Statut przedszkola publicznego nr 8 w tarnowiePobieranie 166,3 Kb.
Strona1/4
Data23.04.2018
Rozmiar166,3 Kb.
  1   2   3   4

Przedszkole Publiczne Nr 8 w Tarnowie

STATUT

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

NR 8

W TARNOWIE

Postanowienia wstępne

Statut Przedszkola Publicznego Nr 8 w Tarnowie został opracowany w oparciu o: 1. Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami).

 2. Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Kartę Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 z późniejszymi zmianami).

 3. Art. 7, ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1990r. Nr 16, poz. 95 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2, pkt. 9 lit. h.

 4. Ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, Poz. 1458)

 5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami).

 6. Ustawę z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267 poz. 2259 z późniejszymi zmianami).

 7. Konwencję o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Narodów ONZ z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 z późniejszymi zmianami).

 8. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami).

 9. Inne akty prawne wydane na podstawie wyżej wymienionych ustaw.

 10. Uchwała Nr XVI/258/2003 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 20 listopada 2003r. w sprawie przekształcania zakładów budżetowych w jednostki budżetowe.
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Przedszkole Publiczne Nr 8 w Tarnowie zostało powołane na podstawie Orzeczenia Organizacyjnego z dnia 01 września 1984 roku wydanego przez Kuratorium Oświaty: w/OI.5090a 14/84.

 2. Siedzibą przedszkola jest budynek Miasta Tarnowa przy ul. Olszynowa 10.

 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasta Tarnowa.

 4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.

 5. Pełna nazwa przedszkola brzmi:

Przedszkole Publiczne Nr 8

ul. Olszynowa 1033 - 100 Tarnów

 1. Przedszkole używa pieczęci w brzmieniu:

Przedszkole Publiczne Nr 8


ul. Olszynowa 10

33-100 Tarnów

tel. 14 627-86-53

Identyfikator: 850434476

NIP: 873-13-84-232

Cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa


§ 2

 1. Przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie, co najmniej podstawy programowej.

 2. Przedszkole realizuje zadania w ramach obszarów działalności edukacyjnej przedszkola, którymi to obszarami są:

  1. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie sytuacjach zadaniowych,

  2. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,

  3. wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku,

  4. wspomaganie rozwoju mowy dzieci,

  5. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,

  6. wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,

  7. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,

  8. wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem,

  9. wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec,

  10. wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne,

  11. wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,

  12. pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,

  13. wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,

  14. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,

  15. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 3. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz przepisów wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

  1. obejmuje opieką wszystkie dzieci i zapewnia im bezpieczeństwo oraz optymalne warunki dla prawidłowego rozwoju,

  2. kształtuje i rozwija aktywność dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata,

  3. tworzy warunki umożliwiające dziecku osiąganie gotowości szkolnej,

  4. udziela dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez:

   1. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych dziecka,

   2. rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka,

   3. wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka, a w szczególności dziecka ze specjalnymi potrzebami,

   4. zapobieganie między innymi kulturowej i społecznej izolacji rodzin i dzieci z niepełnosprawnościami,

   5. tworzenie zespołów świadczących pomoc psychologiczno – pedagogiczną na terenie przedszkola,

  5. organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną,

  6. umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości:

   1. narodowej, etnicznej i językowej poprzez realizowanie zadań z zakresu edukacji społeczno-moralnej i patriotycznej,

   2. religijnej poprzez stwarzanie na życzenie rodziców możliwości nauki religii, która w przedszkolu odbywa się w wymiarze 2 zajęć w tygodniu właściwych dla danej grupy wiekowej,

  7. współdziała z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

 4. Przedszkole realizuje swoje zadania poprzez:

  1. zapewnienie w przedszkolu bezpiecznych i przyjaznych warunków do indywidualnego rozwoju umysłowego dzieci, przez zachęcanie ich do aktywności badawczej i obserwacji otaczającego środowiska,

  2. kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej,

  3. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka przez:

   1. umożliwienie wszystkim dzieciom zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki w szkole,

   2. nauczanie w zakresie wybranego programu wychowania w przedszkolu,

   3. realizację wybranych elementów określonej koncepcji pedagogicznej,

   4. wzorową organizację zajęć wychowawczo – dydaktycznych,

   5. udział w zabawach i działalności zgodnie z zainteresowaniami,

   6. stawianie wymagań dostosowanych do możliwości psychofizycznych,

   7. planową obserwację pedagogiczną dzieci, zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej,

   8. zindywidualizowaną pracę z dzieckiem na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych przez zespoły nauczycieli świadczących pomoc psychologiczno – pedagogiczną,

  4. wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole poprzez:

   1. organizowanie zebrań z rodzicami, co najmniej dwa razy w roku szkolnym lub w miarę bieżących potrzeb,

   2. prowadzenie prelekcji dla rodziców w celu szerzenia wśród nich kultury pedagogicznej,

   3. kontakty indywidualne nauczycieli z rodzicami, podczas których mają oni prawo do uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

   4. organizowanie zajęć otwartych i uroczystości z udziałem rodziców,

   5. informowanie rodziców o zadaniach wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczych wynikających z rocznego planu pracy przedszkola oraz tematach i treściach planów miesięcznych w poszczególnych oddziałach,

   6. ułatwianie kontaktów ze specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

   7. włączanie rodziców do tworzenia warunków zapewniających prawidłową realizację programu wychowania przedszkolnego.

  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna