Standardowy sylabus przedmiotuPobieranie 73,21 Kb.
Data31.10.2017
Rozmiar73,21 Kb.


STANDARDOWY SYLABUS PRZEDMIOTU

na rok akademicki 2014/2015Opis przedmiotu kształcenia - Program nauczania

Nazwa przedmiotu:

Ginekologia i Położnictwo

Kod modułu

(od A do G)

F

Wydział:

Lekarski

Kierunek studiów:

lekarski

Poziom studiów

jednolite magisterskie

Forma studiów

stacjonarne X niestacjonarne X

Rok studiów: V
Semestr studiów:

9,10

Typ przedmiotu

obowiązkowy  · fakultatywny 

Język kształcenia:

polski  angielski Nazwa jednostki realizującej przedmiot

Semestr zimowy (godz.)

Semestr letni (godz.)

W

Ć

S

W

Ć

S

I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa


30
15
60

15

II Katedra i Klinika Ginekologii, Położnictwa
15
60

15

UWAGA! ćwiczenia i seminaria są prowadzone równolegle przez dwie KatedryRazem:

30
15
60

15


Cele kształcenia (cele zajęć stawiane przez prowadzącego, powiązane z efektami kształcenia, max. 6 pozycji)

C1. Powiązanie w spójną całość anatomii, fizjologii i fizjopatologii kobiecego narządu płciowego w aspekcie ludzkiej prokreacji.

C2. Profilaktyka pierwotna i wtórna nowotworów w aspekcie nowotworzenia w obrębie kobiecego narządu płciowego.

C3. Nieprawidłowości przebiegu ciąży i porodu.

C4. Patologia przebiegu porodu i operacje położnicze.

C5. Diagnostyka w ginekologii i położnictwie.

C6. Leczenie stanów zapalnych i nowotworów kobiecego narządu płciowego.


Efekty kształcenia

Numer efektu kształcenia


Opis efektu kształcenia (zgodnie ze szczegółowymi efektami kształcenia zawartymi w standardach właściwymi dla przedmiotu)

Odniesienie do efektu kształcenia ze standardów

(np. A.W1, A.U1)Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia*

Forma zajęć dydaktycznych:

W1


Zna funkcje rozrodcze kobiety, zaburzenia z nimi związane oraz postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne.

Zna przebieg i regulację funkcji rozrodczych u kobiet i

mężczyzn;


[F.W9.]


Odpowiedź ustna

Wykłady


W2

Zna stadia rozwoju zarodka ludzkiego, budowę i czynność błon płodowych i łożyska oraz etapy rozwoju poszcze­gólnych narządów.


A W6

Odpowiedź ustna

Wykłady


W3

Zna diagnostykę i leczenie zapaleń i nowotworów w obrębie narządów płciowych

F W9

prezentacja

Wykłady i seminaria

W4

Zna problematykę regulacji urodzin i zagadnienia wygasania czynności prokreacyjnych organizmu kobiecego

F W9

prezentacja

Wykłady i seminaria

W5

Zna przebieg i zasady podstawowych metod diagnostyki i operacji ginekologicznych;

interpretuje zapis kardiotokografii (KTG);
F W9

Prezentacja, odpowiedź ustna

Wykłady ćwiczenia

W6

Zna fizjologiczny przebieg ciąży, porodu fizjologicznego i patologicznego oraz połogu.

F W9

Odpowiedź ustna, prezentacja fantomowa

Wykłady ćwiczenia

U1


Rozpoznaje objawy podmiotowe i przedmiotowe świadczące o nieprawidłowym przebiegu ciąży (nieprawidłowe krwawienia, czynność skurczową macicy);

F.U13.


Odpowiedź ustna, prezentacja fantomowa

Ćwiczenia

U2

interpretuje wyniki badania fizykalnego ciężarnej (ciśnienie tętnicze, czynność serca matki płodu) oraz wyniki badań laboratoryjnych świadczących o patologiach ciąży;

F.U14.

Odpowiedź ustna, prezentacja fantomowa

Ćwiczenia

U3

interpretuje zapis kardiotokografii (KTG);


F.U15.

Odpowiedź ustna, prezentacja fantomowa

Ćwiczenia

U4

rozpoznaje rozpoczynający się poród oraz nieprawidłowy czas jego trwania;


F.U16.

Odpowiedź ustna, prezentacja fantomowa

Ćwiczenia

U5

interpretuje objawy podmiotowe i przedmiotowe w czasie połogu

F.U17.

Odpowiedź ustna, prezentacja fantomowa

Ćwiczenia

*np. test, prezentacja, odpowiedź ustna, esej, raport, kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny;

egzamin praktyczny

** W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; EL- e-learning;


Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Zajęcia na uczelni ( godz.) – 120

Praca własna (godz.) – 84

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

204 godz.

Punkty ECTS przedmiotu

6.5

Treść zajęć: (proszę wpisać tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby przekładała się ona na

zamierzone efekty kształcenia)

Ciąża wysokiego ryzyka; – nadciśnienie tętnicze w ciąży i jego następstwa – nadciśnienie przewlekłe, stan przedrzucawkowy, rzucawka. Choroby wątroby specyficzne dla ciązy – zespół HELLP, ostre stłuszczenie wątroby ciężarnych, wewnątrzwątrobowa cholestaza ciężarnych. Cukrzyca ciążowa i przedciążowa – powikłania, klasyfikacja wg White, sposby prowadzenia i rozwiązania ciąży. Zakażenia dróg moczowych w ciąży. Zespół antyfosfolipidowy (APS) – kryteria diagnostyczne, następstwa kliniczne. Leczenie w okresie ciąży. Wielowodzie i małowodzie. Wewnątrzmaciczne ograniczenie w zrastanai płodu (IUGR) – przyczyny, diagnostyka i postępowanie.

Poród patologiczny; – Nieprawidłowości położenia, ustawienia i ułożenia płodu – rodzaje , rozpoznanie, postępowanie. Zaburzenia czynności skurczowej macicy – osłabienie czynności skurczowej, nadmierna czynność skurczowa, rozkojarzona czynność skurczowa. Niewspółmierność matczyno-płodowa – przyczyny, objawy, rozpoznanie. Dystocja barkowa – czynniki ryzyka, zapobieganie postepowanie . Zabiegi kończące poród (operacje położnicze) – cięcie cesarskie, operacja kleszczowa, wyciągacz próżniowy, pomoc ręczna, obrót zewnętrzny i wewnętrzny – wskazanai , warunki i technika wykonywania. Poród drogami naturalnymi po przebytym cięciu cesarskim.

Krwawienia w czasie ciąży i porodu; - poronienie.. Ciąża ektopowa. Ciąża obumarła. Rak szyjki macicy w ciąży. Ciążowa choroba trofoblastyczna. Krwawienai z żylaków pochwy i sromu. Łożysko przodujące. Przedwczesne oddzielenie się łożyska. Pęknięcie naczyń błądzących. Przyczep błoniasty pępowiny. Krwotoki w III okresie porodu- niedowład macicy, zaburzenia w oddzielaniu się i rodzeniu łożyska. Urazy okołoporodowe tkanek miękkich kanału rodnego. Koagulopatie połoznicze – przyczyny, rozpoznanie , leczenie.

Ginekologia kliniczna; - Wady rozwojowe żeńskich narządów płciowych i gruczołu sutkowego – podział, rozpoznanie i leczenie. Zespół bólowy miednicy mniejszej (PPS) – przyczyny, diagnostyka różnicowa. Endometrioza – współczesne poglądy na etiopatogenezę, klasyfikacja, diagnostyka i leczenie. NIeprawidłowe krwawienia maciczne - przyczyny, postępowanie . Mięśniaki macicy – charakterystyka, objawy kliniczne, rozpoznanie, różnicowanie i leczenie. Zabiegi endoskopowe w ginekologii – wskazania do laparoskopii, histeroskopii i salpingoskopii, technika wykonywania, powikłania. Techniki wspomaganego rozrodu (ART.) w leczeniu niepłodności małżeńskiej.Onkologia ginekologiczna; - Klasyfikacja nowotworów złośliwych żeńskich narządów płciowych oraz gruczołu sutkowego. Rak sromu – obraz kliniczny, rozpoznanie, leczenie. Rak szyjki macicy – objawy, rozpoznanie, leczenie , profilaktyka – rola szczepień p/ko HPV. Rak błony śluzowej trzonu macicy – objawy, rozpoznanie, leczenie. Rak jajnika – obraz kliniczny, rozpoznanie, różnicowanie, leczenie. Rak sutka – objawy, rozpoznanie, leczenie, profilaktyka. Radioterapia i chemioterapia w onkologii ginekologicznje – rodzaje , skuteczność, powikłania.

Tematyka zajęć seminaryjnych w ambulatorium; - nadzór nad ciężarną oraz chorą ze schorzeniami ginekologicznymi, zasady trójstopniowej opieki selekcyjnej. Stany zapalne żeńskich narządów płciowych oraz gruczołu sutkowego. Choroby przenoszone drogą płciową. Wybrane zagadnienia z ginekologii dziecięcej i dziewczęcej.

Leczenie operacyjne schorzeń ginekologicznych - przygotowanie chorej do operacji i zasady postępowania na sali operacyjnej. Zaburzenia statyki żeńskich narządów płciowych – klasyfikacja POP-Q, nowoczesne metody diagnostyki i terapii. Nietrzymanie moczu u kobiet – etiopatogeneza, podział, rozpoznanie, sposoby leczenia i zapobieganie.

Ostre schorzenia ginekologiczne – ciąża ektopowa, skręt torbieli jajnika, ostre zapalenie przydatków, urazy narządów płciowych. Przestępstwa na tle seksualnym wobec kobiet – postępowanei lekarskie z ofiarami gwałtu i czynów nierządnych. Problematyka przemocy w rodzinie. Poronienia krymianlne – rozpoznanie, postępowanie, powikłania.

Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych oraz gruczołu sutkowego – klasyfikacja, diagnostyka, leczenie i profilaktyka.

Wpływ zmian cywilizacyjnych na prokreację człowieka. Zaburzenia miesaiczkowania. Niepłodność małżenskka. Planowanie rodziny i antykoncepcja. Przekwitanie – wskazania i przeciwskazania do hormonalnej terapii zastępczej.
II. OGÓLNE EFEKTY KSZTAŁCENIA


Literatura podstawowa i uzupełniająca (max po 3 pozycje)

  1. Położnictwo i Ginekologia, Tom 1 i 2. pod redakcją Grzegorza H. Bręborowicza.

  2. Położnictwo praktyczne i operacje położnicze, pod red. Joachima Dudenhausena.

  3. Ginekologia – Mckay, Hart  redakcja wyd. polskiego Grzegorz H. Bręborowicz

Uzupełniająca:

  1. Ginekologia praktyczna ;; Pschyrembel, Strauss, Petri.

  2. Ginekologia onkologiczna Markowska, Mądry – wydanie kieszonkowe.

  3. Stany nagłe w położnictwie: Foley, Strong Jr. Garite red. wyd. polskiego R. Dębski
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych (np. laboratorium, rzutnik multimedialny, inne…)
Rzutnik multimedialny, filmy dydaktyczne, fantomy miednicy kobiecej, narządu płciowego wewnętrznego , płodu i łożyska.

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu (określić formę i warunki zaliczenia zajęć wchodzących w zakres przedmiotu, zasady dopuszczenia do egzaminu końcowego teoretycznego i/lub praktycznego, jego formę oraz wymagania jakie student powinien spełnić by go zdać, a także kryteria na poszczególne oceny):

Zaliczenie zajęć opiera się na formie sprawdzianu ustnego mającego charakter rozmowy na tematy kliniczne poznawane podczas kolejnych etapów zajęć, które uzupełniają się wzajemnie. Część teoretyczną ujmują na początku zajęć z omawianego przedmiotu wykłady – obowiązkowe [30 godz.]. Część kliniczno-praktyczną wypełniają i łączą z wykładami seminaria kliniczne o liczbie godzin identycznej z wykładami, co pozwala na kliniczne ujęcie teorii przedstawionej w wykładach [po 15 godzin w semestrach – sumarycznie 30]. Etap poznawczy, ćwiczeniowy i praktyczny realizują ćwiczenia, które w wymiarze godzinowym odpowiadają łącznie wykładom i seminariom klinicznym [60 godz.]. Dotyczy semestru 9 i 10.

Ćwiczenia są poprzedzone sprawdzianem warunkującym dopuszczenie do nich, podczas którego należy się wykazać odpowiednią wiedzą zdobytą podczas wykładów, co umożliwia aktywne i odpowiednio pełne zrozumienia uczestniczenie w ćwiczeniach. Tygodniowy udział w ćwiczeniach podsumowuje pisemny sprawdzian zdobytych umiejętności, odbywany u adiunkta dydaktycznego.

Egzaminy końcowe – praktyczny i teoretyczny – odbywają się po zakończeniu zajęć semestru 11, po odbyciu wykładów, seminariów i ćwiczeń tego semestru. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie przez studenta odbytych zajęć, którego dokonuje odpowiedzialny za nauczanie w danym roku akademickim, po przyjęciu danych dotyczących studentki /studenta przedstawionych sumarycznie przez adiunkta dydaktycznego.. Formą egzaminu jest egzamin ustny, poprzedzony egzaminem praktycznym odbywanym przy udziale adiunktów Katedry i omawiany podczas egzaminu ustnego teoretycznego z egzaminatorem – wylosowanym samodzielnym pracownikiem naukowym z zakresu ginekologii i położnictwa.
ocena:

Kryteria

Bardzo dobry

5

Wypełnia bardzo dobrze swą wiedzą powyższe cele, efekty i umiejętności.

Dobry

4

Wypełnia dobrze swą wiedzą powyższe cele, efekty i umiejętności.

Dość dobry

3+

Wypełnia dość dobrze swą wiedzą powyższe cele, efekty i umiejętności.

Dostateczny

3

Wypełnia dostatecznie swą wiedzą powyższe cele, efekty i umiejętności.

Niedostateczny

2

Wypełnia niedostatecznie swą wiedzą powyższe cele, efekty i umiejętności.


Nazwa i adres jednostki realizującej przedmiot, kontakt (tel./email):

I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa ul. Chałubińskiego 3 50-368 Wrocław, (71) 784 23 47, (71) 327 09 44, fax : (71) 327 01 11. E-mail; marian.gabrys@umed.wroc.pl


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………...

Osoba odpowiedzialna za przedmiot na danym roku;
Prof. zw. dr hab. med. Marian Gabryś ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..


Podpis Kierownika jednostki realizującej zajęcia Podpis Dziekana

.………....…..… ……….………..……
Data sporządzenia sylabusa: 14 lipca 2014 roku – prof. zw. dr hab. Med. Marian Gabryś ……………………………………………


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna