Statut przedszkola nr 15Pobieranie 332,8 Kb.
Strona1/2
Data17.12.2017
Rozmiar332,8 Kb.
  1   2STATUT

Przedszkola nr 15

w Stalowej Woli

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 4

ROZDZIAŁ III SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA 8

ROZDZIAŁ IV ORGANY PRZEDSZKOLA 15

ROZDZIAŁ V ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANÓW PRZEDSZKOLA 23

ROZDZIAŁ VI ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA 25

ROZDZIAŁ VII NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA 32

ROZDZIAŁ VIII WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA 40

ROZDZIAŁ IX WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 45

ROZDZIAŁ X PRZEPISY KOŃCOWE 53

Stalowa Wola, 27 września 2017r.

Zastosowane pojęcia

Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa bez bliższego określenia o:  1. Przedszkolu nr 15, Przedszkolu lub placówce – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 15 w Stalowej Woli;

  2. ustawie– należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59);

  3. ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz.1943);

  4. statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola nr 15 w Stalowej Woli;

  5. dyrektorze, radzie pedagogicznej, radzie rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Przedszkolu nr 15 w Stalowej Woli;

  6. wychowankach i rodzicach – należy przez to rozumieć wychowanków Przedszkola nr 15 w Stalowej Woli oraz ich rodziców/prawnych opiekunów oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

  7. grupie lub oddziale - należy przez to rozumieć podstawową jednostkę organizacyjną Przedszkola opisaną w arkuszu organizacyjnym;

  8. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Stalowa Wola;

  9. organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć  Podkarpackiego Kuratora Oświaty.


  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna