Standardowy załącznik III do Decyzji o przyznaniu pomocy z Funduszu SpójnościPobieranie 35,89 Kb.
Data26.03.2018
Rozmiar35,89 Kb.

ZAŁĄCZNIK E

ZAŁĄCZNIK III DO DECYZJI O UDZIELENIU POMOCY
ZASADY FINANSOWANIA

1. Przepisy finansowe, o których mowa w art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1164/94 oraz w art. C, D, E, F i H załącznika II do tego rozporządzenia będą wykonywane w sposób opisany poniżej.Udział pomocy wspólnotowej

2. Zgodnie z art. 7(1) i (2) oraz art. 11(3) rozporządzenia (WE) nr 1164/94, pomoc wspólnotową należy wyrażać jako odsetek dopuszczalnych wydatków, z uwzględnieniem prognozy przychodów dostarczonej przez Państwo Członkowskie. Jeśli udział pomocy wspólnotowej lub maksymalna kwota pomocy ulegnie zmianie, decyzja o udzieleniu pomocy (dalej zwana “decyzją”) zostanie zmieniona w trybie opisanym poniżej w punkcie 19. Jeśli rzeczywiście poniesione wydatki różnią się od wydatków przewidzianych w obowiązującej decyzji, udzielona pomoc wspólnotowa zostanie skorygowana w celu uwzględnienia tej różnicy, lecz nie może przekroczyć kwoty maksymalnej określonej w decyzji. Udział pomocy wspólnotowej może być również skorygowany, jeśli szacunkowe przychody w chwili złożenia raportu końcowego przekraczają pierwotnie prognozowane przychody o ponad 10%.Księgowanie, zobowiązania i płatności

Księgowanie

3. Zgodnie z art. 12(1)(d) rozporządzenia (WE) nr 1164/94, Państwa Członkowskie mają zapewnić prowadzenie przez wszystkie podmioty publiczne lub prywatne, uczestniczące w zarządzaniu i realizacji operacji dotyczących projektu objętego decyzją, oddzielnej księgowości lub posługiwania się odpowiednimi kodami księgowymi dla wszystkich transakcji w celu ułatwienie weryfikacji wydatków przez wspólnotowe oraz krajowe organy kontroli i zapewnienie zaliczenia ich do właściwego projektu. Stosowany system rachunkowości musi być zgodny z przyjętą praktyką rachunkowości w instytucjach publicznych oraz zawierać szczegółowe informacje na temat poniesionych wydatków. Dokumentację należy archiwizować na odpowiednim poziomie władzy publicznej.Zobowiązania

Zasady ogólne  1. Zobowiązań rocznych można dokonywać przed 30 kwietnia. W wyjątkowych przypadkach może to następować później. Komisja poinformuje Państwo Członkowskie o każdym przyznanym zobowiązaniu.

  2. Z zastrzeżeniem dostępności budżetu oraz w świetle prognoz realizacji projektu na dany rok, Komisja może postanowić, że rata przewidziana w planie finansowym nie będzie przyznawana w danym roku, lecz roku późniejszym, kiedy będzie mogła zostać przyznana nie tylko rata za rok bieżący, lecz również raty nie przyznane w latach poprzednich.

  3. Komisja może nie zobowiązać się do przekazania kwot odpowiadających rocznym ratom planowanym na przyszłe lata.

  4. Raty roczne należy przyznawać w całości. Możliwe jest jednak przyznanie części raty, aby zapewnić pełne wykorzystanie środków dostępnych w danym roku. W takich przypadkach pozostała część raty musi następnie być przyznana ze środków na następny rok.

  5. Komisja musi rozdysponować saldo środków pozostałe w roku 2006.

  6. Jeśli przed rozdysponowaniem pełnej kwoty pomocy wspólnotowej zostanie uruchomiona procedura zakończenia projektu, ostateczne zobowiązanie ograniczać się będzie do kwoty potrzebnej do zapłacenia salda.

Zobowiązania w ratach

4. Zgodnie z art. 11(2) rozporządzenia (WE) nr 1164/94 oraz art. C(2) (a) i (b) załącznika II do tego rozporządzenia, środki z Funduszu Spójności mają być przydzielane w ratach rocznych lub w formie pojedynczej raty.  1. Rata pojedyncza

5. Początkowa kwota [...], z 80% pomocy, przewidzianej w art. 3 decyzji jest przydzielana przy podejmowaniu decyzji. Pozostała część jest przydzielana w terminie późniejszym, stosownie do postępów w realizacji projektu. W przypadku zmiany decyzji, powyższy limit ma zastosowanie do łącznej kwoty przydziału (tzn. nowy przydział środków plus przydzielone poprzednio dla tego samego projektu(ów)).

  1. Raty roczne

 1. W przypadku, gdy środki budżetowe są przydzielane w ratach rocznych, pierwsza rata winna obejmować zaliczkę, o której mowa w art. 4(3) decyzji oraz tę część pomocy, która jest powiązana z wydatkami planowanymi na pierwszy rok realizacji projektu. Pierwsza rata jest przydzielana po podjęciu decyzji.

 2. W przypadku zmiany decyzji, pierwsza rata odpowiada kwocie pomocy przewidzianej w nowym planie finansowym na rok zmiany oraz na lata poprzednie, plus kwota na pokrycie zaliczki1, pomniejszonej o środki przyznane przez Komisję przed podjęciem decyzji o zmianie.

 3. Kolejne raty roczne odpowiadają kwotom figurującym w planie finansowym, przy czym kwota raty nie może przekraczać pozostałego salda do rozdysponowania. W tym przypadku przydział ogranicza się do tej ostatniej kwoty.

 4. Rata roczna za rok 2006 odpowiada kwocie, która pozostaje do rozdysponowania na początku tego roku. Na lata po roku 2006 nie będzie planować się rocznych rat.

Płatności

10. Na podstawie art. D(5) załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1164/94, wszystkie płatności środków pomocowych przyznanych przez Komisję na podstawie podjętej decyzji dokonywane są organowi lub podmiotowi wyznaczonemu przez Państwo Członkowskie na podstawie art. D(1) tego załącznika. Wspomniany organ lub podmiot odpowiada również za zwrot ewentualnych nadpłat do Komisji. Płatności przekazywane są na jeden rachunek bankowy wskazany przez Państwo Członkowskie. Z reguły, Komisja dokonuje płatności najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania pełnego i ważnego wniosku.

11. Na podstawie art. 11(5) rozporządzenia (WE) nr 1164/94 oraz art. D załącznika II do tego rozporządzenia płatności są dokonywane, z zastrzeżeniem dostępności środków budżetowych, w następujący sposób:


  1. Jednorazowa zaliczka w wysokości 20% pierwotnie przyznanej pomocy z Funduszu jest wypłacana po podjęciu decyzji oraz, poza uzasadnionymi przypadkami, po podpisaniu kontraktów publicznych reprezentujących równoważną wielkość prac.

   • Zaliczka jest wypłacana tylko raz, a zatem nie może być dzielona dla odzwierciedlenia postępu w realizacji prac.

   • Przez „prace" należy rozumieć kwalifikowane wydatki w ramach danego projektu, zgodne z art. 2 decyzji oraz załącznikiem I do tej decyzji.

   • Na wniosek Państwa Członkowskiego, każda praca, której skala lub rodzaj umożliwia zlecenie jej bez zawierania kontraktu na dostawę towarów lub świadczenie usług, jest uwzględniana w kwocie wspomnianej powyżej, pod warunkiem, że jest ona zlecana na podstawie decyzji administracyjnej lub innego zobowiązania Państwa Członkowskiego. Komisja zastrzega sobie prawo dokonania oceny wniosku Państwa Członkowskiego w świetle przedstawionego uzasadnienia.

   • Zaliczki nie są wypłacane automatycznie. Państwo Członkowskie musi jednoznacznie wystąpić o wypłatę zaliczki przy składaniu wniosku o udzielenie pomocy albo po spełnieniu wszystkich wymagań dotyczących wypłaty zaliczki.

   • Wniosek Państwa Członkowskiego o wypłatę zaliczki musi zawierać informacje uzasadniające wniosek (daty i kwoty kontraktów lub równorzędnych aktów), poświadczone przez organ wyznaczony przez Państwo Członkowskie.

  1. Po wypłaceniu zaliczki są zwykle dokonywane płatności pośrednie, pod warunkiem zadowalającego przebiegu realizacji projektu. Przyjmują one formę zwrotu udokumentowanych i rzeczywiście poniesionych wydatków.

   W drodze wyjątku od powyższego ustępu, na podstawie należycie uzasadnionego wniosku Komisja może dokonywać płatności pośrednich przed wypłaceniem zaliczki w przypadku wydatków nie objętych kontraktem publicznym lub równorzędnym aktem.

   Wnioski w sprawie płatności pośrednich należy składać do Komisji z reguły trzy razy do roku, w terminie do 1 marca, 1 lipca i 1 listopada.

   Na podstawie art. D(2)(b) załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1164/94, wypłaty częściowe mogą być dokonywane pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:   • Państwo Członkowskie musi złożyć wniosek, opisujący postępy w realizacji projektu w odniesieniu do prognoz, mierzone za pomocą wskaźników fizycznych i finansowych, oraz potwierdzający jego zgodność z decyzją o udzieleniu pomocy, z uwzględnieniem ewentualnych szczególnych warunków pomocy;

   • należy zastosować się do uwag i zaleceń krajowych i/lub wspólnotowych organów kontroli, a w szczególności usunąć wszelkie stwierdzone lub podejrzewane nieprawidłowości;

   • należy wskazać główne problemy techniczne, finansowe i prawne, które się pojawiły, jak również działania podjęte w celu ich usunięcia;

   • należy przeanalizować wszelkie odstępstwa od pierwotnego planu finansowego;

   • należy opisać kroki podjęte w celu rozpowszechnienia informacji o projekcie.

Wnioski muszą również spełniać szczególne wymagania zawarte w załączniku I do decyzji.

Zgodnie z art. D(1) załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1164/94, wnioski w sprawie płatności pośrednich powinny opierać się na udokumentowanych i rzeczywiście poniesionych wydatkach. Wnioski o dokonanie wypłaty muszą zawierać rozbicie wydatków według rodzajów przedmiotu zamówienia, zaś w przypadku grupy projektów, według projektów.  1. Łączna kwota wypłat dokonywanych zgodnie z poz. (a) i (b), dotyczących wszystkich rat nie może przekraczać 80% sumy udzielonej pomocy [90% w przypadku dużych projektów i w uzasadnionych przypadkach].

  2. Pozostała kwota pomocy wspólnotowej, obliczona na podstawie udokumentowanych i rzeczywiście poniesionych wydatków, zostanie wypłacona pod warunkiem, że:

   • dany projekt, etap projektu lub grupa projektów zostały zrealizowane zgodnie z ich celami;

   • organ lub podmiot wyznaczony na podstawie art. D(1) załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1164/94 złoży do Komisji wniosek o dokonanie płatności końcowej w ciągu sześciu miesięcy od określonego w decyzji ostatecznego terminu zakończenia prac oraz płatności za zrealizowanie projektu, etapu projektu lub grupy projektów;

   • przedstawiony został Komisji raport końcowy, o którym mowa w art. F(4) załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1164/94;

   • Państwo Członkowskie poświadczy Komisji, że informacje podane we wniosku o dokonanie płatności oraz w raporcie są prawidłowe;

   • Państwo Członkowskie prześle Komisji oświadczenie, o którym mowa w art. 12(1)(f) rozporządzenia (WE) nr 1164/94. Oświadczenie to, sporządzone przez osobę lub jednostkę niezależną pod względem operacyjnym od organu wyznaczonego przez Państwo Członkowskie, ma zawierać podsumowanie wniosków z kontroli przeprowadzonych w poprzednich latach oraz opinię na temat ważności wniosku o płatność końcową , jak również zgodności z prawem i prawidłowości wydatków objętych protokołem końcowym. Państwo Członkowskie może dołączyć do tego oświadczenia swoją opinię, jeśli stwierdzi taką potrzebę;

   • uwzględnione zostały wszystkie informacje i działania promocyjne ustalone przez Komisję na podstawie art. 14(3) rozporządzenia (WE) nr 1164/94.

Ponadto, pozostała część pomocy nie zostanie wypłacona, o ile nie zostaną spełnione szczególne wymagania zawarte w załączniku I do decyzji.

Kolejnym wymogiem, który musi zostać spełniony przed uruchomieniem płatności końcowej jest zawarty w art. 8(1) rozporządzenia (WE) nr 1164/94 obowiązek dostarczenia przez Państwo Członkowskie wszystkich informacji potrzebnych do oceny zgodności ze wspólnotowymi przepisami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych, zawartymi w dyrektywie Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r., dotyczącej koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na usługi2, 93/36/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r., dotyczącej koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy3 oraz 93/37/EEC z dnia 14 czerwca 1993 r., dotyczącej koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane4, a w szczególności zawartych w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich odniesień do publikacji dotyczących publicznych zaproszeń do składania ofert, lub też przedstawienia powodów, dla których takie zaproszenia nie zostały opublikowane, oraz ewidencji przebiegu przetargów. Informacje te muszą być zawarte w raporcie końcowym i potwierdzone w protokole. 1. Zgodnie z art. E załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1164/94 wszystkie zobowiązania i płatności mają być dokonywane w Euro.

 2. Zestawienia wydatków załączone do wniosków o dokonanie płatności mają być wyrażone w Euro.

 3. Zgodnie z art. E(5) załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1164/94, Państwa Członkowskie, które nie wprowadziły euro mają stosować ustalany przez Komisję miesięczny kurs do celów rozliczeń finansowych.

Raport końcowy

15. Zgodnie z art. F(4) załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1164/94, raport końcowy ma obejmować:  1. opis wykonanego przedmiotu zamówienia w odniesieniu do prognoz wraz ze wskaźnikami fizycznymi, kwotę wydatków według rodzajów prac oraz ewentualnych działań podjętych na podstawie specjalnych klauzul zawartych w decyzji o udzieleniu pomocy;

  2. informacje o wszystkich działaniach informacyjnych i promocyjnych;

  3. poświadczenie, że wykonane prace są zgodne z decyzją o udzieleniu pomocy;

  4. wstępną ocenę możliwości osiągnięcia oczekiwanych rezultatów, wskazanych w art. 13(4) rozporządzenia (WE) nr 1164/94, a zwłaszcza:

   • rzeczywistej daty przekazania ukończonego obiektu do eksploatacji;

   • sposobu zarządzania obiektem po jego zrealizowaniu;

   • potwierdzenia prognoz finansowych, zwłaszcza dotyczących kosztów operacyjnych i oczekiwanych przychodów;

   • ewentualnego potwierdzenia prognoz społeczno-ekonomicznych, a w szczególności oczekiwanych kosztów i korzyści;

   • wskazania podjętych działań na rzecz ochrony środowiska i ich kosztów, w tym zgodność z zasadą „zanieczyszczający płaci”,

   • informacji na temat zgodności z zasadami udzielania zamówień publicznych, o których mowa powyżej w punkcie 11(d).

Zwrot nienależnych kwot

16. Zgodnie z art. H(3) załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1164/94, wszelkie sumy wypłacone niewłaściwie podlegają zwrotowi do Komisji.

17. Kwoty takie należy zwrócić Komisji w terminie wskazanym w poleceniu zwrotu wystawionym zgodnie z art. 28 rozporządzenia finansowego dotyczącego budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich. Termin ten ustala się na ostatni dzień drugiego miesiąca od daty wystawienia polecenia.

18. Każde opóźnienie w dokonaniu zwrotu skutkuje naliczeniem odsetek karnych, począwszy od terminu płatności, o którym mowa powyżej w punkcie 17 do daty rzeczywistego dokonania zwrotu. Oprocentowanie ustala się na poziomie półtora punktu procentowego powyżej stopy stosowanej przez Europejski Bank Centralny do jego głównych operacji refinansowych w pierwszym dniu miesiąca, w którym wypada termin płatności, o którym mowa w punkcie 17.Tryb zmiany decyzji

19. Wszelkich zmian decyzji dokonuje się w następującym trybie:  1. Zmiany pociągające za sobą znaczną zmianę celów lub właściwości projektu lub planu jego finansowania, bądź też zwiększenie lub zmniejszenie stawki finansowania lub maksymalnej kwoty pomocy ustalonej w decyzji, należy wprowadzać w drodze zmiany decyzji Komisji w odpowiedzi na pisemny wniosek Państwa Członkowskiego, z uwzględnieniem uwag Komitetu Monitorującego.

  2. W przypadku innych zmian, Państwo Członkowskie przesyła do Komisji propozycję zmiany. Z reguły Komisja wydaje opinię lub zgodę w ciągu dwudziestu dni roboczych od otrzymania propozycji. Zmiany wprowadza się w po udzieleniu zgody przez Komisję.

20. Bez uszczerbku dla poniższego punktu 23, zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w art. 2(3) decyzji nie przekraczające 12 miesięcy nie uważa się za znaczne zmiany.

Termin realizacji projektu

21. Termin wywiązania się z podjętych na podstawie decyzji zobowiązań prawnych w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w załączniku I oraz dokonania wszystkich płatności określa art. 2(3) decyzji. Komisja może zmienić ten termin na pisemny wniosek Państwa Członkowskiego, pod warunkiem wystąpienia o przedłużenie przed datą wskazaną w art. 2(3) decyzji.

22. Jeśli termin nie został przedłużony, wydatki poniesione po dacie wskazanej w art. 2(3) decyzji nie kwalifikują się do objęcia pomocą z Funduszu Spójności.

Anulowanie pomocy i zwrot zaliczki

23. Zgodnie z art. C(5) załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1164/94, poza uzasadnionymi przypadkami, udzielona pomoc, dotycząca projektu, grupy projektów, lub etapu projektu, w ramach których nie rozpoczęto prac w ciągu dwóch lat od wskazanej w decyzji daty ich planowanego rozpoczęcia, lub daty jej późniejszego zatwierdzenia, podlega anulowaniu. W każdym przypadku Komisja informuje Państwa Członkowskie i wyznaczony organ z odpowiednim wyprzedzeniem o wystąpieniu ryzyka anulowania pomocy.

24. Zgodnie z art. D(3) załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1164/94, jeśli raport końcowy, o którym mowa w art. F(4) tego załącznika nie zostanie przesłany do Komisji w ciągu 18 miesięcy od wskazanego w decyzji ostatecznego terminu zakończenia prac i wydatków, część pomocy dotycząca płatności końcowej projektu powinna być anulowana.

25. Zgodnie z art. D(2)(a) załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1164/94, zaliczka musi zostać spłacona w całości lub w części, jeśli w ciągu dwunastu miesięcy od daty wypłacenia zaliczki nie został przesłany do Komisji ważny wniosek o dokonanie płatności . Komisja ustala wysokość kwoty na podstawie poniesionych i rzeczywiście pokrytych w ramach projektu dopuszczalnych wydatków. Zwrot zaliczki nie pociąga za sobą anulowania danej pomocy.1Pokrycie zaliczki = 20% ogólnej kwoty pomocy z Fundusz Spójności na podstawie decyzji o zmianie – 20% ogólnej kwoty pomocy z Funduszu Spójności na podstawie pierwotnej decyzji.

2 Dz. Urz. L 209, 24.7.1992, str. 1.

3 Dz. Urz. L 199, 9.8.1993, str. 1.

4 Dz. Urz. L 199, 9.8.1993, str. 54.©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna