Statut przedszkola miejskiego nr 107Pobieranie 223.5 Kb.
Strona1/3
Data24.02.2019
Rozmiar223.5 Kb.
  1   2   3
Rozdział I

Postanowienia ogólne
§ 1


 1. Przedszkole Miejskie Nr 107 w Łodzi, ul. Józefa 19 jest przedszkolem publicznym.

 2. Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łódź z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 104 w Łodzi, bezpośredni nadzór prowadzi Wydział Edukacji Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty.

 4. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:
  Przedszkole Miejskie Nr 107 w Łodzi, ul. Józefa 19.

 5. Dodatkowo w pieczęciach i pieczątkach podaje się aktualne: NIP, REGON, kod pocztowy, numer telefonu.

 6. Przedszkole legitymuje się własnym logo.


§ 2


 1. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. przedszkolu - należy przez to rozumieć Przedszkole Miejskie Nr 107 w Łodzi;

 2. statucie - należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Miejskiego Nr 107
  w Łodzi;

 3. nauczycielu - należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola;

 4. rodzicach - należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.Rozdział II

Cele i zadania przedszkola
§ 3


 1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka

realizowane przez proces opieki, wychowania i nauczania umożliwiający dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania, gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna oraz osiągnięcie dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

 1. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:

 1. wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
  i poznawczym obszarze jego rozwoju;

 2. tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
  i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

 3. wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
  i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

 4. zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

 5. wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń
  i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

 6. wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

 7. promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

 8. przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

 9. tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

 10. tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości
  i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

 11. tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania
  i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

 12. współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

 13. kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

 14. systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

 15. systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki
  w szkole;

 16. organizowanie zajęć - zgodnie z potrzebami - umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego;

 17. tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:

 1. organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji rozwojowych dziecka;

 2. dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;

 3. stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca
  i rodzaju aktywności;

 4. indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza - odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.

 1. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

 1. pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

 2. informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

 1. Na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 2. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.

 3. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:

 1. bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz
  w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;

 2. zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek, co określa Regulamin spacerów i wycieczek;

 3. zatrudnianie w każdym oddziale nauczyciela i woźnej oddziałowej, które są odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć edukacyjnych
  i podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego;

 4. zatrudnianie w grupie 3-latków pomocy nauczyciela;

 5. stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym;

 6. stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

 1. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną pisemnie przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

 2. Rodzice lub osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko
  w drodze do przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez pracownika przedszkola) oraz w drodze dziecka z przedszkola do domu (od momentu odebrania dziecka od pracownika przedszkola przez rodzica).


§4


 1. Przedszkole organizuje i udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 2. Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika w szczególności:

 1. z niepełnosprawności;

 2. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

 3. z zaburzeń zachowania lub emocji;

 4. ze szczególnych uzdolnień;

 5. ze specyficznych trudności w uczeniu się;

 6. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

 7. z choroby przewlekłej;

 8. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

 9. z niepowodzeń edukacyjnych;

 10. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

 11. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

 1. rodziców dziecka;

 2. dyrektora przedszkola;

 3. nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem;

 4. poradni;

 5. asystenta edukacji romskiej;

 6. pomocy nauczyciela;

 7. osoby zatrudnionej w przedszkolu za zgodą kuratora oświaty niebędącej nauczycielem, posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola za odpowiednie do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania;

 8. pracownika socjalnego;

 9. asystenta rodziny;

 10. kuratora sądowego;

 11. organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 1. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działanie nauczycieli i specjalistów,
  a także w formie:

 1. zajęć rozwijających uzdolnienia;

 2. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć
  o charakterze terapeutycznym;

 3. zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

 4. porad i konsultacji.

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i bezpłatne.

 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

 3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni.

 4. Planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu jest zadaniem zespołu.

 1. zespół tworzy dyrektor;

 2. w skład zespołu wchodzi nauczyciel lub specjalista/specjaliści pracujący
  z dzieckiem;

 3. do zadań zespołu należy: dokonanie wielospecjalistycznej oceny, poziomu funkcjonowania dziecka, opracowanie i realizacja indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Dyrektor przedszkola może wyznaczyć nauczyciela, którego zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w przedszkolu.

 2. Dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola organizuje się indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

 3. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych
  w orzeczeniu.

 4. Dyrektor przedszkola ustala, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, zakres i czas prowadzenia zajęć. Dyrektor zasięga opinii rodziców w zakresie czasu prowadzenia zajęć.


§5


 1. Przedszkole organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 2. Przedszkole zapewnia:

 1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

 2. warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;

 3. zajęcia specjalistyczne;

 4. inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe
  i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne;

 5. integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym dziećmi pełnosprawnymi;

 6. przygotowanie dzieci do samodzielności.

 1. Dzieciom objętym kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla dziecka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 2. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

 1. pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

 2. informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres działań podejmowanych w przedszkolu;

 3. wspiera rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rozwija ich umiejętności wychowawcze;

 4. udziela rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.Rozdział III

Organy przedszkola i ich kompetencje
§ 6


 1. Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor przedszkola;

 2. Rada Pedagogiczna;

 3. Rada Rodziców.

 1. Kompetencje Dyrektora:

 1. kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz;

 2. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli
  i pracowników obsługi oraz administracji;

 3. sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli;

 4. sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

 5. przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących;

 6. wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa
  i powiadamia o tym stosowne organy;

 7. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;

 8. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole;

 9. organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

 1. Zadania Dyrektora:

 1. opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan;

 2. prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola;

 3. gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy;

 4. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego;

 5. przedstawienie Radzie Pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;

 6. co najmniej raz w roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola,
  a także bezpiecznych i higienicznych warunków, oraz określenie kierunków ich poprawy;

 7. ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej
  z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców;

 8. przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;

 9. organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola;

 10. współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi;

 11. kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

 12. przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom;

 13. organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

 14. zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie
  z obowiązującymi przepisami;

 15. współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;

 16. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci
  i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

 17. dopuszczanie do użytku programu wychowania przedszkolnego.

 1. Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych:

 1. współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom;

 2. organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy.


§ 7


 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni
  w przedszkolu.

 3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków rady tj.: przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, doradca metodyczny i inni.

 4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady.

 5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzenie planów pracy przedszkola i organizacji pracy przedszkola;

 2. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów w przedszkolu;

 3. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

 4. uchwalenie statutu przedszkola;

 5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków;

 6. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór

pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy przedszkola, w tym przede wszystkim organizację tygodniowego rozkładu zajęć, ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci;

 2. projekt planu finansowego przedszkola;

 3. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
  i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

 4. wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola.

 1. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej (zespół) przygotowują projekt statutu przedszkola oraz jego nowelizację i przedstawiają do uchwalenia Radzie Pedagogicznej.

 2. Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji Dyrektora oraz do Kuratorium Oświaty
  o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, Dyrektora lub innego nauczyciela
  z przedszkola.

 3. Rada Pedagogiczna wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

 4. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów,
  w obecności co najmniej połowy jej członków.

 5. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

 7. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów.

 8. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.


§ 8


 1. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola.

 2. Radę Rodziców stanowi reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola:

 1. w skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców dzieci danego oddziału;

 2. w wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic;

 3. wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

 1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

 2. Rada Rodziców może porozumiewać się z Radami Rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek i ustalać zasady i zakres współpracy.

 3. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami
  i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

 4. Do zadań i kompetencji Rady Rodziców należy:

 1. uchwalanie regulaminu działalności Rady Rodziców;

 2. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora przedszkola;

 3. inicjowanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców w celu wspomagania i realizacji zadań przedszkola;

 4. przedstawianie opinii o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez Dyrektora oceny nauczyciela;

 5. występowanie z wnioskiem o dokonanie oceny pracy nauczyciela /nie wcześniej jednak niż po upływie 1 roku od dokonania oceny poprzedniej/ lub oceny dorobku zawodowego;

 6. ustalanie oferty zajęć dodatkowych na dany rok szkolny;

 7. pomoc w pozyskiwaniu sponsorów;

 8. opiniowanie wysokości stawki żywieniowej, ustalonej przez Dyrektora;

 9. świadczenie pomocy w organizowaniu działalności opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej przedszkola;

 10. współpraca z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną;

 11. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola.

 1. Rada Rodziców wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora przedszkola.

 2. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
  Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców.Pobieranie 223.5 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna