Stacja paliw płynnychPobieranie 1,62 Mb.
Strona2/12
Data16.02.2018
Rozmiar1,62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Warunki hydrologiczne


Obszar miasta Szczyrk leży w zlewni rzeki Żylica, będącej lewobrzeżnym dopływem rzeki Soły. Wpadają do niej liczne potoki górskie. Największe z nich, to: Czyrna, Biła, Godziszka, Wilczy, Malinów. Koryta i doliny potoków zbudowane są ze żwirów rzecznych, piasków różnoziarnistych oraz bloków piaskowca, których miąższość waha się od 6 m. do 10 m. Okresowy brak wody powoduje niekorzystne warunki życia fauny i flory potokowej.

Na skutek zniszczenia i wycięcia drzewostanów w szczytowych partiach gór nastąpiło w Szczyrku obniżenie poziomu wód gruntowych. Zaobserwowano zwiększony spływ powierzchniowy i mniejszą odporność gleb na erozję. W górnych partiach powstały obszary osuwiskowe (istniejące i ustabilizowane) oraz coraz większe obszary o predyspozycjach do powstawania różnego typu osuwisk.

Jak wynika ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk” obniżenie poziomu wód gruntowych powoduje bardzo duże trudności w prowadzeniu upraw leśnych w najwyższych partiach gór (młode sadzonki usychają). Istniejące, niewielkie zasoby wód podziemnych mają charakter lokalny o małej wydajności i nie są szczegółowo rozpoznane.

Na terenie miasta brak jest naturalnych zbiorników wodnych (jezior, oczek wodnych, stawów, itp.). Wyjątkiem jest zbiornik wodny utworzony przy ujęciu wody na Żylicy. Jest on częściowo zamulony i zasypany rumoszem.


  1. Budowa geologiczna i gleby


Szczyrk zbudowany jest na tzw. fliszu karpackim, czyli naprzemianległych ławicach piaskowców i łupków oraz mniejszych ilościach: zlepieńców, margli i wapieni. Procentowo największy udział posiadają piaskowce i łupki warstw godulskich. Piaskowce godulskie są skałami twardymi, drobnoziarnistymi o spoiwie z reguły krzemionkowo-węglanowym. Na silnie kamienistej zwietrzelinie tych piaskowców powstają gleby skrytobielicowe i bielicowe stanowiące siedlisko borów mieszanych i lasów mieszanych. Na zwietrzelinie piaskowca powstają zasobniejsze gleby brunatne. Dominującym gatunkiem w górach jest zwietrzelina średnio i silnie kamienista o składzie od pyłu gliniastego do gliny średniej. W dolinach rzecznych występują mady rzeczne ciężkie i bardzo ciężkie z rumoszem w podłożu. Najwięcej występuje tu gleb IV, V i VI klasy.


  1. Surowce mineralne


W obrębie miasta Szczyrk nie stwierdzono występowania surowców podstawowych. Surowce pospolite reprezentowane są na tym terenie przez surowce okruchowe- żwiry. Utwory żwirowo-piaszczyste koncentrują się głównie w dolinie rzeki Żylicy. Nie prowadzono prac mających na celu określenie ich miąższości i jakości. Jak wynika ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk” zbyt małe rozproszenie tych utworów nie daje podstaw na udokumentowanie złóż o znaczeniu przemysłowym.

W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę dwóch odkrywek.
Tabela nr 1

Charakterystyka zinwentaryzowanych „kopalin”

Nr

odkrywki


Miejscowość – właściciel


Okres

Rodzaj

surowca

Dawne i alternatywne zastosowanie surowca

Miąższość

nakładu


Forma


Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8


6

Salmopol

Okręg Zarządu Lasów Państwowych


Kreda


Piaskowiec

Do budowy murów i fundamentów


0,8


Masyw

Aktualnie

nieczynna


7

Gronicek

Kubica

Aleksander


Czwarto-

rzęd


Glina

Do produkcji cegły palonej

Nie

ustalona

Glina zwietrzelinowa

Odkrywka

czynna
  1. Klimat

Szczyrk leży w strefie przejściowej wilgotnego klimatu morskiego z zachodniej Europy w klimat suchy wschodniej Europy. Cechuje go duża zmienność pogody, a przez cały rok przeważa tu powietrze polarnomorskie, z dużym udziałem mas świeżych.O kształtowaniu się klimatu na terenie Szczyrku decydują: najbardziej wysunięta na zachód pozycja w obrębie łuku Karpat oraz różnice wysokości bezwzględnych od około 200 metrów nad poziomem morza do 1257 metrów nad poziomem morza na Skrzycznem.

Rozległy system obniżeń sprzyja tu gromadzeniu się chłodnego powietrza spływającego z wyższych partii gór, gdzie grzbiety mają równomierny rozkład, a przy ekspozycjach wschodnich i zachodnich odgrywają rolę ekranującą względem wiatrów opadonośnych.

Średnia temperatura roczna powietrza wynosi ok. 7,1oC. Średnia temperatura miesiąca stycznia wynosi –1,8oC, a średnia miesiąca lipca 17,3oC. Temperatura powyżej 25oC występuje przez około 25 dni w roku. Okres trwania zimy, tj. średnia liczba dni ze średnią temperaturą dobową poniżej 0oC wynosi dla Szczyrku 150 dni (Atlas województwa bielskiego – klimat, 1981).

Średnie roczne i średnie miesięczne temperatury powietrza są wyższe na wierzchowinach i stokach niż w dnach dolin. Przyczynę tego należy upatrywać w tworzeniu się zastoisk chłodu w dniach dolin i w częstym występowaniu inwestycji temperatury powietrza. Przy niektórych sytuacjach synoptycznych na badanym obszarze występują wyraźne odrębne cechy termiczne w porównaniu z innymi regionami. W zimie efekt fenowy daje dodatnie odchylenie temperatury rzędu +2,5oC. Poza tym tę sytuację synoptyczną charakteryzuje duże dobowe wahania temperatury.

Na opady atmosferyczne w decydującym stopniu wpływa ekspozycja terenu względem wiatrów opadonośnych, wysokość npm., a także szata roślinna. Dla Szczyrku roczna suma opadów wynosi około 1200 mm. Najwięcej ulew i deszczy nawalnych przypada na miesiące letnie. Średnia roczna liczba dni z pokrywą śnieżną zależy zarówno od wilgotności powietrza, jak też od stanu termicznego atmosfery. W najniższych punktach wysokościowych Szczyrku pokrywa śnieżna utrzymuje się przez ok.90-160 dni w roku. Ze względu na ekspozycję terenu względem wiatrów opadonośnych, zjawisko zaniku pokrywy śnieżnej przebiega wcześniej na formach wypukłych niż w formach wklęsłych.

Spośród wielu czynników meteorologicznych, które kształtują klimat danego regionu, największy wpływ na warunki aerosanitarne ma prędkość i kierunek wiatru. O ile prędkość wiatru, będąca wypadkową wielu czynników fizycznych formujących zjawisko ruchu powietrza w atmosferze, odpowiada przede wszystkim za tempo rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, to kierunek wiatru jest elementem meteorologicznym odpowiedzialnym za trasę ich transportu. Rozkład wiatru zależy od rodzaju podłoża, rozkładu temperatury i ciśnienia.

Na omawianym obszarze wiatry wieją głównie z kierunków S, W i SW (łącznie stanowiąc ok. 30% wszystkich wiatrów), cisza stanowi 27% ogólnej liczby obserwacji. Średnia prędkość wiatru bez rozbicia na kierunki wynosi 2 m/s. Największą szybkość osiągają tzw. wiatry fenowe (halne). Wiatry fenowe są ciepłe i suche, a ich prędkość dochodzi nawet do 60 m/s na stokach i 30 m/s w dolinach. Kierunek tych wiatrów zależy w dużym stopniu od przebiegu ważniejszych dolin, decydujących o spływie powietrza, dlatego w Karpatach do najczęściej występujących kierunków wiatrów należą południowo-zachodni i południowy, głównie w półroczu zimowym (ok. 40%).
Górski charakter Szczyrku powoduje występowanie specyficznych zjawisk meteorologicznych. Jednym z nich jest stosunkowo częste występowanie tak zwanych porywów wiatrów. Z meteorologicznego punktu widzenia przez poryw wiatru rozumie się nagły wzrost jego prędkości przewyższający co najmniej o 5 m/s średnią prędkość wiatru za ostatnie 10 minut i trwający nie dłużej niż 2 minuty. Porywy wiatru silnie korelują z adwekcjami powietrza z sektora południowego i południowo-zachodniego i związane są z występującymi w tych sytuacjach synoptycznymi zjawiskami fenowymi (wiatr halny). Maksimum ich występowania przypada na półrocze chłodne. Występowanie sporadycznych i dużo słabszych porywów wiatru w półroczu letnim związane jest z cyklonami i towarzyszącymi im frontami chłodnymi i burzami.
Osobliwością tutejszego klimatu jest występowanie cyrkulacji górsko-dolinnej. Powstaje ona wskutek różnic ciśnienia atmosferycznego pomiędzy dnem doliny a jej partiami grzbietowymi, spowodowanych zróżnicowaniem bilansu cieplnego w dolinie górskiej. Zjawisko to powstaje dla dni z pogodą insolacyjno-radiacyjną nie osiąga znacznych rozmiarów, a jego skutki nie mają poważnych konsekwencji gospodarczych (jak na przykład skutki wiatru halnego). Urozmaicona rzeźba terenu miasta przyczynia się ponadto do powstania przy określonych warunkach cyrkulacyjnych wiatrów fenowych (halnych). Wiatry te w większości mają nie tylko znaczenie klimatyczne ale również ogólnoprzyrodnicze, a nawet gospodarcze. Znacznie przyczyniają się one bowiem do wzrostu temperatury powietrza w okresach zimowych. Powodują niekiedy bardzo szybki zanik pokrywy śnieżnej, a w ekstremalnych przypadkach, przy bardzo dużych prędkościach wiatru wyrządzają znaczne szkody przyrodnicze i gospodarcze.


 1. KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA W GMINIE SZCZYRK
  1. Gospodarka wodno-ściekowa
   1. Charakterystyka i ocena stanu aktualnego
    1. Stan czystości wód powierzchniowych


Obszar miasta Szczyrk leży w zlewni rzeki Żylica, która płynie z górskiej doliny zajętej przez miasto Szczyrk ku północnemu wschodowi, po czym w obrębie Gminy Buczkowice skręca na wschód i uchodzi do Jeziora Żywieckiego. Rzeka Żylica jest zatem lewobrzeżnym dopływem rzeki Soły.

Do Żylicy wpadają liczne potoki górskie. Największe z nich to: Czyrna, Biła, Godziszka, Wilczy, Malinów. Koryta potoków zbudowane są ze żwirów rzecznych i piasków różnoziarnistych. Na terenie miasta brak jest naturalnych zbiorników wodnych (jezior, oczek wodnych, stawów, itp.).

Wyjątkiem jest zbiornik wodny utworzony przy ujęciu wody na Żylicy.Według „Stanu środowiska w województwie śląskim w roku 2001” opracowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, na podstawie wyników badań w poszczególnych przekrojach kontrolno-pomiarowych (punkty monitoringu regionalnego) wód powierzchniowych, określono stan czystości wód rzeki Żylica w Szczyrku Górnym – 16,7 km. Rzeka Żylica w górnym biegu prowadziła wody w II klasie czystości ze względu na obniżoną bakteriologię.

Analizując ocenę stanu czystości wód rzeki Żylicy według kryterium fizyko-chemicznego można stwierdzić, iż w górnym biegu prowadziła wody I klasy czystości.

Na ogólną klasyfikację rzeki Żylicy i jej dopływów ujemny wpływ miał stan sanitarny. Rzeka ta prowadziła w tym parametrze wody II klasy czystości i pozaklasowe. Wody potoku Biła i Kalonka pod względem sanitarnym nie odpowiadały normom.


    1. Zaopatrzenie w wodę


Zasoby wody pitnej

Ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk” oraz danych literaturowych wynika, że na terenie Szczyrku nie występują podziemne wody wgłębne.

Źródłem wody są tutaj wody powierzchniowe i infiltracyjne oraz lokalne wody ze źródeł i podskórne. Ze względu na duże wahania w przepływach wód powierzchniowych źródłem zaopatrzenia w wodę (w ograniczonym zakresie) mogą być potoki w ich środkowym i dolnym biegu oraz zbiorniki retencyjne magazynujące wodę z przepływów dużych i średnich.
Ujęcia wody

Szczyrk zaopatrywany jest w wodę głównie z ujęcia wody na rzece Żylicy w km. 15+800 o wydajności Q=125 m3/h, dla którego w celu zagwarantowania odpowiedniej jakości wody, zatwierdzono decyzją Wojewody strefę ochrony, oraz z ujęć lokalnych i indywidualnych, do których należą:

 • ujęcie wód powierzchniowych w hotelu „Orle Gniazdo” o wydajności Q = 5,1 m3/h

 • ujęcie wody źródlanej na Dolinach

 • ujęcie wody źródlanej zasilania armatek śnieżnych wykorzystywane przez Górniczy Ośrodek Narciarski

 • ujęcie wody hotelu „Klimczok” na potoku Wilczy

 • ujęcie wody ośrodka wczasowego „Siemion”

 • ujęcie wody podziemnej – studnia OW „Gronie”

 • ujęcie wody podziemnej – studnia głębinowa hotelu „Orle Gniazdo”.


Sieć wodociągowa

Istniejący system wodociągowy zaopatruje w wodę obiekty położone poniżej warstwy 600 m. npm. Obiekty położone powyżej 600 m. npm są zaopatrywane z hydroforów lub z lokalnych ujęć wody.


Długość sieci wodociągowej w Mieście Szczyrk wynosi: 33800 m., z której część (generującą duże straty wody) z powodu nieszczelności nadaje się do wymiany. Są to głównie odcinki sieci magistralnej wykonanej sprzed 30 lat.

Administratorem sieci wodociągowej na terenie Szczyrku jest Przedsiębiorstwo „AQUA” S.A. 43-300 Bielsko-Biała ul. 1 Maja 23.
    1. Odprowadzanie ścieków

Aktualny system unieszkodliwiania ścieków w Gminie Szczyrk składa się z: • kanalizacji sanitarnej, za pomocą której ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane są do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rybarzowicach

 • zbiorników bezodpływowych (osadników gnilnych) opróżnianych okresowo, przez firmy zajmujące się wywozem nieczystości płynnych w Gminie

 • oczyszczalni przydomowych.


Procent ludności objętej zorganizowanym odbiorem ścieków bytowo-gospodarczych poprzez systemy kanalizacji sanitarnej w Szczyrku wynosi ok. 82%. Skanalizowane obszary są zlokalizowane w różnych terenach Szczyrku. Aktualnie długość sieci kanalizacyjnej w Szczyrku wynosi ogółem: 19,2 km.


   1. Planowane cele w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej

uwzględniające dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej
Podstawowym działaniem w zakresie ochrony środowiska winno być rozwijanie właściwej gospodarki wodno-ściekowej, które spowoduje poprawę stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych. Dla osiągnięcia tak postawionego celu należy dążyć do:


 • rozbudowy i budowy sieci kanalizacji rozdzielczej obejmującej 90-95% obszarów zabudowy,

 • rozwiązań systemowych, na obszarach zabudowy mieszkaniowej rozproszonej gdzie nie przewiduje się rozbudowy sieciowego systemu odprowadzania ścieków, budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków lub innego sprawnego systemu unieszkodliwiania ścieków,

 • wymiany starych wyeksploatowanych wodociągów na nowe, ze szczególnym uwzględnieniem wymiany rurociągów ze stali,

 • rozpoznania i podjęcia działań dotyczących problemu oczyszczania wód deszczowych ze szczególnym uwzględnieniem tras komunikacyjnych,

 • ograniczenia strat wody w sieci wodociągowej.


Z analizy stanu istniejącego wynika, że Gmina Szczyrk wyposażona jest w pełni w sieć wodociągową, co oznacza, że obecnie nie zakłada się inwestycji w zakresie budowy nowych rurociągów magistralnych i sieci rozdzielczych. Jednakże w ramach niniejszego Programu przewiduje się wykonanie działań zmierzających do wypełnienia Dyrektywy Nr 80/778/EWG Rady Unii Europejskiej w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia. Stan techniczny istniejącej sieci wodociągowej nie jest zadowalający. W dużej części sieć wodociągowa wykonana jest z rurociągów stalowych, co ma wpływ na jakość dostarczonej do odbiorców wody do picia. W związku z tym istotne znaczenie w rozwoju sieci będzie miała modernizacja i wymiana istniejących, zużytych, skorodowanych odcinków wodociągów.

Istniejąca sieć kanalizacyjna umożliwia odprowadzenie ścieków z terenów skanalizowanych, jednak potrzebna jest dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta, celem objęcia całego terenu zurbanizowanego.

Planowana jest dalsza rozbudowa kanalizacji sanitarnej Miasta Szczyrk, której realizacja zapewniłaby prawie 100% skanalizowanie Miasta.

Ścieki bytowo-gospodarcze z Miasta Szczyrk będą odprowadzane (tak jak obecnie) do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rybarzowicach, z której po oczyszczeniu, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, kierowane są do rzeki Żylicy.

Docelowo, (po zlikwidowaniu oczyszczalni w Rybarzowicach) ścieki bytowo-gospodar-cze z m. Szczyrk przetłaczane będą do oczyszczalni ścieków w Komorowicach.Stwierdza się, że przewidywany system rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Szczyrk jest bardzo korzystny, gdyż w pełni pozwoli on na ujęcie powstają-cych ścieków bytowo-gospodarczych i oczyszczenie ich do aktualnych wymagań, stawianym ściekom odprowadzanych do wód powierzchniowych.


   1. Lista przedsięwzięć priorytetowych
    1. Priorytety krótkookresowe do roku 2006
 • dalsze prowadzenie systematycznego remontu sieci wodociągowej, zwłaszcza odcinków o największej awaryjności

 • sukcesywna rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej

 • prowadzenie ochrony istniejących ujęć wody pitnej oraz studni, wraz z obowiązującymi dla nich strefami ochrony bezpośredniej i pośredniej

 • przeprowadzenie lokalnych badań zasobów wodnych terenów mieszkaniowych położonych poniżej 650 m. npm.

 • utrzymywanie istniejących i ustanowienie brakujących stref ochronnych źródeł i ujęć wody, odpowiednie ich wydzielenie i oznakowanie

 • kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 13561,5 km, w tym:

 • ul. Myśliwska – 2174,5 m.

 • oś. Dunacie – 4168,5 m.

 • Szczyrk Biła – 3922,5 m. (ul. Jagodowa, Poziomkowa, Grzybowa, Pasterska, Górska, Saneczkowa)

 • ul. Turystyczna i Beskidzka – 583,5 m.

 • Szczyrk Górny – 2712,5 m. (ul. Salmopolska, Zwalisko, Olimpijska, Zawodzie)

 • porządkowanie gospodarki ściekowej i kanalizacji wód opadowych na obszarze Biłej i Dolnego Szczyrku, z odcięciem przyłączy ściekowych do kanalizacji deszczowej

 • sukcesywne dokonywanie przyłączy obiektów do istniejącej kanalizacji w całej dolinie Żylicy, od Soliska do granic z Buczkowicami

 • prowadzenie na bieżąco modernizacji, napraw i wymiany nieszczelnych odcinków kolektorów ściekowych.
    1. Priorytety długookresowe do roku 2015
 • dalsza renowacja i modernizacja sieci wodociągowej zmierzająca do zapewnienia mieszkańcom wody do picia o wymaganej jakości oraz zmniejszenia zużycia wody poprzez ograniczenie strat wody w sieci wodociągowej

 • kontynuacja prowadzenia ochrony ujęć wody pitnej oraz studni, wraz z obowiązującymi, wydzielonymi i odpowiednio oznakowanymi strefami ochrony bezpośredniej i pośredniej

 • modernizacja i rozbudowa istniejącego ujęcia i stacji uzdatniania wody z rzeki Żylicy

 • budowa dwóch zbiorników wyrównawczych w centrum Miasta

 • remont istniejącego wstępnego zbiornika wody, a docelowo budowa w dolinie Żylicy nowego wstępnego zbiornika retencyjnego wody o pojemności ok. 300 tys.m3

 • budowa „suchych zbiorników przeciwpowodziowych” na potokach Biła, Czyrna i Malinów (wraz z systemem szybkiego ostrzegania władz miasta w przypadku wystąpienia ostrzegawczych stanów wód), które mogą służyć również jako lokalne ujęcia wody, awaryjne źródła wody dla miasta oraz zapory przeciwrumowiskowe.

 • budowa kanalizacji sanitarnej w dolnej części Szczyrku i dalsza realizacja przyłączy obiektów do nowej sieci kanalizacyjnej

 • budowa oczyszczalni przydomowych (indywidualnych i grupowych) w tych miejscach, gdzie brak będzie kanalizacji w okresie perspektywicznym, tj. na obszarach o rozproszonej zabudowie mieszkaniowej

 • budowa nowej sieci kanalizacji wód opadowych (wraz z urządzeniami podczyszczającymi) na terenie zurbanizowanym, dla odwodnienia ulic publicznych, parkingów, placów manewrowych, postojowych i magazynowo-składowych.
   1. Analiza techniczno-ekonomiczna


Dla zrealizowania zadań Programu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, niezbędnym będzie pozyskanie środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych.
Przy założeniu 20% udziału środków własnych Gminy, źródła finansowania przedsięwzięć zbilansowano w następujący sposób:

 • udział środka Unii Europejskiej (w tym dotacje) 40%

 • udział środków krajowych (fundusze) 40%

 • udział środków własnych 20%.


Tabela Nr 2
Zestawienie rzeczowo-finansowe zadań do zrealizowania Programu

w zakresie gospodarki wodno-ściekowej


Lp.

Nazwa zadania

Okres

realizacji

Szacunkowy

koszt realizacji

(w tys.zł PLN)

Inwestor

Uwagi

1

2

3

4

5

1.

Prowadzenie systematycznej modernizacji sieci wodociągowej, zwłaszcza odcinków o największej awaryjności.

2004 – 2015


5000


Gmina Szczyrk

AQUA S.A.

Bielsko-Biała


2.

Ochrona ujęć wody pitnej oraz studni, wraz z wydzielonymi i odpowiednio oznakowanymi strefami ochrony bezpośredniej i pośredniej

2004 – 2015


120


Gmina Szczyrk

AQUA S.A.

Bielsko-Biała


3.

Wykonanie lokalnych badań zasobów wodnych terenów mieszkaniowych położonych powyżej 650 m. npm.

2004-2006


20


Gmina Szczyrk

Właściciele

terenów


4.

Modernizacja i rozbudowa istniejącego ujęcia i stacji uzdatniania wody z rzeki Żylicy

2010-2015

8500

Gmina Szczyrk

5.

Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych w centrum Miasta

2010 – 2015

4000

Gmina Szczyrk

6.

Remont istniejącego wstępnego zbiornika wody, a docelowo budowa w dolinie Żylicy, nowego wstępnego zbiornika retencyjnego wody o poj. ok. 300 tys. m3

2008 – 2015


3000

Gmina Szczyrk


7.

Budowa kanalizacji sanitarnej o łącznej długości: 13561,5 m. w Szczyrku Biłej, Szczyrku Górnym, ul. Myśliwskiej, Turystycznej, Beskidzkiej i na oś. Dunacie.

2004 – 2006


7776


Gmina Szczyrk

Inwestycja

w realizacji


8.

Sukcesywne dokonywanie przyłączy obiektów do istniejącej i nowej kanalizacji sanitarnej oraz bieżąca modernizacja, naprawy i wymiana nieszczelnych odcinków kolektorów ściekowych

2004-2015

300

Gmina Szczyrk9.

Budowa kanalizacji sanitarnej w dolnej części Szczyrku i dalsza realizacja przyłączy obiektów do nowej sieci kanalizacyjnej

2006 – 2008

6000

Gmina Szczyrk

(inwestycja na etapie dokumen-tacji projektowej)

10.

Budowa oczyszczalni przydomowych (indywidualnych i grupowych) w tych miejscach, gdzie brak będzie kanalizacji w okresie perspektywicznym, tj. na obszarach rozproszonej zabudowie mieszkaniowej

2008 – 2015


700

Gmina Szczyrk


11.

Budowa nowej sieci kanalizacji wód opadowych (wraz z urządzeniami) na terenie zurbanizowanym, dla odwodnienia ulic, parkingów, placów...itp.

2008 - 2015


8000

Gmina Szczyrk


12.

Budowa „suchych zbiorników przeciwpowodziowych” na potokach Biła, Czyrna i Malinów (wraz z systemem ostrzegania władz miasta w przypadku wystąpienia ostrzegawczych stanów wód) które mogą służyć również jako lokalne ujęcia wody, awaryjne źródła wody dla miasta oraz zapory przeciwrumowiskowe.

2010 – 2015


6000

Gmina Szczyrk

RAZEM:
49416
   1. Analiza formalno-prawna


Przedstawioną w pkc. 4.1.4. identyfikację potrzeb Gminy Szczyrk, dostosowano do wymogów Unii Europejskiej, oraz do podstawowego aktu prawnego regulującego sprawny w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej jakim jest ustawa z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo Wodne.
Ustawa reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie wodami.

Wody podlegają ochronie niezależnie od tego, czyją stanowią własność.

Ochrona wód polega w szczególności na:


 • unikaniu, eliminacji, i ograniczaniu zanieczyszczenia wód, w szczególności zanieczyszczeniami substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego,

 • zapobieganiu niekorzystnym zmianom naturalnych przepływów wody albo naturalnych poziomów zwierciadła wody.


Ustawa nakazuje, aby aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 były wyposażone w sieci kanalizacyjne dla ścieków komunalnych zakończone oczyszczalniami ścieków (art. 43 ustawy).

Zapis powyższy jest implementacją dyrektywy Rady nr 91/271/EWG i w negocjacjach stowarzyszeniowych Polska uzyskała 10 letni okres przejściowy (do 31.12.2015 r.) na dostosowanie do tego wymogu.W miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacyjnych nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, należy stosować systemy indywidualne lub inne rozwiązania (art. 42 ustawy).
Produkcję rolną należy prowadzić w sposób ograniczający i zapobiegający zanieczyszczaniu wód związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Należy upowszechniać dobre praktyki rolnicze, w szczególności na drodze organizowania szkoleń dla rolników (art. 47 ustawy).
Przyjęte wspólne dla Unii Europejskiej regulacje prawa w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zawarte są w następujących dyrektywach:
- Dyrektywa Rady 75/440/EWG w sprawie wymaganej jakości wód powierzchnio wych przeznaczonych do pobierania wody pitnej w krajach członkowskich (zmieniona dyrektywą Rady 79/869/EWG i 91/692/EWG),

- Dyrektywa Rady 76/160 dotycząca jakości wody w kąpieliskach,- Dyrektywa Rady 76/464/EWG w sprawie zanieczyszczenia powodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty (zmieniona dyrektywą Rady 91/692/EWG)

 • Dyrektywa Rady 78/659/EWG w sprawie jakości wód wymagających ochrony lub poprawy dla zachowania życia ryb (zmieniona dyrektywą Rady 91/692/EWG),

 • Dyrektywa Rady 79/869/EWG dotycząca metod badań i częstotliwości analiz wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej w krajach członkowskich (zmieniona dyrektywą Rady 91/692/EWG)

 • Dyrektywa Rady 80/68/EWG w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem powodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne (zmieniona dyrektywą Rady 91/692/EWG)

 • Dyrektywa Rady 86/280/EWG w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów niektórych niebezpiecznych substancji objętych wykazem i załącznika do dyrektywy 76/464/EWG (zmieniona dyrektywą Rady 88/247/EWG, 90/415/EWG i 91/692/EWG),

 • Dyrektywa Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych,

 • Dyrektywa Rady 91/676/EWG w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez azotany ze źródeł rolniczych,

 • Dyrektywa Rady 93/481/EWG dotycząca formularzy dla prezentowania narodowych programów przewidzianych w Art. 17 Dyrektywy Rady 91/271/EWG,

 • Dyrektywa Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczenia (IPPC),

 • Dyrektywa Rady 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE ustanawiająca ramy dla polityki i działań Wspólnoty w dziedzinie gospodarki wodnej (zmieniona decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady 2455/2001/WE).


Pozostałe obszary związane z gospodarką wodno-ściekową nie ujęte w powyższych dyrektywach, państwa członkowskie normują na poziomie krajowym.

W Polsce sprawy związane z ochroną środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej regulują ustawy wraz z rozporządzeniami.
Poniżej podane zostały ustawy wraz z ważniejszymi rozporządzeniami dotyczącymi tego zagadnienia:

 • Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627) wraz z późniejszymi zmianami

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2001 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. 2001 nr 130 poz.1453),

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1703)

 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. 2001 nr 140 poz. 1585)

 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania (Dz.U. 2002 nr 100 poz. 920)

 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. 2002 nr 122 poz. 1055),

 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. 2002 nr 161 poz. 1335),

 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1490),

 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi (Dz.U. nr 146 poz. 1640),

 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. 2002 nr 129 poz. 1108),

 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz.U. 2003 r. 35 poz. 308)

 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. 2003 nr 55 poz. 477),

 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie rodzajów instalacji, dla których prowadzący mogą ubiegać się o ustalenie programu dostosowawczego (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 731).
 • Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229) wraz z późniejszymi zmianami

 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U. 2003 nr 4 poz. 44),

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału obszarów dorzeczy na regiony wodne (Dz.U. 2002 nr 232 poz. 1953)

 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. 2002 nr 204 poz. 1728),

 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie metodyk referencyjnych badania stopnia biodegradacji substancji powierzchniowoczynnych zawartych w produktach, których stosowanie może mieć wpływ na jakość wód (Dz.U. 2002 nr 196 poz. 1658),

 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz.U. 2002 nr 183 poz. 1530),

 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz.U. 2002 rn 176 poz. 1455),

 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz.U. 2002 nr 212 poz. 1799),

 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych. (Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2093),

 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub części stanowiących własność publiczną. (Dz.U. 2003 nr 16 poz. 149),

 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawach dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz.U. 2003 nr 35 poz. 309),
 • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747; zm.: nr 115, poz. 1229),

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70),

 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. 2002 nr 26 poz. 257),

 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. 2002 nr 129 poz. 1108),

 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1718),


Polskie prawo w dalszym ciągu jest w trakcie dostosowywania do wymogów Unii Europejskiej, w związku z tym należy oczekiwać wejścia w życie kolejnych nowych rozporządzeń związanych z gospodarką wodno-ściekową.   1. Matryca logicznaCele

Rezultaty

Logika interwencji

Obiektywnie sprawdzalne wyznaczniki

osiągnięć

Źródła i sposoby

weryfikacji

Założenia

1

2

3

4

5

Cele

nadrzędne- Poprawa jakości środowiska przyrodniczego poprzez utworzenie systemu kształtowania i wykorzystania zasobów wodnych, w tym zwiększenie atrakcyjności terenu

- Poprawa stanu czystości oraz jakości wód powierzchniowych i podziemnych

- Zapewnienie ludności oraz gospodarce potrzebnych ilości wody o odpowiedniej jakości spełniającej wymogi sanitarne- ograniczenie strat wody w sieci wodociągowej

- Urząd Gminy

- Główny Urząd Statystyczny

- Przepisy i normy Unii

Europejskiej

- Raporty Unii Europejskiej

Cele


szczegółowe

programu


* Budowa kanalizacji sanitarnej we wszystkich dzielnicach Gminy

* Rozbudowa, wymiana i modernizacja istn. sieci wodociągowej wraz z zbiornikami wody i strefami ochrony sanitarnej ujęć wody

* Budowa indywidualnych systemów unieszkodliwiania ścieków na obszarach zabudowy rozproszonej

* Budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami do oczyszczania wód opadowych ze szczególnym uwzględnieniem tras komunikacyjnych

Wzrost:

- Ilości odprowadzanych ścieków komunalnych wymagających oczyszczenia,

- % ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków,

- Długości sieci kanalizacyjnej,

- Długości sieci wodociągowej,

- Redukcji zanieczyszczeń w ściekach


- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

- Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

- Urząd Gminy w Szczyrku
- Pozyskanie inwestorów,

- Pozyskanie odpowiednich środków finansowychOczekiwane

rezultaty

- Zwiększenie atrakcyjności terenu Gminy Szczyrk

- Zwiększenie ruchu turystycznego- Poprawa warunków życia mieszkańców


- Poprawa kondycji środowiska naturalnego a w szczególności wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Gminy Szczyrk

- Pomiary poziomu zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych

- Ogólna poprawa stanu jakości wód powierzchniowych i podziemnych


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna