Statut spóŁki actif social aktywa spółkiPobieranie 61,15 Kb.
Data02.06.2018
Rozmiar61,15 Kb.

STATUT SPÓŁKI

Actif social – aktywa spółki

A concurrence de leurs apports – do wysokosci wkładu,

Actions de numéraire – akcje gotówkowe

Actions nominatives – akcje imienne

Administrateur – członek zarządu

Adhesion – przestrzeganie // respektowanie

A la souscription, lors de la souscription – przy subskrypcji,

A cet effet – w tym celu

Actionnaire unique - jedyny akcjonariusz (~associe unique = jedyny wspólnik)

Actions nominatives – akcje imienne

Actionnaire défaillant - zalegający akcjonariusz niewywiązujący się ze soich obowiazkow

Administrateur – czlonek zarządu,

Adresser – przeslany spolce

Affectation - przeznaczenie

Agent de maitrise - kierownik zespołu

Aimant supraconducteur - magnesy nadprzewodzące

A la demande – na wniosek,

Alinéa – odstęp

À l’encontre de - wobec

À la majorité simple – zwykla wiekszoscia glosow,

Alternateur - prądnica/transformator

Amorti – umożony

Appel – wezwanie

Appels de fonds – wezwanie do spłaty

Apport – wkład

Assemblée d’actionnaires - walne zgromadzenia AKCJONARIUSZY

Assemblée Générale – walne zgromadzenie

Assemblée Générale Ordinaire – zwyczajne walne zgromadzenie

Assemblée Générale Extraordinaire – nadzwyczajne walne zgromadzenie

Assister – uczestniczyć

Assumer – sprawować

Attestation d’inscription en compte – zaświadczenie o dokonaniu wpisu na rachunku

Attribution – przydzielenie,

Augmenté – podwyższony,

Aux conditions - przy zachowaniu/z zachowaniem

Aux époques prévues par la loi et les statuts – w terminach przewidzianych prawem i niniejszym statutem

Autoriser – upoważnić

Avis d’un journal d’annonces łgałeś - dziennik urzędowy

Boni de liquidation – nadwyżka z likwidacji//po likwidacji

Bureau d’Assemblée - prezydium zgromadzenia

Cadres techniciens - kierownicy produkcji/pracownicy techniczni wyższego szczebla

Capital initial – poczátkowy kapitał

Capital social – kapitał zakładowy,

Cas d’urgence – w naglych przypadkach

Cas échéant - w konkretnym przypadku/jeśli wlaściwe/ jeśli jest to konieczne

Centrale énergétique – elektrownia

Centrale thermique – elektrocieplownia

Centrale nucléaire – elektrownia atomowa

Cessionnaire – nabywca,

Cession des actions – zbywanie akcji

Cédant – zbywający,

Chaudière – kotły

ci-après – ponizej, na mocy niniejszego statutu

Clôture de la liquidation – zamkniecie postępowania likwidacyjnego,

Collectif/ive – wspólne (decyzje)

Comité d’entreprise – rada zakładowa

Commandite - komplementariusz

Commercialisation et réalisation de systemes de traitement des fumées - • Sprzedaż wykonanie instalacji oczyszczania i obrotu spalin,

Commissaires aux comptes – biegli rewidenci

Communication des documents - dostęp do dokumentacji/zapoznanie się z dokumentami

Comporte de plein droit adhésion aux statuts – jest rownoznaczne z akceptacja

statutu//respektowaniem postanowień społki

Compresseur – sprężarka

Comptes sociaux - sprawozdania finansowe SPÓŁKI

Compie individuel – indywidualny rachunek

Conformément aux lois et règlements en vigueur – zgodnie z obowiazujacymi

Contestation – spory

Conseil ne délibère valablement que si – obrady zarzadu sa wazne pod warunkiem,

Constitution – zakładanie

Controle – nadzór

convocation – zawiadomienie o zwołaniu,Conseil d’Administration - Zarząd,

conseil de surveillance – rada nadzorcza

Conseil d’Etat – Rada Stanu

Copie - odpis

Copie certifiée conforme à l’original - Za zgodność z oryginałem

Cumuler – laczyc, pelni jednoczesnie

Dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur – na warunkach i w trybie przewidzianych obowiazujacymi ustawami i przepisami prawa,

Dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat – w warunkach okreslonych w formie dekretu Rady Stanu

Simple Décision – postanowienie// zwykła uchwała

Simple décision – zwykła uchwała

Défaillant – nie wywiązujący sie ze zobowiązań

Délivré – wystawione, wydane (pismo),

Dirigeants sociaux – kierownictwo spolki,

Déliberer – obradować // délibération – obrady

Dispositions légales – przepisy prawa // législatives – ustawodawstwo

de plein droit – z mocy prawa

De la moitié au moins de leur valeur nominale – w wysokosci przynajmniej polowy ich wartosci,

Déliberation – uchwała

Denomination sociale – nazwa spolki//w statucie firma

Dénomination de la société – firmą spolki jest

Dérogation – odstępstwa

Directeur Général unique – wylaczny Dyrektor Generalny,

Direction – kierownictwo

Directoire – zarząd

Direction Générale –Generalne Kierownictwo

Dirigeants sociaux - kierownictwo Spółki

dispositions de l’article – przepisy artykulu,

détenir – posiadac,

Dissociation – rozdzielenie//rozdział

Dissolution – zamknięcie

Dissolution judiciaire - rozwiązanie spółki w drodze postępowania sądowego

Documents sociaux – dokumenty spolki,

Donner lieu – uprawniac, skutkować

D’une seule catégorie - tej samej kategorii

Droits et obligations attachés aux actions – prawa i obowiazki wynikające z akcji

Dument émargé - podpisana należycie

Durée des fonctions – długość trwania mandatu//czas trwania

Du – z tytulu, od,// somme due – należne kwoty

Empêchement prolongé – przeszkoda uniemożliwiająca sprawowanie funkcji

Emploi – pracownik biurowy

Emploi – pracownik biurowy

Émargé - podpisany

En conséquence – odpowiednio

Encourir les responsabilités – ponosic odpowiedzialność,

En cours de vie sociale – w czasie trwania spolki

Entreprise – wykonawstwo

Entreprise générale – wykonawstwo ogolne

Étude – badanie

Enregistré sur un registre coté – wpisywany w rejestrze numerowanym,

Ensemble – grupa kapitałowa

En vertu d’une déliberation – na mocy uchwaly

équipement de controle – sprzęt kontrolny

Exercer un droit – wykonywać prawo z akcji,

Exercice de la Direction Générale – sprawowanie Generalnego Kierownictwa

Exercice social - rok obrotowy/okres obrachunkowy

Exigible pas – nie maja zastosowania

Exigibilité – wymagalność,

Exercer – podjac,

Extrait – wyciąg

Fabrication – wytwarzanie

Forme – forma prawna

Génie civile - inżynieria lądowa

Habilité – uprawniony

Immatriculation Au Registre du commerce et des sociétés – wpis do Rejestru handlowego i spolek

Inscription à un compte ouvert – dokonanie wpisu

Intégralement libérées – w całości splacone

Intérêt au taux légal – ustawowe odsetki

Intérêt exigible – odsetki nalezne

Journal d’annonces légales- dziennik urzędowy

Judiciaire – na mocy postępowania sądowego

Justifier de son mandat - okazać swoje pełnomocnictwo

Les marché de la Société – kondycja spolki,

Libération des actions – splacenie akcji

Librement cessibles – swobodnie zbywalne//dowolnie

Limitrophe – sąsiadujący

Liquidation – postępowanie likwidacyjne

Lois – ustawa dużą literą //prawo małą literą

majorité simple - zwykła większośc głosów

Mandat – stanowisko

Mandataire – pełnomocnik,

Matériel – sprzet

membre du directoire – członek zarządu,

Membre du conseil de surveillance – czlonek rady nadzorczej

Mise à jour – aktualizowany

Mise en service – uruchomienie

modalité – zasady ogólne

Maintien des pouvoirs –zachowanie uprawnień

Nécessaire – niezbędny

Négociables – zbywalne,

Nommé –mianowany, powoływany

Objet – przedmiot dzialalnosci

Opération définitive - w którym operacja miała miejsce

Opérations mobilières – dotyczace obrotu papierami wartosciowymi

Ordre de mouvement – polecenie przeniesienia własności,

organes de la société – organa spolki

par loi et règlement – na warunkach okreslonych prawem

Par lettre recommandée avec accusé de réception – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, LRAR

Passif social acquitté– splacac zobowiązania spolki//dług

Personne morale – osoba prawna,

Plusieurs fois – w ratach

Porteur – okaziciel

Précédente – wyzej wymieniona

prendre fin – ustawac

présents et acceptants – za ich zgoda, wyrażać zgodę

prestations de service – usługi

Prime d’émission – premia emisyjna,

Présidence - przewodniczenie

Président du Conseil d’Administration- Prezes Zarządu

Publier - ogłosić

Patrimoine social – majątek spółki

Présider – przewodniczyć

Procès-verbaux – protokoły

Proportionnelle à la quotité du capital – proporcjonalnie do kapitału// do udziału/ udział procentowego jaki stanowi w tym kapitale. -/-

Pouvoir – uprawnienia // upowaznienia – pełnomocnik

Préjudice – uszczerbek

Publicité - ogłoszenia

Quorum - przy zachowaniu kworum

Quotité – udział // udział procentowy

RCS – numery - (numer wpisu) do Rejestru Handlowego i Spółek

Réaliser – spieniezac actif social

Rééligible – mogący być wybrany na nowo

Régie par les lois et règlements en vigueur - podlegajaca ustawom i przepisom prawa

Registre des mouvements – rejestr przenoszenia własności akcji,

Règlements – przepisy prawa // rozporządzenie // regulamin // regulacje

Regroupement – grupowanie

Renouvelé – powolywany ponownie

Renouveler le mandat du directeur – ponownie mianowac dyrektora//odnawiane

Représentant permanent – przedstawiciel staly,

Réunion de toutes les actions en une seule main – skupienie wszystkich akcji u jednego akcjonariusza

réunion – posiedzenie, obrady

Revoqué – odwoływany

Révoquer le mandat de qqn – odwoływać kogos

Sans préjudice de – bez uszczerbku dla, bez szkody dla

Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires–chyba ze przepisy prawa stanowia inaczej

Scission – podział

Scrutateur (fonction de) - w skład komisji skrutacyjnej

Selon la nature des décisions à prendre - zależnie od podejmowanych decyzji

Société anonyme – spolka akcyjna

Société à responsabilité limitée - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Société en commandite simple //par actions - spółka komandytowa lub komandytowo-akcyjna

Sociéte en nom collectif - spółka jawna

Société par actions simplifiée - spółka akcyjna uproszczona

Solde – saldo

Sous reserve – pod warunkiem // z zastrzeżeniem

Souscription – subskrypcja

Souscripteur – subskrybent//posiadacz akcji

Soumise à la juridiction des tribunaux compétents - będą podlegać jurysdykcji sądów właściwych

Sous réserve des exceptions prévues par la loi – z zastrzeżeniem wyjatkow przeiwdzianych ustawa

Sous réserve de la dérogation prévue par la loi – z zastrzezeniem odstepstw przewidzianych ustawa

Spéciale – szczególne

Sur sa demande et à ses frais – na jego wniosek i na jego koszt

Sans préjudice – bez uszczerbku,

Sans qu’il y ait lieu à liquidation- bez konieczności przeprowadzenia likwidacji

Statuer en toute connaissance - podejmowanie świadomych decyzji

Statuts – statut

Suivre l’action – przechodzą na

Sur appel – na wezwanie

Surplus – nadwyżka

Sur les registres que la Société tient – w rejestrach prowadzonych przez spółkę, w swojej siedzibie do tego celu

Titre I – Rozdział I

Titulaire- posiadacz

Transformation – przekształcenie

traitement des fumées - instalacji oczyszczania i obrotu spalin

Transmission des actions – przenoszenie akcji,

Turbine à gaz//à vapeur – turbiny gazowe//parowe

Turbinespompes – pompoturbiny

Unanimité (Décidé à) - decyzja o przekształceniu w spółkę akcyjną uproszczoną zapada jednogłośnie.

Une ou plusieurs fois – jednorazowo lub w ratach

Vanne de barrage - zawory odcinające

Valeur nominale - wartość nominalna

Versement – zaplata, data uregulowania płatności

vie sociale – trwanie spólki // czas trwania spółkiVisé ci-dessus – wymieniony wyzej


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna