Statut przedszkola miejskiego nr 107Pobieranie 223.5 Kb.
Strona2/3
Data24.02.2019
Rozmiar223.5 Kb.
1   2   3
§ 9


 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

 2. Organy przedszkola mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.

 3. Organy przedszkola są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania
  i realizacji celów i zadań przedszkola.

 4. Współdziałanie organów przedszkola obywa się według następujących zasad:

 1. zasady pozytywnej motywacji;

 2. zasady partnerstwa;

 3. zasady wielostronnego przepływu informacji;

 4. zasady aktywnej i systematycznej współpracy;

 5. zasady rozwiązywania sporów w drodze mediacji.

 1. Współdziałanie organów przedszkola obejmuje w szczególności:

 1. zapewnienie możliwości wykonywania kompetencji określonych w przepisach prawa i w statucie przedszkola;

 2. opiniowanie lub uzgadnianie podejmowanych działań w przypadkach określonych przepisami prawa niniejszym statutem i regulaminami poszczególnych organów;

 3. bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola
  o podejmowanych i planowanych działaniach poprzez:

 1. uczestnictwo przedstawicieli organu w zebraniach innych organów;

 2. kontakty indywidualne przewodniczących organów.

 1. Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów przedszkola ustala Dyrektor przedszkola.

 2. W przypadku sporu między Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców:

 1. do Dyrektora przedszkola należy prowadzenie mediacji w sprawie spornej
  i podejmowanie ostatecznych decyzji;

 2. przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor przedszkola jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność
  w ocenie tych stanowisk;

 3. Dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś
  z organów-strony sporu;

 4. o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor przedszkola informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

 1. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest Dyrektor przedszkola, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, a Dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

 2. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne,
  a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania.

 3. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.

 4. W przypadku wyczerpania możliwości rozwiązania sporu na terenie przedszkola każda ze stron ma prawo odwołać się do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny, w zależności od właściwości rzeczowej przedmiotu sporu.Rozdział IV

Organizacja przedszkola
§ 10


 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, obejmujący dzieci
  w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

 2. Przedszkole jest pięcio-oddziałowe.

 3. Liczba dzieci w oddziale przedszkola wynosi 25.

 4. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący.

 5. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

 6. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają
  z potrzeb przedszkola i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola. Są dopuszczone przez Dyrektora.

 7. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 8. Na życzenie rodziców organizuje się w przedszkolu naukę religii.

 9. Godzina zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.

 10. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii i zajęć języka obcego wynosi:

 1. z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;

 2. z dziećmi w wieku 5 - 6 lat – około 30 minut.

 1. W przedszkolu organizuje się zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb
  i możliwości rozwojowych dziecka.

 2. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:

 1. 5 sal zabaw;

 2. szatnię dla dzieci;

 3. pomieszczenia administracyjno-gospodarcze;

 4. kuchnię z zapleczem;

 5. pokój do zajęć specjalistycznych;

 6. zaplecze sanitarne;

 7. ogród przedszkolny.

 1. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego,
  z niezbędnym wyposażeniem zapewniającym im bezpieczeństwo i rekreację. Zasady pobytu dzieci w ogrodzie określa regulamin placu zabaw wprowadzony zarządzeniem Dyrektora.

 2. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczeń jest Dyrektor, który składa tę odpowiedzialność na poszczególnych nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych, opiekunów tych pomieszczeń.

 3. Szczegółowy zakres odpowiedzialności za mienie przedszkola określa Dyrektor przedszkola, przy czym ustalenia Dyrektora nie mogą naruszać obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.


§ 11


 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora przedszkola.

 2. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe, zatwierdza organ prowadzący po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 3. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora:

 1. przedszkole jest czynne w godzinach od 6:00 do 17:30, w tym 5 bezpłatnych godzin dziennie, w godzinach 08:00-13:00, podczas których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego;

 2. czas pracy przedszkola w roku szkolnym od 1 września do 30 czerwca każdego roku;

 3. w czasie wakacji przedszkole pracuje zamiennie w lipcu lub sierpniu, rekrutacja na okres wakacyjny odbywa się w maju;

 4. przerwa wakacyjna trwa od 1 do 31 lipca lub od 1 do 31 sierpnia każdego roku i jest wykorzystana na:

 1. wykonanie remontu i czynności porządkowych;

 2. pracownicze urlopy wypoczynkowe.

 1. w sporadycznych przypadkach (większe remonty) przedszkole może być zamknięte przez lipiec i sierpień.


§ 12


 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań, uzdolnień a także oczekiwań rodziców.

 2. Ramowy rozkład dnia obejmuje:

 1. dzienny czas pracy poszczególnych oddziałów;

 2. godziny posiłków:

I śniadanie - 8:30;

II śniadanie - 11:30;obiad - 14:00;

 1. harmonogram zajęć dodatkowych organizowanych w ramach środków finansowych przedszkola, w tym religii oraz obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka obcego w stosunku do dzieci sześcioletnich, realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciele ustalają dla swojego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 2. Rozkład dnia umieszcza się w dzienniku zajęć danego oddziału i podaje do wiadomości rodziców.

 3. Rozkład dnia oddziału uwzględnia:

 1. propozycje czasowe między formami proponowanymi przez nauczyciela, swobodną zabawą dziecka;

 2. potrzebę odpoczynku w zależności od wieku dziecka;

 3. potrzebę codziennego przebywania na powietrzu w zależności od pogody;

 4. godziny posiłków;

 5. zajęcia religii;

 6. zajęć dodatkowych organizowanych w ramach środków finansowych przedszkola;

 7. obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka.


§ 13


 1. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu określa uchwała podjęta przez Radę Miasta Łodzi wraz ze sposobem jej wykonania:

 1. dzienna stawka żywieniowa uwzględnia normy żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym;

 2. z tytułu nieobecności dziecka następuje zwrot kosztów w wysokości dziennej stawki żywieniowej;

 3. koszty żywienia pokrywają rodzice (prawni opiekunowie)

 1. za trzy posiłki pobiera się opłatę w wysokości 100 % dziennej stawki żywieniowej;

 2. za dwa posiłki pobiera się opłatę w wysokości 80 % dziennej stawki żywieniowej (obiad i śniadanie);

 3. za dwa posiłki 50 % dziennej stawki żywieniowej (I śniadanie i II śniadanie);

 4. za jeden posiłek pobiera się opłatę w wysokości 50 % dziennej stawki

żywieniowej (obiad);

 1. za jeden posiłek pobiera się opłatę w wysokości 25 % dziennej stawki

żywieniowej (śniadanie).

 1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z posiłków, zobowiązani są do uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole do 10 każdego miesiąca.

 2. Odpłatność za przedszkole uiszczana jest w formie przelewu bankowego bezpośrednio na konto przedszkola z zaznaczeniem imienia i nazwiska dziecka, którego przelew dotyczy.

 3. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego dzieci, mających prawo do wychowania przedszkolnego. Dziecko 6-letnie jest objęte bezpłatnym nauczaniem w ramach obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

 4. Rezygnację z przedszkola lub korzystania z posiłków, zmianę godzin pobytu dziecka w przedszkolu rodzice składają na piśmie u dyrektora do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego następuje rezygnacja, zmiana.

 5. Pracownicy przedszkola mają możliwość korzystania z posiłków oferowanych przez przedszkole, przy czym opłata dla pracowników niepedagogicznych, z wyłączeniem pracowników kuchni i specjalisty, jest powiększona o stawkę podatku VAT
  w wysokości 23%.Rozdział V

Nauczyciele i inni pracownicy
§ 14


 1. Przedszkole zatrudnia nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami.

 2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych przedszkola określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.

 3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych przedszkola określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.

 4. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy w szczególności:

 1. sumienne i staranne wykonywanie pracy;

 2. przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce;

 3. przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku;

 4. przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych;

 5. dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia;

 6. przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.


§ 15


 1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, dbałością o ich bezpieczeństwo i troską o ich zdrowie, poszanowanie godności osobistej dziecka.

 2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiada za jej jakość.

 3. Nauczyciel opracowuje samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami program wychowania w przedszkolu oraz wnioskuje do dyrektora o dopuszczenie go do użytku. Może również zaproponować program opracowany przez innego autora. Przeprowadza diagnozę przedszkolną swoich wychowanków. Realizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci.

 4. Nauczyciel współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i innymi specjalistycznymi.

 5. Nauczyciel jest zobowiązany współpracować z rodzicami dzieci.

 6. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy.

 7. Nauczyciel wykonujący zajęcia wychowawczo-dydaktyczne lub opiekuńcze w dniu wolnym od pracy otrzymuje w zamian inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie.

 8. Nauczyciele udzielają i organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

 9. Nauczyciele przedszkola tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują:

 1. współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania przedszkolnego i korelowania ich treści;

 2. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów obserwacji dziecka oraz sposobów ewaluacji pracy opiekuńczo-edukacyjnej;

 3. organizowanie wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;

 4. współdziałanie w organizowaniu sal zajęć, kącików zainteresowań, a także
  w uzupełnianiu ich wyposażenia;

 5. opiniowanie przygotowanych w przedszkolu autorskich programów wychowania przedszkolnego.

 1. Inne zadania nauczycieli:

 1. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;

 2. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;

 3. prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej;

 4. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną;

 5. planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego;

 6. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska
  o estetykę pomieszczeń;

 7. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;

 8. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci
  z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających
  w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego
  w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju m.in. przez organizację zebrań grupowych, zajęć otwartych, zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych, kontaktów indywidualnych, wspólnego świętowania, kącika dla rodziców oraz innych uroczystości, w których mogą brać udział zainteresowani rodzice;

 9. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
  i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 10. realizacja zaleceń Dyrektora i uprawnionych osób kontrolujących;

 11. czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej;

 12. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, turystycznym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;

 13. poddawanie się ocenie pracy przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi
  w tym zakresie przepisami prawa;

 14. współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dzieci;

 15. współpraca z nauczycielkami zajęć dodatkowych;

 16. przestrzeganie regulaminu Rady Pedagogicznej;

 17. otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami w celu:

 1. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;

 2. ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka;

 3. włączenia ich w działalność przedszkola;

 1. prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie
  z obowiązującymi programami nauczania, odpowiedzialność za jakość
  i wyniki tej pracy;

 2. szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw;

 3. korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych;

 4. udział w pracach zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej;

 5. realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola,
  a wynikających z bieżącej działalności placówki.

 1. W przedszkolu działa zespół nauczycieli ds. programowych, którego zadaniem jest:

 1. monitorowanie zmian w prawie oświatowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przepisy wskazujące konieczność zmiany statutu;

 2. przygotowanie dla Dyrektora jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej projektu zmian w statucie.


§ 16


 1. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo i stałą opiekę w trakcie zajęć prowadzonych na terenie placówki i poza nią poprzez:

 1. realizację zadań przez nauczycieli zapisanych w niniejszym statucie;

 2. zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów w czasie imprez, spacerów
  i wycieczek poza terenem przedszkola;

 3. współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną;

 4. organizację cyklicznych szkoleń pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

 5. wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i instrukcję udzielania tej pomocy;

 6. spełnianie odpowiednich wymogów w zakresie oświetlenia, wentylacji
  i ogrzewania pomieszczeń przedszkola, w których przebywają dzieci;

 7. dostosowanie mebli i zabawek ogrodowych do wzrostu i potrzeb rozwojowych dzieci; instalowanie tylko urządzeń posiadających certyfikaty;

 8. zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchennych i pomieszczeń gospodarczych;

 9. dokonywanie kontroli obiektu przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu;

 10. oznakowanie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

 11. umieszczenie w widocznym miejscu planów ewakuacji przedszkola;

 12. opracowanie procedur i przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych;

 13. umieszczenie w widocznym miejscu spisu telefonów alarmowych.

 1. Opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel i personel przedszkola.

 2. W zakresie sprawowania opieki nad dziećmi w przedszkolu tworzy się oddziały, które zależnie od organizacji pracy oddziału powierzone mogą być opiece: jednemu lub dwóm nauczycielom, Dyrektora oraz innym nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje do przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, przy ewentualnym uwzględnieniu propozycji rodziców dzieci danego oddziału.

 3. Doraźnie do pomocy w zajęciach lub zabawach jest do dyspozycji nauczyciela woźna oddziałowa. Pełną odpowiedzialność za powierzony oddział ponosi nauczyciel.

 4. Nauczyciel odpowiadając za bezpieczeństwo dzieci na terenie przedszkola, ogrodu przedszkolnego, jest zobowiązany do sprawdzenia terenu ogrodu przedszkolnego, sprzętu i zabawek, przed rozpoczęciem zajęć.

 5. W czasie zajęć dodatkowych prowadzonych na terenie przedszkola odpowiedzialność za dzieci ponosi osoba prowadząca zajęcia.


§ 17


 1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą. W sprawach wychowania i nauczania dzieci, nauczyciele:

 1. zobowiązani są do przekazywania rodzicom rzetelnej i bieżącej informacji na temat realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego,
  a także rozwoju i zachowania ich dziecka;

 2. udzielają porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka;

 3. organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną specjalistyczną;

 4. uwzględniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych
  w przedszkolu.

 1. Nauczyciele planują i prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiadają za jej jakość.

 2. Nauczyciel przygotowuje na piśmie:

 1. plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oddziału,
  z wyprzedzeniem dwudniowym;

 2. dokumentację obserwacji zachowania i rozwoju dzieci oraz przyrostu umiejętności;

 3. sprawozdania z realizacji zadań opiekuńczo-edukacyjnych dwa razy w roku szkolnym;

 4. scenariusze zajęć edukacyjnych dla potrzeb zajęć otwartych i koleżeńskich.

 1. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną dzieci, mając na celu poznanie i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych poprzez:

 1. wywiad z rodzicem i dzieckiem;

 2. kartę pracy indywidualnej;

 3. kartę obserwacji rozwoju dziecka, diagnozę dziecka realizującego roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego.

 1. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego na dany etap edukacyjny. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych
  w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku w przedszkolu przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego.

 2. Nauczyciele współpracują z instytucjami świadczącymi pomoc materialną, psychologiczną i pedagogiczną, m.in. z:

 1. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 4 w Łodzi;

 2. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznych w Łodzi.

 1. Ustala się następujące formy współdziałania nauczycieli z rodzicami oraz ich częstotliwość:

 1. zebrania grupowe;

 2. kontakty indywidualne w ciągu dnia - przekazywanie bieżących, niezwykle istotnych, informacji dotyczących dzieci;

 3. stałe konsultacje planowane (raz w miesiącu), w czasie których nauczycielka nie pracuje aktualnie z dziećmi i ma czas na spokojną rozmowę z rodzicami na temat dziecka, nurtujących ich problemów;

 4. informacje na tablicy dla rodziców;

 5. informacje na stronie internetowej przedszkola;

 6. uroczystości przedszkolne i grupowe;

 7. zajęcia otwarte, w czasie których rodzice mogą zaobserwować swoje dziecko na tle grupy, poznać formy i metody pracy z dziećmi;

 8. dni adaptacyjne dla nowych dzieci i rodziców - możliwość wizyt, obserwacji, rozmów z  nauczycielami i zabaw z dziećmi.Pobieranie 223.5 Kb.

Share with your friends:
1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna