Stacja paliw płynnychPobieranie 1,62 Mb.
Strona8/12
Data16.02.2018
Rozmiar1,62 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

4.7.10. Harmonogram realizacji Programu w zakresie ochrony przyrody


Lp.

Kluczowe działania, które należy wykonać w celu osiągnięcia oczekiwanych rezultatów

Od kiedy

Do kiedy

Szacowany

budżet

[w tys.PLN]

Źródła

finansowania

Partnerzy

1

2

3

4

5

6

7

1.

Prowadzenie prac pielęgnacyjnych istniejących zasobów przyrodniczych objętych ochroną prawną

2004

2015

100


Środki własne, dotacje, kredyty z funduszy UE i Krajowych

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Fundusze PPP

Organizacje ekologiczne


2.

Realizacja rekreacyjnych ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych i ścieżek rowerowych na terenie Gminy – ujednolicenie tras, nazewnictwa i ich oznakowania

2004

2015

50


Środki własne, dotacje, kredyty z funduszy UE i Krajowych

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Fundusze PPP

Organizacje ekologiczne


3.

Objęcie ochroną przyrodniczą – (jako użytki ekologiczne) terenów dolin Żylicy i potoków, płynących w głębokich wąwozach, o łącznej powierzchni terenu 30,6 ha (10 obszarów)

2007

2015

40


Środki własne, dotacje, kredyty z funduszy UE i Krajowych

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Fundusze PPP

Organizacje ekologiczne


4.

Ukształtowanie ciągów zieleni izolacyjno-osłonowej wzdłuż istniejących i projektowanych ciągów komunikacyjnych

2007

2015

40

Środki własne, dotacje, kredyty z funduszy UE i Krajowych

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Fundusze PPP

Organizacje ekologiczne


5.

Wykonanie pasów izolacyjnych zieleni, wzdłuż tras narciarskich, wyciągów narciarskich, obiektów rekreacyjnych w rejonie masywu Skrzycznego

2007

2015

80

Środki własne, dotacje, kredyty z funduszy UE i Krajowych

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Fundusze PPP

Organizacje ekologiczne

1

2

3

4

5

6

7

6.

Prowadzenie prac pielęgnacyjnych gminnych kompleksów leśnych

2004

2015

50

Środki własne, dotacje, kredyty z funduszy UE i Krajowych

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej,

Nadleśnictwo Lasów Państwowych

7.

Tworzenie sieci zadrzewień i zakrzaczeń w terenach zdegradowanych

2004

2015

50

Środki własne, dotacje, kredyty z funduszy UE i Krajowych

Starostwo Powiatowe

Organizacje ekologiczne i

Fundusze PPP


8.

Realizacja platform widokowych w obrębie ekspozycji atrakcyjnych krajobrazowo, tj.: panoram i punktów widokowych na grzbietach i polanach pasm górskich (ok. 5 szt.)

2007

2015

50


Środki własne, dotacje, kredyty z funduszy UE i Krajowych

Starostwo Powiatowe

Organizacje ekologiczne i

Fundusze PPP

RAZEM (1-8):

460
4.7.11. Wnioski
Korzystne uwarunkowania w realizacji programu ochrony przyrody i leśnictwa na terenie Gminy Szczyrk, to:

* Pełne i szczegółowe rozpoznanie walorów przyrodniczo-krajobrazowo-kulturowych Gminy (waloryzacja przyrodnicza, programy rewaloryzacyjne obiektów zabytkowych, program ochrony przyrody nadleśnictwa Bielsko-Biała).

* Dogodna komunikacja dla mieszkańców aglomeracji śląskiej i bielskiej – jako potencjał do rozwoju różnych form rekreacji i wypoczynku.

* Potencjalne możliwości rozwoju różnych form rekreacji, sportu i turystyki (w tym również - agroturystyki).

* Zaangażowanie Gminy w pozyskiwanie środków finansowych na zadania pozainwestycyjne z zakresu ochrony przyrody.
Ograniczenia w realizacji w/w programu („elementy ryzyka”):

* Niski poziom świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, w tym znajomości proekologicznych programów rolno-środowiskowych i innych, łączących zasady ekonomii z działaniami „przyjaznymi” dla środowiska,

* Brak poważnych lokalnych partnerów w ochronie przyrody – organizacji i stowarzyszeń ekologicznych

* Silne przemieszanie terenów użytkowych przyrodniczo i zurbanizowanych oraz zakłócenia ciągłości dolin i potoków.


4.8. Ochrona przed powodzią
4.8.1. Charakterystyka i ocena aktualnego stanu
Ukształtowanie terenu miasta Szczyrk sprzyja powstawaniu zagrożenia powodziowego, szczególnie w okresach obfitych opadów. Kształt terenu oraz warunki klimatyczne mają wielki wpływ na specyficzne warunki hydrologiczne w zlewni rzeki Żylicy, która jest największym ciekiem wodnym na terenie miasta. Zabudowa zasadniczo zlokalizowana jest wzdłuż tej rzeki i jej dopływów – głównie potoków Biła i Dunacie. Niewielka część zabudowy miasta położona jest na stokach Skalistego. Teren ten odwadniany jest przez potok Graniczny.
Długość Żylicy w Szczyrku wynosi 9,5 km, natomiast średnia szerokość zlewni wynosi 3,5 km. Według opracowania pt. „Ekspertyza hydrologiczna zagrożeń powodziowych na obszarze miasta Szczyrk” wykonanego przez Towarzystwo Urbanistów Polskich – Zakład Planowania Przestrzennego w Katowicach, obwód zlewni Żylicy w Szczyrku określono na 27,7 km, długość zlewni 9,9 km, średnia wysokość zlewni w mieście wynosi 868,5 m npm. Średnie roczne opady notowane w Szczyrku na przestrzeni lat 1961- 1975 wahały się na poziomie od 947 mm do 1753 mm. Najwyższe miesięczne sumy opadów występują tu w lipcu i w grudniu a najniższe w listopadzie.
Studium hydrologiczne zlewni Żylicy z 1990 r. wykazało, że najwyższe odpływy jednostkowe występują w trzech zlewniach: odcinka źródłowego Żylicy, zlewni potoku Malinów oraz zlewni potoku Czyrna (Spaleniec). Średni roczny odpływ w zlewni Żylicy wynosi 24,8 dm3/s km2. Wartość średniego rocznego odpływu jednostkowego jest zmienna i waha się od 18,2 dm3/s km2 w roku suchym, do 30,3 dm3/s km2 w roku mokrym. Najniższe wartości odpływów jednostkowych zarówno minimalne jak i średnie i maksymalne wykazuje zlewnia potoku Biła.

Średni jednostkowy odpływ tej zlewni wynosi 15,3 dm3/s km2.

Wystąpienie w korytach cieków stanów powodziowych związane jest w głównej mierze z opadami atmosferycznymi w zlewni cieku.

Regulacja potoków i rzek na terenie Gminy Szczyrk należy do RZGW lub innych właścicieli wód.

Część wody opadowej, zanim osiągnie powierzchnię ziemi zatrzymywana jest na suchych powierzchniach środowiska. Część wody zużywana jest na zwilżanie gruntu, część trafia do wód powierzchniowych. Od wielkości retencji sieci hydrograficznej w chwili wystąpienia opadów i wielkości strat wody na intercepcję szaty roślinnej i zwilżanie pokrycia terenu zależy, czy nastąpi wzrost retencji warstwy powierzchniowej gleby, czy też wytworzy się spływ powierzchniowy.

Spływowi powierzchniowemu sprzyjają również: przesuszenie gleby, przemarznięcie gleby przed utworzeniem się pokrywy śnieżnej oraz rodzaj pokrycia powierzchni terenu.

Roślinność wpływa na porowatość gleby, ułatwiając wsiąkanie wody opadowej w głąb oraz zatrzymuje część wody opadowej, a zwiększając tarcie powoduje zmniejszenie prędkości wody spływającej po stoku. Na stokach zalesionych spływ jest bardzo mały, na stokach zadarnionych, a zwłaszcza zajętych przez grunty orne spływ jest duży. Czas trwania deszczu ma znaczenie w formowaniu się spływu powierzchniowego jedynie wówczas, gdy natężenie deszczu jest mniejsze od przepuszczalności gleby.

W zależności od zasilania rzeka prowadzi różne ilości wody. Miarą zmienności są stany wody. Napełnienie koryta cieku (stan wody) zależy od natężenia przepływu.

Dla ochrony przed powodzią istotna jest m.in. rejestracja przepływów maksymalnych.

W okresie roku wielkość przepływu ulega zmianom. Wyróżnia się okresy wysokich stanów wód (wezbrań) oraz okresy niskich stanów (niżówki). Rozróżnia się następujące typu wezbrań:

- opadowo-nawalne powodowane gwałtownymi ulewami letnimi, opadowo-rozlewne stanowiące wynik opadów ciągłych, zatorowo-lodowe towarzyszące roztopom, zatorowo-śryżowe będące wynikiem zatykania przekroju rzeki przez śryż i lód denny. Z okresem wezbrań wiąże się pojęcie stanu alarmowego wody w danym przekroju wodowskazowym. Zazwyczaj stan ten znajduje się w pobliżu wody brzegowej lub nieco poniżej zwyczajnej wielkiej wody. Z chwilą ogłoszenia tego stanu rozpoczyna się akcja ochrony przeciwpowodziowej. Z akcją przeciwpowodziową związany jest także stan ostrzegawczy wody. Znajduje się on poniżej stanu alarmowego. Rejestracja tego stanu powoduje uruchomienie wstępnych działań w komitetach przeciwpowodziowych. Wojewódzki Komitet Przeciwpowodziowy w Bielsku-Białej ustali dla jedynego wodowskazu w zlewni Żylicy zlokalizowanego w Łodygowicach, poziom stanu ostrzegawczego 540, poziom stanu alarmowego 580, przy poziomie 0 wodowskazu 367,67 m. npm.

W dokumentacji UW w Bielsku-Białej „Wykaz miejsc zagrożeń rejonu bielskiego według stanu na 15.XI.1997” na terenie Szczyrku wyznaczono miejsca zagrożone, wymagające zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Są to m.in.: • skrzydła i przyczółki mostu na Żylicy w rejonie pętli autobusowej przy ul. Salmopolskiej

 • mur oporowy na brzegu Żylicy (w rejonie posesji przy ul. Salmopolskiej 101),

 • brzegi Żylicy w rejonie ul. Zawodzie,

 • czasza zapory przeciwrumowiskowej powyżej mostu przy ul. Widokowej,

 • brzegi Żylicy na odcinku od mostu przy ul. Leśnej do ujścia potoku Biła,

 • dno Żylicy poniżej ujęcia wody,

 • dno i brzegi Żylicy w rejonie mostu przy ul. Granicznej („Mnich”),

 • brzeg Żylicy przy drodze krajowej poniżej mostu „Mnich”,

 • przyczółki mostu na Żylicy przy ul. Bratków,

 • dno potoku Dunacie – za progiem,

 • dno i brzeg potoku Biła w rejonie DW „Smrek”,

 • bieg potoku Więzik w rejonie ul. Sportowej.


4.8.2. Cele i kierunki działań do 2015 roku
Miejsca zagrożenia są stopniowo zabezpieczane przez użytkowników cieków. Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w swoim programie zabezpieczeń stara się wprowadzić proekologiczną, biologiczną zabudowę cieków – unikanie betonowania koryta. Metody te wymagają zabezpieczenia szerokiego koryta, ale oprócz korzyści wynikających z intensyfikacji procesów samooczyszczania wody w korycie, stworzenia organizmom wodnym środowiska pozwalającego na bytowanie w warunkach zbliżonych do naturalnych, umożliwiają retencję w korycie większej masy wody, a tym samym spłaszczenie kumulacji fali powodziowej oraz, przy prawidłowej korekcie progowej, pozwalają na zmniejszenie szybkości spływu wód i występowanie erozji.
Korzystnym jest prowadzenie zabiegów mających na celu usunięcie z czasz zapór przeciwpowodziowych nagromadzonych tam nanosów. Zabiegi te powinny zwiększyć retencję wody w korycie cieków. Dalsze zwiększenie retencji przeciwpowodziowej wiąże się z projektowaną dla zabezpieczenia dostaw wody, budową małych zbiorników na potokach: Malinów, Czyrna, Biła i na Żylicy powyżej ujęcia oraz pogłębienia czaszy zbiornika przy ujęciu „Aqua” S.A.
W przypadkach pojawiania się stanów nadzwyczajnych zaleca się skierowanie nadmiaru wód na rezerwowe tereny „suchych zbiorników przeciwpowodziowych”.

Tereny te w warunkach normalnych przepływów w korycie cieków mogą być wykorzystywane jako tereny rekreacyjne, pastwiska lub tereny parkingów. Jednak w przypadku miasta Szczyrk gęsta zabudowa ciągnąca się wzdłuż środkowego i dolnego biegu Żylicy utrudnia możliwość lokalizacji tego rodzaju zbiorników o większej objętości zatrymywanej wody.


Proponowane są następujące lokalizacje „suchych zbiorników”:

 • przy ujściu potoku Malinów,

 • na Żylicy poniżej DW „Gronie” oraz poniżej ulicy Widokowej,

 • na Biłej powyżej skoczni oraz w rejonie końcowego przystanku autobusowego.

Założenia projektowe budowy i szczegółowej lokalizacji „suchych zbiorników” w rachunku strat – korzyści winny uwzględniać również konieczność zabezpieczenia pozostałych w czasie projektowanego „suchego zbiornika” budowli przed skutkami krótkotrwałego zalania terenu. Należy przewidzieć rezerwowe ciągi komunikacyjne w przypadku zalania dróg na terenach „suchych zbiorników”. Budowa „suchych zbiorników” mogłaby załagodzić skutki wezbrań dla większości mieszkańców niżej położonych budynków w centrum i dolnej części Szczyrku. Włączenie zbiorników w system ochrony przeciwpowodziowej wymaga budowy sieci alarmowej z połączeniem rejestracji, dodatkowo wykonywanych na terenie miasta wodowskazów, bezpośrednio z miejskim komitetem przeciwpowodziowym.


Dla celów powierzchniowych w projekcie Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego miasta Szczyrk, przewidziano strefę potencjalnego zagrożenia powodziowego, dla której ustalono:

 • w strefie 15 m. od linii brzegowej cieku – zakaz budowy,

 • przeznaczenie terenów na tereny otwarte, np. łąki i pastwiska, tereny rekreacyjne,

 • zakaz ograniczania swobodnego przepływu mas powietrza,

 • dostosowanie i zabezpieczenie istniejącej zabudowy przed skutkami powodzi,

 • lokalizacja nowych dróg jest dozwolona pod warunkiem zminimalizowania koncentracji przepływu wody,

 • strefę ochrony obudowy biologicznej i obsługi technicznej cieku w której zakazuje się naruszania struktury okrywy roślinnej i naturalnie ukształtowanych koryt potoków i rzek,

 • obowiązek dostosowania i utrzymywania pełnej przepustowości cieku.

Generalnie polityka ochrony przeciwpowodziowej Gminy Szczyrk powinna polegać na: • przeciwdziałaniu erozji wysoko położonych zboczy górskich przez zakaz zabudowy

 • przeciwdziałaniu wylesieniom, zwłaszcza w rejonie regla górnego,

 • zalesianiu odłogowanych terenów rolnych o niskich klasach bonitacyjnych – V-VI,

 • budowie małych retencyjnych zbiorników wodnych o pojemności 500-1000 m3 na potokach Biłka, Czyrna, Malinów

 • regulacji potoków Biłka i Wilczy

 • budowie dużego nowego wodnego zbiornika wstępnego (przed ujęciem) pełniącego również funkcje przeciwpowodziowe i przeciwrumoszowe

 • budowie murków oporowych zabezpieczających osuwiska.


4.8.3. Mechanizmy prawno-ekonomiczne
Podstawowym aktem prawnym regulującym sprawy w dziedzinie gospodarki wodnej jest ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo Wodne.

Ustawa reguluje gospodarowanie wodami, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie wodami.

Wody podlegają ochronie niezależnie od tego, czyją stanowią własność.

Ochrona wód polega w szczególności na:

1. Unikaniu, eliminacji i ograniczaniu zanieczyszczenia wód, w szczególności zanieczyszczeniami substancjami szkodliwymi dla środowiska wodnego.
Zapobieganiu niekorzystnym zmianom naturalnych przepływów wody albo naturalnych poziomów zwierciadła wody.
W zakresie ochrony przed powodzią obowiązek ten ciąży na organach administracji rządowej i samorządowej (art. 81).
Analiza formalno-prawna działań związanych z ochroną przeciwpowodziową jest pochodna analizy formalno-prawnej z zakresu poprawy gospodarki wodno-ściekowej, przedstawionej w pkc. 4.1.5. niniejszego Programu.

4.8.4. Harmonogram realizacji Programu w zakresie ochrony powodziowejLp.

Kluczowe działania, które należy wykonać w celu osiągnięcia oczekiwanych rezultatów

Od kiedy

Do kiedy

Szacowany

budżet

[w tys.PLN]

Źródła

finansowania

Partnerzy

1

2

3

4

5

6

7

1.

Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym urządzeń wodnych, mających wpływ na ochronę przeciwpowodziową terenów Gminy

2004

2015

100


Środki własne, dotacje i kredyty z funduszy krajowych

Starostwo Powiatowe w Bielsku.

Fundusze PPP2.

Regulacja potoków i budowa zbiorników wodnych o poj. 500 – 1000 m3 na potokach Biła, Czyrna i Malinów

2004

2015

-


Środki własne, dotacje i kredyty z funduszy krajowych

Starostwo Powiatowe w Bielsku.

Fundusze PPP3.

Budowa suchych zbiorników przeciwpowodziowych2007

2015

-


Środki własne, dotacje i kredyty z funduszy krajowych

Starostwo Powiatowe w Bielsku.

Fundusze PPP


RAZEM:100
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna