Stacja paliw płynnychPobieranie 1,62 Mb.
Strona7/12
Data16.02.2018
Rozmiar1,62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


4.6.7. Harmonogram realizacji Programu w zakresie ochrony przed promieniowaniem niejonizującymLp.

Kluczowe działania, które należy wykonać w celu osiągnięcia oczekiwanych rezultatów

Od kiedy

Do kiedy

Szacowany

budżet

[w tys.PLN]

Źródła

finansowania

Partnerzy

1

2

3

4

5

6

7

1.

Rozeznanie skali zagrożenia promieniowaniem niejonizującym, poprzez wykonanie badań zagrożenia promieniowaniem niejonizującym

2004

2006

5


Środki własne, dotacje, kredyty z funduszy krajowych

Urząd Gminy

BeskidzkaEnergetyka S.A.

Telekomunikacja

Polska SA2.

Kontrola i ograniczanie emisji niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego do środowiska

2004

2015

50


Środki własne, dotacje, kredyty z funduszy krajowych

Urząd Gminy

BeskidzkaEnergetyka S.A.

Telekomunikacja

Polska SA3.

Opracowanie wspólnego programu ochrony przed promieniowaniem niejonizującym z Wojewódzkim Inspektoratem Środowiska

2008

2015

20


Środki własne Gminy, zakładów pracy, kredyty z funduszy krajowych

Urząd Gminy

i WIOŚ


w Katowicach
RAZEM:

754.6.8. Wnioski
Ochrona środowiska przed szkodliwym działaniem pól elektromagnetycznych, polega na ograniczeniu promieniowania niejonizującego do wartości niższych lub równych poziomom dopuszczalnym, które określone zostały polskimi przepisami prawnymi.
Niezwykle ważne jest, aby w miejscach zabudowy mieszkalnej oraz na terenach gdzie zlokalizowane są żłobki, przedszkola i szkoły, wartości składowej elektrycznej nie przekraczały 1 kV/m., natomiast składowej magnetycznej – 80 A/m.

Zapewnianie jak najlepszej ochrony zdrowia ludzi i środowiska można uzyskać poprzez:

1. Utrzymywanie dopuszczalnych poziomów promieniowania niejonizującego, szczególnie na obszarach zabudowań mieszkalnych, oraz na terenach na których znajdują się żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, itp. – poziom promieniowania na tym terenie nie może przekroczyć wartości 1 kV/m.

2. Systematyczne kontrolowanie poziomu promieniowania elektromagnetycznego szczególnie na obszarach zabudowy mieszkalnej jak i tam gdzie zlokalizowane są żłobki, przedszkola, szkoły, itp.


W celu kontrolowania i ograniczenia niekorzystnego oddziaływania elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, należy:

1. Stworzyć system monitoringu środowiska Gminy ze względu na szkodliwe oddziaływanie pól elektromagnetycznych.

2. Przeprowadzać okresowe badania, w celu rozeznania aktualnego oddziaływania pól elektromagnetycznych na środowisko.

3. Zwracać szczególną uwagę na lokalizację zabudowań mieszkalnych, żłobków, przedszkoli, szkół, itp. – na terenie lokalizacji powyższych budynków, poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego nie może być przekroczony.

4. Przyszłe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy, opracowywać ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń spowodowanych promieniowaniem niejonizującym.

5. Preferować mało konfliktowe lokalizacje źródeł promieniowania niejonizującego.


4.7. Ochrona przyrody
Analizowany obszar położony jest w obrębie ustanowionego w 1998 r. Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego (i jego otuliny), którego podstawowym celem jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnianie szczególnych wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych w warunkach racjonalnego gospodarowania – zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego. Z „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk” wynika, że ochrona prawna Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego na terenie Miasta Szczyrk obejmuje ok. 70% obszaru.
4.7.1. Szata roślinna i świat zwierzęcy
Roślinność

Roślinność Szczyrku występuje w formie charakterystycznej dla obszarów górskich pięter roślinnych. Od koryta rzeki Żylicy do szczytu Skrzycznego można tu wyróżnić następujące piętra roślinne: • piętro „pagórka” (od 500 m. npm),

 • piętro „regla dolnego” (od 500 do 1150 m. npm),

 • piętro „regla górnego” (powyżej 1150 m. npm).

W Szczyrku lasy stanowią 67,93% powierzchni. W strukturze drzewostanu dominuje świerk zajmujący 72% powierzchni leśnych, dalsze 17% przypada na drzewostany bukowe występujące w postaci jednolitej lub mieszanej z jodłą i świerkiem, a 11% obszarów leśnych porastają: jodła, brzoza i grab. W Szczyrku licznie występują: żywiec cebulkowy, marzanka wonna, wilczomlecz, migdałolistny, żarnowiec miotlasty, dziewięćsił bezłodygowy.


Tereny rolne zajmują ok. 25,05 % miasta. Zainwestowane tereny obejmują łącznie 4,6% powierzchni.
Zieleń miejska

Na terenie Szczyrku brak jest terenów zieleni urządzonej – parków, skwerów, pasów zieleni, itp. Jedynie w rejonie ul. Myśliwskiej zlokalizowany jest Park „Zwierzyniec” (pow. ok. 0,5 ha). W większości stanowi on własność prywatną.


Świat zwierząt

Występująca na terenie Szczyrku zwierzyna jest stosunkowo szeroko reprezentowana. Występują tu sarny, dziki, zające, bażanty, lisy, borsuki i kuny. W leśnictwie Salmopol pojawiają się wilki i niedźwiedzie, które przechodzą ze Słowacji. Występujące w lasach Szczyrku jelenie nie posiadają naturalnego wroga, co spowodowało, iż ich popularyzacja wzrosła i czyni znaczne szkody.

Z ptaków można tu spotkać: puszczyka, sowę uszatkę, myszołowa, czarnego dzięcioła, szczygła, drozda obrożnego, jarząbki i jastrzębie. Nad brzegiem Żylicy żyje chroniony ptak z rzędu wróblowatych – pluszcz.

Na nasłonecznionych zboczach gór spotyka się padalca, zaskrońca, żmiję i salamandrę plamistą.

W Żylicy i jej dopływach występują ryby typowe dla potoków górskich o czystej wodzie i bystrym nurcie – pstrągi i lipienie. Z uwagi na okresowe susze obserwuje się znaczne zmniejszenie ilości pstrągów.
4.7.2. Zasoby przyrodnicze objęte ochroną prawną.
Na terenie miasta Szczyrk występują zróżnicowane elementy zasobów przyrodniczych objęte ochroną prawną lub też posiadające walory, które pozwalają wnioskować o ich objęcie ochroną.

Do wartości przyrodniczych prawnie chronionych w Szczyrku należą: • 2 drzewa i 4 jaskinie objęte ochroną decyzją Wojewody Bielskiego – jako pomniki przyrody na mocy ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 r. (Dz.U. nr 114 poz. 492 z późniejszymi zmianami)

 • tereny Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego obejmujące w mieście Szczyrk 31,7460 km2 wraz z otuliną obejmującą 7,324 km2 (pozostałe tereny miasta) utworzonego Rozporządzeniem Nr 10/98 z dnia 16 czerwca 1998 r. Wojewody Bielskiego na mocy ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 r.

 • lasy ochronne (wszystkie lasy na terenie miasta o pow. 2011,95 ha) objęte ochroną prawną w oparciu art. 15 i 16 pkt 1 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r.

 • Leśny Kompleks Promocyjny objęty ochroną prawną na podstawie ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. art. 13b

(lasy Nadleśnictwa Bielskiego, w tym wszystkie lasy na terenie Szczyrku o pow. 2011,95ha).

Charakterystykę w/w obszarów i obiektów prawnie chronionych, ze względu na wartości przyrodnicze podano poniżej.


4.7.2.1. Pomniki przyrody
Obiekty prawnie chronione w oparciu o ustawę o ochronie przyrody

z dnia 16 października 1991 roku (Dz.U. Nr 114 poz. 492 z późniejszymi zmianami)


Lp.

Nr rejestru

Obiekt

Decyzja

Własność

i adres

1.

297

Lipa o obwodzie 390 cm i wysokości 20 m., wiek 300 lat – rosnąca na stoku wzniesienia Skrzycznego, w rejonie 1-go skrzyżowania szlaku turystycznego (niebieskiego) z trasą kolejki linowej, przy szlaku turystycznym w odległości ok. 50 m. w linii prostopadłej do osi kolejki linowej, na terenie pastwiska stanowiącego własność Pana Józefa Koniara, w pobliżu Bacówki Pani Cecylii Fabia.

Decyzja Wojewody Bielskiego z dnia 31.12.1984 r. Nr 253/84

Józef Konior

Szczyrk, ul. Skośna 742.

298

Jodła o obwodzie 330 cm i wysokości 16 m., w wieku około 300 lat.

Rosnąca na stoku wzniesienia Skrzycznego, w rejonie 1-go skrzyżowania szlaku turystycznego (niebieskiego) z trasą kolejki linowej, w odległości 40 m. od szlaku turystycznego skręcającego w lewo w miejscu położenia lipy – pomnika przyrody, na terenie przy bacówce Pani Cecylii Fabia


Decyzja Wojewody Bielskiego z dnia 31.12.1984 r.

Nr 253/84

Cecylia Fabia

Szczyrk, ul. Topolowa 2


Formy ochrony:

Zakazuje się: ścinania, wykopywania i podpalania drzew, obcinania i obłamywania gałęzi oraz jakiegokolwiek niszczenia drzew, niszczenia gleby i użytkowania terenu na składowiska, budowle, itp. w promieniu 5 m od drzewa.

3.

350

Jaskinia Pajęcza, położona w Szczyrku na wysokości ok. 1075 m. npm na płd.-wsch. Stokach Skrzycznego, na płd.-zach.

Od Hali Jaworzyna przy drodze leśnej ok. 500 m. na prawo od trasy wyciągu krzesełkowego, obok wielkiego głazu.Rozporządzenie Nr 1/93 Wojewody Bielskiego z dnia 23 kwietnia 1993r.
4.

351

Jaskinia w Jaworzynie, położona na wysokości 1030 m. npm, na płn.-zach. stokach Skrzycznego, poniżej Hali Jaworzyna, na wschód od szlaku niebieskiego (150 m. od skraju hali) w obrębie rozległego głazowiska z zapadliskami w pobliżu trasy zjazdowej.

Rozporządzenie Nr 1/93 Wojewody Bielskiego z dnia 23 kwietnia 1993r.


Lp.

Nr rejestru

Obiekt

Decyzja

Własność

i adres

5.

355

Jaskinia u Jakubca położona w Szczyrku – Biłej na wysokości ok. 840 m. npm, na płd.-wsch. stokach Magury Górki, w obejściu starego budynku mieszkalnego nr 158 (obok okazały nowy budynek nr 159) w odległości ok. 40 min. od DW „Klimczok” w Szczyrku – Biłej w górę.


Rozporządzenie Nr 1/93 Wojewody Bielskiego z dnia 23 kwietnia 1993r.

Własność

Pana Jakubca6.

279

Jaskinia Skalna zwana „Lodową” położona około 40 m. nad poziomem potoku Żylica w rejonie zapory wodnej (ujęcie wody) w Szczyrku, na działce leśnej nr 5954

Decyzja Wojewo-dy Bielskiego z dnia 2.12.1980 r. RLS-op-7141p/6 /80

Józef Pilarz

Szczyrk,


ul. Olimpijska 413

7.

280

Jaskinia skalna znajdująca się na zboczu wzniesienia Trzy Kopce w granicach administracyjnych miasta Szczyrk, na obszarze leśnym Nadleśnictwa Bielsko, obręb Szczyrk, oddz. 107a, ok. 200 m. od szlaku turystycznego (czerwony) w Przełęczy Karkoszczonka i Klimczoka.


Decyzja Wojewo-dy Bielskiego z dnia 2.12.1980 r. RLS-op-7141p/6 /80
Formy ochrony:

Zakazuje się: niszczenia i dokonywania zmian dotychczasowego sposobu użytkowania terenu w promieniu 100 m., od otworu wejściowego do jaskini, zanieczyszczenia i niszczenia wnętrza jaskini, a w szczególności uszkadzania skał, rycia, malowania napisów, znakowania, rozkopywania wejścia do jaskini i zanieczyszczenia jej otoczenia.

4.7.2.2. Parki krajobrazowe

Obiekty prawnie chronione w oparciu o art. 13 i 24 ustawy

o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 roku

(Dz.U. Nr 114 poz. 492 z późniejszymi zmianami)


Lp.

Nr rejestru

Obiekt

Decyzja

Własność

i adres

1.

A

Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego

- strefa parku -Rozporządzenie Wojewody Bielskiego Nr 10/98 z dnia 16 czerwca 1998 r.

31,7460 km2

(w obszarze

Szczyrku)


2.

B

Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego

- otulina -Rozporządzenie Wojewody Bielskiego Nr 10/98 z dnia 16 czerwca 1998 r.

7,324 km2

(w obszarze Szczyrku)Formy ochrony:

W celu zapewniania warunków dla właściwych form ochrony i kształtowania środowiska, przy równoczesnym rozwoju funkcji dydaktyczno-naukowych, turystycznych i rekreacyjnych, na terenie Parku i jego otuliny obowiązuje stosowanie następujących ogólnych zasad i kierunków działania:

1. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego

2. Ochrona środowiska i krajobrazu przed:


 • zakłóceniem stosunków wodnych

 • degradacją gleb i szaty roślinnej

 • zanieczyszczeniami powietrza

 • zakłóceniami harmonii w krajobrazie

3. Czynna ochrona środowiska poprzez:

 • likwidację lub ograniczenie na terenie Parku działalności gospodarczej szkodliwej dla środowiska

 • prawidłową politykę przestrzenną

 • utrzymanie, odnawianie i wzbogacanie zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych

4. Prowadzenie gospodarki rolnej, leśnej i łowieckiej w sposób umożliwia-

jący realizację celów wymienionych w § 1 Rozporządzenia

4.7.2.3. Lasy ochronne


Obiekty objęte ochroną prawną

w oparciu o art. 15 i 16 pkt. 1 ustawy o lasach (Dz.U. Nr 101 z 1992 r.)


Lp.

Nr rejestru

Obiekt


Decyzja

Obszar

1.

Obręb leśny

Szczyrk


2011,95 ha

Lasy ochronne:

wodochronne i glebochronne i trwałe uszkodzone na skutek działalności przemysłu

Zarządzenie Nr 139 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 19 maja 1995 r.


Lasy własności Skarbu Państwa

Nadleśnictwa Bielsko

obręb:


Szczyrk i Wapienica


Formy ochrony:

Zgodnie z planem urządzania lasu oraz nakazami art. 26 ust. 1 i 30 ust. 1 ustawy o lasach
4.7.2.4. Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Beskidu

Śląskiego”


Obiekty objęte ochroną prawną

w oparciu o ustawę z dnia 28 września 1991 r.

o lasach art. 13b (Dz.U. Nr 101 z 1992 r.)


Lp.

Nr rejestru

Obiekt


Decyzja

Obszar

1.

Lasy w mieście Szczyrk

2011,95 ha


Leśny Kompleks Promocyjny

„Lasy Beskidu Śląskiego”

Decyzja Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Zarządzeniem Nr 30 z dnia 19 grudnia 1994 r.


Nadleśnictwa Bielsko

Ustroń

Węgierska GórkaWisła

Razem pow. leśna

37,854 ha


Formy ochrony:

Promocja prowadzenia trwale zróżnicowanej gospodarki leśnej poprzez jednolity program gospodarczo-ochronny opracowany przez właściwego dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Trwale zrównoważona gospodarka leśna ma na celu:

1) zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą,

2) ochronę lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych ze względu na:

a) zachowanie różnorodności przyrodniczej

b) zachowanie leśnych zasobów genetycznych

c) walory krajobrazowe

d) potrzeby nauki.

3) ochronę gleb i terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie oraz o specjalnym znaczeniu społecznym

4) ochronę wód powierzchniowych i głębinowych, retencji zlewni, w szczególności na obszarach wododziałów i na obszarach zasilania zbiorników wód podziemnych,

5) produkcję, na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu.

4.7.2.5. Grunty orne i użytki zielone

Wg informacji uzyskanej w Urzędzie Miejskim w Szczyrku, na terenie Gminy Szczyrk nie występują obiekty objęte ochroną prawną w oparciu o ustawę z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. Nr 16 poz. 78 z późniejszymi zmianami).4.7.3. Zasoby przyrodnicze postulowane do objęcia ochroną prawną

jako użytek ekologiczny
Na obszarze miasta wartości przyrody i krajobrazu objęte są różnymi formami ochrony „wysokiej klasy”. Brak natomiast form ochrony lokalnej obejmujących małe ważne w skali miasta elementy krajobrazu, które warto chronić przed zmianą.

W obszarze miasta, w obszarach otuliny Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego terenami zasługującymi na ochronę lokalną są brzegi potoków płynących w głębokich wąwozach o ostrych spadkach.


Bezpośrednie otoczenie potoków o interesującym przekroju i bogatych formach skał i zieleni ulegają często dewastacji i stają się miejscami dzikich wysypisk.

Objęcie ich ochroną lokalną i wpisanie w rejestr gruntów jako użytki ekologiczne pozwoliłoby zwrócić uwagę mieszkańców na ich wartość przyrodniczą i tym samym ich ochronę.

W skali miasta wyznaczono 10 takich obszarów o łącznej powierzchni 30,60 ha.

Zestawienie postulowanych obszarów użytków ekologicznych przedstawia poniższa tabela Nr 19.Tabela Nr 19

Wykaz terenów postulowanych do objęcia

ochroną prawną jako użytek ekologiczny


Lp.

Położenie

Obiekt

Powierzchnia w ha

UE1

Biła

Dolina potoku Biła

1,91

UE2

Szczyrk Centrum

Dolina potoku – rejon ulicy Świerkowej

0,50

UE3

Szczyrk Centrum

Dolina potoku – rejon ulicy Jodłowej

0,47

UE4

Czyrna

Dolina potoku Czyrna

2,99

UE5

Skalite

Dolina potoku Skalite

0,65

UE6

Biła

Dolina potoków w rejonie Sułkowianki

i Łączyska4,48

UE7

Szczyrk Dolny

Dolina potoku w rejonie ulicy Szczytowej

1,10

UE8

Dunacie

Dolina potoku Dunacie

2,76

UE9

Szczyrk Górny

Rejon górnej Żylicy

12,66

UE10

Szczyrk Centrum

Rejon środkowej Żylicy

3,08

Formy

ochrony


- użytek ekologiczny

1) wpisanie do ewidencji gruntów

2) uwzględnienie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

3) ochrona przed zmianą użytkowania i dewastacją

inne szczególne warunki ochrony określa Rada Miasta4.7.4. Ochrona obszarów leśnych
Dalsze użytkowanie obszarów leśnych powinno odbywać się w sposób racjonalny, chroniący ich trwałe wartości. Gwarantując utrzymanie równowagi i proporcji powierzchniowych pomiędzy terenami o charakterze naturalnym – przyrodniczym i terenami przetworzonymi – zurbanizowanymi, tym samym zachowując dla przyszłych pokoleń tradycyjny charakter miasta – parku, będącego wartością unikatową.

Całość miasta położona jest w zasięgu Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, stąd na terenach leśnych dopuszcza się jako dodatkowe istniejące i nowe użytkowanie i zagospodarowanie, związane z funkcjami turystycznymi, sportowymi, rekreacyjnymi i edukacyjnymi wraz z niezbędną dla ich prawidłowego działania infrastrukturą komunikacyjną, techniczną i komunalną realizowaną z zachowaniem warunków określonych w planie ochrony Parku oraz z uwzględnieniem warunków określonych w planach Leśnego Kompleksu Promocyjnego.

Dopuszczona na terenach leśnych realizacja nowych urządzeń turystycznych, sportowych, rekreacyjnych i edukacyjnych zobowiązuje przyszłych inwestorów do:


 • każdorazowego uzgodnienia wszelkich przedsięwzięć i rozwiązań technicznych z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, Okręgowym Zarządem Lasów Państwowych Nadleśnictwo Bielsko Biała oraz Dyrekcją Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego,

 • wyznaczania nowych terenów przeznaczonych na przedmiotowe funkcje w granicach istniejących polan i zboczy niezalesionych, ograniczając wycinkę drzew do zakresu działań regulacyjnych,

 • zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na których będą realizowane budowle, między innymi budowle sportowe, drogi oraz urządzenia infrastrukturalne i techniczne na cele nieleśne, z przeznaczeniem tych gruntów dla terenów rekreacyjno wypoczynkowych, innych terenów zabudowanych, dróg oraz terenów różnych.

Z uwagi na szczupłość nowych terenów budowlanych oraz wyraźną tendencję zbliżania się zabudowy do granicy lasu (w rozumieniu ustawy o lasach), w celu ochrony ekologicznej i przeciwpożarowej terenów leśnych, dla wyznaczonych w granicach miasta działek budowlanych lub dopuszczonych pod zabudowę na mocy planu i bezpośrednio przyległych do działek gruntów leśnych, należy ograniczyć możliwość zabudowy i zagospodarowania poprzez:

 • bezwzględne zachowanie minimalnych określonych prawem budowlanym odległości pomiędzy budynkami nowoprojektowanymi a granicą lasu, to jest od 12 do 30 m. w zależności od kategorii budynku,

 • dążenie (w miarę możliwości) w stosunku do budynków istniejących nie spełniających w.w. kryteriów prawa budowlanego, do ich przebudowy i stosownych zabezpieczeń,

 • wprowadzenie zakazu budowy trwałych ogrodzeń i ograniczeń fizycznych w odległości co najmniej 10-20 m. od granicy lasu.

Z operatu geodezyjnego Gminy wynika, że na terenie Szczyrku powierzchnia Lasów Państwowych wynosi 2068 ha, a powierzchnia lasów niepaństwowych, należących do osób prywatnych i wspólnot leśnych wynosi 686 ha.


Lasy niepaństwowe rozproszone są w całym mieście, często w formie enklaw przylegających do kompleksów Lasów Państwowych.
4.7.5. Gospodarka łowiecka, rybactwo, wędkarstwo
Na terenie Gminy Szczyrk aktualnie działają dwa koła łowieckie. Gospodarują one na obszarach leśnych o łącznej powierzchni 7692 ha.

Zgodnie z obowiązującą od 03.10.2001 r. nową numeracją obwodów łowieckich, struktura powierzchniowa kół łowieckich na terenie Gminy Szczyrk przedstawia się następująco:


Tabela Nr 20

Struktura powierzchniowa kół łowieckich na terenie Gminy Szczyrk


Lp.

Nr obwodu

Nazwa koła

łowieckiego

Powierzchnia ogólna obwodu

Lasy [ha]

Powierzchnia wyłączona [ha]

Gminy

1.

199

leśny


„Klimczok”

Buczkowice7603

3594

1293

Szczyrk

Buczkowice

Wilkowice


2.

211

leśny


„Beskid”

Żywiec89

74

1

Buczkowice

Szczyrk

Każde z kół łowieckich corocznie przygotowuje plany łowieckie, obejmujące pozyskanie zwierzyny łownej wraz ze stanem jej populacji (na podstawie corocznej inwentaryzacji), oraz przedstawia zagospodarowanie obwodu i ewentualne szkody łowieckie.

Główne obszary łowieckie to zwarte kompleksy leśne Nadleśnictwa Bielsko, stanowiące masywy górskie: Klimczoka, Błatni i Skrzycznego.


W gospodarce łowieckiej można zauważyć następujące tendencje:

 • stosunkowo niewielka liczebność jelenia i dzika – (pomimo obecności dużych i zwartych kompleksów leśnych) – związana z dużą antropopresją lasów Beskidu Śląskiego i Małego oraz stresem towarzyszącym ostrojom zwierzyny łownej,

 • ścisła regulacja struktury wiekowej i płciowej w populacji sarny i jelenia,

 • duży odstrzał lisa, spowodowany jego ekspansją w łowisku i niszczeniem drobnej zwierzyny,


 • duże wahania populacji gatunków terenów otwartych i strefy ekotonowej (zając, bażant),

 • obecność gatunków związanych z akwenami wodnymi (dzika kaczka, piżmak).

Gospodarka wędkarska w skali Szczyrku odgrywa istotną rolę – w rejestrach łowisk wędkarskich Polskiego Związku Wędkarskiego na potoku Żylica: od źródeł do mostu w Buczkowicach występuje akwen wodny odłowu ryb.
4.7.6. Planowane cele w dziedzinie ochrony przyrody,

uwzględniające dostosowanie do wymogów Unii

Europejskiej
4.7.6.1. Ochrona obszarów i obiektów przyrodniczych
Obowiązująca Ustawa o ochronie przyrody wymienia różne formy ochrony przyrody, zarówno indywidualne jak obszarowe. Wyniki dostępnych waloryzacji przyrodniczych, prac publikowanych i manuskryptów z zakresu tematyki ochrony przyrody oraz rozpoznania w terenie posłużyły do wytypowania na obszarze Szczyrku obszarów docelowo mających podlegać następującym formom ochrony:

* Pomniki przyrody - 2 drzewa (lipa i jodła) i 4 jaskinie

* Parki Krajobrazowe - Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego

- strefa parku o pow. F = 31,7460 km2

- otulina parku o pow. F = 7,324 km2

* Lasy ochronne - obręb leśny Szczyrk o pow. F = 2011,95 ha.


* Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Beskidu Śląskiego” – lasy w mieście Szczyrk o pow. F = 2011,95 ha

* Grunty orne i użytki zielone o łącznej powierzchni F = 39,84 ha.


Powyższe jest zgodne z wytycznymi Dyrektywy Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie utworzenia Spójnej Europejskiej Sieci Ekologicznej specjalnych obszarów przyrodniczo cennych, obejmujących na terenie województwa śląskiego ok. 1383 km2, (11,1% powierzchni województwa). W tym, w granicach Powiatu Bielskiego – obszar Beskidu Śląskiego, praktycznie pokrywający się z granicami istniejącego Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego.

Z kolei obszar Beskidu Małego został zakwalifikowany jako „obszar węzłowy o znaczeniu krajowym” krajowej sieci „EECONET-POLSKA”, utworzonej przed powstaniem sieci „NATURA 2000” z inicjatywy Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i jej Zaosbów (IUCN).

Aktualnie w stosunku do obu w.w. parków krajobrazowych prowadzone są zaawansowane prace studialne – z inicjatywy Wojewody Śląskiego – związane z przygotowaniem planów ochrony dla powyższych obszarów, Zasady Ochrony Środowiska przyrodniczego określone i zatwierdzone w planie ochrony są wiążące dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin położonych w ich granicach.
Spośród istniejących form ochrony obszarów i obiektów przyrodniczych nie uległa zmianie ilość rezerwatów przyrody, natomiast wprowadzono propozycję objęcia ochroną lokalną i wpisanie w rejestr gruntów jako użytki ekologiczne, niektórych terenów zasługujących na ochronę przed ewentualną zmianą.

Do nich należą tereny scharakteryzowane w pkc. 4.7.3.


4.7.6.2. Ochrona zieleni
Zieleń urządzona, w tym: parki, zieleńce, skwery, zieleń przyzagrodowa w zabudowie mieszkaniowej, izolacyjno-osłonowa wzdłuż ciągów komunikacyjnych i wokół zabudowy usługowo – przemysłowej oraz zabytkowe założenia parkowe, chronione na mocy ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie zabytków i muzeach – to jeden z istotnych elementów Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCh), Gminy Szczyrk.

Aktualnie w Gminie Szczyrk tereny zieleni urządzonej stanowią zaledwie 0,50 ha, co daje wskaźnik zieleni urządzonej na 1 mieszkańca = 0,89 m2.


Dla uzyskania wyższego wskaźnika powierzchni terenów zieleni ogólnodostępnej, przypadającej na 1 mieszkańca należy przewidzieć realizację następujących zadań, polegających na:


 • Wykonaniu rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych w kierunku: leśnym, użytków zielonych lub wodnych.

 • Posadzeniu zieleni towarzyszącej w obiektach i terenach sportowo-rekreacyjnych, wzdłuż doliny rzeki Żylicy.

 • Kształtowaniu ciągów zieleni izolacyjno-osłonowej wzdłuż istniejących i projektowanych ciągów komunikacyjnych, w zakresie wymiany gatunkowej zieleni przydrożnej wzdłuż odcinków dróg oraz prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych zgodnie z planami wyrębu.

 • Wykonaniu pasów izolacyjnych zieleni wzdłuż tras narciarskich, wyciągów narciarskich, obiektów rekreacyjnych, itp. w rejonie masywu Skrzycznego.

 • Wprowadzeniu w działaniach planistycznych rygoru wypełniania terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej – zielenią towarzyszącą w wielkości co najmniej 60% powierzchni działki.

 • Powiązaniu istniejących i projektowanych terenów zieleni i wypoczynku siecią zazielenionych ciągów pieszych i ścieżek rowerowych.


4.7.7. Lista przedsięwzięć priorytetowych w zakresie ochrony przyrody i leśnictwa
4.7.7.1. Zadania krótkoterminowe do roku 2006
Zadania krótkoterminowe do roku 2006, ukierunkowane są głównie na zabezpieczenie niezbędnych potrzeb w zakresie ochrony obszarów i obiektów przyrodniczo cennych, stanowiących główny element docelowego ekologicznego systemu obszarów chronionych (ESOCH) Gminy.
Bogactwo obszarów i obiektów podlegających ochronie, nakłada obowiązek przygotowania programów rewaloryzacji obiektów, służących odtworzeniu kompozycji oraz poprawy ich stanu zdrowotno-sanitarnego.
W tej perspektywie czasowej należy również dokonać ujednolicenia wytyczenia, oznakowania i opisania ścieżek rowerowych oraz ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych, ustalić nowy program edukacji ekologicznej dla szkół, a także realizować program ochrony we współpracy z koordynatorem akcji ogólnopolskiej TPOP „Pro Natura” we Wrocławiu.
4.7.7.2. Zadania długoterminowe do roku 2015
Zdefiniowanie elementów ESOCH oraz zabezpieczenie prawne najcenniejszych obszarów powinno być impulsem do realizacji w nich ochrony czynnej oraz tworzenia infrastruktury rekreacyjno-sportowej, oraz stopniowy wzrost lesistości, to podstawowe zadania do zrealizowania w perspektywie długookresowej (2004 – 2015). Dopełnieniem tych zadań jest stworzenie infrastruktury rekreacyjno-gastronomicznej w bezpośrednim otoczeniu:


 • tras narciarskich

 • wyciągów narciarskich

 • pieszych górskich szlaków turystycznych

 • ścieżek rowerowych

 • ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych.

Dla zagwarantowania utrzymania i ochrony istniejących kompleksów leśnych należy

docelowo dążyć do:


 • dopuszczania nowych podziałów i scaleń gruntów leśnych,

 • rozwoju ekosystemu leśnego poprzez uzupełnienie drzewostanu, urozmaicenie szaty roślinnej, itp.,

 • zachowania i ochrony łąk i polan śródleśnych jako specyficznego elementu kompozycji terenów leśnych,
 • ochrony istniejącej flory i skupiska fauny chronionej,

 • ochrony istniejącej fauny oraz skupisk ptaków i zwierząt,

 • poprawy warunków hydrologicznych,

 • utrzymania istniejących i rozbudowa nowych cieków o charakterze melioracyjnym,

 • utrzymania i korekty istniejących dróg wewnętrznych (śródleśnych),

 • zachowania lokalnych nieużytków lub możliwość ich rekultywacji,

 • zagwarantowania dostępności komunikacyjnej do wszystkich terenów leśnych z układu dróg publicznych i wewnętrznych (śródleśnych) istniejących i nowoprojektowanych,
 • wyznaczenia ciągów rekreacyjnych pieszych i rowerowych wzdłuż dróg wewnętrznych,

 • wyznaczenia terenów użytkowanych sezonowo jako tereny sportowo rekreacyjne bez możliwości ograniczania swobody poruszania się,
 • utrzymania istniejących i wprowadzenie projektowanych elementów infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi, dojazdami i strefami technicznymi, z ograniczeniem ingerencji w istniejący drzewostan.

Powyższe działania, które należy podjąć na terenie Gminy Szczyrk w zakresie ochrony przyrody, leśnictwa i edukacji ekologicznej są wypadkową działań podejmowanych przez Gminę, administrację Lasów Państwowych, stowarzyszenia i organizacje ekologiczne.


4.7.8. Analiza formalno-prawna
Tematyka ochrony przyrody, leśnictwa i edukacji ekologicznej została ujęta w celach Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2003 – 2006 i dodatkowo wzmocniona art. 35 ust. 2 w/w ustawy o ochronie przyrody, mówiącym o konieczności opracowania „Krajowej strategii ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej” wraz z programem działania.

Polityka Ekologiczna Państwa postuluje umocnienie samorządu terytorialnego jako ogniwa władzy ekologicznej m.in. poprzez wprowadzenie procedur umożliwiających gminie występowanie w charakterze inicjatora lub strony w sprawach pozostających w kompetencji władz wojewódzkich i centralnych.


Kompetencje organów samorządowych w tematyce ochrony przyrody i leśnictwa określają:


- Ustawa z dnia 16.IV.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. Nr 92 z 2004r.)

- Ustawa z dnia 28.IX.1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. Nr 56 z 2000 r.)

- Ustawa z dnia 8.VI.2003 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz.U. Nr 46 z 2003 r.) nowelizacja: Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia – Prawo ochrony środowiska.
Zgodnie z „Narodowym Programem Przygotowania do Członkostwa w UE” (1998 r.) oraz „Polityką Ekologiczną Państwa na lata 2003 – 2006, ustalono listę priorytetów w działaniach na rzecz dostosowania do wymogów UE w zakresie ochrony przyrody, w tym jej dyrektyw i rozporządzeń, tj.:
* Dyrektywy Nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (zmienionej dyrektywą 97/62/WE),

* Dyrektywy Nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków (zmienionej dyrektywą 81/854/EWG, 91/244/EWG i in.)51,

* Rozporządzenia WE/338/97 – dot. uregulowania obrotu gatunkami dzikiej fauny i flory (zobowiązania wynikające z „Konwencji Waszyngtońskiej” o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem), zmienionego rozporządzeniami Rady: WE/2307/97; WE/2214/98.

Wspólnie z „Polityką Ekologiczną Państwa” funkcjonują komplementarne dokumenty programowe, m.in.:

- Polityka leśna państwa (w tym: Krajowy program zwiększania lesistości, Strategia ochrony leśnej różnorodności biologicznej),

- Narodowa strategia edukacji ekologicznej,

- Strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich,

- Strategia rozwoju turystyki w latach 2001 – 2006.


Dyrektywy i rozporządzenia UE mają na celu zagwarantowanie korzystnego stanu ochrony dla wybranych rodzajów siedlisk i gatunków, stanowiących przedmiot zainteresowania UE.
Wdrożenie sieci obszarów i obiektów chronionych na mocy przepisów ustawy o ochronie przyrody, zachowanie ciągłości „korytarzy ekologicznych” (dolin rzecznych, kompleksów leśnych), wyznaczenie obszarów dla rozwoju funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych, zmiana „modelu” gospodarki leśnej w Lasach Państwowych, przy jednoczesnym racjonalnym użytkowaniu zasobów naturalnych (w tym – docelowego w dziedzinie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.
Podstawowe działania, niezbędne dla osiągnięcia w/w stanu, to:

- zachowanie bioróżnorodności agrocenoz i dolin rzecznych, rekultywowanych terenów poeksploatacyjnych, jako uzupełniające działania w stosunku do proekoloicznych działań Nadleśnictwa Bielsko-Biała,

- koncepcja rekreacyjno-wypoczynkowego zagospodarowania terenów przyrodniczo cennych wraz z promocją „ekologicznych” form turystyki i rolnictwa,

- przeprowadzenie regularności granicy rolno-leśnej w celu wyznaczenia obszarów do zadrzewień i zalesień.


Dla osiągnięcia stanu docelowego w zakresie ochrony przyrody niezbędne staje się również stałe podnoszenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej: dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez programy zintegrowanej edukacji ekologicznej, koordynowanej przez lokalne organizacje i stowarzyszenia lub własną aktywność Gminy w tym zakresie.
Zabezpieczenie realizacji wszystkich w/w potrzeb umożliwi pozyskanie środków z zewnętrznych pomocowych funduszy ekologicznych.

4.7.9. Matryca logiczna


Cele

Rezultaty

Logika interwencji

Obiektywnie sprawdzalne wyznaczniki

osiągnięć

Źródła i sposoby

weryfikacji

Założenia

Cele

nadrzędneOchrona różnorodności biologicznej środowiska przyrodniczego Gminy, jako element zwiększenia jej atrakcyjności

Założenia i cele Krajowej strategii ochrony różnorodności biologicznej


- Waloryzacja przyrodnicza Gminy

- Monitoring przyrodniczy

Cele


szczegółowe

programu


Utworzenie Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Gminy

Wzrost procentu powierzchni obszarów chronionych Gminy


Uchwały Rady Gminy w sprawie objęcia ochroną prawną obiektów i obszarów przyrodniczo cennych

Pozyskanie odpowiednich środków finansowych:

krajowych i unijnych
Realizacja zadań ochrony czynnej w obszarach cennych przyrodniczo

Wzrost ilości gatunków flory, fauny i zbiorowisk roślinnych związanych z renaturalizacją środowiska

Monitoring przyrodniczy


Poprawa kondycji zdrowotno-sanitarnej lasów


- Przebudowa drzewostanów

- Zwiększenie lesistości Gminy

- Porównawcze pomiary monitoringu środowiskowego


- Plan urządzenia lasów N-ctwa Bielsko

- Wewnętrzne instrukcje Lasów Państwowych, dotyczące proekologicznych zasad gospodarki leśnej

Oczekiwane

rezultatyWzrost atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej Gminy z zachowaniem równowagi ekologicznej wobec obszarów przyrodniczo cennych


- Ochrona terenów rekreacyjno-sportowych

- Urządzenie terenu zieleni urządzonej wokół obszarów rekreacyjnych w planie zagospodarowania przestrzennego

- Określenie „pojemności turystycznej” Gminy

- szczegółowe plany miejscowePozyskanie odpowiednich środków finansowych:

krajowych i unijnych:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna