Standard wyposażenia pracowni I warsztatów szkolnychPobieranie 451,35 Kb.
Strona1/2
Data28.12.2017
Rozmiar451,35 Kb.
  1   2Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowegoRekomendowane wyposażenie
pracowni i warsztatów szkolnych
dla zawodu mechanik-monter
maszyn i urządzeń

opracowane na potrzeby
Regionalnych Programów Operacyjnych
na lata 2014 – 2020Warszawa 2013

Autorzy: Janusz Figurski, Jarosław Buczyński, Marek Olsza;

Konsultanci - przedstawiciele następujących instytucji: Jastrzębska Spółka Węglowa SA. KWK Budryk Ornatowice, KOPEX Przedsiębiorstwo Budowy Szybów Bytom, Diesel-Partner Markuszów, MEGAPOL Lublin, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ADEX Lublin, Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej Apia Puławy.

Weryfikatorzy: Roman Ruprecht, Zbigniew Pilch;

Lider zadania „Opracowanie standardów wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych”: Małgorzata Sołtysiak

Koordynator merytoryczny projektu: Maria Suliga

Kierownik Zespołu ds. projektów KOWEZiU: Agnieszka Pfeiffer

Redakcja i skład: Biuro Projektów KOWEZiU

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2013


Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.plNazwa zawodu:

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

Symbol cyfrowy zawodu:

723310

Nazwa kwalifikacji w zawodzie:

K1. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS

 • efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a), PKZ(M.b)

 • efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie M.17.

Nazwa pracowni dla kwalifikacji w zawodzie:

 1. Pracownia komunikacji w języku obcym

 2. Pracownia rysunku technicznego

 3. Pracownia technologii

 4. Warsztaty szkolne

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania, jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia zawodowego, wskazane w następujących aktach prawnych, aktualnych na dzień 30.09.2013 r.:
 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).Kwalifikacja K1. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

 1. Pracownia komunikacji w języku obcym

 1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

 • komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

 • drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

 • projektor multimedialny,

 • telewizor,

 • ekran projekcyjny,

 • tablica szkolna biała suchościeralna,

 • tablica flipchart,

 • słuchawki z mikrofonem,

 • system do nauczania języków obcych,

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
 1. Opis infrastruktury pracowni

 1. usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

 1. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

 1. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

 1. wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.


 1. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

 1. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

 • komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

 • słuchawki z mikrofonem.
 1. Pracownia rysunku technicznego

 1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

 • stoliki uczniowskie przeznaczone do realizacji rysunku odręcznego, wyposażone w twarde, gładkie blaty wraz z krzesłami,

 • stoliki przeznaczone do organizacji stanowisk komputerowych, umożliwiające stabilne ustawienie monitorów i osprzętu dodatkowego,

 • szafy biurowe do przechowywania pomocy dydaktycznych i dokumentacji,

 • komputer podłączony do sieci lokalnej z dostępem do Internetu z drukarką i ze skanerem, ploterem i projektorem multimedialnym,

 • program do wykonywania rysunku technicznego (typu CAD),

 • pakiet programów biurowych,

 • ekran projekcyjny,

 • tablica szkolna biała suchościeralna,

 • sprzęt do utrzymania czystości i składowania sortowanych odpadów,

 • sprzęt ppoż. w ilości wynikającej z obowiązujących przepisów,

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
 1. Opis infrastruktury pracowni

 1. usytuowanie stanowiska

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej

 1. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

Należy zapewnić w pracowni możliwość ustawienia obok siebie stanowisk komputerowych i stanowisk rysunkowych umożliwiających wykonywanie rysunków odręcznych. 1. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

 1. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.


 1. Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

 • przyrządy do kreślenia i szkicowania.

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • przymiar liniowy,

 • suwmiarka uniwersalna,

 • mikrometr,

 • kątomierz.

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej,

 • modele części maszyn i urządzeń,

 • symulacje komputerowe działania maszyn i urządzeń.

 1. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

 • komputer z systemem operacyjnym oraz program do wspomagania projektowania typu CAD podłączony do sieci lokalnej z dostępem do Internetu,

 • pakiet programów biurowych,

 • przykłady komputerowych opracowań technologii obróbki, naprawy, montażu itp.

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

 • dokumentacje konstrukcyjne maszyn i urządzeń,

 • dokumentacje technologiczne,

 • wybrane normy dotyczących rysunku technicznego maszynowego,

 • dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi maszyn i urządzeń,

 • podręczniki dotyczące obsługi programu do rysunku technicznego (typu CAD).
 1. Pracownia technologii
 1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

 • stanowisko przystosowane do prezentacji,

 • tablica multimedialna,

 • wizualizer,

 • plansze, tabele tematyczne, wykresy, schematy dotyczące treści programowych kształtowania umiejętności rysowania, szkicowania, czytania rysunków,

 • wizualizer,

 • projektor multimedialny,

 • szafy, regały i gabloty do przechowywania środków dydaktycznych i sprzętu,

 • regulamin pracowni i instrukcje bhp.
 1. Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla pracowni

  1. Stanowisko technologii (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

  2. Stanowisko elektrotechniki i elektroniki (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

  3. Stanowisko technologii naprawy i konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).
 1. Opis infrastruktury poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

 1. usytuowanie stanowiska

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

 1. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

 1. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska;

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

 1. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.


 1. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

4.1. Stanowisko technologii 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

 • narzędzia do montażu,

 • przyrządy traserskie, narzędzia do trasowania,

 • wycinaki, przecinaki,

 • młotki ślusarskie,

 • piłka ręczna,

 • nożyce ręczne,

 • zestaw pilników,

 • narzynki, oprawka do narzynek,

 • gwintowniki, pokrętła

 • skrobaki,

 • płyta traserska, płyta kontrolna (do tuszowania),

 • zestawy narzędzi do obróbki mechanicznej skrawaniem (noże tokarskie, frezy, wiertła, przeciągacze, przepychacze, ściernice itp.),

 • przyrządy i uchwyty obróbkowe.

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • płyta pomiarowa, suwmiarki, mikromierze, przymiary kreskowe,

 • części maszynowe umożliwiające wykonanie podstawowych pomiarów (wymiary zewnętrzne, wewnętrzne, mieszane, pośrednie), koła zębate, części z gwintem,

 • przyrząd kłowy do pomiaru bicia,

 • mikroskop warsztatowy (opcja),

 • płyta pomiarowa (stal/żeliwo),

 • płytki wzorcowe - zestaw,

 • sprawdziany tłoczkowe do otworów i gwintów,

 • wałeczki pomiarowe do gwintów - komplet,

 • mikrometr do gwintów,

 • promieniomierz od 1-25 - komplet,

 • szczelinomierz komplet,

 • głębokościomierz suwmiarkowy,

 • głębokościomierz mikrometryczny,

 • suwmiarka modułowa,

 • wysokościomierz suwmiarkowy L=400/0,02 mm,

 • kątomierz uniwersalny,

 • kątomierz optyczny,

 • sprawdzian grzebieniowy do gwintów metrycznych i calowych,

 • sprawdzian oczkowy do gwintów,

 • średnicówka mikrometryczna,

 • średnicówka z czujnikiem zegarowym,

 • czujnik zegarowy z podstawą,

 • suwmiarka z dokładnością 0,1, 0,05, 0,02 ,

 • mikrometry 0-25, 25-50, 50-75, 75-100,

 • suwmiarka z odczytem elektronicznym,

 • mikrometr z odczytem elektronicznym,

 • wzorce chropowatości;

 • twardościomierz Brinella,

 • twardościomierz Rockwella,

 • dynamometry,

 • manometry,

 • dyfuzory, dysze,

 • termometry,

 • indykator sprężynowy.

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • tablica poglądowa ukazująca budowę urządzeń noniuszowych i mikrometrycznych,

 • tablica ukazująca zasadę odczytu wskazań przyrządów pomiarowych;

 • symulacje komputerowe działania mechanizmów oraz podzespołów maszyn i urządzeń;

 • modele, przekroje, atrapy maszyn i urządzeń, elementy układów hydraulicznych i pneumatycznych,

 • elementy maszyn i urządzeń,

 • schematy, w tym schematy kinematyczne typowych obrabiarek (tokarki, frezarki, wiertarki, strugarki, przeciągarki, piły, szlifierki),

 • eksponaty typowych elementów maszyn i urządzeń, typowych połączeń oraz różnych mechanizmów,

 • modele i eksponaty: typowych maszyn, obrabiarek i ich głównych zespołów, połączeń rozłącznych i nierozłącznych występujących w maszynach i urządzeniach,

 • modele lub eksponaty typowych maszyn, obrabiarek i urządzeń,

 • modele: prasy hydraulicznej, multiplikatora ciśnienia, akumulatora hydraulicznego,

 • modele turbin,

 • modele pomp,

 • modele wentylatorów,

 • modele podnośników,

 • modele lub schematy różnych typów suwnic i żurawi,

 • modele lub schematy przenośników cięgnowych i bezcięgnowych.

 1. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

 • próbki materiałów konstrukcyjnych (różnych metali i stopów),

 • zestawy gatunków drewna, tworzyw sztucznych,

 • próbki materiałów ogniotrwałych, szkła, materiałów uszczelniających,

 • eksponaty typowych półwyrobów (odkuwki, odlewy, wypraski),

 • próbki różnych powłok ochronnych,

 • materiały i surowce do wykonywania pomiarów,

 • zestaw próbek z materiałów o różnej twardości.

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

 • instrukcje obsługi przyrządów pomiarowych,

 • tablice do odczytu twardości,

 • instrukcje obsługi twardościomierzy.

 • instrukcje stanowiskowe,

 • poradnik mechanika,

 • wybrane normy dotyczące materiałów konstrukcyjnych,

 • tablice wyrobów hutniczych,

 • dokumentacja techniczno-ruchowa obrabiarek,

 • poradniki i katalogi dotyczące materiałów eksploatacyjnych (materiały pędne, materiały smarne),

 • dokumentacje montażowe i obsługowo-naprawcze typowych maszyn i urządzeń,

 • przepisy bhp.

4.2. Stanowisko elektrotechniki i elektroniki 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

 • stoły laboratoryjne (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny, przystosowane do demontażu i montażu: podzespołów, maszyn, urządzeń elektrycznych, układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń.

 • zasilacz stabilizowany napięcia stałego,

 • autotransformator,

 • przewody elektryczne,

 • rezystory suwakowe,

 • dławiki,

 • kondensatory o różnych pojemnościach,

 • różnego rodzaju styczniki, przekaźniki, zabezpieczenia przetężeniowe,

 • transformatory jedno- i trójfazowe,

 • przekładniki prądowe i napięciowe,

 • akumulatory,

 • silniki prądu stałego (bocznikowe i szeregowe),

 • prądnice prądu stałego (samowzbudne i obcowzbudne),

 • silniki prądu przemiennego (klatkowe i pierścieniowe),

 • prądnice synchroniczne,

 • silniki jednofazowe.

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • amperomierze i woltomierze analogowe prądu stałego i zmiennego,

 • omomierze analogowe, cyfrowe,

 • mierniki do pomiaru rezystancji izolacji,

 • mierniki do pomiaru prędkości obrotowej,

 • watomierze,

 • mierniki uniwersalne analogowe i cyfrowe,

 • amperomierze cęgowe prądu stałego i zmiennego,

 • częstotliwościomierze.

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • modele prostych układów elektrycznych,

 • modele różnych silników elektrycznych, indukcyjnych, prądu stałego, jednofazowe, trójfazowe, szeregowe, uniwersalne,

 • schematy i modele instalacji sygnalizacyjnej, alarmowej, sterującej,

 • przykładowe schematy: ideowych, połączeń, montażowych, okablowania, uzwojenia itp.

 1. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

 • próbki różnych materiałów elektrotechnicznych,

 • zestawy rezystorów z możliwością sprawdzenia ich wpływu na zachowanie się obwodu,

 • materiały do produkcji styków (przykłady),

 • przewody i kable elektroenergetyczne,

 • materiały izolacyjne do kabli i przewodów izolowanych, np.: do układania na stałe, do odbiorników ruchomych, specjalne (lotnicze, górnicze, samochodowe itp.), nawojowe,

 • przykłady przewodów i ich oznaczenia,

 • rurki instalacyjne i ich oznaczenia,

 • przykłady elementów elektronicznych, np.: dioda, tranzystor, tyrystor, różne układy scalone i inne.

 1. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

 • komputer (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację pracy układów elektrycznych i elektronicznych z dostępem do Internetu,

 • ploter,

 • drukarka,

 • urządzenie wielofunkcyjne.

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

 • podręczniki zawodowe, poradniki,

 • wzorcowe dokumentacje obwodów prądu stałego, przemiennego, trójfazowe,

 • schematy prostych obwodów elektrycznych (foliogramy), instalacji elektrycznych, alarmowych, sygnalizacyjnych, sterujących (zasada działania, elementy składowe);

 • instrukcje stanowiskowe,

 • instrukcje bhp.

4.3. Stanowisko technologii naprawy i konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

 • stół warsztatowy z imadłami,

 • ściągacze do łożysk i kół zębatych,

 • szczypce do montażu pierścieni osadczych sprężystych,

 • praska montażowa,

 • młotki ślusarskie,

 • szczotki druciane,

 • klucze płaskie, oczkowe, sześciokątne, torx, nasadowe,

 • szczypce uniwersalne,

 • szczypce zaciskowe Morse’a,

 • urządzenie od oczyszczania sprężonym powietrzem,

 • praska do prostowania wałków,

 • narzędzia do nanoszenia powłok ochronnych (pędzle, urządzenie natryskowe).

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • suwmiarki,

 • mikrometry,

 • kątowniki,

 • kątomierze uniwersalne,

 • czujniki zegarowe, dźwigniowe i elektroniczne z podstawką.

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • zespoły i podzespoły maszyn i urządzeń,

 • narzędzia obróbkowe,

 • imadła, uchwyty obrabiarkowe,

 • sprzęt AGD (np. pralka, odkurzacz),

 • eksponaty sposobów zużycia i zniszczenia elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,

 • zespoły wałków, przekładni.

 1. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

 • kliny, wpusty, sworznie, łączniki gwintowe, pierścienie osadcze sprężyste, zabezpieczenia połączeń gwintowych,

 • materiały uszczelniające,

 • łożyska toczne,

 • smary,

 • farby, lakiery.

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

 • poradnik mechanika,

 • przykładowa dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i urządzeń,

 • poradniki i katalogi dotyczące materiałów wykorzystywanych do wykonywania połączeń materiałów,

 • instrukcje stanowiskowe,

 • instrukcje obsługi maszyn,

 • katalogi znormalizowanych części maszyn,

 • podręczniki, katalogi i materiały informacyjne dotyczące zagadnień budowy maszyn, urządzeń i narzędzi oraz demontażu, montażu, weryfikacji części maszyn, konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,

 • filmy dydaktyczne, prezentacje multimedialne dotyczące zagadnień: demontażu i montażu maszyn i urządzeń, mechanizmów, przekładni, narzędzi, urządzeń transportu wewnętrznego, wykonywania konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,

 • instrukcje bhp.
 1. Warsztaty szkolne
 1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

 • komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

 • drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

 • projektor multimedialny,

 • ekran projekcyjny,

 • tablica szkolna biała suchościeralna,

 • tablica flipchart.
 1. Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla pracowni

  1. Stanowisko do obróbki ręcznej materiałów (jedno stanowisko dla jednego ucznia).

  2. Stanowisko obrabiarek konwencjonalnych: tokarki, frezarki, szlifierki (jedno stanowisko dla jednego ucznia).

  3. Stanowisko do wykonywania połączeń elementów (jedno stanowisko dla jednego ucznia).

  4. Stanowisko do obróbki cieplnej i do obróbki plastycznej (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

  5. Stanowisko do demontażu, montażu, obsługi i naprawy podzespołów maszyn (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).
 1. Opis infrastruktury pracowni

 1. usytuowanie stanowiska

Pracownia usytuowana w budynku na kondygnacji nadziemnej.

 1. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

 1. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska;

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

 1. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230V/400V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.


 1. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

4.1. Stanowisko do wykonywania obróbki ręcznej materiałów 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

 • stół ślusarski z imadłem i szufladami narzędziowymi,

 • wiertarka stołowa, szlifierka-ostrzarka, prasa do wyciskania,

 • elektronarzędzia (wiertarka/wkrętak, wyrzynarka),

 • zestaw narzędzi do wykonania operacji ślusarskich: narzędzia traserskie (rysik, punktak, cyrkiel, kątownik), nożyce do blach, młotki, pilniki ślusarskie, wkrętaki ślusarskie, wiertła kręte do stali, klucze płaskie, ściągacz do łożysk uniwersalny, piłka ręczna do metalu z brzeszczotem,

 • nożyce dźwigniowe ręczne do cięcia blach.

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • przyrządy suwmiarkowe, mikrometryczne, czujnikowe,

 • przyrządy do pomiaru kątów,

 • poziomnica liniowa i ramowa,

 • wzorce płaskości i prostoliniowości,

 • wzorce zarysu i skoku gwintu,

 • płytki wzorcowe jakości powierzchni (chropowatości).

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • tablica poglądowa ukazująca prace z zakresu obróbki ręcznej,

 • modele zespołów, podzespołów, części maszyn, mechanizmów - przekładnie zębate, pasowe, łańcuchowe, cierne, mechanizmy prowadnicowe, mechanizmy tłokowo-korbowe, mechanizmy śrubowe, mechanizmy mimośrodowe, mechanizmy krzywkowe, mechanizmy jarzmowe, mechanizmy zapadkowe, pompy tłokowe i rotacyjne, wentylatory, układy smarowania.

 1. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

 • materiały konstrukcyjne: stale niestopowe, stale stopowe, metale nieżelazne i ich stopy,

 • materiały niemetalowe (tworzywa naturalne i sztuczne),

 • materiały eksploatacyjne: oliwa maszynowa, wazelina, smar grafitowy, tkanina bawełniana, papier ścierny, pasta polerska itp.,

 • półfabrykaty do obróbki (kształtowniki, odkuwki, odlewy, profile otwarte i zamknięte o różnych wymiarach, itp.).

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

 • wybrane normy dotyczące materiałów konstrukcyjnych,

 • instrukcje stanowiskowe,

 • katalogi wyrobów hutniczych,

 • literatura z zakresu budowy maszyn i technik wytwarzania,

 • poradnik mechanika,

 • katalogi norm materiałowych i rysunkowych,

 • tabele zestawiające parametry materiałów eksploatacyjnych,

 • tablice tolerancji i pasowań,

 • tablice zestawiające wartości parametrów chropowatości powierzchni po obróbce typowymi metodami,

 • instrukcje bhp przy obróbce ręcznej,

 • instrukcje obsługi maszyn i urządzeń.

 1. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy;

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

 1. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

 • środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

 • gumy izolujące przy urządzeniach elektrycznych,

 • środki ochrony indywidualnej,

 • sprzęt gaśniczy

 • stanowiskowe instrukcje bhp, ochrony ppoż.

4.2. Stanowisko obrabiarek konwencjonalnych: tokarki, frezarki, szlifierki 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji (10 stanowisk)

 • tokarka uniwersalna,

 • frezarka uniwersalne,

 • szlifierka do płaszczyzn,

 • szlifierka ostrzałka,

 • wiertarka stołowa,

 • stół ślusarski z imadłami,

 • imadła maszynowe, stoły obrotowe, podzielnice, podtrzymki tokarskie do ww. obrabiarek,

 • narzędzia do obróbki skrawaniem,

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • przyrządy suwmiarkowe, mikrometryczne, czujnikowe,

 • przyrządy do pomiaru kątów,

 • poziomnica liniowa i ramowa,

 • wzorce płaskości i prostoliniowości,

 • wzorce zarysu i skoku gwintu,

 • płytki wzorcowe jakości powierzchni (chropowatości).

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • filmy ilustrujące obsługę obrabiarek konwencjonalnych.

 1. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

 • materiały konstrukcyjne: stale niestopowe, stale stopowe, metale nieżelazne i ich stopy,

 • materiały niemetalowe (tworzywa naturalne i sztuczne),

 • materiały eksploatacyjne: oliwa maszynowa, wazelina, smar grafitowy, tkanina bawełniana, papier ścierny, pasta polerska itp.,

 • półfabrykaty do obróbki (kształtowniki, odkuwki, odlewy, profile otwarte i zamknięte o różnych wymiarach, itp.).

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

 • wybrane normy dotyczące materiałów konstrukcyjnych,

 • instrukcje stanowiskowe,

 • katalogi wyrobów hutniczych,

 • literatura z zakresu budowy maszyn i technik wytwarzania,

 • poradnik mechanika,

 • katalogi norm materiałowych i rysunkowych,

 • tabele zestawiające parametry materiałów eksploatacyjnych,

 • tablice tolerancji i pasowań,

 • tablice zestawiające wartości parametrów chropowatości powierzchni po obróbce typowymi metodami,

 • instrukcje obsługi maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu stanowiska,

 • dokumentacja techniczno-ruchowa obrabiarek,

 • instrukcje bhp dla poszczególnych stanowisk,

 • katalogi narzędzi.

 1. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

 1. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

 • środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

 • gumy izolujące przy urządzeniach elektrycznych,

 • środki ochrony indywidualnej,

 • sprzęt gaśniczy,

 • stanowiskowe instrukcje bhp, ochrony ppoż.

4.3. Stanowisko do wykonywania połączeń elementów 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

 • stół z blatem ognioodpornym,

 • zgrzewarka elektryczna,

 • urządzenia do spawania gazowego,

 • lutownice różnej mocy,

 • spawarka elektryczna, np. MIG, MAG,

 • butle z gazami technicznymi (tlen, acetylen), palniki do spawania gazowego,

 • narzędzia i przyrządy do wykonywania połączeń nitowanych,

 • praski montażowe,

 • ściski zwornice.

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • przyrządy suwmiarkowe, mikrometryczne, czujnikowe,

 • przyrządy do pomiaru kątów,

 • poziomnica liniowa i ramowa,

 • wzorce płaskości i prostoliniowości,

 • płytki wzorcowe jakości powierzchni (chropowatości).

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • filmy ilustrujące różne techniki spawania, lutowania, zgrzewania, nitowania, klejenia,

 • przekroje palników,

 • próbki różnych połączeń rozłącznych i nierozłącznych.

 1. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

 • materiały do łączenia, np.: blachy cienkie i grube, kształtowniki ze stopów żelaza
  i metali nieżelaznych,

 • materiały do wykonywania połączeń, np.: nity, kleje, luty, topniki, elektrody, druty spawalnicze.

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

 • stanowiskowe instrukcje obsługi maszyn i urządzeń,

 • wybrane normy dotyczące materiałów konstrukcyjnych,

 • poradnik mechanika,

 • katalogi wyrobów hutniczych.

 1. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

 1. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

 • środki ochrony indywidualnej,

 • sprzęt gaśniczy

 • środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

 • stanowiskowe instrukcje bhp, ochrony ppoż.

4.4. Stanowisko do obróbki cieplnej i do obróbki plastycznej 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

 • narzędzia i sprzęt do obróbki cieplnej metali,

 • urządzenia do nagrzewania i chłodzenia,

 • piec hartowniczy,

 • części maszyn,

 • piec elektryczny (lub gazowy),

 • palenisko kowalskie z urządzeniem nawiewowym i wyciągowym,

 • kleszcze kowalskie - komplet,

 • kowadło kowalskie,

 • stół z blatem stalowym i imadłem kowalskim,

 • prasa mimośrodowa lub hydrauliczna,

 • naczynie z wodą (ok. 3 l pojemności),

 • naczynie z olejem (ok. 2 l pojemności),

 • młotki kowalskie od 1 do 5 kg,

 • przecinaki, przebijaki kowalskie (różne wymiary i kształty),

 • szlifierka.

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • przyrządy pomiarowe (suwmiarki, mikromierze, twardościomierze).

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • przekroje urządzeń do nagrzewania i chłodzenia,

 • matryca otwarta lub zamknięta (model).

 1. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

 • materiały i surowce do ćwiczeń,

 • środki chłodzące.

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

 • filmy ilustrujące różne rodzaje obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej,

 • filmy ilustrujące różne rodzaje obróbki plastycznej,

 • tabela barw żaru i nalotowych,

 • poradnik mechanika.

 1. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

 1. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

 • środki ochrony indywidualnej,

 • sprzęt gaśniczy

 • środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

 • stanowiskowe instrukcje bhp, ochrony ppoż.

4.5. Stanowisko do wykonywania pomiarów warsztatowych i weryfikacji części 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

 • stół z płytą pomiarową,

 • podstawki do czujników zegarowych,

 • uchwyty samocentrujące,

 • przyrząd kłowy,

 • imadełka ręczne,

 • trzpienie,

 • pryzmy,

 • płyta do tuszowania MLFa 500 x 500,

 • urządzenie do mycia części,

 • stół ślusarski z imadłem,

 • stojaki do demontażu i montażu podzespołów maszyn,

 • urządzenie do mycia części,

 • zestawy kluczy: płaskie, nasadowe, dynamometryczne, oczkowe, wkrętaki,

 • narzędzia ślusarskie,

 • szczelinomierz, szczypce uniwersalne, prasa śrubowa i dźwigniowa,

 • wiertarki elektryczne, pneumatyczne,

 • tulejki prowadzące, przedłużacze wierteł, rozwiertaki, pogłębiacze,

 • przyrząd śrubowy do wtłaczania,

 • trzpienie do roztłaczania,

 • pryzmy,

 • kliny, wpusty, sworznie, kołki,

 • znormalizowane łączniki gwintowe i podkładki,

 • pierścienie sprężynujące,

 • kołki ustalające,

 • rury i łączniki rurowe,

 • uszczelki,

 • uchwyty samocentrujące,

 • oprawki szybkomocujące,

 • prasa hydrauliczna;

 • ściągacze do łożysk.

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • suwmiarki (również modułowe),

 • mikrometry (zwykłe, talerzykowe, do gwintów),

 • średnicówka mikrometryczna,

 • miernik uniwersalny,

 • komplety płytek wzorcowych,

 • komplet wzorców gwintów,

 • komplet wzorców promieni,

 • komplet wzorców chropowatości,

 • przyrząd (optyczny lub pneumatyczny) do pomiaru chropowatości powierzchni,

 • czujniki zegarowe,

 • kątomierz uniwersalny,

 • kątomierz optyczny,

 • kliny pomiarowe,

 • kulki łożyskowe o różnych średnicach,

 • wałeczki pomiarowe,

 • głębokościomierz mikrometryczny,

 • transametr,

 • szczelinomierz,

 • liniał sinusowy,

 • liniał powierzchniowy,

 • wkładki płaskowalcowe i płaskorównoległe,

 • uchwyty do płytek wzorcowych,

 • podstawka do uchwytu płytek,

 • poziomnice liniowe o działce elementarnej 0,1/1000 i 0,02/1000,

 • poziomnica ramowa o działce elementarnej 0,1/1000,

 • kątownik krawędziowy,

 • nastawne sprawdziany tłoczkowe i szczękowe,

 • płyta pomiarowa z kolumną i zaciskiem.

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • filmy ilustrujące weryfikację części maszyn,

 • modele zespołów, podzespołów, części maszyn, mechanizmów,

 • modele prezentujące efekty niektórych metod naprawy części i zespołów maszyn i urządzeń (np. koła zębatego, zębatki, korpus, połączenia gwintowego, wypustu na wałku wielowypustowym),

 • plansze poglądowe prezentujące poszczególne urządzenia, metody napraw, foliogramy,

 • plansze z podstawowymi zasadami montażu podzespołów maszyn i urządzeń.

 1. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

 • pojemniki do materiałów płynnych,

 • tusz, farba drukarska,

 • wazelina techniczna,

 • ściereczki bawełniane i irchowe,

 • środki myjące i konserwujące,

 • paliwa,

 • oleje, smary,

 • tusz,

 • szczeliwa plastyczne,

 • kleje,

 • środki myjące i umożliwiające demontaż i konserwację elementów maszyn i podzespołów.

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

 • instrukcje obsługi narzędzi i przyrządów pomiarowych i kontrolnych,

 • literatura zawodowa z zakresu miernictwa,

 • instrukcje obsługi maszyn i urządzeń,

 • dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i urządzeń,

 • literatura z zakresu budowy, eksploatacji, diagnostyki i technologii napraw i obsługi maszyn i urządzeń przemysłu maszynowego,

 • katalogi części zamiennych,

 • katalogi norm czasowych czynności naprawczych,

 • wzory dokumentacji stosowanej przy eksploatacji maszyn i urządzeń.

 1. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

 1. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

 • środki ochrony indywidualnej,

 • sprzęt gaśniczy w ilości wynikającej z obowiązujących przepisów,

 • środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

 • stanowiskowe instrukcje bhp, ochrony ppoż.Załącznik

Opis elementów wyposażenia stanowisk dydaktycznych


Nazwa zawodu:

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

Symbol cyfrowy zawodu:

723310


  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna