Stacja paliw płynnychPobieranie 1,62 Mb.
Strona4/12
Data16.02.2018
Rozmiar1,62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

4.3.8. Harmonogram realizacji Programu w zakresie ochrony powietrzaLp.

Kluczowe działania, które należy wykonać w celu osiągnięcia oczekiwanych rezultatów

Od kiedy

Do kiedy

Szacowany

budżet

[w tys.PLN]

Źródła

finansowania

Partnerzy

1

2

3

4

5

6

7

1.

Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony powietrza

2004

2015

50


Urząd Gminy,

organizacje

ekologiczne,

szkoły


Oddział LOP w Bielsku-Białej,

Polski Klub Ekologiczny w Bielsku-Białej

2.

Likwidacja niskiej emisji obszarowej

2004

2015

400


Gmina ponosi

koszty tylko

budynków UG


Fundusze pomocowe

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

3.

Termomodernizacja budynków mieszkalnych i publicznych.

Docieplenie ścian zewnętrznych i stropów budynków

Zmiana w systemach grzewczychStosowanie układów regulacji automatycznej systemów grzewczych

2004

2015

100


Gmina ponosi koszty tylko budynków UG

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
RAZEM:

550


4.3.9. Wnioski
Działania zmierzające do ograniczenia emisji substancji szkodliwych do powietrza należy prowadzić w kilku kierunkach:
* Dla obniżenia niskiej emisji obszarowej z lokalnych źródeł ciepła, jako najbardziej uciążliwej dla środowiska, należy poddawać procesowi termorenowacji budynki,

* Modernizować kotłownie lokalne.* W zakresie edukacji ekologicznej należy ukierunkować się na poprawę sposobu komunikowania się ze społeczeństwem, w celu uzyskania większej akceptacji systemów zaopatrzenia w ciepło.

* W zakresie ograniczenia emisji zorganizowanej należy przestrzegać obowiązujące przepisy w zakresie ochrony powietrza.

* Zapewnić możliwość lokalizacji dla obiektów przemysłowych i produkcyjnych poprzez podporządkowanie struktury przestrzennej Gminy.

* W planach zagospodarowania przestrzennego zostaną wydzielone tereny pod realizację zorganizowanej działalności inwestycyjnej, zakładów rzemieślniczych (mogących być potencjalnymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza).

* Na wyznaczonych terenach nie dopuszczać lokalizacji obiektów uciążliwych dla środowiska ze względu na profil działalności lub technologię produkcji, która może stanowić potencjalne źródło emisji zanieczyszczeń powietrza.

* W zakresie ograniczenia emisji ze środków transportu należy modernizować układ komunikacyjny Gminy i wyprowadzić ruch tranzytowy poza obszar gęstej zabudowy.


Na terenach występowania małoobszarowych form ochrony przyrody (pomniki przyrody,

zespół przyrodniczo-krajobrazowy czy użytek ekologiczny) likwidować lub ograniczaćdziałalność gospodarczą uciążliwą dla środowiska pod względem emisji zanieczysz-

czeń do powietrza.
  1. Ochrona powierzchni ziemi i gleb


Wszechstronna znajomość gleb niezbędna jest w planowaniu właściwego ich wykorzystania dla potrzeb człowieka, przy założeniu zrównoważonego rozwoju. Jest ona również potrzebna dla racjonalnego użytkowania przestrzeni produkcyjnej, rejonizacji roślin uprawnych, opracowywania planów gospodarczych, układania płodozmianów i ustalania sposobu uprawy roli.

Na rolę gleby jako najważniejszego przyrodniczego bogactwa ludzkości, bez którego nie jest możliwa egzystencja człowieka, wskazuje Europejska Karta Gleby (Europen soil charter) przyjęta przez Radę Europy (Council of Europe) w 1972 roku.Definiuje ona w 12 punktach rolę gleby w życiu człowieka i jego środowiska.

1. Gleba stanowi jedną z najcenniejszych wartości dla człowieka. Umożliwia życie na Ziemi roślinom, zwierzętom i człowiekowi.

2. Gleba jest źródłem materii organicznej, która łatwo ulega zniszczeniu.


 1. Gleby są wykorzystywane dla celów rolniczych, przemysłowych i innych. Polityka planowania regionalnego musi uwzględniać właściwości przyrodnicze gleb oraz aktualne i przyszłe potrzeby społeczności.

 2. Gleby muszą być chronione przed erozją.

 3. Gleby muszą być chronione przed zanieczyszczeniami.

 4. Rozwój urbanizacji musi być planowany tak, aby minimalizować niszczenie gleby.

 5. Przy budowie sieci infrastruktury musi się chronić gleby już na etapie jej projektowania.

 6. Zasoby gleb są nie do zastąpienia.

 7. Dla zapewnienia racjonalnego użytkowania i ochrony gleb muszą być prowadzone interdyscyplinarne badania naukowe.

 8. Ochronie gleby należy poświęcać wiele uwagi i troski na wszystkich istniejących poziomach edukacji.

 9. Władze i organy urzędowe muszą właściwie planować, użytkować i ochraniać zasoby gleb.


4.4.1. Zagospodarowanie gruntów na terenie Gminy
Na terenie Gminy Szczyrk aktualnie, zgodnie z geodezyjną ewidencją gruntów struktura

użytkowania gruntów przedstawia się następująco:

* powierzchnia gruntów Gminy ogółem: 3907 ha

w tym:


- użytki rolne: 806 ha

- grunty leśne: 2754 ha

 • pozostałe grunty: 347 ha.

Na wielkość powierzchni użytków rolnych = 806 ha składają się następujące powierzchnie składowe:

 • gruntów ornych: 140 ha

 • sadów: 5 ha

 • łąk: 534 ha

 • pastwisk: 127 ha

Użytkowane grunty rolne należą do gospodarstw indywidualnych. Struktura użytkowania gruntów w gospodarstwach indywidualnych jest zbliżona do ogólnej struktury użytkowania gruntów w powiecie bielskim. Wyższy udział wśród użytków rolnych w gospodarstwach indywidualnych stanowią łąki i pastwiska, niższy grunty orne a znacznie niższy, bo zaledwie 5 ha stanowią sady.


   1. Charakterystyka gleb

Obszar Gminy Szczyrk charakteryzuje się zróżnicowaną rzeźbą terenu. Znajduje się w obrębie Beskidu Śląskiego, którego najwyższym szczytem jest Skrzyczne: 1257 m. npm. Nachylenie zboczy nierzadko przekracza 100%, lokalnie spotyka się urwiska.

Na obszarze tym występują głęboko wcięte erozyjne doliny rzek i strumieni.

Budowa geologiczna terenu, czyli rodzaj skał tworzących podłoże odgrywa istotną rolę jako skała macierzysta dla gleb. Skała macierzysta jest substratem gleby i stanowi główną część jej masy (97-99% masy większości gleb). Skład chemiczny i mineralny skały macierzystej wpływa na rodzaj gleby oraz na jej podatność na wietrzenie, a tym samym na tempo rozwoju powstającej gleby.W Gminie Szczyrk, zgodnie z bonitacyjną klasyfikacją gleb, przeważają grunty orne klasy V i VI. Są to gleby słabe, mało żyzne i słabo urodzajne.

Wśród użytków zielonych przeważają grunty IV i V klasy. Klasy te obejmują trwałe użytki zielone na glebach mineralnych i mułowo-torfowych oraz użytki zielone na glebach słabo próchniczych i torfowych mocno zdegradowanych (zmurszałych).

Największy obszar zajmują gleby brunatne kwaśne, gliniaste i gleby pyłowe. Na najwyższych wzniesieniach w tym rejonie występują gleby szkieletowe typowe dla stadium początkowego procesu glebotwórczego. Są to gleby pochodzenia wietrzeniowego, związane przede wszystkim z występującym w podłożu fliszem karpackim.
W dolinie rzeki Żylicy i kotlinach dominują mady o przewadze różnych frakcji od gliniastych do pylasto-piaszczystych.

W mniejszym stopniu na tych terenach występują gleby pochodzenia hydrogenicznego: torfowe, mułowo-błotne i murszowe.Sporadycznie występują również gleby wytworzone ze skał wapiennych oraz czarnoziemy.


   1. Degradacja środowiska glebowego


Niekorzystne zmiany środowiska glebowego, które obniżają jego aktywność biologiczną, co z kolei powoduje obniżenie urodzajności, mogą być spowodowane przez naturalne czynniki przyrodnicze lub też zachodzą pod wpływem niewłaściwej działalności człowieka.

Stosunki wodne są jednym z ważniejszych czynników wpływających na żyzność i urodzajność gleb. Obniżenie stopnia uwilgotnienia w profilu glebowym powoduje nadmierny rozkład materii organicznej i zmniejszenie się zawartości związków próchniczych w poziomie akumulacyjnym. W następstwie tego zjawiska obniżają się właściwości sorpcyjne gleby w stosunku do składników pokarmowych roślin oraz zdolność magazynowania wód opadowych. Te niekorzystne zjawiska pogłębia często niewłaściwy rozkład opadów atmosferycznych w ciągu roku, karczowanie lasów oraz niekiedy wadliwe stosowane zabiegi odwadniające.
Niszczenie pokrywy glebowej następuje wskutek działania wody i wiatrów. W wyniku erozji wodnej i eolicznej zmniejsza się miąższość gleby oraz obniża się jej zasobność i żyzność. Obszar Gminy Szczyrk należy do terenów silnie zagrożonych przez erozję wodną i eoliczną. Zmywanie gleb na pochyłych terenach i szczytach górskich oraz powstawanie osadów w postaci deluwiów i aluwiów w miejscach niżej położonych prowadzą do deformacji profilów glebowych i zmiany warunków hydrogeologicznych.

Wśród czynników pochodzenia antropogenicznego istotny wpływ na degradację gleb ma niewłaściwa mechanizacja rolnictwa i wadliwa chemizacja gleb. Intensyfikacja nawożenia mineralnego i szerokie zastosowanie pestycydów w ochronie roślin stwarza zagrożenie dla środowiska glebowego. Szczególnie niebezpieczne są związki rtęcioorganiczne, chlorowane węglowodory, związki fosforoorganiczne, karbaminiany. Stosowanie ich w sposób niekontrolowany powoduje poważną degradację gleb.
Znaczący wpływ na degradację środowiska glebowego obszaru Gminy Szczyrk, ma nasilający się ruch komunikacyjny i turystyczny. Tereny wzdłuż arterii komunikacyjnych narażone są w sposób ciągły na zanieczyszczenia tlenkami azotu, węglowodorami i pierwiastkami toksycznymi dla środowiska (ołów, kadm, cynk, miedź, nikiel).

Zanieczyszczenia chemiczne gleb, w szczególności metalami ciężkimi, wynikają głównie z działalności przemysłu i komunikacji. Związane są również z nieprawidłowym stosowaniem nawozów sztucznych, wykorzystywaniem do nawożenia i wapnowania odpadów i osadów ściekowych, a także stosowaniem preparatów do ochrony roślin.
Gleby Gminy Szczyrk należą do zerowej (0) i pierwszej (I) klasy zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi (kadm, miedź, chrom, nikiel, ołów, cynk). Stopień 0 oznacza, że występują gleby nie zanieczyszczone o naturalnych zawartościach metali śladowych. Gleby te mogą być przeznaczone pod wszystkie uprawy ogrodnicze i rolnicze. Stopień I obejmuje gleby o podwyższonej zawartości metali. Gleby te mogą być przeznaczone pod wszystkie uprawy polowe, z ograniczeniem warzyw.


   1. Zagadnienia kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej


Dalsze użytkowanie w Gminie Szczyrk obszarów rolniczej przestrzeni produkcyjnej powinno odbywać się w sposób racjonalny.

Ze względu na przewagę niskich i bardzo niskich bonitacji gleb, trudne warunki uprawowe wywołane górskim ukształtowaniem terenu i ostrym klimatem, oraz w związku z zanikającą funkcją produkcji rolniczej, w Gminie nie wyznaczono rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Funkcje produkcyjne dopuszczone zostały na zasadzie tymczasowego przeznaczenia lub użytkowania rolniczego, utrzymywanego jako tradycyjne formy upraw i element krajobrazu kulturowego, w celu zachowania równowagi i proporcji powierzchniowych pomiędzy terenami o charakterze naturalnym – przyrodniczym i terenami przetworzonymi – zurbanizowanymi.

Grunty rolne (mimo ich nieprodukcyjnego charakteru) traktowane są jako tereny tradycyjnego rolnictwa górskiego o walorach krajobrazowych, dla których obowiązują następujące preferencje:

 • ochrona gruntów przed zmianą przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne

 • zaliczenie terenów do wartościowych form krajobrazu otwartego

 • ograniczona możliwość zmiany sposobu przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, agroturystyczne lub rekreacji indywidualnej

 • ograniczona możliwość nowej zabudowy jedynie w granicach działek już zabudowanych

 • przeznaczenie terenów nierolniczych na różne formy zieleni oraz pod zalesienia.


Dotychczasowe tereny rolne położone na wysokości 550-600 m npm mogą być wykorzystywane również na cele realizacji obiektów i urządzeń sportowych, pod zalesienie oraz na cele zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej, inne cele rozwojowe miasta w tym niezbędne terenowe potrzeby mieszkaniowe społeczności lokalnej.

Dla ochrony kompleksów rolnych przed zmianą ich statusu przyjmuje się zasadę, że zmiana sposobu przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze nie może dotyczyć działki położonej wewnątrz kompleksu rolnego, lecz jedynie działki leżącej na jego obrzeżu.Tereny rolne położone w dolinie Żylicy powyżej poziomu 600 m. npm oraz tereny rolne Podmagury, Biłej, Dunacia, Czyrnej i Soliska powyżej poziomu 650 m. npm mogą zmieniać sposób użytkowania tylko na cele zalesień.

Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne wymaga uzyskania stosownej zgody uzyskanej w drodze sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania terenu, obejmującego wnioskowane grunty rolne.
4.4.5. Planowane cele w zakresie ochrony ziemi i gleb
Planowane cele w zakresie ochrony ziemi i gleb przedstawiono dla okresu krótkoterminowego, tj. do roku 2006 i dla okresu długoterminowego, tj. do roku 2015.
4.4.5.1. Cele krótkoterminowe do roku 2006

Tabela Nr 7
Cele krótkoterminowe w zakresie ochrony ziemi i gleb


Lp.

Nazwa zadania

Uwagi

1.


Zorganizowanie akcji informacyjnej dla rolników i producentów roślin, dotyczącej racjonalnego gospodarowania zasobami glebowymi


Realizacja przez Urząd

Gminy


2.

Przeprowadzenie kontroli poziomu zanieczyszczenia gleb, w celu podjęcia działań zapobiegawczych zanieczyszczeniu gleb, zwłaszcza środkami ochrony roślin i metalami ciężkimi.


Realizacja przez Urząd

Gminy


3.

Działania w kierunku utrzymania gospodarki rolnej na terenach wskazanych do ochrony i promowanie tradycyjnego rolnictwa górskiego.


Realizacja przez Urząd

Gminy4.1.5.2. Długoterminowe do roku 2015
Cele długoterminowe w zakresie ochrony ziemi i gleb na terenie Gminy Szczyrk stanowią pochodną zadań krótkoterminowych.

Tabela Nr 8

Cele długoterminowe w zakresie ochrony ziemi i gleb


Lp.

Nazwa zadania

Uwagi

1.

Zagospodarowanie gleb w sposób, który odpowiada w pełni ich przyrodniczym walorom i klasie bonitacyjnej

Realizacja przez Urząd

Gminy


2.

Zmniejszenie procesów degradacji gleb spowodowanych emisją zanieczyszczeń, erozją oraz niewłaściwą agrotechniką.

Realizacja przez Urząd

Gminy


3.

Ochrona terenów atrakcyjnych ekologicznie, poprzez nie lokowanie na tych terenach inwestycji uciążliwych na korzyść walorów przyrodniczych i rekreacyjnych.

Realizacja przez Urząd

Gminy4.4.6. Lista przedsięwzięć priorytetowych
W Gminie Szczyrk w zakresie ochrony środowiska zostało wyznaczonych szereg zadań priorytetowych, które należy wykonać w przeciągu krótkiego lub dłuższego okresu czasu.
Zadaniami do zrealizowania w najbliższych dwóch latach jest między innymi zorganizowanie szkolenia lub punktu informacyjnego dla przedsiębiorców użytkujących rolniczo ziemię. Szkolenie miałoby na celu informowanie i dokształcanie rolników w zakresie właściwego układania płodozmianów i stosowania nawozów mineralnych w dawkach dostosowanych do jakości i właściwości gleb. Przez to producenci żywności i hodowcy roślin ozdobnych korzystaliby racjonalnie z zasobów przyrody i dóbr natury.
Przeciwdziałanie erozji gleb przez utrzymanie na terenach o spadkach przekraczających 15 stopni trwałych użytków zielonych, bądź ich zalesianie oraz zalesianie terenów o spadkach przekraczających 35 stopni, to również bardzo ważne zadanie do zrealizowania na terenie Gminy Szczyrk.
W obszarach, gdzie działają instytucje zanieczyszczające środowisko Szczyrku, istotne jest kształtowanie pasów zieleni izolacyjnej wokół obiektów wytwórczości i specjalistycznych gospodarstw hodowlano-produkcyjnych.
Ważnym zadaniem, które zarówno teraz jak i w przyszłości może się przyczynić do poprawy stanu nie tylko gleb ale i całego środowiska jest organizacja w szkołach dla dzieci i młodzieży, kilku lekcji o tematyce ochrony środowiska i metodach dbania o jego zasoby i naturalny charakter.
Na terenie Gminy Szczyrk do zadań zaliczonych jako priorytetowe w zakresie ochrony ziemi i gleb, zaliczono również zadania z innych działów gospodarki środowiskowej: tj. gospodarki wodno-ściekowej, odpadowej, z ochrony powietrza i edukacji ekologicznej.
Budowa kanalizacji na terenie sołectw Gminy Szczyrk przyczyni się w znacznym stopniu do poprawy stanu gleb, gdyż nieszczelne zbiorniki osadowe oraz odprowadzanie ścieków do potoków i strumyków w znacznym stopniu przyczyniają się do zanieczyszczenia gleb.
4.4.7. Analiza techniczno-ekonomiczna
Poniżej w ujęciu tabelarycznym przedstawiono zadania rzeczowe do wykonania (w latach 2004 – 2015) w zakresie ochrony ziemi gleb wraz z określeniem szacunkowych kosztów.

Tabela Nr 9

Koszty realizacji zadań w zakresie ochrony ziemi i gleb

Lp.

Nazwa zadania

Okres

realizacji

Szacunkowy

koszt realizacji

(w tys.zł PLN)

Inwestor

Uwagi

1

2

3

4

5

1.

Zorganizowanie akcji informacyjnej dla rolników i producentów roślin ozdobnych dotyczącej racjonalnego gospodarowania zasobami glebowymi

2004 – 2006


5


Realizacja

przez Urząd

Gminy


2.

Przeprowadzenie kontroli poziomu zanieczyszczenia gleb, w celu podjęcia działań zapobiegawczych zanieczyszczeniu gleb, zwłaszcza środkami ochrony roślin i metalami ciężkimi.

2004 – 2006


5


Realizacja

przez Urząd

Gminy


1

2

3

4

5

3.

Działania w kierunku utrzymania gospodarki rolnej na terenach wskazanych do ochrony i promowanie tradycyjnego rolnictwa górskiego.

2004-2006


5


Realizacja

przez Urząd

Gminy


4.

Przeciwdziałanie erozji gleb przez utrzymanie (na terenach o spadkach przekraczających 15 stopni) trwałych użytków zielonych i zalesianie terenów

2004-2015

130

Realizacja

przez Urząd

Gminy


5.

Ochronę terenów atrakcyjnych ekologicznie poprzez nie lokowanie na tych terenach inwestycji uciążliwych dla środowiska na korzyść walorów przyrodniczych i rekreacyjnych

2004 – 2015


30


Realizacja

przez Urząd

Gminy

RAZEM

175


4.4.8. Analiza formalno-prawna
* „Prawo ochrony środowiska” – Dz.U. Nr 62 z 2001 roku

* „Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych” z późniejszymi zmianami – Dz.U. Nr 16 z 1995 roku

* „Ustawa o ochronie przyrody” z dnia 16 kwietnia 2004 r. – Dz.U. Nr 92 z 2004 roku

* „Ustawa o rolnictwie ekologicznym” – z dnia 20 kwietnia 2004 r. Dz.U. Nr 93 z 2004 r.* „Ustawa o odpadach” – Dz.U. Nr 62 z 2001 roku

* „Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” – Dz.U. Nr 72 z 2002 roku

* „Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach” – Dz.U. Nr 132 z 1996 roku

* Dyrektywa Rady 91/676/EWG – w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami wywołanymi azotami ze źródeł rolniczych

* Dyrektywa Rady 91/271/EWG – w sprawie utylizacji ścieków miejskich

* Dyrektywa Rady 88/609/EWG wraz z jej zmianą Dyrektywą Nr 94/66/WE – w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania paliw
Ochrona gruntów rolnych i leśnych w myśl ustawy polega na:

* Ograniczaniu ich przeznaczania na cele nierolnicze i nieleśne* Zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych i leśnych oraz szkodom w produkcji rolniczej lub leśnej oraz w drzewostanach powstających wskutek działalności nierolniczej lub nieleśnej

* Rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze* Zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych

* Przywracaniu i poprawianiu wartości użytkowej gruntów, które utraciły charakter gruntów leśnych wskutek działalności nieleśnej, a także na zapobieganiu obniżania produktywności gruntów leśnych.
W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Szczyrk, najważniejszym celem w zakresie ochrony ziemi i gleb jest dostosowanie planowanych rozwiązań do wymogów i standardów unijnych. Dyrektywy Unii Europejskiej jasno określają wymagania dotyczące ochrony środowiska co znalazło w Polsce swoje odzwierciedlenie w aktualnie obowiązującej ustawie Prawo Ochrony Środowiska.
Najważniejszym zadaniem wynikającym z dyrektyw Unii Europejskiej jest stałe ograniczanie i kontrolowanie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do gleby.

Niestety poziom rozwiązań zarówno tych organizacyjno-prawnych jak i technicznych w Polsce w dziedzinie ochrony ziemi i gleb wciąż jeszcze odbiega od poziomu europejskiego.

4.4.9. Matryca logicznaCele

Rezultaty

Logika interwencji

Obiektywnie sprawdzalne wyznaczniki

osiągnięć

Źródła i sposoby

weryfikacji

Założenia

Cele

nadrzędnePoprawa jakości środowiska pod względem ochrony ziemi i gleb, w tym zwiększenie atrakcyjności

Gminy


Ograniczenie zanieczyszczenia gleby powodowanego przez podmioty gospodarcze i działalność gospodarstw domowych a także działalność turystyczną.* Dane ze: Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach i Urzędu Gminy Szczyrk


Cele


szczegółowe

programu


Zmniejszenie niskiej emisji do powietrza pochodzącej z gospodarstw domowych

Skanalizowanie GminyZwiększenie zainteresowania dzieci i młodzieży ochroną środowiskaWzrost zużycia gazu, oleju opałowego i drewna kosztem zmniejszenia zużycia węgla

Wzrost ilości odprowadzanych ścieków do kanalizacji miejskiej kosztem zmniejszenia ilości wywożonych nieczystości z osadników

Aktywny udział młodzieży w akcjach związanych z ochroną ziemi (Dni Ziemi)

Zmniejszenie zanieczyszczenia gleby odpadami

Zwiększenie dochodów rolników
Dane z:

* Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

* Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej

* Urzędu Gminy Szczyrk

* Urzędu StatystycznegoPozyskanie inwestorów,

Pozyskanie odpowiednich środków finansowychOczekiwane

rezultatyZwiększenie atrakcyjności Gminy,

przyciągnięcie większej ilości turystów


Porównawcze pomiary zanieczyszczenia gleby na terenie Gminy

Ograniczenie zanieczyszczeń w glebie, a przez to stworzenie lepszych warunków środowiska naturalnego Gminy* Pomiary zanieczyszczenia gleb

* Obserwacje roślin

* Roczne zestawienie ilości turystów odwiedzających Gminę


Ogólna poprawa stanu jakości środowiska na terenie Gminy1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna