i efektów pracy,

 • doceniania znaczenia nauki i postępu technicznego,

 • umiejętność posługiwania się powszechnie stosowanymi urządzeniami technicznymi, znajomość niektórych procesów technologicznych,

 • znajomość zasad higieny osobistej, troski o własne zdrowie i kondycję fizyczną i psychiczną

 • świadomego stosowania się do różnego typu przepisów szkolnych i prawnych,

 • współuczestniczenia i współtworzenia życia szkoły.

§ 14. 1. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej.

 2. Szkoła umożliwia naukę religii na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 15. 1. Szkoła umożliwia uzdolnionym uczniom ukończenie Szkoły w skróconym czasie, poprzez przeniesienie do klasy programowo wyższej, poza normalnym trybem w 6-letnim lub skróconym cyklu nauczania.

 2. Szkoła może prowadzić klasy wyrównawczo - kompensacyjne dla uczniów o obniżonym poziomie nauczania.

 3. Szkoła powinna dostosować treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwości korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej. Dzieci zakwalifikowane do szkolnictwa specjalnego realizują program zgodny z kwalifikacjami do określonego typu szkoły specjalnej.

 4. W szkole prowadzi się badania w oparciu o ankiety, obserwacje, rozmowy z dziećmi, nauczycielami i pracownikami szkoły.

§ 16.
Szkoła realizuje statutowe cele poprzez:

 • organizację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z wykorzystaniem niezbędnych pomocy naukowych,

 • wprowadzanie nowoczesnych metod i form nauczania,

 • prowadzenie - w miarę możliwości Szkoły - lekcji w muzeach, ośrodkach kultury, "zielonych szkołach" i "białych szkołach",

 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów poprzez tworzenie - w miarę możliwości Szkoły - kół przedmiotowych, zainteresowań,

 • organizację wycieczek dydaktycznych, krajoznawczo - turystycznych, wyjść do kin i teatrów,

 • organizowanie okolicznościowych imprez szkolnych związanych z rocznicami, świętami państwowymi oraz wynikających z tradycji Szkoły,

 • wspieranie działalności drużyn harcerskich i gromad zuchowych na terenie Szkoły,

 • zapewnienie opieki psychologa, pedagoga, logopedy,

 • organizowanie nauczania indywidualnego (w uzasadnionych przypadkach) uregulowanych odrębnymi przepisami.

§ 17.
I. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami, odpowiednio do ich wieku i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących w Szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

1. Zapewnia opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas

zajęć obowiązkowych poprzez:

a ) pełnienie dyżurów nauczycielskich - harmonogram dyżurów ustala

Komisja d /s dyżurów przestrzegając następujących zasad: • dyżury rozpoczynają się o godz.8:00,

 • trwają w czasie przerw lekcyjnych,

 • kończą się z chwilą zakończenia zajęć,

 1. nauczyciele - wychowawcy klas I-III mają obowiązek odprowadzenia uczniów do wyjścia, natomiast w stosunku do uczniów korzystających ze świetlicy obowiązek ten spoczywa na wychowawcy świetlicy. Wychowawca świetlicy ma również obowiązek sprawdzenia czy wszystkie dzieci zostały odebrane przez rodziców (jeśli rodzice takie zastrzeżenie zrobili).

 2. uczniowie kl. IV-VI opuszczają budynek sami, jeśli nie ma zastrzeżeń rodziców,

 3. pracownicy administracji i obsługi są zobowiązani do natychmiastowego reagowania na wszystkie przejawy zachowania uczniów mogące stanowić zagrożenie dla ich bezpieczeństwa i zdrowia oraz informowanie o tym nauczycieli.

2. W czasie specjalistycznych zajęć nadobowiązkowych, imprez sportowych itp. oprócz nauczycieli Szkoły - opiekę nad uczniami mogą sprawować instruktorzy, z którymi została zawarta umowa na prowadzenie tych zajęć.

 1. Podczas zajęć poza terenem Szkoły i na czas trwania wycieczek nauczyciele, organizatorzy i opiekunowie zapewniają całkowitą opiekę uczniom. Przed wycieczką uzyskują akceptację Dyrektora Szkoły co do programu i czasu jej trwania.

 2. Opiekę w czasie innych form zajęć na terenie Szkoły sprawują organizatorzy a Szkoła zapewnia pomieszczenia.

II. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami zwłaszcza:

a) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole.

Nauczyciele - wychowawcy kl. I przez pierwszy miesiąc nauki

zapoznają uczniów z obiektem szkolnym i jego funkcjonowaniem.

b) nad uczniami z uszkodzeniami narządów ruchu, wzroku i słuchu,

c) nad uczniami, którzy z powodu warunków rodzinnych lub losowych

znajdują się w trudnej sytuacji materialnej poprzez m.in.:

- uzupełnienia odzieży,

- przyznawanie zapomóg losowych,

- dofinansowanie żywienia (bezpłatne obiady),

- dofinansowanie wyjazdów na wycieczki ("zielone szkoły" i "białe

szkoły").


§ 18.


 1. Dyrektor Szkoły przydziela każdej klasie nauczyciela z Rady Pedagogicznej, powierzając mu obowiązki wychowawcy.

 2. Wychowawcą może być nauczyciel dowolnego przedmiotu nauczania w danej klasie.

 3. W celu zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej przestrzegana jest zasada, by jeden wychowawca pełnił swoją funkcję przez trzy lata w nauczaniu początkowym, a następny w klasach IV-VI.

 4. Dopuszcza się zmiany wychowawcy klasowego w przypadkach:

a) na prośbę nauczyciela - wychowawcy,

b) na uzasadniony wniosek:

- organów sprawujących nadzór pedagogiczny,

- Rady Rodziców,

- rodziców uczniów (Trójki Klasowe),

-Samorządu Uczniowskiego. 1. Propozycje zmiany i przydzielenie wychowawstw w kl. I - VI Dyrektor Szkoły przedstawia do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej oraz informuje o tych propozycjach Radę Rodziców, która może sformułować swoją opinię w tej sprawie.

 2. W uzasadnionych wypadkach z wnioskiem o zmianę wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu mogą wystąpić rodzice uczniów każdego oddziału, a także uczniów klas IV-VI do Dyrektora Szkoły:

a) wniosek może być złożony dopiero po uprzednim przegłosowaniu go

przez rodziców klasy lub uczniów,

b) wniosek jest przegłosowany w głosowaniu tajnym i musi uzyskać

większość 2/3 głosów,

c) wnioski rozpatruje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady

Pedagogicznej i Rady Rodziców. 1. W przypadku wymienionych w ust.4 § 16 wniosek o zmianę wychowawcy rozpatruje Dyrektor Szkoły i o podjętej decyzji informuje zainteresowane strony w terminie 14 dni. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

 2. Uzasadnionych zmian na stanowisku wychowawcy klasowego dokonuje się z końcem roku szkolnego, a w przypadkach szczególnie wyjątkowych w trakcie roku szkolnego.


III. WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA


A. Podstawa prawna do opracowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

W Szkole Podstawowej Nr 6 w Opaczy obowiązuje wewnątrzszkolny system oceniania zachowania uczniów oraz ich postępów w nauce. Jest on zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych .


B. Informacje ogólne.
I.

1. Ocenianiu podlegają:

1) Osiągnięcia edukacyjne ucznia;


 1. Zachowanie ucznia.

  1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania uwzględniających podstawę programową określoną w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

  2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.


II.

1.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a) Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

b) Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

c) Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

d) Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.e) Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązujących i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów);

 2. Ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

 3. Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w niniejszym dokumencie;

 4. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

 5. Ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz klasyfikacyjnej rocznej oceny zachowania;

 6. Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

 7. Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.


III.

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego, podczas godzin wychowawczych i zebrań z rodzicami, zapoznaje uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Dokument ten znajduje się do wglądu dla wyżej wymienionych: u dyrektora szkoły, w bibliotece szkolnej, w Internecie na szkolnej stronie www.opacz.edu.pl

 1. Zasady swego sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów każdy nauczyciel jest zobowiązany przedstawić na piśmie dyrekcji szkoły podczas posiedzenia poprzedzającego rozpoczęcie nowego roku szkolnego (PSO). W przypadku braku zastrzeżeń, na początku każdego roku szkolnego, nauczyciel informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów a także warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. Uczniowie o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania powiadamiani są na lekcjach organizacyjnych w pierwszych dniach nauki w każdej klasie przez nauczyciela wykładającego przedmiot, czego świadectwem są odpowiednie adnotacje w dzienniku lekcyjnym. Uczniowie i rodzice mają wgląd do kryteriów ocen z poszczególnych przedmiotów. Dokumentacja ta znajduje się w bibliotece szkolnej oraz u dyrektora szkoły.
 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.IV.

 1. Oceny są jawne zarówno dla uczniów jak i ich rodziców (prawnych opiekunów).

 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

 3. Miernikiem osiągnięć uczniów są oceny cząstkowe. Wpis oceny cząstkowej do dziennika lekcyjnego opatrzony jest komentarzem dotyczącym partii realizowanego materiału. Stosuje się też podział ocen cząstkowych według klucza: odpowiedź ustna, aktywność, zeszyt, prace pisemne, kartkówka, prace domowe i inne w zależności od specyfiki przedmiotu.

 4. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne / klasówki, sprawdziany/ oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na ich wniosek (bez możliwości kopiowania).

  1. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne udostępniane są uczniowi na lekcji.

  2. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne udostępniane są rodzicowi do wglądu (bez możliwości kopiowania) po uprzednim umówieniu się osobiście lub telefonicznie z nauczycielem przedmiotu w terminie dogodnym dla obydwu stron.

Prace klasowe uczniów przechowywane są przez nauczycieli przedmiotów przez jeden rok szkolny.

 1. Inne osiągnięcia uczniów np. udział w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych odnotowywane są w dzienniku lekcyjnym w rubryce „Notatki”.

 2. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia informowani są o postępach i trudnościach ucznia w nauce podczas tzw. „dni otwartych” zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz na prośbę rodzica.


V.

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, lub innej publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w Rozdz. II § 3 ust. 3, do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się, w tym specyficzne trudności, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
VI.

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, sztuki (plastyki, muzyki) należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.


 1. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.Pobieranie 363.64 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna