Stanowisko Rządu Metryka dokumentuPobieranie 77,3 Kb.
Data24.12.2017
Rozmiar77,3 Kb.

Stanowisko Rządu 1. Metryka dokumentu
Tytuł

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW: KOSMICZNA POLITYKA PRZEMYSŁOWA UE - UWOLNIENIE POTENCJAŁU WZROSTU GOSPODARCZEGO W SEKTORZE KOSMICZNYM
Data skierowania wniosku przez Parlament RP

Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich

22 marca 2013 r.

2 kwietnia 2013 r.
Sygnatura Komisji Europejskiej

COM(2013) 108
Instytucja wiodąca

Ministerstwo Gospodarki
Instytucje współpracujące

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1. Cel dokumentu

Przedmiotowy komunikat Komisji w sprawie kosmicznej polityki przemysłowej UE
ma na celu wskazanie działań wymaganych do uwolnienia potencjału wzrostu gospodarczego w europejskim sektorze kosmicznym. Wspólna polityka kosmiczna oznacza szansę
na wzmocnienie europejskiej tożsamości na arenie międzynarodowej i zwiększenie konkurencyjności europejskiego przemysłu.
Niniejszy komunikat prezentuje możliwość stworzenia europejskiego podejścia do polityki kosmicznej poprzez dostarczanie silniejszych bodźców politycznych, wprowadzenie odpowiednich warunków ramowych dla podtrzymania i rozwoju europejskiej działalności związanej z przestrzenią kosmiczną oraz konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw
na rynku światowym.
Proponowane obszary aktywności obejmują m.in. poprawę warunków ramowych, regulacji prawnych, wspieranie badań i innowacji, poszerzanie wachlarza dostępnych i stosowanie
już istniejących instrumentów finansowych, lepsze wykorzystanie polityki zamówień publicznych, ustanowienie i realizację rzeczywistej, europejskiej polityki w zakresie systemów wynoszących oraz zapewnienie stabilnej działalności związanej z przestrzenią kosmiczną w Europie. 1. Dokumenty powiązane
  • Komunikat Komisji – Silniejszy przemysł europejski na rzecz wzrostu i ożywienia gospodarczego - Aktualizacja komunikatu w sprawie polityki przemysłowej, COM(2012) 582;

  • Komunikat Komisji – Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, COM(2010) 2020;

  • Komunikat Komisji – Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji: Konkurencyjność i zrównoważony rozwój na pierwszym planie, COM(2010) 614;

  • Komunikat Komisji – Polityka w zakresie sektora bezpieczeństwa – Plan działania na rzecz innowacyjnego i konkurencyjnego sektora bezpieczeństwa COM(2012) 417;

  • Rezolucja Rady UE „Globalne wyzwania: pełne wykorzystanie europejskich systemów kosmicznych”, 16864/10, Bruksela, dnia 25 listopada 2010 r. ;

  • Konkluzje Rady UE w sprawie strategii Unii Europejskiej w zakresie przestrzeni kosmicznej w służbie obywateli z dnia 31 maja 2011 r.;

  • Rezolucja Rady UE „Wytyczne dotyczące wartości dodanej i zalet działalności kosmicznej dla bezpieczeństwa obywateli Europy”, 18232/11, Bruksela, dnia 6 grudnia 2011 r. 1. Stanowisko Rządu

Zdaniem Rządu RP spójna polityka kosmiczna jest bardzo potrzebna i korzystna dla rozwoju Europy jako wspólnoty, w szczególności w kontekście ogromnych wyzwań cywilizacyjnych związanych z innowacyjnością, jakie stoją m.in. przed europejskim przemysłem kosmicznym. Europa jest światowym liderem w wielu strategicznych sektorach, m.in. w kosmicznym,


który jest obszarem o ciągle rosnącym znaczeniu dla europejskiej gospodarki.

Polska, jako członek Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), powinna aktywnie zaangażować się również w wypracowanie kosmicznej polityki przemysłowej UE.


Dlatego też Rząd RP z zainteresowaniem i pozytywnym nastawieniem przyjmuje Komunikat KE w przedmiotowej sprawie.

Rząd RP podziela opinię Komisji o konieczności zapewnienia opłacalności i globalnej konkurencyjności europejskiego sektora kosmicznego, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłej konsolidacji i rozwoju umiejętności oraz kompetencji zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez strategię „Europa 2020”, silnego zaangażowania na rzecz wzrostu gospodarczego.

Polska uważa, iż z jednej strony trzeba popierać rozwój zrównoważonego przemysłu kosmicznego w Europie jako instrumentu rozwoju innowacyjności i transferu nowoczesnych technologii do innych dziedzin (czyli budować podaż), a z drugiej wspierać praktyczne wykorzystywanie technik satelitarnych i technologii kosmicznych w gospodarce
i administracji publicznej, jako efektywnego narzędzia realizacji wielu polityk sektorowych UE (czyli budować popyt).

Polska popiera działania Komisji odnośnie złożenia wniosku dotyczącego programu "Horizon 2020", w którym z budżetu wyodrębniono 1,7 mld Euro na badania kosmiczne.


Zgodne z polskim interesem są również działania dotyczące zapewnienia dostępności koniecznych umiejętności. Szczególnie dotyczy to wspierania utworzenia w Europie wzajemnie uznawanych kwalifikacji akademickich w dziedzinie przestrzeni kosmicznej
oraz promowania rozwoju programów uczenia się przez całe życie poprzez wzmocnioną współpracę między przedsiębiorstwami a jednostkami naukowymi.

Polska popiera działania zmierzające do dostarczenia użytkownikom na różnych poziomach (europejskim, krajowym, regionalnym) operacyjnych usług i aplikacji opartych o techniki satelitarne, efektywnych kosztowo i jak najlepiej odpowiadających na ich rzeczywiste potrzeby i oczekiwania (user-driven applications), tworzących regionalnie nowe miejsca pracy oraz wykorzystujących już opracowane rozwiązania. Aplikacje satelitarne mogą zapewnić lepsze zarządzanie i wykorzystywanie posiadanych zasobów i infrastruktury,


a tym samym przyczynić się do zmniejszenia kosztów związanych z jej eksploatacją. Konkretny – ale nie jedyny – przykład to systemy inteligentnego transportu wykorzystujące nawigację satelitarną, które istotnie wpływają na redukcję wydatków na paliwa
oraz ograniczenie zanieczyszczeń powietrza. Techniki satelitarne mogą pomóc w bieżącym monitorowaniu wdrażania różnych polityk i szybkim podejmowaniu kroków naprawczych
w razie potrzeby.

Aby móc w pełni wykorzystać możliwości oferowane przez sektor kosmiczny w innych dziedzinach gospodarki, należy zapewnić jego stały i stabilny rozwój poprzez: • ciągły dostęp do najważniejszej infrastruktury satelitarnej i danych przez nią dostarczanych,

 • kontynuowanie prac badawczo-naukowych, prowadzących do rozwoju i wdrażania
  coraz nowocześniejszych rozwiązań technologicznych.

W tym celu niezbędna jest aktywna współpraca wszystkich podmiotów zaangażowanych
w działalność kosmiczną od największych organizacji takich jak Unia Europejska
i Europejska Agencja Kosmiczna, poprzez poszczególne państwa, administrację publiczną różnego szczebla, sektor naukowy, przedsiębiorców i przemysł. Jest to szczególnie istotne
w warunkach kryzysu finansowego, ponieważ lepsza koordynacja podejmowanych działań oraz maksymalne wykorzystywanie możliwych synergii umożliwi zwiększenie osiąganych korzyści, zarówno dla gospodarki, jak i społeczeństwa.

W relacjach pomiędzy głównymi aktorami europejskiej polityki kosmicznej powinno się dążyć do wykorzystywania wszystkich mocnych stron poszczególnych partnerów


i eliminowania ich słabych punktów, zachowując równocześnie sprawdzone mechanizmy działania zapewniające właściwe proporcje pomiędzy ponoszonymi przez państwa nakładami i korzyściami dla ich gospodarek. Równocześnie należy dołożyć wszelkich starań,
aby promować konkurencyjność i zrównoważone zaangażowanie i rozwój zdolności
w Europie w celu wzmocnienia pozycji europejskiego przemysłu zarówno na rynku wewnętrznym, jak i globalnym.

Rząd RP popiera 5 zaproponowanych przez Komisję celów szczegółowych, jednakże zwraca uwagę na możliwość innej ich priorytetyzacji. Zdaniem Polski podejmowane działania


w pierwszej kolejności powinny koncentrować się na: dalszym rozwoju konkurencyjnej, solidnej, sprawnej i zrównoważonej bazy przemysłowej w Europie i wspieraniu udziału MŚP (cel 2), rozwoju rynków dla zastosowań i usług kosmicznych (cel 4), wspieraniu globalnej konkurencyjności unijnego przemysłu kosmicznego poprzez zachęcanie sektora do osiągania większej opłacalności na całej długości łańcucha wartości (cel 3) oraz zapewnieniu niezawisłości technologicznej oraz niezależnego dostępu do przestrzeni kosmicznej (cel 5),
a następnie utworzeniu spójnych i stabilnych ram regulacyjnych w odniesieniu do problemów prawnych poruszonych w komunikacie (cel 1). Należy również zwrócić uwagę na fakt,
że niektóre proponowane w przedmiotowym komunikacie rozwiązania są sformułowane
w sposób bardzo ogólny, co utrudnia ocenę ich faktycznego wpływu na rozwój europejskiego sektora kosmicznego.

Niezależnie od powyższego, Rząd RP stoi na stanowisku, że europejska polityka kosmiczna powinna obejmować również działalność organów UE w kierunku bardziej równomiernego dystrybuowania środków w ramach inwestycji w sektorze kosmicznym. Obecnie, większość inwestycji i programów kosmicznych realizowana jest wyłącznie przez duże,


już doświadczone przedsiębiorstwa wybranych krajów członkowskich, co utrudnia lub wręcz uniemożliwia rozwój tego sektora w pozostałych państwach Wspólnoty i często pozbawia ten sektor nowego spojrzenia na rozwój. Zdaniem Rządu RP, kosmiczna polityka przemysłowa UE powinna zapewniać zrównoważony rozwój w tym zakresie wszystkich krajów unijnych. Nawiązując do Komunikatu Komisji: Silniejszy przemysł europejski na rzecz wzrostu
i ożywienia gospodarczego - Aktualizacja komunikatu w sprawie polityki przemysłowej [COM(2012)582], powinna ona sprzyjać integracji rynku wewnętrznego w dziedzinie bezpieczeństwa i przestrzeni kosmicznej. Oznacza to konieczność zidentyfikowania czynników wpływających na konkurencyjność tego sektora oraz określenie konkretnych wytycznych dotyczących utrzymania tej konkurencyjności. Regulacje te nie mogą wpływać negatywnie na kraje rozwijające się w tym obszarze. Korzyści i koszty płynące z ich stosowania powinny być równomiernie rozłożone w ramach wszystkich
krajów UE.

W kontekście dalszych prac, Rząd RP będzie zwracał szczególną uwagę na planowane działania w zakresie finansowania nowych projektów, rozwiązań prawnych, dostępu do danych oraz ich bezpieczeństwa, jak również zasad powstawania partnerskich konsorcjów przedsiębiorstw.

Równocześnie Polska zwraca uwagę na fakt, że głównymi podmiotami europejskiej
polityki kosmicznej są obecnie – i powinny pozostać w przyszłości – Unia Europejska,
państwa członkowskie i Europejska Agencja Kosmiczna. Dlatego też polityka przemysłowa UE w zakresie sektora kosmicznego powinna być wypracowana wspólnie przez państwa członkowskie UE i Komisję we współpracy z ESA. W praktyce oznacza to konieczność zwiększenia zaangażowania ESA na forum unijnym w trakcie prac związanych z aktywnością UE w sektorze kosmicznym wszędzie tam, gdzie nie jest to ograniczone z przyczyn formalnoprawnych.


 1. Uzasadnienie stanowiska Rządu

Działalność kosmiczna i usługi z nią związane są czynnikiem stymulującym wzrost gospodarczy i innowacje. Przyczynia się to bezpośrednio do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnej, trwałej gospodarki sprzyjającej włączeniu społecznemu. Sektor przestrzeni kosmicznej ma znaczny wpływ na postęp naukowy, a także umożliwia istnienie systemów i usług o potencjale wzrostu gospodarczego w takich dziedzinach jak telekomunikacja, nawigacja i obserwacja Ziemi. Te systemy i usługi stanowią dla UE gwarancję niezależności i bezpieczeństwa. Pomagają nam one dostosować się do wyzwań globalnych takich jak zmiany klimatu, wielkoobszarowe katastrofy naturalne


i wywołane działalnością człowieka, ograniczone zasoby lub starzenie się społeczeństwa. Dostarczają one strategicznie ważnej wiedzy, która często stanowi podstawę działań
w stosunkach zewnętrznych UE w wielu dziedzinach, w tym na przykład pomocy rozwojowej, pomocy humanitarnej, operacjach wojskowych i cywilnych UE. Stymulują one innowacje i konkurencyjność daleko poza granicami sektora kosmicznego i przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w niemal wszystkich dziedzinach gospodarki.

Jednakże budżet całego europejskiego sektora kosmicznego jest relatywnie mniejszy


od pozostałych czołowych graczy i konkurentów na rynku globalnym (np. USA, Chiny, Rosja). W Europie przemysł kosmiczny jest w większym stopniu oparty o sprzedaż produktów i usług na warunkach komercyjnych, w mniejszym o udział wydatków wojskowych oraz dużo mniejszym stopniu o rozwój synergii między sektorem cywilnym
i sektorem obrony. Niektóre rynki, jak np. rynek usług komercyjnych w zakresie nawigacji
i obserwacji Ziemi, dopiero powstają w Europie.

Rozwój innowacyjnych zastosowań technik satelitarnych, a zatem także rozwój rynku


w Europie (oraz w Polsce) spowalnia szereg przeszkód, a mianowicie: niepewność co do dostępności usługi i ram prawnych; brak wśród możliwych użytkowników dostatecznej wiedzy o potencjale tych aplikacji; brak współpracy między sektorami kosmicznymi
a pozostałymi sektorami; brak odpowiedniej współpracy między podmiotami dostarczającymi danych, podmiotami opracowującymi nowe usługi i użytkownikami końcowymi
oraz niewystarczające wsparcie dla tworzenia nowych przedsiębiorstw i rozwoju przedsiębiorstw o wysokim tempie wzrostu.

W związku z powyższym istnieje potrzeba zaktywizowania mechanizmów wspierania innowacji na szczeblu europejskim, krajowym i regionalnym oraz rozważenia nowych instrumentów wsparcia tak, by zagwarantować owocną wymianę wiedzy i pomysłów między sektorem kosmicznym i innymi gałęziami przemysłu oraz między przemysłem kosmicznym


a wiodącymi jednostkami naukowymi.
Działalność kosmiczna osiągnęła rangę branży o znaczeniu globalnym i strategicznym.. Europejski przemysł kosmiczny musi stawić czoła rosnącej konkurencji ze strony nowych, wschodzących potęg kosmicznych, takich jak Chiny i Indie. Unijna interwencja w dziedzinie przestrzeni kosmicznej, tak jak i interwencje ze strony państw członkowskich UE i ze strony ESA, muszą mieć na celu wzmocnienie konkurencyjności europejskiego przemysłu kosmicznego. Europa powinna osiągnąć niezawisłość technologiczną, bezpieczeństwo dostaw i utrzymać niezależny dostęp do przestrzeni kosmicznej. Wymaga to stałych wysiłków, dostępności koniecznych umiejętności oraz wykorzystania w dużo większym stopniu synergii między sektorem cywilnym a sektorem obronnym. W coraz większym stopniu cywilne gałęzie gospodarki mają swój udział w sektorze bezpieczeństwa. Aktualnie wiele technologii obronnych stało się motorami wzrostu gospodarczego. Ma to również wpływ na rozwój kluczowych kosmicznych zdolności przemysłowych w ramach europejskiej bazy technologiczno przemysłowej, która stawarza możłiwości konieczne do sprostania wyzwaniom w dziedzinie bezpieczeństwa.

Strategiczne znaczenie przemysłu kosmicznego, jego zależność od finansowania publicznego oraz zaostrzająca się światowa konkurencja na rynku komercyjnym, wymaga określenia europejskiej kosmicznej polityki przemysłowej, której celem będzie wsparcie rozwoju tego sektora i zarazem wzmocnienie wzrostu gospodarczego. Polityka ta powinna objąć nie tylko kosmiczny przemysł wytwórczy, ale także usługi.


Europa potrzebuje polepszenia spójności prawa i wsparcia powstawania europejskiego rynku produktów i usług kosmicznych. Niezbędne jest również wsparcie dostępu przemysłu europejskiego do rynku światowego oraz dalszy rozwój konkurencyjnej, solidnej, sprawnej
i zrównoważonej bazy przemysłowej powiązanej spójnym i korzystnym łańcuchem dostaw
i wspieranie udziału MŚP. Silna baza przemysłowa i udział małych i średnich przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw mają zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności kosmicznego przemysłu wytwórczego w Europie oraz dla konsolidacji i rozbudowy zasobów wykwalifikowanej
siły roboczej.

Zdaniem Rządu RP, Unia Europejska powinna wspierać globalną konkurencyjność europejskiego przemysłu kosmicznego, stymulować osiąganie większej opłacalności łańcucha wartości, pomagać w zwiększeniu udziału Europy w światowym rynku. Nie da się tego osiągnąć bez finansowania badań, aktywizowania innowacji, stworzenia odpowiednich warunków dla postępów w technologiach kosmicznych, stymulowania pełnego wykorzystywania danych kosmicznych i rozwoju innowacyjnych zastosowań usług kosmicznych. Wspomóc te działania może również zapewnienie niezależności technologicznej oraz niezależnego dostępu do przestrzeni kosmicznej, co pozwoli kontynuować strategiczne inicjatywy polityczne i świadczyć kluczowe usługi dla dobra obywateli.

Niezależnie od inicjatyw Unii Europejskiej należy docenić dotychczasową rolę i osiągnięcia Europejskiej Agencji Kosmicznej w kształtowaniu i rozwoju europejskiej polityki kosmicznej. Trzeba podkreślić, że jedną z podstawowych różnic pomiędzy UE a ESA jest polityka przemysłowa odnośnie do sektora kosmicznego. W UE obowiązuje zasada wolnej konkurencji, w naturalny sposób korzystna dla państw o najlepiej rozwiniętych narodowych sektorach kosmicznych i wieloletnim doświadczeniu w tej dziedzinie. Natomiast w ESA stosowany jest mechanizm tzw. zwrotu geograficznego, zgodnie z którym po odliczeniu kosztów infrastruktury i funkcjonowania Agencji większość składki członkowskiej wpłacanej przez państwa wraca do nich w postaci kontraktów dla przemysłu i jednostek naukowo-badawczych. Tak więc zasada zwrotu geograficznego (ang. georeturn) umożliwia również mniej zaawansowanym w działalności kosmicznej krajom uczestnictwo w rozwoju europejskiego sektora kosmicznego i dostęp do korzyści z tego wynikających –
w przeciwieństwie do sytuacji, w której obowiązywałaby tylko wolna konkurencja.
Był to jeden z najważniejszych czynników uzasadniających przystąpienie Polski do ESA.
W interesie naszego kraju leży więc zachowanie podstawowych mechanizmów polityki przemysłowej ESA, które skłaniają państwa członkowskie Agencji do inwestowania
w rozwój działalności kosmicznej poprzez uczestnictwo w programach obowiązkowych
i opcjonalnych.


 1. Ocena skutków prawnych

Komunikat ma charakter nielegislacyjny. Komunikat wskazuje wyłącznie na potrzebę zbadania możliwości i potrzeb opracowania odpowiednich regulacji prawnych.

Dokument wskazuje, iż KE powinna zbadać konieczność opracowania regulacji prawnych


w następujących obszarach:

 • produkcja i rozpowszechnianie prywatnych danych satelitarnych, w tym ubezpieczenia, rejestracja, zezwolenia dot. działalności kosmicznej, ochrona środowiska i kary z tym zwiazane;

 • wywóz produktów podwójnego zastosowania oraz transfery produktów związanych
  z obronnością;

 • polityka w zakresie widma radiowego;

 • suborbitalne loty kosmiczne.

Jednocześnie KE wskazuje na kontynuację rozwoju norm europejskich dla przemysłu kosmicznego na podstawie prac rozpoczętych przez ECSS (europejską współpracę w zakresie normalizacji związanej z przestrzenią kosmiczną) i trzeciego zalecenia dla CEN-CENELEC
i ETSI.


 1. Ocena skutków społecznych

Przyjęcie komunikatu nie przyniesie bezpośrednich skutków społecznych, jednakże poprzez aktywizowanie europejskiego sektora przestrzeni kosmicznej, polityka kosmiczna może mieć znaczące konsekwencje dla wzrostu innowacyjności gospodarki, rozwoju przemysłu, bezpieczeństwa obywateli, dostępu do nowych technologii itp. oraz poprawy funkcjonowania rynku pracy. Sektor kosmiczny jest gałęzią intensywnie wykorzystującą nowoczesne technologie, w ramach którego najbardziej zaawansowane badania i rozwój powodują rozprzestrzenianie się wiedzy, co ma wpływ na kształtowanie się rynku pracy i powstawanie nowych specjalności zawodowych. Dlatego też zakłada się, że przyjęcie przedmiotowego komunikatu pośrednio wpłynie pozytywnie na polskie społeczeństwo.

 1. Ocena skutków gospodarczych

Przyjęcie komunikatu i stworzenie wspólnej polityki kosmicznej może w przyszłości wpłynąć na rozwój sektora kosmicznego w Polsce. Jednocześnie, efektywna koordynacja działań UE
i ESA, przy zachowaniu dotychczasowych zasad polityki przemysłowej Agencji
(zwrot geograficzny) może pozytywnie wpłynąć na efektywność wykorzystania szans rozwojowych i możliwości kontraktowych polskiego przemysłu w ramach projektów realizowanych przez ESA. Projekty te są połączone m.in. z technologiami informatycznymi, komunikacją, transportem, biotechnologią, nanotechnologią itd., które to dziedziny stanowią źródło innowacji i know-how, co stymuluje wzrost gospodarczy i rozwój całej gospodarki.

Dzięki uczestniczeniu w projektach z zakresu technologii kosmicznych i technik satelitarnych Polska zyskuje potencjał w postaci wiedzy, doświadczenia oraz wykwalifikowanej kadry. Certyfikacja przedsiębiorstw, tworzenie specjalistycznych miejsc pracy i inwestycje


w infrastrukturę umocnią pozycję polskiego przemysłu na rynku europejskim. Proponowane, w ramach komunikatu Komisji, działania mogą posłużyć stworzeniu lepszych warunków dla europejskiego przemysłu kosmicznego, tak aby mógł on zwiększać swoją konkurencyjność, promować innowacyjność oraz wykorzystywać w pełni istniejące atuty.


 1. Ocena skutków finansowych

Polityka kosmiczna UE przewiduje współfinansowanie ze strony państw członkowskich UE
i ESA. Działania finansowane będą w ramach programu „Horyzont 2020” który stanowi kontynuację 7PR (budżet dotyczący przestrzeni kosmicznej wynosi 1 737 mln EUR w cenach bieżących na okres 7 lat), oraz z budżetu ESA zgodnie z działaniami zaplanowanymi przez jej członków, w tym Polskę. Projekty realizowane w ramach środków ESA podlegają zasadzie zwrotu geograficznego, co pozwala Polsce na odzyskanie zainwestowanych w składkę środków publicznych. Jednocześnie zdobyte doświadczenie w ramach współpracy z ESA, zwiększają szanse polskich przedsiębiorstw i instrytutów naukowo – badawczych
na uzyskanie finansownia również w ramach projektów realizowanych ze środków unijnych. 1. Stanowisko partnerów społecznych

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Kosmiczna Polityka Przemysłowa UE - został przekazany następującym partnerom społecznym i gospodarczym: 1. Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk;

 2. Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego;

 3. Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu „Solidarność”;

 4. Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych;

 5. Forum Związków Zawodowych;

 6. Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan;

 7. Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej;

 8. Związkowi Rzemiosła Polskiego;

 9. Business Centre Club.

Uwagi zgłosił Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN. Uzględniono je
w dokumencie.

 1. Wnioski

 • Przemysł kosmiczny poszczególnych krajów członkowskich UE nie jest samodzielnie konkurencyjny w stosunku do pozostałych podmiotów i organizacji międzynarodowych działających w tym sektorze. Wspólna polityka kosmiczna mogłaby wzmocnić tożsamość europejską na arenie międzynarodowej, jak również zwiększyć konkurencyjność europejskiego przemysłu kosmicznego. Działność kosmicza jest kosztowna i bardzo złożona, przekracza możliwości finansowe i technologiczne samodzielnie wystepujących krajów europejskich. Według Komisji Europejskiej wspólnie można zrobić wiele w celu uwolnienia potencjału kosmicznego Europy, tak aby oferował on korzyści w zamian za poniesione przez państwa nakłady i aby dostarczał potrzebnych możliwości w sposób skuteczny i efektywny. Działania na szczeblu UE mogą przyczynić się do wypracowania efektywnych metod współpracy krajów członkowskich, opracowania wspólnego zaplecza technologicznego, know–how oraz wypracowania instrumentów wspomagających konkurencyjność produktów europejskich na rynku międzynarodowym.

 • W związku z powyższym, Rząd RP popiera prace nad spójną polityką kosmiczną,
  która jest bardzo potrzebna dla rozwoju potencjału Europy w tym zakresie w celu sprostania wyzwaniom globalnym.

 • Niezależnie od powyższego należy monitorować szczegółowe propozycje rozwiązań przygotowywanych przez Komisję w obszarze polityki kosmicznej pod kątem ich wpływu na krajowe sektory kosmiczne państw o mniejszym potencjale w tej dziedzinie, takich jak Polska. Polityka przemysłowa UE w zakresie działalności kosmicznej powinna skupiać się na zrównoważonym rozwoju potencjału wszystkich krajów i przezwyciężaniu istniejących dysproporcji w tej dziedzinie. Korzyści płynące z opracowania i wdrożenia nowych rozwiązań (w tym na przykład regulacji prawnych na szczeblu unijnym czy procesu standardyzacji) powinny być równomiernie rozłożone w ramach wszystkich krajów członkowskich UE.

 • Należy umacniać europejskie podejście do współpracy, co jest krokiem do rozwoju kosmicznego potencjału Europy. Wspólna europejska polityka kosmiczna może przyczynić się do zidentyfikowania i rozwijania kluczowych technologii (w tym m.in. podwójnego zastosowania) oferujących możliwości przemysłowe, tworzenia silniejszych przedsiębiorstw i wysokiej jakości miejsc pracy. Wskazana jest stała wymiana pomysłów dotyczących planowania i innowacji w przemyśle kosmicznym oraz identyfikowanie możliwości w dziedzinie wspólnych projektów inwestycyjnych, włączenia specjalizacji regionalnej np. dla MŚP i tworzenia centrów doskonałości.

 • Niezależnie od powyższego należy dążyć do zachowania podstawowych mechanizmów polityki przemysłowej ESA, które skłaniają państwa członkowskie Agencji
  do inwestowania w rozwój działalności kosmicznej poprzez uczestnictwo w programach obowiązkowych i opcjonalnych. 1. Przedstawiciel kierownictwa resortu wiodącego upoważniony do prezentowania stanowiska

Pani Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu w MG


: SUE7.nsf -> 7bfa211dcbf982c7c12578630035da9e
7bfa211dcbf982c7c12578630035da9e -> Uzasadnienie kontekst wniosku
SUE7.nsf -> Opinia dotycząca wniosku w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego I Rady wprowadzającej tymczasowe odstępstwo od dyrektywy 2003/87/we parlamentu Europejskiego I Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie
SUE7.nsf -> Stanowisko Rządu Metryka dokumentu
7bfa211dcbf982c7c12578630035da9e -> W euro powinny być traktowane jednakowo na obszarze całej Unii. Projekt sepa obejmuje kluczowe detaliczne instrumenty płatnicze: polecenia przelewu, polecenia zapłaty I karty płatnicze
SUE7.nsf -> Notatka na temat części opinii merytorycznej do projektów aktów prawnych Unii Europejskiej
SUE7.nsf -> Notatka na temat części opinii merytorycznej do projektów aktów prawnych Unii Europejskiej
SUE7.nsf -> A blue print for a deep and genuine emu 19
SUE7.nsf -> Opinia dotycząca wniosku w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego I Rady wprowadzającej tymczasowe odstępstwo od dyrektywy 2003/87/we parlamentu Europejskiego I Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna