Statut przedszkola nr 15Pobieranie 332.8 Kb.
Strona1/2
Data17.12.2017
Rozmiar332.8 Kb.
  1   2STATUT

Przedszkola nr 15

w Stalowej Woli

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 4

ROZDZIAŁ III SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA 8

ROZDZIAŁ IV ORGANY PRZEDSZKOLA 15

ROZDZIAŁ V ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANÓW PRZEDSZKOLA 23

ROZDZIAŁ VI ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA 25

ROZDZIAŁ VII NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA 32

ROZDZIAŁ VIII WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA 40

ROZDZIAŁ IX WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 45

ROZDZIAŁ X PRZEPISY KOŃCOWE 53

Stalowa Wola, 27 września 2017r.

Zastosowane pojęcia

Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa bez bliższego określenia o:  1. Przedszkolu nr 15, Przedszkolu lub placówce – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 15 w Stalowej Woli;

  2. ustawie– należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59);

  3. ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz.1943);

  4. statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola nr 15 w Stalowej Woli;

  5. dyrektorze, radzie pedagogicznej, radzie rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Przedszkolu nr 15 w Stalowej Woli;

  6. wychowankach i rodzicach – należy przez to rozumieć wychowanków Przedszkola nr 15 w Stalowej Woli oraz ich rodziców/prawnych opiekunów oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

  7. grupie lub oddziale - należy przez to rozumieć podstawową jednostkę organizacyjną Przedszkola opisaną w arkuszu organizacyjnym;

  8. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Stalowa Wola;

  9. organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć  Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Pobieranie 332.8 Kb.

Share with your friends:
  1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu