Standard regulacji dotyczący zasad inwestowania na rachunek własny przez członków organów, pracowników I podmioty powiązane z domem maklerskimPobieranie 30,76 Kb.
Data21.02.2018
Rozmiar30,76 Kb.

Standard regulacji dotyczący zasad inwestowania na rachunek własny przez członków organów, pracowników i podmioty powiązane z domem maklerskim
Dom maklerski powinien podjąć niezbędne kroki gwarantujące, że członkowie jego organów, pracownicy oraz powiązane z nim podmioty będą zawsze działać w najlepszym interesie klienta, tworząc i stosując odpowiednie regulacje wewnętrzne zapewniające uprzywilejowaną pozycję klienta przy realizacji jego transakcji.
Zasady, jakie powinny być zawarte w regulaminie inwestowania wskazanym w art. 40 ust. 2 ,

pkt. 4a i art. 54 ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 z późn. zmianami)
 1. Regulamin inwestowania wskazany w art. 40 ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. 2004 Nr 64, poz. 594), zwany dalej Regulaminem, winien określać zasady postępowania, obowiązujące pracowników oraz członków organów domu maklerskiego, zwanego dalej DM, w zakresie przeprowadzania transakcji w obrocie instrumentami finansowymi na rynku publicznym i niepublicznym na rachunek własny lub innych podmiotów, za wyjątkiem operacji wynikających z wykonywania czynności służbowych.

 2. Regulamin winien obowiązywać również osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej o podobnym charakterze na rzecz DM, jeśli posiadają dostęp do informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową.

 3. Podmioty wskazane w pkt. 1 i 2 zwane są dalej Pracownikami DM

 4. Regulamin winien mieć za zadanie:

 1. zapobieganie wykorzystywaniu informacji poufnych i stanowiących tajemnicę zawodową,

 2. zapewnienie przestrzegania przez Pracowników DM przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących obrotu papierami wartościowymi,

 3. zapobieganie występowaniu konfliktów interesów pomiędzy Pracownikiem DM i DM oraz Pracownikiem DM, DM i klientem,

 4. w przypadku konfliktu interesów, zapewnienie pierwszeństwa interesów klientów DM w zakresie ich operacji na rynku instrumentów finansowych przed interesami Pracowników DM i DM,

 5. zapobieganie uprzywilejowaniu Pracowników DM i DM względem klientów DM

 6. zapewnienie przejrzystości działania Pracowników DM i objęcie tych działań kontrolą.Informacje poufne i stanowiące tajemnicę zawodową


 1. Regulamin winien wskazywać, że Pracownik DM, posiadający informację poufną lub stanowiącą tajemnicę zawodową, zobowiązany jest do jej nie ujawniania oraz takiego jej zabezpieczenia, aby uniemożliwić osobom nieuprawnionym dostęp do tej informacji.

 2. Regulamin winien wskazywać, że obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnej lub stanowiącej tajemnicę zawodową obowiązuje również po ustaniu stosunku pracy, po zaprzestaniu pełnienia funkcji w organach DM oraz po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, o której mowa w pkt. 2 .

 3. Regulamin winien wskazywać, że Pracownicy DM, w przypadku, jeśli są w posiadaniu informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową dotyczących instrumentów finansowych, emitenta instrumentów finansowych, nie mogą nabywać lub zbywać we własnym imieniu tych instrumentów finansowych oraz rekomendować komukolwiek podejmowanie decyzji w zakresie obrotu tymi instrumentami finansowymi. Zasada winna być stosowana bez względu na to, czy dostęp do tych informacji wynikał z tytułu zatrudnienia w DM, czy też z innych okoliczności.

 4. W celu zapobieżenia wykorzystywaniu informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową oraz w celu kontroli przepływu tych informacji DM powinien prowadzić listę restrykcyjną i listę obserwacyjną:

 1. lista obserwacyjna jest poufną, wewnętrzną listą instrumentów finansowych. Wpisu na listę dokonuje się, gdy DM posiada niedostępne publicznie informacje, dotyczące tych instrumentów, ich emitentów lub zleceń i dyspozycji klientów mogące mieć wpływ na ceny tych instrumentów finansowych. Pozwala ona, poprzez stałe monitorowanie transakcji Pracowników DM na kontrolowanie przestrzegania zasad zachowania poufności przez Pracowników DM,

 2. lista restrykcyjna jest przekazaną do wiadomości Pracowników DM listą instrumentów finansowych, którymi obrót przez Pracowników DM jest zabroniony ze względu na konieczność uniknięcia podejrzeń lub w celu uniknięcia wątpliwości co do możliwości powstania uprzywilejowanej pozycji Pracowników DM w stosunku do innych uczestników obrotu.

 1. Regulamin winien określać, że w przypadku powstania konfliktu interesów pomiędzy klientem a DM (jeżeli nie uda się zapobiec jego powstaniu lub go rozwiązać) DM powinien wstrzymać się od świadczenia usługi na rzecz klienta chyba, że po przekazaniu klientowi informacji dotyczącej istoty i zakresu konfliktu interesów, klient wyraził zgodę na świadczenie tej usługi przez DM. Przy ocenie czy istnieje konflikt interesów należy wziąć pod uwagę nie tylko interes DM ale również interesy podmiotów z grupy, do której należy DM.Rachunki Pracowników DM


 1. Regulamin winien określać zasady posiadania rachunków inwestycyjnych przez Pracowników DM, w tym winien określać w szczególności, że:

 1. Pracownik DM może posiadać rachunek, na którym ewidencjonowany jest stan posiadania instrumentów finansowych i rachunek pieniężny wyłącznie w DM,

 2. Pracownik DM posiadający rachunek, na którym ewidencjonowany jest stan posiadania instrumentów finansowych i rachunek pieniężny w innym domu maklerskim jest zobowiązany do jego zamknięcia w terminie 1 miesiąca od dnia podjęcia pracy w DM lub powołania do pełnienia funkcji w organach DM,

 1. Za zgodą DM, Pracownik DM może posiadać rachunek, na którym ewidencjonowany jest stan posiadania instrumentów finansowych i rachunek pieniężny w innym domu maklerskim w szczególności w przypadku:

 • dokonywania zakupu papieru wartościowego w ofercie pierwotnej lub pierwszej ofercie publicznej, jeżeli DM nie uczestniczy w tej ofercie

 • gdy DM nie świadczy usług w danym zakresie

Zgoda DM nie musi być wymagana, jeśli dotyczy to otwarcia rachunku przez pracowników DM typu asset management oraz nabywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. W tym wypadku warunkiem powinno być poinformowanie DM o otwarciu takiego rachunku.

 1. Na żądanie DM, Pracownik DM zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia historii rachunku, na którym ewidencjonowany jest stan posiadania instrumentów finansowych i rachunku pieniężnego prowadzonego w innym domu maklerskim oraz kopii umowy o świadczenie usług brokerskich, kopii zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych, a także anulacji złożonych zleceń.

 1. Pracownik DM może powierzyć domowi maklerskiemu typu asset management swoje aktywa w zarządzanie pod warunkiem, że zasady zwartej umowy wykluczają bieżący wpływ Pracownika DM na podejmowanie decyzji inwestycyjnych przez zarządzającego. O zawarciu umowy Pracownik DM winien poinformować DM

 2. Pracownicy DM są zobowiązani do pisemnego poinformowania DM o:

 • kupnie lub sprzedaży instrumentów finansowych na podstawie umowy cywilnoprawnej,

 • dokonaniu darowizny instrumentów finansowych,

 • nabyciu instrumentów finansowych w drodze darowizny bądź spadku,

 • nabyciu instrumentów finansowych, w ofercie pierwotnej lub w pierwszej ofercie publicznej,

 • o zamknięciu rachunku, na którym ewidencjonowany jest stan posiadania instrumentów finansowych i rachunku pieniężnego w innym domu maklerskim.

 1. Regulamin winien określać zasady udzielania pełnomocnictw Pracownikom DM i udzielania pełnomocnictw przez Pracowników DM, w szczególności winien określać, że:

 1. Pracownicy DM nie mogą być upełnomocnieni do dysponowania rachunkami, na których ewidencjonowany jest stan posiadania instrumentów finansowych i rachunkami pieniężnymi innych osób, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w lit. b) i c),

 2. Pracownik DM może posiadać pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami innych osób, jeżeli jest ono konieczne do prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych,

 3. Pracownikowi DM może być udzielone pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami osób bliskich tj. rodziców, małżonka oraz dzieci. Zasady inwestowania na rachunkach osób bliskich, do których zostało udzielone pełnomocnictwo dla Pracownika DM, winny być identyczne z zasadami inwestowania Pracowników DM. Pełnomocnictwo może być udzielone tylko do rachunków prowadzonych w DM z wyłączeniem sytuacji, gdy pełnomocnictwo do działania na rachunku osoby bliskiej jest udzielane pracownikowi DM typu asset managemet. Pracownik DM informuje DM o posiadanym pełnomocnictwie. Zasady zawarte w pkt. 10c id stosuje się odpowiednio,

 4. Pracownik DM może udzielić pełnomocnictwa do dysponowania swoim rachunkiem. Zasady inwestowania pełnomocnika są identyczne jak zasady inwestowania Pracowników DM. O udzieleniu pełnomocnictwa Pracownik DM winien poinformować DM,

 5. Pracownik DM winien poinformować pełnomocnika o zasadach inwestowania przez Pracowników DM,

 6. Pracownik DM winien odpowiadać za działania swego pełnomocnika jak za własne w zakresie przestrzegania regulaminu. Naruszenie przepisów regulaminu przez pełnomocnika Pracownika DM winno być traktowane jako ich naruszenie przez Pracownika DM.Przeprowadzanie transakcji przez Pracowników DM bądź na ich rachunek


 1. Zasady zawarte w regulaminie powinny zapewnić by Pracownicy DM nie mogli składać zleceń na rachunek własny przed przekazaniem zleceń klientów, na warunkach identycznych lub bardziej korzystnych niż zlecenia klientów.

 2. Zasady zawarte w regulaminie powinny zapewnić by Pracownicy DM nie mogli wykorzystywać informacji dotyczących zleceń klientów lub zleceń na rachunek własny DM, do których mają dostęp, w celu podjęcia korzystnej dla siebie decyzji inwestycyjnej na rachunek własny lub zapewnienia sobie zrealizowania własnego zlecenia.

 3. Regulamin winien określać zasady inwestowania przez Pracowników DM na rynkach regulowanych, na rynku pierwotnym, w pierwszej ofercie publicznej, na rynku niepublicznym oraz poza rynkiem regulowanym. Zasady winny być określone w ten sposób, by składanie zleceń przez Pracowników DM nie kolidowało z przyjmowaniem zleceń i obsługą klientów DM. W tym w szczególności regulamin winien określać:

 1. zasady inwestowania w instrumenty finansowe w przypadku, gdy DM jest jednostką organizacyjną podmiotu emitującego lub podmiotem w grupie kapitałowej emitenta

 2. zasady inwestowania w instrumenty finansowe emitowane przez klientów DM, dla których DM pełni rolę oferującego bądź członka konsorcjum oferującego lub sprzedającego

 3. zasady inwestowania w instrumenty finansowe, których dotyczą umowy zawarte przez DM z emitentami na rynku niepublicznym

 4. zasady inwestowania w instrumenty finansowe rekomendowane przez DM

 5. zasady inwestowania w instrumenty finansowe, co do których DM ma złożone lub realizuje znaczne zlecenie swoich klientów na rynku regulowanym bądź poza rynkiem regulowanym, którego parametry zostały określone w wewnętrznych procedurach DM

 6. zasady inwestowania w instrumenty finansowe, dla których DM pełni funkcje animatora lub podmiotu organizującego rynek

 1. W przypadku określonym w pkt. 14a zasady powinny obejmować obowiązek powstrzymania się Pracowników DM od wszelkich transakcji danym instrumentem finansowym w tym papierem wartościowym oraz instrumentami pochodnymi, dla których ten papier wartościowy jest instrumentem bazowym, w okresach począwszy od dnia zakończenia kwartału do dnia opublikowania raportu kwartalnego. Dotyczy to przypadku, gdy DM jest jednostką organizacyjną podmiotu będącego w publicznym obrocie lub jeden z podmiotów grupy kapitałowej jest spółką publiczną. Powyższe ograniczenia nie muszą dotyczyć papierów dłużnych.

 2. W przypadkach określonych w pkt. od 14b do 14f zasady powinny zawierać obowiązek tworzenia listy restrykcyjnej i określać kryteria wpisu na tę listę instrumentów finansowych bądź emitentów instrumentów finansowych. Można ograniczenia w inwestowaniu w instrumenty finansowe wpisane na listę restrykcyjną lub w instrumenty finansowe emitentów wpisanych na listę restrykcyjną stosować jedynie do pracowników komórek organizacyjnych, które, ze względu na pełnione obowiązki służbowe, są w posiadaniu informacji poufnych bądź informacji stanowiących tajemnicę zawodową. W takim przypadku instrumenty finansowe wpisane na listę restrykcyjną lub instrumenty finansowe emitentów wpisanych na listę restrykcyjną powinny znajdować się na liście obserwacyjnej w celu ustalenia czy nie istnieje niekontrolowany przepływ informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi DM.

 1. W przypadku określonym w pkt. 14b należy uwzględnić sposób przeprowadzenia oferty i zastosować odpowiednie regulacje, gdy sprzedaż przeprowadzona jest na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”.

 2. W przypadku określonym w pkt. 14c wpisu na listę restrykcyjną należy dokonać w dniu podpisania umowy a wykreślenia z listy w dniu rozwiązania bądź wygaśnięcia.

 3. W przypadku określonym w pkt. 14d wpisu na listę restrykcyjną należy dokonać w dniu rozpoczęcia analiz dotyczących danych instrumentów finansowych lub emitenta instrumentów finansowych a wykreślenia z listy w dniu wydania rekomendacji.

 4. W przypadku określonym w pkt. 14e wpisu na listę restrykcyjną należy dokonać w dniu, w którym została przyjęta dyspozycja lub zlecenie klienta a wykreślenia z listy w dniu następnym po realizacji zlecenia lub po anulowaniu zlecenia przez klienta DM

 5. W przypadku określonym w pkt. 14f wpisu na listę restrykcyjną należy dokonać w dniu rozpoczęcia działalności dla danego emitenta bądź instrumentu finansowego a wykreślenia z listy w dniu rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy. W przypadku, gdy DM dopuszcza inwestowanie przez Pracowników DM w papiery wartościowe określone w pkt. 14f należy określić minimalny okres utrzymywania instrumentów finansowych na rachunku inwestycyjnym Pracownika DM.

 6. Zasady określone powyżej dla instrumentów finansowych dotyczyć powinny również instrumentów pochodnych, dla których dany instrument finansowy jest instrumentem bazowym.

 7. Ograniczenia w obrocie instrumentami finansowymi wpisanymi na listę restrykcyjną nie powinny dotyczyć:

 • nabywania w drodze spadkobrania

 • nabywania w drodze darowizny

 • wykonywania przysługujących wszystkim akcjonariuszom prawa poboru nowej emisji

Sprzedaż instrumentów finansowych, które Pracownik DM nabył przed ich wpisaniem na listę restrykcyjną, powinna być możliwa za zgodą DM, jeśli istnieje możliwość, że miał dostęp do informacji poufnych. Jeśli Pracownik DM nie miał dostępu do informacji poufnych, sprzedaż powinna być możliwa w określonym w regulaminie terminie, zaś po jego upływie za zgodą DM.

 1. Regulamin winien określać zasady postępowania Pracowników DM zatrudnionych w komórkach DM świadczących usługi na rynku niepublicznym. W tym w szczególności regulamin winien zawierać:

 1. Obowiązek poinformowania przez Pracownika DM o posiadaniu instrumentów finansowych spółki niepublicznej, dla której DM świadczy usługi lub przygotowuje ofertę.

 2. Zakaz inwestowania przez Pracownika DM w instrumenty finansowe spółki niepublicznej bez zgody DM

 3. W przypadku, gdy Pracownik DM posiadający instrumenty finansowe spółki niepublicznej jest zaangażowany w proces ustalania ceny nowej emisji tej spółki decyzja o ustaleniu ceny musi być zatwierdzona przez członka zarządu DM, nie posiadającego tych instrumentów finansowych.

 4. Pracownik DM posiadający instrumenty finansowe spółki niepublicznej powinien być wyłączony z procesu decyzyjnego w przypadku, gdy DM zamierza nabyć lub zbyć te instrumenty finansowe albo objąć nową emisję
 1. Regulamin powinien określać sankcje za naruszenie określonych w nim zasad.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna