Stacja paliw płynnychPobieranie 1,62 Mb.
Strona6/12
Data16.02.2018
Rozmiar1,62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


4.5.7. Harmonogram realizacji Programu w zakresie ochrony przed hałasemLp.

Kluczowe działania, które należy wykonać w celu osiągnięcia oczekiwanych rezultatów

Od kiedy

Do kiedy

Szacowany

budżet

[w tys.PLN]

Źródła

finansowania

Partnerzy

1

2

3

4

5

6

7

1.

Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony przed hałasem

2004

2015

50


Urząd Gminy,

organizacje

ekologiczne,

szkoły


Oddział LOP w Bielsku-Białej,

Polski Klub Ekologiczny w Bielsku Białej

2.

Minimalizacja emisji hałasu komunikacyjnego poprzez budowę ekranów akustycznych wzdłuż tras komunikacyjnych dla ochrony zabudowy mieszkaniowej

2004

2015

2 000


Realizacja przez

Urząd GminyStarostwo Powiatowe w Bielsku Białej

3.

Stworzenie bazy danych o obiektach przemysłowych i usługowych, stwarzających zagrożenie akustyczne dla środowiska.

Opracowanie programu ochrony przed hałasem.


2006

2015

100


Zakłady pracy

Urząd Gminy WIOŚStarostwo Powiatowe w Bielsku

Białej

RAZEM:

2150


4.5.8. Wnioski
Realizując działania w zakresie poprawy klimatu akustycznego w aspekcie ochrony środowiska przed hałasem należy dążyć, by:

* Działania na rzecz ochrony środowiska przed hałasem skoncentrować na obniżeniu uciążliwości powodowanych przez komunikację.

* Działaniami zapobiegawczymi objąć trasy komunikacyjne podejmując inwestycje drogowe w dziedzinie infrastruktury.

* Ograniczyć rozprzestrzenianie się hałasu komunikacyjnego w drodze przedsięwzięć technicznych (zadrzewienia, ekrany akustyczne, wymiana okien).

* Modernizując drogi doprowadzić je do parametrów zbliżonych do normatywnych o określonej strukturze nawierzchni (asfalty porowate, „ciche asfalty”).

* Dążyć do utrzymania ruchu tranzytowego poza terenami mieszkaniowymi i terenami atrakcyjnymi krajobrazowo.

* Rozbudowę istniejących oraz budowę nowych parkingów prowadzić z utrzymaniem standardów ochrony przed hałasem.

* Dla terenów rekreacyjnych wytyczyć ścieżki rowerowe.

* Zapewnić możliwość lokalizacji dla obiektów przemysłowych i produkcyjnych poprzez porządkowanie struktury przestrzennej Gminy.

* Na wyznaczonych terenach nie dopuszczać lokalizacji obiektów uciążliwych dla środowiska ze względu na profil działalności lub technologię produkcji, która może stanowić potencjalne źródło hałasu.

* Dla istniejących obszarów zabudowy mieszkaniowej postuluje się likwidację lub ograniczenie działalności gospodarczej uciążliwe dla środowiska pod względem akustycznym.

* W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uwzględnić kształtowanie klimatu akustycznego.

* Na terenach występowania małoobszarowych form ochrony przyrody (pomniki przyrody, zespół przyrodniczo-krajobrazowy czy użytek ekologiczny) likwidować lub ograniczać działalność gospodarczą uciążliwą dla środowiska pod względem akustycznym.
4.6. Ochrona przed promieniowaniem niejonizującym
Promieniowaniem niejonizującym nazywamy takie promieniowanie, którego energia oddziałująca na każde ciało materialne (w tym także na ciało człowieka), nie powoduje w nim procesu jonizacji.

Promieniowanie niejonizujące jest ściśle związane ze zmianami pola elektrycznego i pola magnetycznego (pole elektromagnetyczne).


Ryzyko związane z narażeniem na oddziaływanie pola elektromagnetycznego, występuje głównie podczas eksploatacji źródeł (urządzeń) wytwarzających energię elektromagnetyczną. Promieniowanie niejonizujące może występować wszędzie, w domu, w pracy a nawet w miejscu wypoczynku. Według ustawy o Ochronie Środowiska, elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące stanowi uciążliwość dla środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627).
Źródłami lub urządzeniami, które wytwarzają elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące, według Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1998 roku, są urządzenia:

- wytwarzające pole elektryczne i magnetyczne stałe,

- wytwarzające pole elektryczne i magnetyczne o częstotliwości 50 Hz, takie jak: stacje i linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia.

- wytwarzające pole elektromagnetyczne o częstotliwości od 1 kHz do 300000 MHz, są to: urządzenia radiokomunikacyjne (radiowe i telewizyjne anteny nadawcze, łączność radiowa. CB radio, radiotelefony, anteny stacji bazowych telefonii komórkowej), radionawigacyjne i radiolokacyjne (radary).

Powyższe rozporządzenie oprócz szczegółowych zasad ochrony przed promieniowaniem niejonizującym szkodliwym dla ludzi i środowiska, zawiera również:

- dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, jakie może występować w otoczeniu,

- wymagania dotyczące wykonywania pomiarów kontrolnych promieniowania niejonizującego wykonywanych dla celów ochrony środowiska.
Na terenach zabudowy mieszkaniowej, a także na obszarach, na których znajdują się szpitale, przedszkola, żłobki, internaty oraz szkoły, wartość graniczna natężenia składowej elektrycznej elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego o częstotliwości 50 Hz, ustalona tym rozporządzeniem wynosi 1 kV/m., natomiast składowa magnetyczna nie powinna przekroczyć poziomu 80 A/m.
Zagadnienia dotyczące ochrony ludzi i środowiska przed niekorzystnym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, oprócz prawa ochrony środowiska, są również regulowane przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa budowlanego, prawa zagospodarowania przestrzennego i przepisami sanitarnymi.
Ogólne zasady ochrony środowiska i ludzi przed promieniowaniem niejonizującym mówią, że źródła emisji promieniowania mogą być używane wyłącznie pod warunkiem zapewnienia całkowitej ochrony przed ich niekorzystnym oddziaływaniem przede wszystkim na ludzi i środowisko.
4.6.1. Charakterystyka i ocena stanu aktualnego
Głównymi źródłami promieniowania niejonizującego w środowisku na obszarze Gminy Szczyrk są:


  • elektromagnetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia,

  • stacje radiowe i telewizyjne,

  • łączność radiowa, w tym CB radio, radiotelefony i telefonia komórkowa,

  • stacje radiolokacji i radionawigacji.

Znaczenie tego oddziaływania w ostatnich latach rośnie. Powodowane jest to przez burzliwy rozwój radiokomunikacji oraz powstawanie coraz większej liczby stacji nadawczych, radiowych i telewizyjnych. Dodatkowymi źródłami promieniowania niejonizującego są stacje bazowe telefonii komórkowych, systemów przywoławczych, radiotelefonicznych, alarmowych, komputerowych, itp., pokrywających coraz większą siecią obszary skupisk ludności.

Zasilanie Gminy Szczyrk w energię elektryczną, odbywa się za pośrednictwem stacji transformatorowych 15/04 kV, zlokalizowanych na terenie tzw. Głównych Punktów Zasilania, (GPZ), które zasilane są liniami 110 kV z sieci Beskidzkiej Energetyki S.A.

Przez teren Szczyrku przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 110 kV relacji:


  • EC Bielsko-Szczyrk

  • Szczyrk – Żywiec

Oprócz źródeł niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz, na terenie Szczyrku zlokalizowanych jest szereg obiektów radiokomunikacyjnych, w tym głównie stacje bazowe telefonii komórkowej.

Stacje bazowe telefonii komórkowej pracują wyłącznie w paśmie mikrofalowym, tzn. na częstotliwościach powyżej 300 MHz. Znajdujące się na terenie Gminy Szczyrk stacje bazowe telefonii komórkowej należą do:


  • Polskiej Telefonii Cyfrowej „Era-GSM”

nr 54142 Szczyrk, Góra Skrzyczne

  • Polskiej Telefonii Komórkowej „Centertel”

nr 5104 Szczyrk, ul. Wrzosowa 25 (DW Centrum).
Na terenie Gminy Szczyrk zlokalizowane są ponadto stacje nadawcze radiofoniczne oraz telewizyjne, usytuowane na obiektach Telekomunikacji Polskiej S.A.

Należą do nich:

* RTON WISŁA - Góra Skrzyczne


Lp.

Nazwa stacji

Częstotliwość

pracy [MHz]

Uwagi

1

2

3

4

1.

Polskie Radio Program 2

91,50

Stacje


radiofoniczne

2.

Radio ZET

95,70

3.

Polskie Radio Program 3

100,80

4.

Radio Katowice

103,00

5.

Radio FLASH

105,00

6.

TVP Program 1

495,25

Stacje

telewizyjne7.

TVP Program 2

631,25

8.

POLSAT

767,25

* TSR SZCZYRK - ul. Salmpolska
Lp.

Nazwa stacji

Częstotliwość

pracy [MHz]

Uwagi

1

2

3

4

1.

TVP Program 1

519,25

Telewizyjna

Stacja


Retransmisyjna

2.

TVP Program 2

543,25

Wymieniony rozwój źródeł pól elektromagnetycznych powoduje zarówno ogólny wzrost poziomu tła promieniowania elektromagnetycznego w środowisku, jak też zwiększenie na mapie kraju liczby miejsc o podwyższonym poziomie natężenia promieniowania. Należy jednak zauważyć, że wzrost poziomu tła elektromagnetycznego nie zwiększa jak dotychczas zagrożenia środowiska i ludności. W dalszym ciągu poziom promieniowania w tle pozostaje wielokrotnie niższy od natężeń, przy których możliwe jest jakiekolwiek szkodliwe oddziaływanie na organizm ludzki. Nie dotyczy to jednak pól elektromagnetycznych w bezpośrednim otoczeniu wszelkiego rodzaju stacji nadawczych, które lokalnie w odległościach zależnych od mocy i konstrukcji stacji mogą posiadać natężenie o poziomie uznawanym za aktywne pod względem biologicznym. Może to mieć miejsce również w przypadkach nakładania się oddziaływań kilku źródeł.

Zagrożenie promieniowaniem niejonizującym może być stosunkowo łatwo wyeliminowane lub ograniczone pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej separacji przestrzennej człowieka od pól przekraczających określone wartości graniczne.

W przepisach obowiązujących w Polsce wprowadzono wartości graniczne odnoszące się do obszarów, w których przebywanie ludności jest zabronione oraz obszarów, w których zabronione jest sytuowanie budownictwa mieszkalnego i specjalnego, dopuszcza się natomiast okresowe przebywanie ludności. Przy ustalaniu tych wartości uwzględniono stosunkowo duży margines bezpieczeństwa, dzięki czemu poziomy krajowe są obecnie wielokrotnie niższe od analogicznych poziomów przyjmowanych w różnych krajach europejskich.

Uwaga się, że przyjęty w Polsce duży margines bezpieczeństwa zapewnia wystarczającą ochronę ludności przed polami elektromagnetycznymi.

Skutki oddziaływania elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego na organizmy żywe nie są jeszcze w pełni rozpoznane. Dotychczas uzyskane wyniki badań wykazały, że oddziaływanie to zależy przede wszystkim od częstotliwości fal, ich polaryzacji i cech organizmu. Pochłonięta przez organizm energia fali jest przetwarzana na inne formy energii.

Przy częstotliwościach pól poniżej kilkuset kHz, dominuje indukowanie się w ciele prądów elektrycznych, stymulujących tkanki elektryczne pobudliwe. Przy częstotliwościach pól powyżej 1 MHz przeważa zamiana energii fal na ciepło, wydzielające się w komórkach organizmu. Częstotliwość rezonansowa, przy której występuje maksimum pochłaniania energii fal zależy od rodzaju organizmu. Dla organizmu ludzkiego wynosi ona około 70 MHz i jest dla człowieka najbardziej niebezpieczna. Poddawanie organizmu człowieka długotrwałemu i nadmiernemu wpływowi elektromagnetycznego promieniowania niejonizująceg o częstotliwościach wywołujących w komórkach efekty termiczne, powoduje zmiany i dolegliwości w narządzie wzroku, w układzie nerwowym, sercowo-naczyniowym, hormonalnym, w krwi, szpiku kostnym oraz w innych narządach.

Skutków oddziaływania elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego na inne elementy środowiska dotychczas nie zaobserwowano. Natomiast źródła promieniowania mogą w istotny sposób zmienić krajobraz i być uciążliwe w środowisku naturalnym.

Aktualnie na terenie Gminy Szczyrk nie prowadzi się pomiarów poziomu pól elektromagnetycznych.
4.6.2. Stan docelowy i identyfikacja potrzeb
4.6.2.1. Określenie stanu docelowego

Osiągnięcie stanu docelowego, będzie polegało przede wszystkim na ograniczeniu uciążliwości oddziaływania pól elektromagnetycznych (promieniowania niejonizującego) dla środowiska Gminy Szczyrk.

Ochrona przed niekorzystnym działaniem pola elektromagnetycznego polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska naturalnego poprzez:

- utrzymanie poziomów elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego poniżej dopuszczalnego, lub co najwyżej na poziomie dopuszczalnym,

- zmniejszenie poziomu elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego co najmniej do dopuszczalnego, wówczas gdy nie jest ono dotrzymane.
W przypadku Gminy Szczyrk ochrona przed promieniowaniem niejonizującym będzie polegała głównie na przestrzeganiu przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1998 roku dotyczących głównie dopuszczalnych poziomów elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego.
Szczególną uwagę należy tutaj zwrócić, że na terenach zabudowy mieszkaniowej, na obszarach, na których znajdują się przedszkola, żłobki, internaty oraz szkoły, wartość graniczna natężenia pola elektrycznego ustalona tym rozporządzeniem, nie powinna przekroczyć –wartości 1 kV/m. Natomiast natężenie pola magnetycznego na tym terenie, nie powinno przekraczać wartości 80 A/m. Powyższe warunki muszą zostać uwzględnione podczas aktualizowania planów zagospodarowania przestrzennego Gminy. Utrzymanie promieniowania niejonizującego poniżej lub na poziomie dopuszczalnym, w wyżej wymienionych przypadkach, jest niezmiernie ważne i należy ich przestrzegać dla dobra zdrowia ludzi i ochrony środowiska Gminy.
Aby możliwe było przestrzeganie powyższych przepisów, program przewiduje wprowadzenie systemu monitoringu środowiska, pod względem oddziaływania pól elektromagnetycznych.
Okresowe badania kontrolne poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku na obszarze Gminy, będą prowadzone na zlecenie Wojewody. Wojewoda będzie również odpowiedzialny za prowadzenie rejestru, który zawiera informacje o terenach z przekroczonymi dopuszczalnymi poziomami pól elektromagnetycznych w środowisku. Niniejszy rejestr Wojewoda powinien aktualizować co roku (Prawo Ochrony Środowiska, Dz.U. Nr 62 z dnia 27 kwietnia 2001).
Przewiduje się kontrolowanie poziomu promieniowania szczególnie na obszarach zabudowy mieszkalnej lub innej zabudowy „specjalnej troski” (przedszkola, szkoły, internaty, itp.) na terenie Gminy Szczyrk.

Pozwoli to na uniknięcie w przyszłości, lokalizacji domów mieszkalnych i innych, wyżej wymienionych budynków, na terenie, gdzie promieniowanie niejonizujące przekracza poziom dopuszczalny – 1 V/m i może zagrażać zdrowiu i dobremu samopoczuciu ludzi.


4.6.2.2. Regulacje prawa wspólnotowego
Unia nie sformułowała jeszcze odpowiednich dyrektyw dotyczących ochrony przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizujcym.

W poniższej tabeli przedstawiono porównanie obowiązujących w Polsce dopuszczalnych natężeń pola elektrycznego z wartościami granicznymi obowiązującymi w innych krajach Europy. Analizując poniższe dane, można stwierdzić że polskie przepisy dotyczące ochrony przed oddziaływaniem pola elektrycznego należą do najbardziej rygorystycznych w Europie.Tabela Nr 15
Wartości dopuszczalnych natężeń pola elektrycznego Polski

i niektórych krajów Europy


Kraj lub organizacja międzynarodowa

Wartość dopuszczalna natężenia pola elektrycznego E [kV/m]

Komentarz

1

2

3

Austria

5,0

Przebywanie w polu bez ograniczeń czasowych

10,0

Przebywanie w polu krótkotrwałe

Belgia

5,0

Przebywanie w polu bez ograniczeń czasowych

10,0

Przebywanie w polu krótkotrwałe

Niemcy

5,0

Przebywanie w polu bez ograniczeń czasowych

10,0

Przebywanie w polu do 2 godzin dziennie

Polska

1,0

W miejscach lokalizacji budynków mieszkalnych i innych „specjalnej troski” (żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, itp.)

10,0

W pozostałych miejscach dostępnych dla ludzi

Wielka Brytania

12,3

Przebywanie w polu bez ograniczeń czasowych

Włochy

5,0

Przebywanie w polu bez ograniczeń czasowych

10,0

Przebywanie w polu krótkotrwałe

Docelowo dla krajów Unii Europejskiej – wartość dopuszczalną natężenia pola elektrycznego E [kV/m] określono w wielkości n = 5, pozwalającą na przebywanie w polu bez ograniczeń czasowych.


4.6.2.3. Aktualny stan prawa polskiego
Ochrona środowiska przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym w Polsce realizowana jest w oparciu o takie akty prawne, jak:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1998 w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i środowiska, dopuszczalnych poziomów promieniowania, jakie mogą występować w środowisku, oraz wymagań obowiązujących przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania (Dz.U. nr 107, poz. 676 z 20 sierpnia 1998 r.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.. nr 140 poz. 906).
4.6.2.4. Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska Gminy
W oparciu o przeprowadzone analizy stanu ochrony przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym na terenie Gminy Szczyrk dokonano identyfikacji potrzeb w zakresie dostosowania stanu teraźniejszego do przepisów określających dopuszczalne wartości promieniowania niejonizującego.
Stwierdzono, że wymogi ochrony środowiska, zobowiązują do podjęcia odpowiednich działań mających na celu ochronę przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych na otoczenie.
Ustalono, że w zakresie ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych należy:

* przestrzegać przepisów dotyczących dopuszczalnych poziomów promieniowania niejonizującego, szczególnie na obszarach zabudowań mieszkalnych oraz na terenach, na których znajdują się żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, itp. (wartość składowej elektrycznej elektromagnetycznego promieniowania nie może przekroczyć 1 kV/m, natomiast poziom składowej magnetycznej – 80 A/m),

* systematycznie kontrolować poziom promieniowania szczególnie na obszarach zabudowy mieszkalnej i innej zabudowy „specjalnej troski”.
4.6.3. Planowane cele w zakresie ochrony przed promieniowaniem niejonizującym
Cele dotyczące ochrony środowiska przed szkodliwym oddziaływaniem elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego na obszarze Gminy Szczyrk, są zgodne ze strategią Województwa Śląskiego i przedstawiają się następująco:

4.6.3.1. Cele krótkoterminowe do roku 2006
Tabela Nr 16

Cele krótkoterminowe w zakresie ochrony przed

promieniowaniem niejonizującym


Lp.

Nazwa zadania

Uwagi

1.

Rozeznanie skali zagrożenia promieniowaniem niejonizującym, poprzez wykonanie badań zagrożenia promieniowaniem niejonizującym.


Realizacja przez:

Urząd Gminy, Beskidzką

Energetykę S.A. i Telekomunikacją Polską SA


2.

Ograniczenie emisji promieniowania niejonizującego do środowiska poprzez:

- preferowanie nisko konfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania niejonizującego

- opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem zagrożeń promieniowaniem niejonizującym

Realizacja przez:

Beskidzką Energetykę S.A.,

Urząd Gminy i Telekomunikację Polską SA4.6.3.2. Cele długoterminowe do roku 2015
Cele długoterminowe w zakresie poprawy oddziaływania promieniowania niejonizującego na środowisko Gminy Szczyrk stanowią pochodną celów krótkoterminowych i zależeć będą głównie od wyników działań podjętych w okresie do roku 2006.
Przewiduje się następujące kierunki działań:
Tabela Nr 17
Cele długoterminowe w zakresie ochrony przed

promieniowaniem niejonizującym


Lp.

Nazwa zadania

Uwagi

1.

Kontrola i ograniczanie emisji niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego do środowiska


Realizacja przez:

Urząd Gminy i Beskidzką

Energetykę S.A. i Telekomunikację Polską SA


2.

Opracowanie wspólnego programu ochrony przed promieniowaniem niejonizującym z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska


Realizacja przez:

Urząd Gminy, WIOŚ w Katowicach

4.6.4. Lista przedsięwzięć priorytetowych
Jednym z wymogów realizacji programu ochrony środowiska na terenie Gminy Szczyrk, jest ochrona środowiska i ludności przed negatywnym oddziaływaniem elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego.

Powinna ona być prowadzona zgodnie z założeniami polityki ekologicznej państwa w zakresie ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych.

Do zadań priorytetowych należy stworzenie systemu monitoringu środowiska w celu określenia aktualnego poziomu elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego.

4.6.5. Analiza techniczno-ekonomiczna

Szacunkowe koszty realizacji zadań związanych z ochroną środowiska przed promieniowaniem niejonizującym na terenie Gminy Szczyrk przedstawiają się następująco:Tabela Nr 18

Koszty realizacji zadań w zakresie ochrony przed

promieniowaniem niejonizującym


Lp.

Nazwa zadania

Okres

realizacji

Szacunkowy

koszt realizacji

(w tys.zł PLN)Uwagi

1

2

3

4

5

1.

Rozeznanie skali zagrożenia promieniowaniem niejonizującym, poprzez wykonanie badań zagrożenia promieniowaniem niejonizującym


2004 – 2006

5

Urząd Gminy

BeskidzkaEnergetyka S.A.

Telekomunikacja

Polska SA2.

Kontrola i ograniczanie emisji niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego do środowiska


2004 – 2015

50

Urząd Gminy

BeskidzkaEnergetyka S.A.

Telekomunikacja

Polska SA3.

Opracowanie wspólnego programu ochrony przed promieniowaniem niejonizującym z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Katowicach


2008 – 2015

20

Urząd Gminy

i WIOŚ


w Katowicach
RAZEM:
75

4.6.6. Matryca logicznaCele

Rezultaty

Logika interwencji

Obiektywnie sprawdzalne wyznaczniki

osiągnięć

Źródła i sposoby

weryfikacji

Założenia

Cel

nadrzędnyKontrola i ograniczenie emisji niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego do środowiska

Obniżenie poziomów szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego w środowisku


Pomiary poziomów promieniowania niejonizującego

Cele


szczegółowe

Programu


Rozeznanie stanu zagrożenia oddziaływania pól elektromagnetycznych.

Ograniczenie emisji elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego do środowiska

Przeprowadzenie badań środowiska ze względu na promieniowanie niejonizujące.

Określenie terenów na których zostały przekroczone dopuszczalne poziomy promieniowania.

Przeprowadzanie okresowych pomiarów potwierdzających poziom promieniowania niejonizującego


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Śląski Urząd Wojewódzki w KatowicachWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska,

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Urząd Gminy.Pozyskanie odpowiednich środków finansowych

Oczekiwane

rezultatyOchrona środowiska i zdrowia mieszkańców Gminy przed niekorzystnym promieniowaniem niejonizującym


Porównawcze pomiary promieniowania na wybranych terenach Gminy.

Poprawa samopoczucia mieszkańców.Pomiary promieniowania


Ochrona środowiska i zdrowia mieszkańców


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna