Standardy klasyfikacyjne 2015Pobieranie 48.71 Kb.
Data22.05.2018
Rozmiar48.71 Kb.
Standardy

klasyfikacyjne

Warszawa, grudzień 2014r.
Wykaz tytułów standardów klasyfikacyjnych ujętych w bazie informacyjnej „Polska statystyka publiczna 2015”Lp.

Symbol

Tytuł standardu klasyfikacyjnego

Jednostka autorska i współpracująca

1.

6.01

Nomenklatura Scalona CN

GUS-MS, MG, MF


2.

6.02

Nomenklatura Scalona CN- materiały pomocnicze


OKiN Łódź, GUS-MS


3.

6.03

PRODCOM – Lista Produktów

DP, GUS-MS


4

6.04

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015)

GUS-MS, OKiN Łódź

5.

6.05

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) –materiały pomocnicze


GUS-MS, OKiN Łódź

6.

6.06

Centralna Klasyfikacja Produktów (CPC rev.2.1)


GUS-MS, OKiN Łódź

7.

6.07

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT)

OKiN Łódź, GUS-MSStandardy klasyfikacyjne są podstawowym elementem do prowadzenia i analizy badań statystycznych. Dużej różnorodności badań statystycznych odpowiada duża liczba klasyfikacji im służących. Ze względu na przedmiot klasyfikacji można je podzielić na:

- podstawowe centralne wzajemnie powiązane klasyfikacje działalności gospodarczych i produktów, będących efektem tych działalności. Klasyfikacje te są szeroko stosowane i mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia międzynarodowej porównywalności danych;

- definicje, klasyfikacje i kody utworzone dla potrzeb Systemu Rachunków Narodowych (SNA - System of National Accounts - wg ONZ, ESA - European System of Intergrated Economic Accounts - wg UE);

- pozostałe klasyfikacje i nomenklatury międzynarodowe, luźno powiązane z klasyfikacjami podstawowymi lub w ogóle niemające powiązań, stosowane w badaniach określonych dziedzin tematycznych.
Potrzeba globalnej wymiany informacji, gwałtowny postęp technologiczny, rozwój nowych dziedzin gospodarki oraz wzrost zapotrzebowania na informacje statystyczne w różnorodnych przekrojach wymuszają na polskiej statystyce konieczność stałej aktualizacji podstawowych klasyfikacji gospodarczych. Zharmonizowanie klasyfikacji na poziomie światowym, europejskim i krajowym umożliwia wymianę informacji oraz dokonywanie bezpośrednich porównań podmiotów działających na światowym rynku. Opracowywane klasyfikacje są źródłem do prowadzenia pogłębionych analiz branżowych prowadzonych przez analityków gospodarczych. Ponadto, dostarczane przez statystykę informacje służą do kreowania polityki gospodarczej państwa przez organy administracji rządowej, samorządu terytorialnego. Zadania związane z opracowywaniem standardów klasyfikacyjnych wynikają z zobowiązań Polski z członkostwa w UE oraz w organizacjach międzynarodowych.
Zakres działań dotyczących standardów obejmie prowadzenie ciągłych prac nad dostosowaniem standardów klasyfikacyjnych do zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej dotyczący w szczególności:

  • rozpoznawania potrzeb użytkowników klasyfikacji oraz tworzenie we współpracy z jednostkami administracji publicznej, stowarzyszeniami producentów, ośrodkami badawczymi, instytutami branżowymi projektów zmian do klasyfikacji krajowych i międzynarodowych,

  • stworzenia sieci jednostek opiniujących klasyfikacje w ramach poszczególnych dziedzin, w których odgrywają one wiodącą rolę,

  • aktywnego udziału przedstawicieli Polski na forum organizacji międzynarodowych kształtujących standardy międzynarodowe w tej dziedzinie.

  • przygotowania kolejnych aktualizacji podstawowych standardów, które będą miały na celu zapewnienie niezbędnej implementacji rozporządzeń Komisji Europejskiej. W dalszej kolejności opracowania nowych wersji standardów (po 2015 roku), które na poziomie europejskim zostaną wprowadzone rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady (będą to działania na miarę tych, które wprowadziły do stosowania nowe standardy w ramach „Operacji 2007”),

  • opracowywania klasyfikacji, które nie mają odpowiedników europejskich, ale są istotne dla prowadzonych badań statystycznych, jak np. Klasyfikacja Środków Trwałych, wykorzystywana do celów ewidencyjnych i ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych,


Istotnym elementem uzupełniającym tworzenie nowych klasyfikacji będzie opracowywanie materiałów pomocniczych, które będą wykorzystywane przy interpretowaniu i ułatwią stosowanie nowych klasyfikacji.
Będą kontynuowane prace związane z upowszechnieniem klasyfikacji poprzez udostępnienie systemu zawierającego bazę danych klasyfikacji i nomenklatur statystycznych, która umożliwi użytkownikom zewnętrznym korzystanie z obowiązujących klasyfikacji i nomenklatur oraz materiałów pomocniczych. Kolejnym elementem, mającym na celu upowszechnienie informacji o klasyfikacji jest utworzona baza obejmująca swym zakresem zbiór precedensów klasyfikacyjnych, w układzie poszczególnych klasyfikacji, dostępna on-line.

Standardy klasyfikacyjne” - część 6


6.01

Nomenklatura Scalona CN
Charakterystyka
Coroczna aktualizacja CN zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Rady (EWG) z dnia 23 lipca 1987r., udział w pracach dot. Uwag wyjaśniających do CN oraz opracowywanie Opisowych nazw do CN, będących ułatwieniem w korzystaniu z CN deklarantom Intrastatu oraz interpretatorom.

CN znajduje zastosowanie w statystyce i ewidencji handlu zagranicznego oraz wykorzystywana jest dla potrzeb celnych (SAD, taryfa celna).


Termin i forma zakończenia

Wersja publikacyjna klasyfikacji CN - IV kw. 2015 r., nazwy opisowe udostępnione będą na stronie internetowej GUS w I kw. 2016.


Jednostka autorska

GUS – Dep. Metodologii, Standardów i Rejestrów


Jednostka współpracująca

MF, MG
6.02Nomenklatura Scalona CN- materiały pomocnicze
Charakterystyka
Materiały pomocnicze w postaci nazw skróconych do CN oraz kluczy powiązań nowych pozycji CN z PKWiU (na poziomie 6 cyfr) opracowywane są dla potrzeb Departamentu Handlu i Usług
Termin i forma zakończenia

Nazwy skrócone zostaną przekazane do Departamentu Handlu i Usług w formie elektronicznej w I kw. 2016 r.


Jednostka autorska

US Łódź - Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur


Jednostka współpracująca

GUS – Dep. Metodologii, Standardów i Rejestrów6.03


PRODCOM – Lista ProduktówCharakterystyka
Coroczna aktualizacja Listy PRODCOM, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Rady (EWG) nr 3924/912 z dn. 19 grudnia 1991. Wybrane grupowania i pozycje z Listy PRODCOM stosowane są do badania produkcji przemysłowej i zostały włączone do nomenklatury PRODPOL, która jest syntetycznym odzwierciedleniem struktury produkcji w Polsce. Dzięki tym powiązaniom zapewnia się porównywalność danych w skali międzynarodowej.
Termin i forma zakończenia

Wersja publikacyjna listy - IV kw. 2015 r.
Jednostka autorska

GUS – Dep. Produkcji


Jednostka współpracująca

GUS – Dep. Metodologii, Standardów i Rejestrów6.04
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015)
Aktualizacja Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wykorzystywanej głównie dla potrzeb statystyki, związana jest z rewizją europejskiej Klasyfikacji Produktów wg Działalności (CPA), na której opracowywany jest standard krajowy. Przygotowanie nowego rozporządzenia będzie miało na celu zapewnienie niezbędnej implementacji z CPA.
Termin i forma zakończenia

IV kwartał 2015, wersja publikacyjna


Jednostka autorska

GUS - Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów


Jednostka współpracująca

US Łódź - Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur6.05
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015 ) – materiały pomocnicze
Charakterystyka
Materiały pomocnicze będą opracowywane w związku z rewizją standardu europejskiego CPA. Obejmą one:

  • objaśnienia do poszczególnych pozycji w oparciu o wyjaśnienia zawarte w CPA, CPC, CN oraz precedensy klasyfikacyjne,

  • klucze powiązań PKWiU 2008- PKWiU 2015 (i odwrotne), PKWiU- CPC, PKWiU- CN, wynikające z aktualizacji CN, CPC.

Materiały pomocnicze są wykorzystywane m.in. przy interpretacji klasyfikacji w zakresie wyrobów i usług.


Termin i forma zakończenia

Praca ciągła. Materiały pomocnicze do PKWiU będą sukcesywnie umieszczane w Folderach publicznych.


Jednostka autorska

GUS - Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów


Jednostka współpracująca

US Łódź - Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur
6.06
Centralna Klasyfikacja Produktów (CPC rev.2.1)
Charakterystyka
Klasyfikacja CPC jest klasyfikacją obejmującą wyroby i usługi, jej odpowiednikiem na poziomie europejskim jest Klasyfikacja Produktów wg Działalności (CPA), na której oparta jest struktura Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Rewizja klasyfikacji CPC zostanie opracowana dla pracowników statystyki publicznej.
Termin i forma zakończenia

XII 2015, tłumaczenie klasyfikacji po weryfikacji, zostanie udostępnione w folderach publicznych


Jednostka autorska

GUS - Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów


Jednostka współpracująca

US Łódź - Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur6.07

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT)


Charakterystyka

Klasyfikacja Środków Trwałych jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych.

Opracowanie nowej Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wymusza postęp technologiczny, a co za tym idzie pojawianie się nowych wyrobów (maszyn, urządzeń, narzędzi, przyrządów itp.). Potrzeba jej utworzenia wynika też z aktualizacji PKWiU oraz przepisów, do których ta klasyfikacja nawiązuje.
Termin i forma zakończenia
IV kwartał 2015 opracowanie klasyfikacji, projektu rozporządzenia RM oraz przygotowanie wersji publikacyjnej do użytku służbowego dla pracowników resortu statystyki.
Jednostka autorska

US Łódź - Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur


Jednostka współpracująca

GUS - Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów

Pobieranie 48.71 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna