Stacja paliw płynnychPobieranie 1,62 Mb.
Strona5/12
Data16.02.2018
Rozmiar1,62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


4.4.10. Harmonogram realizacji Programu w zakresie ochrony ziemi i glebLp.

Kluczowe działania, które należy wykonać w celu osiągnięcia oczekiwanych rezultatów

Od kiedy

Do kiedy

Szacowany

budżet

[w tys.PLN]

Źródła

finansowania

Partnerzy

1

2

3

4

5

6

7

1.

Zorganizowanie akcji informacyjnej dla rolników i producentów roślin, dotyczącej racjonalnego gospodarowania zasobami glebowymi

2004

2006


5

Środki własne, dotacje, kredyty z funduszy krajowych

Ośrodki Doradztwa

Rolniczego

2.

Przeprowadzenie kontroli poziomu zanieczyszczenia gleb, w celu podjęcia działań zapobiegawczych zanieczyszczeniu gleb, zwłaszcza środkami ochrony roślin i metalami ciężkimi

2004

2006

5


Środki własne, dotacje, kredyty z funduszy krajowych

Ośrodki Doradztwa

Rolniczego

3.

Działania w kierunku utrzymania gospodarki rolnej na terenach wskazanych do ochrony i promowanie tradycyjnego rolnictwa górskiego

2004

2006

5


Środki własne, dotacje, kredyty z funduszy krajowych

Ośrodki Doradztwa

Rolniczego

4.

Przeciwdziałanie erozji gleb przez utrzymanie (na terenach o spadkach powyżej 15 stopni) trwałych użytków zielonych i zalesienie terenów

2004

2015

130

Środki własne, dotacje, kredyty z funduszy krajowych

Agencja Rolna

Ministerstwo Rolnictwa

Starostwo Powiatowe

w Bielsku-Białej


5.

Ochronę terenów atrakcyjnych ekologicznie poprzez nie lokowanie na tych terenach inwestycji uciążliwych na korzyść walorów przyrodniczych i rekreacyjnych.

2004

2015

30

Środki własne, dotacje, kredyty z funduszy krajowych

Agencja Rolna

Ministerstwo Rolnictwa

Starostwo Powiatowe

w Bielsku-Białej

RAZEM:

175
4.4.11. Wnioski
Najważniejszymi zadaniami do zrealizowania na terenie Gminy Szczyrk w zakresie ochrony ziemi i gleb są:

* kształtowanie pasów zieleni izolacyjnej wokół obiektów wytwórczości i specjalistycznych gospodarstw hodowlanych i produkcyjnych

* ochrona terenów atrakcyjnych ekologicznie przez nie lokowanie na tych terenach inwestycji uciążliwych na korzyść walorów przyrodniczych i rekreacyjnych,

* przeciwdziałanie erozji gleb przez utrzymanie na terenach o spadkach przekraczających 15 stopni trwałych użytków zielonych bądź ich zalesianie, oraz zalesianie terenów o spadkach przekraczających 35 stopni,

* zorganizowanie szkolenia, celem którego będzie informowanie i dokształcanie rolników w zakresie właściwego układania płodozmianów i stosowania nawozów mineralnych.
4.5. Ochrona przed hałasem
4.5.1. Charakterystyka i ocena stanu aktualnego
Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym samym poziomie jak i na zmniejszaniu poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest dotrzymany.
Hałas wywołuje zmęczenie, złe samopoczucie, utrudnia wypoczynek, może prowadzić do częściowej lub całkowitej utraty słuchu. Ponadto powoduje poważne zmiany psychosomatyczne, jak zagrożenie nadciśnieniem, zaburzenia nerwowe, zaburzenia w układzie kostno-naczyniowym.
Wszystko to powoduje, że ochroną przed hałasem zajmują się różne urzędy centralne, jak:

* Ministerstwo Środowiska – ochrona przed hałasem w środowisku zewnętrznym;

* Ministerstwo Zdrowia – ochrona człowieka i jego zdrowia przed hałasem;

* Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – ochrona przed hałasem na stanowiskach pracy;

* Ministerstwo Infrastruktury – ograniczenie hałasu powodowanego przez różnego rodzaju środki transportu;

* Ministerstwo Gospodarki – ograniczenie hałasu maszyn i urządzeń pracujących wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń,

* Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – ochrona interesów osób trzecich przed hałasem.
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (z dnia 27.04.2001 r. Dz.U. Nr 62 27.06.2001 r. poz. 627) definiuje podstawowe pojęcia z zakresu ochrony przed hałasem, jak:

* emisja, przez którą rozumie się wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, lub ziemi energie, takie jak hałas czy wibracje,

* hałas, przez który rozumie się dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16000 Hz,

* poziom hałasu przez który rozumie się równoważny poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB).


Wskaźnikiem oceny hałasu w środowisku jest poziom równoważny dla przedziału czasu odniesienia. Równoważny poziom dźwięku A, jest to wartość poziomu ciśnienia akustycznego ciągłego ustalonego dźwięku, skorygowanego według charakterystyki częstotliwościowej A, która w określonym przedziale czasu odniesienia jest równa wartości średniej kwadratowej ciśnienia akustycznego analizowanego dźwięku o zmiennym poziomie w czasie. Równoważny poziom dźwięku A określa się w decybelach (dB). Wartości równoważnego poziomu dźwięku podano w załącznikach do rozporządzenia MOŚZNiL (Dz.U. Nr 66 z 01.06.1998 r. poz. 436).
Poziomy dopuszczalne dotyczą emisji hałasu na danym terenie. Na terenach nie wyszczególnionych w załączniku do rozporządzenia dopuszczalny poziom hałasu określa się, przyjmując wartości dopuszczalne dla rodzaju terenu o zbliżonym przeznaczeniu. Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku na terenie podlegającym zaliczeniu do dwóch lub więcej rodzajów terenów wyszczególnionych w załączniku do rozporządzenia określa się, przyjmując wartości dopuszczalne poziomów dźwięku odpowiadające najniższym dopuszczalnym poziomom dźwięku dla tych terenów. Określono także standardy emisyjne dla takich obiektów jak drogi lub linie kolejowe (wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym) jak i poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowania i przeloty statków powietrznych.

Na podstawie ustawy art. 118 ust. 7 ustawy Prawo ochrony środowiska zostało wydane Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.01.2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu (Dz.U. Nr 8 poz. 81 z 31.01.2002 r.).

Rozporządzenie to określa wartości progowe poziomów hałasu w środowisku, których przekroczenie powoduje zaliczenie obszaru, na którym poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny do kategorii terenu zagrożonego hałasem. Oznacza to, że dla obszarów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny wojewoda lub rada powiatu (w zależności od kompetencji) tworzy program działań, którego celem jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego.

Na terenie Gminy Szczyrk mamy do czynienia z obszarami, w których hałas przenikający do środowiska kształtuje klimat akustycznych tych terenów, z drugiej strony występują miejsca, które nie są narażone na jakąkolwiek formę oddziaływania akustycznego związanego z działalnością człowieka.Klimat akustyczny Szczyrku w głównej mierze jest kształtowany przez ruch drogowy.

Hałas generowany przez pojazdy z reguły przekracza wartości dopuszczalne i charakteryzuje się tendencją wzrostową. Zauważono także okresowe zwiększenie zanieczyszczenia środowiska hałasem w okresie zimowym, co wynika ze wzmożonego ruchu turystycznego (sezon narciarski).

Dodatkowym i uciążliwym źródłem hałasu w sezonie letnim są głośne imprezy kulturalno-rozrywkowe i dyskoteki. Ich uciążliwość jest znaczna, zwłaszcza w porze nocnej (np. imprezy i dyskoteki organizowane w Amfiteatrze).

Hałas technologiczny emitowany jest przez tartak.

Okresowy hałas wywołują lądujące i startujące helikoptery.4.5.1.1. Hałas drogowy
Każdy układ drogowy stanowi o rozwoju danego regionu i powiązaniach z innymi ośrodkami o randze lokalnej i regionalnej. Powiązania te zapewniają drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Łączna długość dróg w Szczyrku wynosi 77,2 km. W tym drogi gminne – 62 km, powiatowe – 5,1 km, wojewódzkie – 10,1km. Powiązanie miasta z układem komunikacji zewnętrznej zapewniają dwie drogi.  • droga wojewódzka o charakterze regionalnym nr 942, relacji Bielsko-Biała-Szczyrk-Wisła,

  • droga powiatowa (ul. Graniczna) relacji Buczkowice-Szczyrk.

Największe natężenie ruchu notuje się tu w sezonie zimowym. Znaczne różnice natężenia występują także w odniesieniu do poszczególnych dni tygodnia, przy czym szczyt ruchu drogowego przypada na soboty, niedziele i święta. Z analizy danych i obserwacji wynika, iż w w/w okresach maksymalnego natężenia ruchu kołowego należy spodziewać się przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku na terenach akustycznie chronionych.

Wartości dopuszczalne poziomu dźwięku na terenach akustycznie chronionych o określonym charakterze zagospodarowania, zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13.05.1998 r. (Dz.U. Nr 66 z 1998 r.) przedstawiono w poniższej tabeli Nr 10.Tabela Nr 10

Dopuszczalne poziomy dźwięku w środowisku


Lp.

Przeznaczenie terenu

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony poziomem

dźwięku A w dB

Źródła hałasu

Drogi, linie kolejowe

Przemysł, usługi i pozostałe

Pora dnia – przedział czasu odniesienia równy 16h

Pora nocy – przedział czasu odniesienia równy 8 h

Pora dnia – przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia

Pora nocy – przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie dnia

1.

a. Obszary A ochrony uzdrowiskowej

b. Tereny szpitali poza miastem50

40

40

35

2.

a. Tereny wypoczynkowo-rekreacyjne poza miastem

b. Tereny zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej

c. Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży

d. Tereny domów opieki

Tereny szpitali w miastach


55

4545


40

3.

a. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego

b. Tereny zabudowy jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi

c. Tereny zabudowy zagrodowej

50

5050


40

4.

a. Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców ze zwartą zabudową mieszkaniową i koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych, usługowych

65

5555


45

Według wojewódzkiej waloryzacji stref objętych niekorzystnymi warunkami akustycznymi, obszary na terenach wokół dróg krajowych powinny być chronione zapisem niezbędnych zabezpieczeń, aby osiągnąć standardy określone w tabeli.
Dla potrzeb prognozy kształtowania się klimatu akustycznego w Szczyrku wykonano orientacyjne pomiary hałasu w rejonie drogi krajowej Nr 942 relacji Bielsko-Biała-Szczyrk-Wisła i w rejonie drogi wojewódzkiej (ul. Graniczna) relacji Buczkowice-Szczyrk. Hałas badany był w porze dziennej w dniu w którym należało oczekiwać wzmożonego ruchu pojazdów, tj. w dniu świątecznym (01.04.2002 r.). Wartości równoważne (w odległości normatywnej 1,5 m. od krawężnika) drogi wahały się od 70 do 74 dB/A/ i miały tendencję wzrostową. W porze nocnej (22.00 – 6.00) hałas nie był badany, gdyż z obserwacji wynika, iż ruch drogowy nocą istotnie maleje.
Przekroczenia standardów akustycznych w zabudowie istniejącej, w rejonie w/w dróg wynoszą od 5 – 20 dB w porze dziennej.

Poziom hałasu na pozostałych ciągach drogowych jest odpowiednio niższy, jednak i tu występują przekroczenia poziomu dopuszczalnego w porze dziennej.Układ linii autobusowych i komunikacja samochodowa indywidualna stanowią podstawowe systemy transportowe przewozów pasażerskich w Gminie. Znaczną część dróg cechują niskie parametry techniczne i zły stan nawierzchni, co również ma wpływ na emisję hałasu.
Obecnie mamy do czynienia z gwałtownym rozwojem motoryzacji. Konsekwencją tego jest:

  • stały wzrost natężenia ruchu,

  • rozciąganie się godzin szczytu komunikacyjnego, aż do 22oo włącznie,

  • powstanie nowych obszarów będących w zasięgu uciążliwości hałasu,

  • wzrost populacji zamieszkałych przy głównych drogach i ulicach,

  • wzrost uciążliwości hałasu na terenach wypoczynkowych.

Z analizy badań hałasu komunikacyjnego wynika, że najbardziej narażeni na działanie hałasu są mieszkańcy i przebywający w nich wiele godzin użytkownicy pomieszczeń frontowych budynków stojących wzdłuż hałaśliwych dróg. Tylne pomieszczenia tych budynków oraz obiekty stojące w dalszych rzędach zabudowy są na ogół skutecznie ekranowane od ponadnormatywnego hałasu.Z ogólnodostępnych danych wynika, że w porze dziennej równoważny poziom dźwięku wynosi LAeq = 72.4 dB, a ponadnormatywnym hałasem ulicznym LAeq ≥ 60 dB zagrożonych jest około 40% mieszkańców luźnej zabudowy mieszkalnej i około 25% mieszkańców zabudowy zwartej.
4.5.1.2. Hałas lotniczy
Hałas lotniczy objęty został odrębnymi przepisami, zarówno co do wartości dopuszczalnych jak i metodyk badań.

Poniżej w tabeli Nr 11 podano dopuszczalne poziomy dźwięku od statków powietrznych dla terenów akustycznie chronionych, o określonym charakterze zagospodarowania, zgodnie z Rozporządzeniem MŚZNiL (Dz.U. Nr 66 z 1998 r.).


Tabela Nr 11
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez linie

elektroenergetyczne oraz starty, lądowania i przeloty statków powietrznych


Lp.

Przeznaczenie terenu

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony długotrwałym, średnim poziomem dźwięku A w dB,

Starty, lądowania i przeloty statków

powietrznych

Linie

elektroenergetyczne

Długotrwały, średni poziom dźwięku A w dB

Ekspozycyjny poziom dźwię-ku A w dB

Równoważny poziom

dźwięku A w dB

Pora dnia- przedział czasu odniesienia równy 16 godzin

Pora nocy-

przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom


Pora nocy

Pora dnia-

przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom

Pora nocy-

przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom

1.

a. Obszary A ochrony uzdrowiskowej

b. Tereny szpitali, domów opieki, zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży

55

45

83

45

40


2.

a. Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej

b. Tereny wypoczynkowo-rekreacyjne poza miastem

60

50

83

50

45Samoloty, śmigłowce, motolotnie charakteryzują się bardzo wysokim poziomem emitowanego dźwięku. Droga rozprzestrzeniania się fali dźwiękowej uniemożliwia zastosowanie skutecznych zabezpieczeń przed hałasem, stąd też emisja hałasu obejmuje stosunkowo duże powierzchnie terenu. Jednak hałas lotniczy ma przede wszystkim znaczenie lokalne. Z uwagi na brak lotniska na terenie Gminy Szczyrk i gmin ościennych, nie występują tu problemy związane z oddziaływaniem hałasu lotniczego w środowisku. Utworzone w ostatnim dziesięcioleciu korytarze powietrzne dla krajowego i międzynarodowego lotniczego ruchu pasażerskiego nie wpływają na klimat akustyczny na terenie Gminy. Wpływ jedynie wywierają na środowisko w zakresie wzrostu hałasu, startujące i lądujące na terenie Gminy Szczyrk helikoptery.

Aktualnie z uwagi na brak danych pomiarowych natężenia dźwięku startujących i lądujących helikopterów w Gminie Szczyrk, nie można oszacować wielkości przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu podanych w Tabeli Nr 11.
4.5.2. Planowane cele w zakresie ochrony przed hałasem
4.5.2.1. Cele krótkoterminowe do roku 2006
Do celów krótkoterminowych, w zakresie ochrony środowiska przed hałasem na terenie Gminy Szczyrk należy przyjąć:
Tabela Nr 12

Cele krótkoterminowe w zakresie ochrony przed hałasem


Lp.

Nazwa zadania

Uwagi

1

2

3

1.

Opracowanie programów edukacyjnych uświadamiających problemy ochrony przed hałasem


Realizacja przez Urząd Gminy

2.

Utrzymanie w dobrym stanie technicznym dróg na terenie gminy, co wpłynie na poprawę stanu jakości akustyki terenów przyległych


Realizacja przez odpowiedni

Zarząd Dróg3.

Przy wydawaniu pozwoleń, na budowę uwzględnić oddziaływanie dróg, z uwagi na to, iż pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinny być wznoszone poza zasięgiem uciążliwości określonych w przepisach i ochronie środowiska lub w ich zasięgu, pod warunkiem zastosowania środków technicznych zmniejszających uciążliwości.

Realizacja przez Urząd Gminy

4.5.2.2. Cele długoterminowe do roku 2015
Cele długoterminowe w zakresie poprawy klimatu akustycznego na terenie Gminy Szczyrk stanowią pochodną założeń krótkoterminowych. Do takich działań należeć będą:

Tabela Nr 13
Cele długoterminowe w zakresie ochrony przed hałasem


Lp.

Nazwa zadania

Uwagi

1

2

3

1.

Kontynuacja programów edukacyjnych uświadamiających problemy ochrony przed hałasem


Realizacja przez Urząd Gminy

2.

Stworzenie bazy danych o obiektach przemysłowych i usługowych stwarzających zagrożenie


Realizacja przez Urząd Gminy


WIOŚ

3.

Opracowanie wspólnego programu ochrony przed hałasem z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska


Realizacja przez Urząd Gminy


WIOŚ

4.

Minimalizacja emisji hałasu komunikacyjnego poprzez budowę ekranów akustycznych wzdłuż odcinków dróg gdzie występują przekroczenia

Realizacja przez Urząd Gminy

Realizacja przez odpowiedni Zarząd Dróg

5.

Tworzenie stref buforowych pomiędzy nowoprojektowanymi centrami, a terenami zabudowy mieszkaniowej.


Realizacja przez Urząd Gminy


4.5.3. Lista przedsięwzięć priorytetowych
Racjonalnie prowadzona polityka rozwoju przestrzennego Gminy z jego podstawowymi funkcjami winna być prowadzona harmonijnie i być ukierunkowana na powstrzymanie degradacji oraz przywracanie walorów środowiska naturalnego, w tym na poprawę i kształtowanie klimatu akustycznego.
4.5.3.1. Ochrona przed hałasem przemysłowym
Na terenie Gminy Szczyrk działalność gospodarczą prowadzi wiele podmiotów gospodarczych. Część z nich to zakłady produkcyjne, rzemieślnicze czy usługowe stanowiące potencjalne źródła hałasu do środowiska. Pojedyncze zakłady, warsztaty czy przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą kształtują klimat akustyczny w bezpośrednim swoim otoczeniu. (np. Tartak).
Przywrócenie równowagi ekologicznej i rozwój poszczególnych elementów zagospodarowania wpływają na kształtowanie równomiernego rozwoju.
Z badań kontrolnych hałasu obiektów przemysłowych wynika, iż procedury lokalizacyjne, system ocen oddziaływania na środowisko, system kontroli i egzekucji daje możliwość oddziaływania na jednostki organizacyjne nie spełniające wymagań ochrony środowiska przed hałasem. W drodze decyzji administracyjnej ustalany jest dopuszczalny poziom hałasu emitowany z terenu danej jednostki organizacyjnej do środowiska.
Dopuszczalną emisję hałasu dla obiektów usytuowanych na terenie Gminy ustala starosta bielski, w drodze indywidualnej decyzji, w oparciu o charakter, przeznaczenie i sposób zagospodarowania oraz użytkowania terenu jak i obowiązujące standardy imisyjne dla obszarów otaczających obiekt. Daje to możliwość przeprowadzenia badań kontrolnych WIOŚ.
Nie przestrzeganie ustaleń decyzji administracyjnej skutkuje sankcjami finansowymi w postaci kar. Pozwala to na coraz skuteczniejszą ochronę środowiska przed hałasem.
4.5.3.2. Ochrona przed hałasem drogowym
Gmina posiada stosunkowo dobrze rozbudowaną sieć dróg, które wykorzystywane są nie tylko przez prywatne samochody osobowe, czy też samochody dostawcze, zaopatrujących placówki usługowe, lecz także przez ciężkie samochody dostawcze.

Ponadto przez teren Gminy przebiegają drogi o znaczeniu tranzytowym dla ruchu kołowego, w otoczeniu których hałas komunikacyjny jest znaczący. Dla najbliższej zabudowy usytuowanej wzdłuż tych dróg, występują przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku w środowisku. Pozostały ruch komunikacyjny ma charakter lokalny i służy do obsługi ludności.


Hałas drogowy powinien być uwzględniony przez organ nadzoru budowlanego w przypadkach udzielania pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych w bezpośredniej odległości od istniejących i planowanych dróg, gdyż zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi, budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinny być wznoszone poza zasięgiem uciążliwości określonej w przepisach ochrony środowiska (w tym także przed hałasem i wibracjami) lub w ich zasięgu, pod warunkiem zastosowania środków technicznych zmniejszających uciążliwości (do poziomu określonego w tych przepisach oraz w Polskich Normach) np. przez budowę ekranów akustycznych, czy wymianę okien.
Przy modernizacji dróg i ulic należy zwrócić szczególną uwagę na dobór nawierzchni właściwej dla rzeczywistej prędkości pojazdów. Asfalty porowate zmniejszają emisję hałasu dopiero przy prędkościach znacznie większych od 70 km/h, zaś tzw. „ciche asfalty” (nawierzchnia, która obniża emisję hałasu o około 5 dB przy małej prędkości pojazdów, v<70 km/h) mogą być stosowane w obszarze zabudowanym. Zastosowanie cichych nawierzchni drogowych poprawi warunki akustyczne w środowisku zewnętrznym o około 5 dB. Nie zapewni to jednak warunków komfortu akustycznego w tych punktach, w których poziom dźwięku przed zastosowaniem działań ochronnych jest większy niż 65 dB w porze dziennej i 55 dB w porze nocnej. Jedyną dostępną metodą redukcji hałasu pozostaje wymiana okien na dźwiękoizolacyjne, które zapewnią warunki komfortu akustycznego wewnątrz pomieszczeń zamkniętych. Wymagania dotyczące izolacyjności okien według wymagań normy zależą od poziomu dźwięku hałasu samochodowego określonego dla szesnastu godzin pory dziennej oraz ośmiu godzin nocy. Wskaźnik izolacyjności akustycznej okien winien zawierać się w przedziale 30 – 40 dB.
4.5.3.3. Zagrożenie hałasem lotniczym
Z uwagi na brak lotniska na terenie Gminy Szczyrk jak i gmin ościennych, problemy związane z oddziaływaniem hałasu lotniczego w środowisku są marginalne. Oddziaływanie hałasu lotniczego ma charakter przypadkowy i związane jest z przelotem samolotów sportowych, jak i komunikacji lotniczej „small businesu”, oraz z startującymi i lądującymi helikopterami. Utworzone w ostatnim dziesięcioleciu korytarze powietrzne dla krajowego i międzynarodowego lotniczego ruchu pasażerskiego nie wpływają na klimat akustyczny na terenie Gminy.

Poprawa klimatu akustycznego na terenie Gminy poprzez zahamowanie wzrostu zagrożeń wynikających z emisji hałasu do środowiska jak i podjęcie działań zmierzających do obniżenia poziomu hałasu do obowiązujących normatywów jest istotnym czynnikiem mającym wpływ na ochronę środowiska.


4.5.4. Analiza techniczno-ekonomiczna
Szacunkowe koszty realizacji zadań związanych z ochroną środowiska przed hałasem na terenie Gminy Szczyrk przedstawiają się następująco:

Tabela Nr 14
Harmonogram realizacji zadań w zakresie ochrony przed hałasem


Lp.

Nazwa zadania

Okres

realizacji

Szacunkowy

koszt realizacji

(w tys.zł PLN)Uwagi

1

2

3

4

5

1.

Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony przed hałasem

2004-2015

50

Urząd Gminy,

organizacje

ekologiczne, szkoły1.1.

Edukacja ekologiczna w środkach masowego przekazu (regionalna prasa)

1.2.

Seminaria ekologiczne dla zainteresowanych mieszkańców

1.3.

Edukacja ekologiczna w szkołach

2.

Minimalizacja emisji hałasu komunikacyjnego poprzez budowę ekranów akustycznych wzdłuż tras komunikacyjnych dla ochrony zabudowy mieszkaniowej

2004 – 2015


2000


Realizacja przez

Urząd GminyRealizacja przez odpowiedni Zarząd Dróg

3.

Stworzenie bazy danych o obiektach przemysłowych i usługowych stwarzających zagrożenie akustyczne dla środowiska

2006 – 2015


100


Zakład pracy

Urząd Gminy

WIOŚ


3.1.

Opracowanie programu ochrony przed hałasem
RAZEM:

2150


4.5.5. Analiza formalno-prawna
Ustawa Prawo ochrony środowiska wprowadza ogólne zasady ochrony środowiska przed hałasem oraz obowiązki organów administracji w sprawie ochrony środowiska przed hałasem i wibracjami, zaś rozporządzenia jako akty wykonawcze wprowadzają szczegółowe zasady:
Ochrona środowiska zewnętrznego przed hałasem i wibracjami realizowana jest w oparciu o następujące przepisy prawne:

* Ustawa – Prawo ochrony środowiska (zwana dalej POŚ z dnia 27.04.2001 r. Dz.U. Nr 62 z dnia 27.06.2001 r. poz. 627)

* Ustawa o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 27.07.2001 r. (Dz.U. Nr 100 z dnia 27.06.2001 r. poz. 1085)

* Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz miejskich strefach usług publicznych z dnia 05.12.1996 r. (Dz.U. Nr 156 poz. 773)

* Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 20.07.1991 r. (Dz.U. Nr 77 poz. 335) wraz z późniejszymi zmianami

* Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13.05.1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z dnia 1 czerwca 1998 r.)

* Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.01.2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu (Dz.U. Nr 8 z 31.01.2002 r. poz. 81)

* Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.)

* Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20.05.2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywanie robót ziemnych, budynków lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych (Dz.U. nr 52/2000).
Te akty prawne zawierają przepisy określające zobowiązania użytkowników środowiska oraz administracji na rzecz ochrony środowiska przed hałasem oraz właściwego kształtowania klimatu akustycznego środowiska.
Duże znaczenie przy rozwiązywaniu problemów w zakresie ochrony środowiska przed hałasem mają przepisy zawarte w aktach prawnych z zakresu zagospodarowania, tj. ustawa prawo budowlane i ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym.
Polityka ekologiczna państwa ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska. Na podstawie aktualnego stanu środowiska, określa się:

1) cele ekologiczne,

2) priorytety ekologiczne,

3) rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,

4) środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe
Politykę ekologiczną państwa przyjmuje się na 4 lata, z tym, że przewidziane w niej działania w perspektywie obejmują kolejne 4 lata (POŚ; art. 14 ust.2).
Ochrona środowiska przed hałasem realizowana jest przez organy administracji państwowej i samorządowej. Każdy z organów administracji działając według przepisów prawnych ma inny zakres kompetencji i zadań.
Rada Gminy

* uchwala gminny program ochrony środowiska (POŚ; art. 18 ust. 1),


Zarząd Gminy

* sporządza gminny program ochrony środowiska (POŚ; art. 17 ust. 1)

* sporządza co 2 lata raport, z wykonania programów, który przedstawia Radzie

Gminy.


Gmina (wójt, burmistrz, prezydent miasta)

* ustalenie dla jednostek organizacyjnych dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego do środowiska (na terenie niektórych miast oraz miejskich strefach usług publicznych Dz.U. Nr 156/96 poz. 773).

* nakazanie osobie fizycznej eksploatującej instalację w ramach zwykłego korzystania ze środowiska lub eksploatującej urządzenie, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko (w formie decyzji na podstawie POŚ; art. 363),

* wstrzymanie użytkowania instalacji w razie naruszenia warunków decyzji określającej wymagania dotyczące eksploatacji instalacji, (z której emisja nie wymaga pozwolenia) prowadzonej przez osobę fizyczną w ramach zwykłego korzystania ze środowiska (w formie decyzji na POŚ; art. 368 ust. 1),

* zgoda na podjęcie wstrzymanej działalności gdy dokonano czynności zabezpieczających środowisko, np. ze względu na ponadnormatywną emisję hałasu do środowiska (POŚ; art. 372),

* sprawowanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska (w tym oddziaływania hałasu przenikającego do środowiska) poprzez występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego lub występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań (POŚ; art. 379 ust. 1,4 i 5),

* wydawanie decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (w tym warunków ochrony środowiska przed hałasem).
Kontrola społeczeństwa

* dostęp społeczeństwa do informacji polega na tym, iż organ administracji nie może odmówić udostępnienia informacji, jeżeli informacja dotyczy poziomu emitowanego hałasu (na wniosek zainteresowanego, na podstawie POŚ art. 20 ust. 3).


Procedury administracyjne prowadzone w zakresie ochrony środowiska przed hałasem polegają z jednej strony na prowadzeniu kontroli stanu środowiska, a z drugiej strony na tworzeniu miejscowego prawa ustalającego standardy imisyjne.
Do prowadzenia kontroli klimatu akustycznego powołane są różne organy administracji, jak:

* Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzący kontrolę klimatu akustycznego związanego z emisją hałasu do środowiska

* Organ nadzoru budowlanego posiadający uprawnienia kontrolne w zakresie ochrony środowiska przed hałasem w odniesieniu do obiektów budowlanych, których stan techniczny może spowodować zagrożenie środowiska lub użytkowany jest w sposób zagrażający środowisku

* Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadząca badanie klimatu akustycznego środowiska pracy w zakresie zagrożenia życia i zdrowia ludzi. W ramach procedur administracyjnych istnieją warunki do tworzenia miejscowego prawa ustalającego standardy imisyjne.


Procedury dotyczące ustaleń zagospodarowania przestrzennego pozwalają na uwzględnienie ochrony środowiska przed hałasem. Przy tworzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględnienie wymagań ochrony środowiska przed hałasem powinno zawierać studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Kolosalne znaczenie ma tutaj przepis wymagający dołączenie prognozy skutków ustaleń planu miejscowego na środowisko, w tym na klimat akustycznym.


Procedury dotyczące lokalizacji obiektów budowlanych

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powinna zawierać warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska przed hałasem. Decyzję taką wydaje organ Gminy.

Pozwolenie na budowę wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej na podstawie wniosku, do którego dołączona jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projekt budowlany z uzgodnieniami w zakresie ochrony środowiska.
Pozwolenie na użytkowanie wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej. Inwestor zobowiązany jest przed przystąpieniem do użytkowania powiadomić PIOŚ, który może wstrzymać oddanie obiektu do eksploatacji jeśli nie spełnia on wymogów ochrony środowiska przed hałasem.
Poprawa klimaty akustycznego na terenie miasta winna być oparta na polskich aktach prawnych uwzględniając jednakże istniejące standardy Unii Europejskiej.

Polski system ochrony przed hałasem bazuje na systemie standardów imisyjnych (dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku) jak i procedur imisyjnych (ustalanie dopuszczalnych poziomów hałasu dla obiektów w drodze decyzji). Polityka Unii Europejskiej i jej dyrektywy w tym zakresie polegają na tworzeniu aktów prawnych ustanawiających wymagania akustyczne dla maszyn i urządzeń. Są to działania oparte na standardach emisyjnych.


W zakresie ochrony środowiska przed hałasem zarówno standardy emisyjne (obowiązujące w UE do których Polska musi się dostosować) jak i imisyjne (które UE ma zamiar wprowadzić) mają służyć poprawie klimatu akustycznego.
Obowiązujące procedury lokalizacyjne dla nowo powstających obiektów przemysłowych, modernizowanych, rozbudowywanych czy przebudowywanych, lub w których następuje zmiana działalności, pozwalają na skuteczne egzekwowanie wymogów ochrony przed hałasem. Dotyczy to przede wszystkim obiektów zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi) oraz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu nie jest obligatoryjne, (mogących pogorszyć stan środowiska)

4.5.6. Matryca logiczna
Działania jakie należy podjąć w zakresie ochrony środowiska przed hałasem na terenie Gminy Szczyrk, są wypadkową działań w zakresie

ochrony środowiska przed hałasem podejmowane przez poszczególnych inwestorów. W znacznej mierze działania podejmowane w zakresie

ochrony środowiska przed hałasem są podobne, a niewielkie różnice są pochodną lokalnych uwarunkowań i zadań inwestycyjnych.


Cele

Rezultaty

Logika interwencji

Obiektywnie sprawdzalne

wyznaczniki osiągnięć

Źródła i sposoby

weryfikacji

Założenia

1

2

3

4

5

Cele

nadrzędnePoprawa jakości środowiska pod względem ochrony akustycznej, w tym zwiększenie atrakcyjności Gminy

Obniżenie poziomu dźwięku w środowisku


Pomiary poziomu dźwięku w środowisku
Cele


szczegółowe

programu


Porządkowanie systemu komunikacyjnego w kierunku zmniejszenia uciążliwości akustycznej

Modernizacja dróg miejskich poprzez zmianę struktury nawierzchni (asfalty porowate, „ciche asfalty”);

Utrzymanie ruchu tranzytowego poza terenami mieszkaniowymi i terenami atrakcyjnymi krajobrazowo.

Rozbudowa istniejących oraz budowa nowych parkingów prowadzona z utrzymaniem standardów ochrony przed hałasem

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Śląski Urząd Wojewódzki

Starostwo powiatowe w Bielsku-Białej

Pozyskanie inwestorów.

Pozyskanie odpowiednich środków finansowychTworzenie terenów atrakcyjnych pod względem akustycznym

W planach zagospodarowania przestrzennego wydzielić tereny z zakazem realizacji jakiejkolwiek zorganizowanej działalności inwestycyjnej, także zakładów rzemieślniczych (mogących być potencjalnymi źródłami hałasu do środowiska).

Oczekiwane

rezultatyZwiększenie atrakcyjności Gminy i dostępności terenów rekreacyjnych przy jednoczesnym obniżeniu poziomu dźwięku w środowisku.


Porównawcze pomiary imisji na wybranych obszarach Gminy

Ankiety

Pomiary poziomu dźwięku1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna